Unë lexoj më mirë se ti, ti lexon më mirë se Alberti, kurse Shqiponja ua kalon të gjithëve, ajo lexon
Yüklə 230.39 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü230.39 Kb.
Mësim për klasa të kombinuara në diasporë Cikli 2-3
Foljet me shkronja të zeza në tekst, klasifiko në tabelë!
Lexoni:

Para orës së mësimit

Para se të fillonte mësimi Agroni i tha Shpendit:

- Unë lexoj më mirë se ti, ti lexon më mirë se Alberti, kurse Shqiponja ua kalon të gjithëve, ajo lexon më bukur se ne. Ne lexojmë më bukur se grupi tjetër.Ju lexoni në heshtje, ndërsa ata lexojnë pasi ju të mbaroni!

Unë

lexoj

ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato)Zgjedho në tabelë këto folje: mendoj, shkruaj, vrapoj, këndoj, harroj.


Unë

mendoj

shkruaj

vrapoj

këndoj

harroj

ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato)


Vazhdo me të njëjtën mënyrë:
Foljet: Mendohem, lahem, vishem, hidhërohem, gëzohem.
Mësimi i parë.

KOHËT E FOLJËS

Në gjuhën shqipe foljet zgjedhohen në tri kohë themelore


1. KOHA E TASHME

2. KOHA E SHKUAR

3. KOHA E ARDHMENuk ka asnnjë kohë

Koha e pakryer

koha e ardhme II
Koha e kryer e thjeshtë

Koha e ardhme e përparme
Koha e kryer

e ardhme e së shkuarës
Koha më se e kryer

e ardhme e përparme e së shkuarës
Koha e kryer e tejshkuar

MËNYRAT E FOLJËS DHE KOHËT
Në gjuhën shqipe foljet zgjedhohen në gjashtë mënyra.

*Secila mënyrë ka kohët e veta.Mënyra dëftore

Mënyra lidhore

Mënyra kushtoreKoha e tashme

Koha e tashme

Koha e tashme

Koha e pakryer

Koha e pakryer

S’ka

Koha e kryer e thjeshtë

S’ka

S’ka

Koha e kryer

Koha e kryer

Koha e kryer

Koha më se e kryer

Koha më se e kryer

S’ka

Koha e kryer e tejshkuar

S’ka

S’ka

Koha e ardhme

S’ka

S’ka

K .e ardhme e përparme

S’ka

S’kaMënyra habitore

Mënyra dëshirore

Mënyra urdhëroreKoha e tashme

Koha e tashme

Koha e tashme

Koha e pakryer

S’ka

S’ka

Koha e kryer

Koha e kryer

S’ka

Koha më se e kryer

S’ka

S’ka


Mësimi i dytë.

MËNYRA DËFTORE INDIKATIF
Folja ndihmëse kam

Koha e tashme

Koha e pakryer

E kryer e thjeshtë

Koha e kryer
unë kam

unë kisha

unë pata

unë kam pasur

ti ke

ti kishe

ti pate

ti ke pasur

ai (ajo) ka

ai (ajo) kishte

ai (ajo) pati

ai (ajo) ka pasur

ne kemi

ne kishim

ne patëm

ne kemi pasur

ju keni

ju kishit

ju patët

ju keni pasur

ata (ato) kanë

ata (ato) kishin

ata(ato) patën

ata (ato) kanë
Koha më se e kryer

Koha e kryer e tejshkuar

Koha e ardhme

Koha e ardhme e përparme
Folja kam në të

pakryerën veta e parë, + folja.

Folja kam në të kryerën e thjeshtë

veta e parë, + folja

Foljet ndihmëse kam dhe jam në të ardhmen veta e parë, + folja.

unë kisha pasur

unë pata pasur

unë do të kem

unë do të kem pasur

ti kishe pasur

ti pate pasur

ti do të kesh

ti do të kesh pasur

ai kishte pasur

ai pati pasur

ai do të ketë

ai do të ketë =I=

ne kishim pasur

ne patëm pasur

ne do të kemi

ne do të kemi =I=

ju kishit pasur

ju patët pasur

ju do të keni

ju do të keni =I=

ata kishin pasur

ata patën pasur

ata do të kenë

ata do të kenë =I=*2. MËNYRA LIDHORE Subjonctiv

K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. më se e kryer
unë të kem

unë të kisha

unëkem pasur

unë të kisha pasur

ti të kesh

ti të kishe

ti të kesh =I=

ti të kishe =I=

ai të ketë

ai të kishte

ai të ketë =I=

ai të kishte =I=

ne të kemi

ne të kishim

ne të kemi =I=

ne të kishim =I=

ju të keni

ju të kishit

ju të keni =I=

ju të kishit =I=

ata të kenë

ata të kishin

ata të kenë =I=

ata të kishin =I=


*3. MËNYRA KUSHTORE Condtitionel
Folja kam

KOHA E TASHME

KOHA E KRYER

do të + folja në kohen e pakryer.


Folja kam në kohën e tashme

në kushtore + folja që e zgjedhon.

Unë do të kisha

unë do të kisha pasur

ti do të kishe

ti do të kishe pasur

ai do të kishte

ai do të kishte pasur

ne do të kishim

ne do të kishim pasur

ju do të kishit

ju do të kishit pasur

ata do të kishin

ata do të kishin pasur


4. MËNYRA HABITORE Nuk egziston në frengjishte

Folja kam

K. e tashme

K. e pakryer

K.e kryer

K. më se e kryer


Folja kam, habitorja

koha e tashme, + folja.

Folja kam, habitorja

koha e pakryer, + folja.

Unë paskam

unë paskësha

unë paskam pasur

unë paskësha pasur

ti paske

ti paskëshe

ti paske =I=

ti paskëshe ‘’

ai paska

ai paskësh

ai paska =I=

ai paskësh ‘’

ne paskemi

ne paskëshim

ne paskemi =I=

ne paskëshim ‘’

ju paskeni

ju paskëshit

ju paskeni =I=

ju paskëshit ‘’

ata paskan

ata paskëshin

ata paskan =I=

ata paskëshin ‘’*5 MËNYRA DËSHIRORE * 6. MËNYRA URDHËRORE

(Nuk ekziston në frëngjisht) IMPERATIF

Folja punoj


K. E TASHME

K. E KRYER

KOHA E TASHME

unë punofsha

unë paça punuar

s’ka

ti punofsh

ti paç punuar

puno ti

ai punoftë

ai pastë punuar

s’ka

ne punofshim

ne paçim punuar

s’ka

ju punofshi

ju paçi punuar

punoni ju

ata punofshin

ata paçin punuar

s’ka


Zgjedho foljen pushoj, në mënyrën dëftore, në të gjitha kohët:
MËNYRA DËFTORE - INDICATIF


K. e tashme

K. e pakryer

E kryer e thjeshtë

K. e kryer

unë

K. e kryer e plotë

K. më se e kryer

K. e ardhme

K. e ardhme e përparme

unë
Folja mendoj:


Koha e tashme

K. e pakryer

E kryer e thjeshtë

K. e kryer

unë


aiai
ne

ataE kryer e plotë

K .me se e kryer

K. e ardhme

e ardhme e përparme

unëunë

juata


Folja pushoj:
MËNYRA LIDHORE - SUBJONCTIF


K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. më se e kryer
unë të pushoj

unë të pushoja

kem pushuar

të kisha pushuar


Folja mendoj:


K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. më se e kryer
unë të mendoj

unë të mendoja

të kem menduar

të kisha menduarFolja këndoj:


K. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. më se e kryer

unë


ataUshtrimi * 3.
Folja pushoj
MËNYRA KUSHTORE - CONDITIONNEL


Koha e tashme

Koha e kryer


unë do të pushoja

unë do të kisha pushuar

ata

ata


Folja mendoj


Koha e tashme

Koha e kryer


unë

unë

ata

ataFolja këndoj

Koha e tashme

Koha e kryer


unë

unë

ata

ata


Folja pushoj
MËNYRA HABITOREK. e tashme

K. e pakryer

K. e kryer

K. më se e kryer
unë pushuakamMësimi i dytë

FOLJA DHE LLOJET E SAJ

Në gjuhën shqipe foljet janë veprore dhe jo veprore.


Foljet veprore : Foljet jo veprore:
Kur veprimin e bëjë unë, psh : Kur veprimi bëhet në mua, psh :
Gëzoj Gëzohem
Mendoj Mendohem
Ndryshoj Ndryshohem
Laj Lahem
Dorëzoj Dorëzohem
Hidhëroj Hidhërohem
Ngroh Ngrohem
Ftoj Ftohem
Shkrij Shkrihem

Në gjuhën shqipe, vetëm disa nga foljet janë vetvetore, foljet tjera janë të gjitha folje veprore.


Përndryshe, ndryshimi i foljes për nga natyra e veprimit quhet trajtë e foljes, pra, trajta veprore dhe jo veprore (vetvetore)

MËNYRA DËFTORE INDICATIV

Folja ndihmëse jam
Koha e tashme

Koha e pakryer

E kryer e thjeshtë

Koha e kryer

Folja ndihmëse kam ose jam +folja.

Unë jam


Unë isha

Unë qeshë

Unë kam qenë


Ti je

Ti ishe

Ti qe

Ti ke

Ai është

Ai ishte

Ai qe

Ai ka qenë

Ne jemi

Ne ishim

Ne qemë

Ne kemi qenë

Ju jeni

Ju ishit

Ju qetë

Ju keni qenë

Ata (ato) janë

Ata (ato) ishin

Ata (ato) qenë

Ata kanë qenë
Koha më se e kryer

Koha e kryer e tejshkuar

Koha e ardhme

Koha e ardhme e përparme
Folja kam në kohën e pakryer+ foljen që zgjedhon

Folja kam në kohën e kryer të thjeshtë + folja.
Foljet kam ose jam në kohën e ardhme + folja.

Unë kisha qenë


Unë pata qenë

Unë do të jem

unë do të kem qenë

Ti kishe qenë

Ti pate qenë

Ti do të jesh

Ti do të kesh ,,

Ai kishte qenë

Ai pati qenë

Ai do të jetë

Ai do të ketë ,,

Ne kishim -II-

Ne patëm qenë

Ne do të jemi

Ne do të kemi ,,

Ju kishit - II-

Ju patët qenë

Ju do të jeni

Ju do të keni ,,

Ata kishin qenë

Ata patën qenë

Ata do të jenë

Ata do të kenë ,,

*2

MËNYRA LIDHORE SUBJONCTIF


Koha e tashme

Koha e pakryer

Koha e kryer

K. më se e kryer


Unë të jem

të isha

të kem qenë

të kisha qenë

Ti të jesh

të ishe

të kesh ,,

të kishe ,,

Ai të jetë

të ishte

të ketë ,,

të kishte ,,

Ne të jemi

të ishim

të kemi ,,

të kishim ,,

Ju të jeni

të ishit

të keni ,,

të kishit ,,

Ata tä janë

të ishin

të kenë ,,

të kishin ,,


*3. MËNYRA KUSHTORE CONDITIONEL
Folja ndihmëse jam


KOHA E TASHME

KOHA E KRYER


Do të + folja në kohën e pakryer Folja kam në kohën e tashme në kushtore

+ folja që zgjedhohetUnë do të isha

Unë do të kisha qenë

Ti do të ishe

Ti do të kishe qenë

Ai do të ishte


Ai do të kishte qenë

Ne do të ishim

Ne do të kishim qenë

Ju do të ishit

Ju do të kishit qenë

Ata do të ishin

Ata do të kishin qenë


*4. MËNYRA HABITORE Nuk ekziston në gjuhën frënge

Koha e tashme

Koha e pakryer

Koha e kryer

K. më se e kryer

Folja kam në mënyrën Folja kam mënyra

habitore koha e tashme habitore, koha e pakryer

+ folja

Unë qenkam

Unë qenkësha

Unë paskam qenë

Unë paskësha qenë

Ti qenke

Ti qenkëshe

Ti paske ,,

Ti paskëshe ,,

Ai qenka

Ai qenkësh

Ai paska ,,

Ai paskësh ,,

Ne qenkemi

Ne qenkëshim

Ne paskemi ,,

Ne paskëshim ,,

Ju qenkeni

Ju qenkëshit

Ju paskeni ,,

Ju paskëshit ,,

Ata qenkan

Ata qenkëshin

Ata paskan ,,

Ata paskëshin ,,

*5. MËNYRA DËSHIRORE Mënyra urdhëroreKoha e tashme


Koha e kryer
Koha e tashme

Unë qofsha

Unë paça qenëTi qofsh

Ti paçe qenë
ji

Ai qoftë

Ai pastë qenëNe qofshim

Ne paçim qenëJu qofshi

Ju paçi qenë
jini

Ata qofshin

Ata paçin qenë
° Të gjitha mësimet janë hartuar nga Sylë Baftiu, mësues i SHSHMP në Monthey – Zvicër

Lejohet kopjimi dhe përdorimi në këtë formë.


Nuk autorizohet asnjë përmbledhje e veçantë në formë fletoreje pune pa pëlqimin e autorit!


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə