Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Pracy na dalszą naukę
Yüklə 49.21 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü49.21 Kb.


...........................................

(miejscowość, data )
Powiatowy Urząd Pracy

w Nowym Targu

WNIOSEKo przyznanie stypendium z Funduszu Pracy na dalszą naukę

na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 Nr 136, poz.1118 z późn. zm), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn .zm)1. Nazwisko i imię bezrobotnego ...............................................................................................
2. Adres zamieszkania ................................................................................................................
3. Data urodzenia.........................................................................................................................
4. Posiadane kwalifikacja zawodowe ........................................................................................
5. Data rejestracji w PUP ............................................................................................................
6. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Data podjęcia nauki ....................................................................................................................
8. Numer konta i nazwa banku na które będzie przelewane stypendium:
……………………………………………………………………………………………………

INFORMACJAArt. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

z 2013r. , poz. 674 z późn .zm )


  1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w  szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku ,o którym mowa w art.72 ust.1 pkt1. wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
  1. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
  1. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na    osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. (Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 z).

Dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 250 zł.


  1. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki.
  1. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. W przypadku utraty statusu    bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, przyznaje się stypendium na czas skrócony o okres pobierania stypendium przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy o których mowa w art.73 ust.4 ustawy.

Osobie , której starosta przyznał stypendium, o którym mowa wyżej, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 ustawy od ostatniego dnia miesiąca w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k za składanie fałszywych oświadczeń , oświadczam że:

zapoznałem/am się z powyższym , zostałem/am poinformowany/a o konieczności powiadomienia PUP w Nowym Targu :
- o zmianie wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny

- o przerwaniu nauki i sytuacjach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej.

Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki z datą rozpoczęcia nauki.
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny – wraz z zaświadczeniami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

……………………………………………


(podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie

1Rodzina w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub niespokrewnione

  pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

2 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie

   wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszone o:

-  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym   ubezpieczeniu w Narodowym    Funduszu   Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne   określone w odrębnych przepisach

-  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osóbW stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku

    dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty     uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne  określonymi w     przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej     działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów     uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

a)  różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

    w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca     poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten     miesiąc; wysokość _ miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami     na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji,     jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok

    kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalności a jeżeli nie prowadził

    działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

    przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru

    składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek

    ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia     społeczne.

3) w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się

    wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek

    wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej

    wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

4) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności

     opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się

     na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o

     których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:

a) przychodu;

b) kosztów uzyskania przychodu;

c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

d) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w pkt 3

e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

f)  należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;

g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem

    pozarolniczej działalności gospodarczej.

5) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na

    zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

    osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika

    właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie

    dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Załącznik nr 1

Pieczęć szkoły …………………….dnia…………………

(Miejscowość)


ZAŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły/uczelni

Zaświadcza się ,że ……………………………………….ur. ………………………………

(Imię i nazwisko ucznia/studenta ) ( data urodzenia)

Jest w roku szkolnym/akademickim *……../……..uczniem / studentem……….


Klasy / roku* ………………………………semestr………………………………..

Nauka odbywa się w szkole dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną

o uprawnieniach szkoły publicznej /szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów

niestacjonarnych*


Na kierunku…………………………………………………………………………..
Data rozpoczęcia nauki ……………………………………………………………...
Planowany termin ukończenia nauki ………………………………………………...

*niepotrzebne skreślić


………………………………………………..

podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Załącznik nr 2


........................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

........................................................................

Adres


OŚWIADCZENIE O DOCHODACH


dla celów ubiegania o stypendium na dalszą naukę
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art.233§1 Kodeksu Karnego,

oświadczam, że rodzina moja składa się  z następujących osób:
l.p

Nazwisko i imię


Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki oraz wysokość uzyskanych dochodów

1.2.3.4.5.6.Moja rodzina posiada (nie posiada) * lub użytkuje (nie użytkuje) * indywidualne gospodarstwo rolne o ogólnej powierzchni ……………. ha przeliczeniowych


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów z miesiąca poprzedzającego

złożeniu wniosku ( w przypadku: zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie z US, pobierania emerytury lub renty - zaświadczenie z ZUS lub KRUS, otrzymywania świadczeń rodzinnych - zaświadczenie lub decyzja z OPS / zakładu pracy, pobierania dodatku mieszkaniowego - decyzja z OPS, uzyskiwania dochodów z innego tytułu - zaświadczenie z instytucji właściwej) a posiadanie gospodarstwa rolnego udokumentować aktualnym nakazem płatniczym lub zaświadczeniem z UG.

..........................................................podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślićVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə