Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci internet nr
Yüklə 16.96 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü16.96 Kb.
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
DOSTĘPU DO SIECI INTERNET


nr ....................
Zawarta w Policach, dnia ………………………. pomiędzy:

Automatyką- Control s.c. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej 2, reprezentowaną przez ......................................................................... zwanym dalej OPERATOREM, a:

.....................................................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko/nazwa firmy)

.....................................................................................................................................................................................................................

(ulica) (kod, miejscowość) (NIP) (PESEL)

.....................................................................................................................................................................................................................

(adres e-mail, tel. kontaktowy)

zwanym dalej ABONENTEM o następującej treści:§1

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do Sieci Internet, oferowanej przez OPERATORA na rzecz ABONENTA na podstawie wpisu nr 6 676 z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dokonanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 2. Miejsce instalacji: ...................................................................................................................................................................................

 3. Rodzaj usług: ..................................................................................………………….…………………………....................…….................................................................................................................................................................................................................

 4. ABONENT zobowiązuje się do uiszczania na konto OPERATORA miesięcznej opłaty abonamentowej zgodnie z cennikiem w wysokości: ....................zł (słownie ..............................................................................................................).

 5. Liczba komputerów posiadających jednoczesny dostęp do Internetu: ............................................................................... W trakcie obowiązywania umowy ABONENT, po zgłoszeniu OPERATOROWI, może zmienić liczbę komputerów w sieci, bez żadnych konsekwencji finansowych.

 6. Z tytułu uruchomienia usługi ABONENT zobowiązuje się uiścić opłatę instalacyjną w wysokości 1 zł.

(słownie: jeden zł.).

§2

 1. ABONENT zobowiązuje się do wnoszenia opłaty abonamentowej przelewem za każdy miesiąc realizowanych usług, wymienionych w §1 Umowy, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za który jest realizowana usługa, na podane niżej konto bankowe:

Automatyka- Control s.c.

Ul. Marii Konopnickiej 2

72-010 Police

numer konta:35 1140 2004 000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0 3002 4454 7888
BRE Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS.A. - mBank
W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie, OPERATOR ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania zaległych wpłat przez ABONENTA.

 1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

 2. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

 3. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, przy czym składnik abonamentowy zapłaty, jeśli występuje dla danej usługi obliczony będzie dla pierwszego miesiąca świadczenia usług proporcjonalnie, licząc od dnia przyjęcia usługi przez ABONENTA. Przez dzień przyjęcia usługi rozumie się dzień dokonania podłączenia ABONENTA.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. W szczególnych przypadkach OPERATOR zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury VAT za inne okresy rozliczeniowe. ABONENT jest zobowiązany do pisemnej aktualizacji danych przekazanych OPERATOROWI, a niezbędnych do wystawienia faktur.

 1. Rozwiązanie umowy przez ABONENTA lub OPERATORA jest możliwe jedynie w formie pisemnej.

§3

1. W przypadku awarii ABONENT jest zobowiązany zgłosić OPERATOROWI usterkę telefonicznie lub na piśmie. Każdorazowe zgłoszenie powinno zawierać opis awarii.

2. W przypadku potwierdzonej przez OPERATORA przerwy w świadczeniu usługi ABONENT ma prawo do upustów w opłacie abonamentowej w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usługi dostępu do Internetu.

§4

1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i przepisy branżowe

2. Wszystkie sprawy sporne Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OPERATORA.

§5


 1. ABONENT niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Cennikiem Usług i wyraża zgodę na włączenie ich do treści umowy.

 2. Podpis na umowie oznacza akceptację ABONENTA dla przetwarzania jego danych osobowych w celu świadczenia w/w usług.

 3. OPERATOR zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej ABONENTA informacji związanych z usługami świadczonymi przez OPERATORA.

 4. OPERATOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia prób korzystania z sieci w sposób niezgodny z prawem, korzystania lub umożliwiania korzystania z Internetu dla większej ilości komputerów od liczby podanej w umowie, udostępniania usługi poza lokal określony jako „miejsce instalacji”, jak również w przypadku celowego działania na szkodę użytkowników sieci lub OPERATORA.

 5. Opłata instalacyjna jest opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez ABONENTA lub w przypadku zaistnienia sytuacji z §5 p.4.

 6. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania, nie świadczy bezpłatnych usług związanych z jego instalacją.

 7. ABONENT zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia komputera przez atakami wirusów i nieupoważnionych osób.

 8. OPERATOR zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia użytkownika od sieci, w przypadku stwierdzenia faktu powodowania przez komputer użytkownika zakłócenia w pracy sieci w wyniku działania wirusów. W takim przypadku ponowne podłączenie do sieci będzie możliwe wyłącznie po usunięciu przyczyny powodującej zakłócenia w pracy sieci.

 9. ABONENT oświadcza, że zapoznał się z Ustawą o ochronie praw autorskich oraz własności intelektualnej i jest świadom konsekwencji wynikających z niewłaściwego udostępniania, publikowania i rozpowszechniania zasobów podlegających ochronie praw autorskich.

 10. W przypadku wygaśnięcia umowy, odstąpienia od umowy , jej rozwiązania lub zawieszenia ABONENT jest zobowiązany w ciągu 14 dni zwrócić OPERATOROWI powierzony sprzęt, w stanie nie gorszym niż wynikałoby to z normalnego użytkowania.

 11. Wszystkie ceny wymienione w umowie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§6

1. Zmiana warunków umowy z zastrzeżeniem postanowień §1 mogą być wprowadzone w formie pisemnej lub w formie zlecenia telefonicznego.2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy.


ABONENT OPERATOR


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə