Vtesj&lqYrkuiqj&vtesj ¼lkIrkfgd½a,Dlizsl jokuk gqbZ eq[;ea=h v’kksd xgyksr us fn[kkbZ gjh >. Mh
Yüklə 7.21 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü7.21 Kb.


izsl foKfIr tu lEidZ dk;kZy; (la- 2010&11@311) mŸkj if’pe jsyos] t;iqj

fnukad % 31-03-2011
vtesj&lqYrkuiqj&vtesj ¼lkIrkfgd½a ,Dlizsl jokuk gqbZ

eq[;ea=h v’kksd xgyksr us fn[kkbZ gjh >.Mh

jsy ctV&2010 esa ?kksf"kr vtesj&lqYrkuiqj&vtesj ¼lkIrkfgd½a ,Dlizsl dh mn~?kkVu fo’ks"k jsy lsok dks fnukad 31 ekpZ 2011 dks ekuuh; eq[;ea=h] jktLFkku ljdkj Jh v’kksd xgyksr us gjh >.Mh fn[kkdj jokuk fd;kA

mRrj if’pe jsyos ds eq[; tulEidZ vf/kdkjh Jh yfyr cksgjk ds vuqlkj vtesj taD’ku ij vk;ksftr ’kqHkkjEHk lekjksg esa Jh xgyksr us jkT; ds mRrj if’pe jsyos esa ;wwuhxst ikWfylh ds rgr leLr jsy ykbuksa ds cM+h esa ifjorZu] dk;Z gksus ij Hkkjr ljdkj ,oa jsyos dh ljkguk dhA Jh xgyksr us bl volj ij crk;k fd ekuuh; iz/kkuea=h dh igy ij ekuuh;k jsy ea=h us jsy ctV 2011&12 esa jryke&Mwaxjiqj ok;k ckalokM+k dks jkT; ljdkj dh Hkkxhnkjh ls tksM+us ds ckjs esa crk;kA mUgksus dgk fd orZeku essa vusdksa jsy lsokvksa ds ek/;e ls jkT; fodkl dh vksj fujUrj vxzlj gSaA blds vfrfjDr mUgksus crk;k fd xksYMu jsy dksfjMksj ;kstuk esa t;iqj&fnYyh ds e/; 160&200 fdyksehVj izfr ?kaVk fLiM gsrq tkiku ds lkFk v/;;u fd;k tk;sxk rFkk vtesj LVs’ku dks eYVh QaD’ku dkWEIysDl ctV gksVy ds lkFk fodflr djus ds ckjs esa Hkh crk;kA mUgksus crk;k fd 12oha ;kstuk ds rgr iq"dj&esM+rk o vtesj&dksVk ds dk;Z dks fd;k tk;sxk rFkk bl jsy ctV esa jktLFkku dks 29 vkj vks ch izkIr gq, gSa ftuesa ls dqN vkj vks ch dk fuekZ.k jkT; ljdkj ds lg;ksx ls fd;k tk;sxkA bl volj ij mUgksus dgk fd jkT; ljdkj] jsyos dks ges’kk lg;ksx iznku djrh gS rkfd jsyksa dh ^jsyxkM+h^ ihNs u jgsA

bl volj ij vius mn~cks/ku esa Jh lfpu ik;yV] lapkj ,oa lwpuk izks|kSfxdh jkT;ea=h] Hkkjr ljdkj us ekuuh; eq[;ea=h dk Lokxr fd;k ,oa jsyos dks fuf’pr le; lhek esa bl jsyxkM+h dks izkjEHk djus ds fy, /kU;okn fn;kA mUgksus dgk fd vtesj esa 52 djksM+ :i;s izFke pj.k o 78 djksM+ :i;s f}rh; pj.k dh ykxr ls ykdks o osxu odZ’kkWi ds vk/kqfudhdj.k dk dk;Z fd;k x;k gSA Jh ik;yV us jsy ctV 2011&12 esa lokZf/kd /;ku jktLFkku ij nsus ds fy;s ekuuh;k jsyea=h dks /kU;okn fn;k A bl volj ij egkikSj vtesj Jh dey ckdksfy;k o fo/kk;d vtesj Jherh vfurk Hknsy lfgr vusd x.kekU; ukxfjd mifLFkr FksA

mRrj if’pe jsyos ds eq[; tulEidZ vf/kdkjh Jh yfyr cksgjk ds vuqlkj xkMh la0 19603] vtesj&lqYrkuiqj ¼lkIrkfgd½ ,Dl- vtesj ls fnukad 05 vizsy 2011 ls izR;sd eaxyokj nksigj 03+-30 cts jokuk gksdj vxys fnu nksigj 12-50 cts lqYrkuiqj igWqpsxhA ,oa xkMh la0 19604] lqYrkuiqj&vtesj ¼lkIrkfgd½ ,Dl- lqYrkuiqj ls fnukad 06 viSzy 2011 ls izR;sd cq/kokj vijkUg 05-35 cts jokuk gksdj vxys fnu nksigj 03-05 cts vtesj igWqpsxhA

;g xkMh nksuks fn’kkvksa esa t;iqj] vyoj] jsokMh] xqMxkao] fnYyh dsaV] fnYyh] eqjknkckn] cjsyh] y[kum ,oa fugkyx<+ LVs’kuksa ij Bgjko djsxhAbl xkMh esas 1 f}rh; Js.kh okrkuwdqfyr] 1 r`rh; Js.kh okrkuwdqfyr] 8 ’k;u;ku Js.kh ,ao 6 f}rh; lk/kkj.k Js.kh fMCCkksa lfgr dqy 18 fMCcs gksxsA

tu laidZ vf/kdkjh

m-i-jsyos] t;iqj A
tu lEidZ vf/kdkjh

mRrj if’pe jsyos] t;iqj


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə