Uprawnienia do korzystania z szafek
Yüklə 17.54 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü17.54 Kb.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH
IMIENIA WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁODZI

§ 1.
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z SZAFEK


 1. Przez nabycie szafki użytkownik (uczeń) uzyskuje prawo do użytkowania rzeczy (szafki).

 2. Prawo do użytkowania szafki jest prawem terminowym i przysługuje w okresie pobierania nauki w szkole.

 3. Zakres użytkowania określa regulamin korzystania z szafek.

 4. Użytkowanie szafki jest niezbywalne ponieważ jest związane z osobą użytkownika.

 5. Po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić szafkę szkole w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonaniu użytkowania określonych w § 3 regulaminu.

 6. Szafki są przechowywane w szkole.

 7. Szkoła przechowuje szafki bez wynagrodzenia pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika regulaminu korzystania z szafek.

 8. W przypadku nie przestrzegania regulaminu przez użytkownika, szkole należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte, z tytułu sprawowanej pieczy nad szafką. Ponadto składający będzie musiał zwrócić przechowawcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego przechowania rzeczy (szafki), wraz z odsetkami ustawowymi.

 9. Szafki uczniowskie oraz klucze przydziela Dyrektor Szkoły.

 10. Duplikaty kluczy przechowywane są w Sekretariacie Szkoły.§ 2.
KOSZTY UŻYTKOWANIA SZAFEK


 1. Na podstawie decyzji Rady Rodziców każdy uczeń szkoły zobowiązany jest posiadać szafkę ubraniową.

 2. Za użytkowanie nowej szafki uczeń ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z nauki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi, według podanych niżej wytycznych:

  1. za pierwszy rok użytkowania - 80%;

  2. za drugi rok użytkowania - 60%;

  3. za trzeci rok użytkowania - 40%;

  4. w czasie trwania czwartego roku nauki do końca pierwszego semestru nauki 20%;

  5. po zakończeniu nauki w klasie IV szafka przechodzi na stan szkoły.

 3. Wyżej wymieniona sytuacja nie dotyczy szafek używanych, przydzielonych uczniom.

§ 3.
ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK


 1. Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, w szczególności powinien zachować rzecz w stanie niepogorszonym.

 2. Użytkownik szafki zobowiązany jest dbać o jej czystość i estetykę.

 3. Użytkownik nie może udostępnić szafki innej osobie.

 4. Użytkownik szafki ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej zawartość.

 1. Szafki mają służyć uczniom do przechowywania książek, przyborów szkolnych, ubrań, obuwia oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły w celu pobierania nauki.

 2. W szafkach nie wolno przechowywać:

  1. przedmiotów niezwiązanych z programową aktywnością oświatową ucznia;

  2. produktów żywnościowych (szczególnie napojów);

  3. przedmiotów niebezpiecznych zabronionych na terenie szkoły, w szczególności narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu (zgodnie
   z Regulaminem Ucznia i Słuchacza);

  4. brudnej odzieży, mokrych ręczników, itp.

 3. Przechowywanie w szafce przedmiotów, o których mowa w poprzednim punkcie lub niewłaściwa jej eksploatacja, skutkuje nałożeniem na ucznia obowiązku uiszczenia wynagrodzenia tytułem przechowania rzeczy przez szkołę.

 4. Na szafkach oraz w ich wnętrzu nie wolno niczego przyklejać, ani niczego rysować.

 5. Zabrania się przesuwania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za szafki.

 6. Użytkownik szafki ponosi całkowity koszt napraw uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zniszczenia szafki/zamka oraz dorobienia zgubionego klucza.

 7. Każdy zamek posiada dwa klucze; jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który pozostaje w szkole.

 8. Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy do szafki.

 9. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku.

 10. W przypadku zagubienia klucza należy poinformować Sekretariat Szkoły.

 11. W przypadku podejrzenia popełnienia kradzieży rzeczy z szafki użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Sekretariat Szkoły.

 12. Użytkownik zobowiązany jest do opróżnienia szafki oraz uprzątnięcia jej w dniu zakończenia zajęć szkolnych w danym semestrze.


§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do kontrolowania zawartości szafek w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie placówki.

 2. Dyrektor Szkoły upoważnia wychowawcę do sprawdzania stanu szafki i jej zawartości.

 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach np.: telefony, zegarki, sprzęt elektroniczny itp.

4. O kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie Dyrektor Szkoły zgodnie
z przepisami prawa.

Dyrektor Zespołu Szkół

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

im. Władysława Grabskiegow Łodzi

mgr Kamila Niewiadomska

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə