Ulusal arama ve kurtarma planina iLİŞKİn tebliĞ
Yüklə 179.24 Kb.
səhifə1/3
tarix24.04.2016
ölçüsü179.24 Kb.
  1   2   3
 

ULUSAL ARAMA VE KURTARMA PLANINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(Tebliğ No: 2002/4)

 AmaçMadde 1-


Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği” ile ulusal mevzuatlar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası mevzuatlar ve uluslararası taahhütleri karşılamak, arama kurtarma faaliyetlerini daha süratli ve etkin gerçekleştirebilmek amacıyla; arama kurtarma hizmetlerini düzenleyen ve koordine eden bir Ulusal Arama ve Kurtarma Planı’nı ortaya koymak, ortaya konulan bu planda belirtilen arama kurtarma görevlerinin icrasında, ilgili bakanlık, kurum/kuruluşların mevcut imkanlarının etkin kullanımını sağlamaktır.


 

Kapsam
Madde 2-
Bu plan veya bu planı destekleyen herhangi bir planın hiçbir hükmü, ne zaman veya nerede olursa olsun, bir tehlike durumunda hızlı ve etkili yardım için bir engel olarak yorumlanmayacaktır.

 


  1. Bu planın kapsamına giren AK faaliyetleri şunlardır:

 

Arama ve Kurtarma faaliyetleri; Türk karasuları, iç suları ve kara hudutları içinde veya hava, kara ve deniz olmak üzere üç ayrı ortamda veya birleşik olarak kara ülkesi, iç suları, kara suları içinde veya uluslararası alanlarda kazaya uğramış veya tehlikede bulunan deniz ve/veya hava vasıtalarındaki insanları kurtarmak amacıyla icra edilecek bütün AK faaliyetlerini kapsar.

 

Bir tehlike durumunda, kazazedelere daha fazla yardımın sağlanabileceği güvenli yerlere tahliye etme veya tedavi merkezine götürülmesi de bu plan kapsamındadır. 

  1. Planın kapsamına girmeyen AK faaliyetleri şunlardır:

 

   1. Bir hayat kurtarma hizmetine dayanmayan hava ambulans hizmetleri,

   2. Yaşamı veya malı tehlikeye sokan ve devletin sivil kargaşa, terör, ayaklanma ve diğer acil durumlardaki yardım faaliyetleri,

   3. Muharebe durumunda, askeri/sivil personeli kurtarmak için icra edilen askeri AK faaliyetleri,

   4. Mal kurtarma faaliyetleri,

   5. Doğal afetlerle mücadele faaliyetleri, (yıkılmış binalarda mahsur kalmış insanların yerini tespit edip kurtarma faaliyetleri vs.)
  1. Katılımcı kuruluşların AK birlikleri Başbakanlık Kriz Merkezi isteği doğrultusunda, bu plan kapsamında bulunmayan AK faaliyetlerine, olay süresince veya olayı müteakip Başbakanlık Kriz Masasının belirleyeceği bir tarihe kadar katılım sağlar.

 

 

  

 

 Tanımlar
Madde 3-


  1. Arama ve Kurtarma (AK); Hava ve deniz vasıtalarındaki kazazedelerin karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde, bu vasıtalardaki şahısların her türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması ve kurtarılması hizmetidir.
  1. Arama ve Kurtarma Hizmeti (AKH); İşbirliği yapan hava, deniz araçları ile diğer vasıtalar dahil, kamu ve özel kaynakların kullanımı yoluyla, tehlike mesajlarını izleme, muhabere, koordinasyon, tıbbi danışmanlık ve ilk yardım dahil AK fonksiyonlarını icra etmektir.
  1. Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); Karada, denizde ve havada, AK hizmetinin en üst düzeyde koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de arama kurtarma sahası içinde ve/veya dışında icra edilecek arama ve kurtarma faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği kuran merkezdir.
  1. Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AKKM); Bir AKB içinde AK hizmetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesinden ve AK hizmetinin icrasından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) adına sorumlu olan merkezdir.
  1. Olay Yeri Koordinatörü (OYK); Kaza yerinde AK faaliyetlerini, sorumluluk bölgesindeki YAKKM adına koordine ve icra eden personeli ifade eder.
  1. Arama ve Kurtarma Bölgesi (AKB); İçerisinde arama kurtarma hizmeti icra edilmek üzere tespit edilmiş ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde koordinatları ile tanımlanan sahadır.
  1. Arama ve Kurtarma Alt Bölgesi (AKAB); Arama ve Kurtarma Bölgesi içinde bir Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile bağlantılı olarak belirlenmiş sahadır.
  1. Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (YAKKM); Sorumlu olduğu AKB içerisinde, AK faaliyetlerini bağlı bulunduğu deniz veya hava AKKM adına kontrol, koordine ve icrasından sorumlu olan merkezdir.
  1. Arama Kurtarma Alt Merkezi (AKAMER); İlgili Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak ve onu tamamlamak üzere kurulmuş, Arama Kurtarma Birliklerinin bulunduğu merkezlerdir.
  1. Arama Kurtarma Birliği (AKBİR); Arama ve kurtarma faaliyetlerinin süratli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü teçhizatla donatılmış ve özel eğitim görmüş personelden oluşan birliği ifade eder.
  1. Tele Sağlık Servisi (TSS); Sağlık yardım taleplerinin karşılanması maksadıyla, ilk yardım tavsiyeleriyle birlikte, sağlık durumlarının takibi/değerlendirilmesini amaçlayan, sağlık hizmeti veren kuruluşlardır.
  1. Ana Tele Sağlık Servisi (ATSS); TSS’lerin Telefon, faks, teleks veya network ile vermiş olduğu sağlık yardımlarının denetlendiği, AAKKM/AKKM/YAKKM’nden gelecek yardım taleplerinin karşılandığı ana sağlık merkezidir.
  1. Araştırma ve Geliştirme Komitesi (ARGEK); Planın uygulanması için ulusal imkan ve kabiliyetlerin araştırılmasını sağlamak, bu Planın geliştirilmesi ve aksaklıkları ortadan kaldırabilmek maksadıyla kurulmuş çalışma grubudur.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Hedefler ve Prensipler

 

HedeflerMadde 4-
Bu planın ana hedefi; insan hayatının kurtarılmasıdır.

 

Kazazedelere ilk yardım sağlamak ve onları güvenli bir yere tahliye ederek, tedavilerine başlatılması dahil tüm hizmeti dikkate alarak, katılımcılar ve bunların arama kurtarma faaliyetlerindeki rollerini belirlemeyi amaçlar. Bu maksatla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Arama Kurtarma faaliyetleri ile ilgili insani, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak ve arama ve kurtarma hizmetlerinin tam ve sürekli gelişimi için eğitim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir. 

Süratli ve etkili bir arama kurtarma hizmetinin sağlanmasında işbirliğinin önemine vakıf olan bu planın katılımcıları, operasyonun üç temel fonksiyonu olan tespit-teşhis, muhabere-rapor ve işbirliği-süreklilik ilkelerini daima göz önünde tutarak;

 


  1. Can güvenliğini daha iyi sağlamak amacıyla, etkinlik ve verimli bir ortam içerisinde AK için kullanılabilecek mevcut kaynakları bir işbirliği içerisinde entegre ederek olayın öncelikle tespit teşhisi ile ilk müdahaleyi yapmak,
  1. Arama kurtarma hizmetinin koordinasyonu ve tüm mevcut kaynakların etkili kullanılabilmesi için işbirliği içinde çalışmayı, imkanları ve hizmetleri bütünleştirmek ve muhabere-rapor sistemini aksaksız olarak işletmek,

 

  1. Ulusal ihtiyaçları ve uluslararası taahhütleri karşılamak için AK Hizmetlerinin koordinesini uyumlu ve işbirliği içinde icra etmektir.

 

Prensipler
Madde-5


  1. Bu Plan’ın hükümleri, Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi (Hamburg-1979) ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago-1944)’ne taraf devletlerce kabul edilen, AK sorumluluklarına veya Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalara uygun olacaktır.

 

  1. Bu planın veya destekleyici herhangi bir planın hiçbir hükmü, bu planda belirtilen katılımcıların ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.  1. Bir tehlike durumu mevcut var sayılıyorsa, aksi anlaşılıncaya kadar AK faaliyetleri bir tehlike durumu varmış gibi yerine getirilecektir.

 

  1. Başarılı bir AK faaliyeti için katılımcılar; hizmeti planlama ve koordine etme, tehlike durumları ile ilgili uyarı ve bilgi alma, deniz ve hava trafiğinin takibi ve tıbbi yardım gibi AK faaliyetlerinin icrasına yönelik, reaksiyon süresini azaltıcı önlemleri geliştirecek ve uygulayacaklardır.

 

Ayrıca bir düzenleme yapılmadığı taktirde, her katılımcı bu planda belirtilen AK faaliyetlerini kendisi finanse edecektir.

 


  1. AK faaliyetine iştirak eden katılımcılar tehlikede bulunan kişilere sağlanan can kurtarma hizmetleri ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak, başka bir ülke ile yapılan ortak AK faaliyetlerinden ücret talep etmeyecek veya ödeme yapmayacaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Katılımcılar,Görev ve Sorumluluklar

 

Katılımcılar


Madde 6-
İlgili kurum/kuruluşlar, Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ve diğer ilgili ulusal mevzuatta belirlenen prensipler ve verilen görevler çerçevesinde belirtilen görevleri icra eder.

 

Bu plan dahilinde ilgili kurum/kuruluşlar kendilerine verilen görevler dahilinde, AK faaliyetlerine yönelik yapılanmalarını, çalışmalarını ve ilgili personele ilişkin bilgilerini AAKKM’ne bildirir, güncelliğini sağlar. 

Bu planın katılımcısı olmayan bir kurum/kuruluş, Araştırma ve Geliştirme Komitesi’nin teklifi ile Denizcilik Müsteşarlığı’nın kararını müteakip, katılımcı listesine dahil edilebilir. )

 

Gerektiğinde, liman işletici kuruluşlar, kılavuzluk römorkör hizmeti veren kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar bu plan dahilinde fiili olarak görevlendirilebilir. Katılımcı Kuruluşların Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 7-
  1. Genel
   1. Deniz hava ve kara AK faaliyetlerinin en üst düzeyde koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak, kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu veya ilgili ülkelerle, AKB içinde ve / veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği sağlama sorumluluğu ile AK faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası koordine sorumluluğu AAKKM’ni bünyesinde bulunduran, Denizcilik Müsteşarlığı’na aittir.

 

   1. AKB’de, kara ve adalar üzerindeki hizmetin AK koordinatörü, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Hava-AKKM’ni kurar uluslararası standartlarda, uygun yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Kara AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve icra eder.

 

   1. AKB’de kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki AK faaliyetlerinin koordinatörü, Sahil Güvenlik Komutanlığıdır. Deniz-AKKM’ni kurar uluslararası standartlarda, uygun yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Deniz AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve icra eder.

 

   1. Bu planda belirtilmiş olan dört adet Deniz-YAKKM’ni (Samsun, İstanbul, İzmir ve Mersin), Sahil Güvenlik Komutanlığı kurar. İki adet Hava-YAKKM’ni ise (Ankara / Esenboğa FIC, İstanbul / Atatürk FIC) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurar.
   1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizindeki Arama Kurtarma Alt Merkezlerini ve Deniz-AKBİR’lerini kurar araç-gereç ve personel ile donatır. Komşu YAKKM’lerinin ihtiyaç duyacağı personel ve teçhizat desteğini sağlar.
   1. Türkiye kıyılarında kuruluş statüsüne göre konuşlanan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türk Boğazlarında (İstanbul Çanakkale Boğazları ) ve Marmara Denizinde, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı mücadele ve müdahale de dahil olmak üzere özel olarak yapılanacak ve AKBİR olarak görev yapmak üzere teşkilatlanacaktır.
   1. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizindeki Arama Kurtarma Alt Merkezlerini ve Deniz AKBİR’lerini kurar araç-gereç ve personel ile donatır. Kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma istasyonlarını ve can kurtarma botlarını, gerektiğinde römorkörlerini AKBİR olarak görevlendirerek, YAKKM’lerin isteklerini karşılayacaktır.
   1. Kara-AKBİR istasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından kendi teşkilat yapıları içinde oluşturulacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı özellikle, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü birimlerinin bulunmadığı ve yeterli olmadığı yerlerde, bu istasyonları kuracak ve işletecektir. AK faaliyetlerinin en kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmesi için Hava-AAKM ile koordinasyonlu çalışacaklardır.

 

   1. Arama Kurtarma Alt Merkezi ve Deniz-AKBİR istasyonlarının etkin kullanımını temin etmek amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapılacaktır.
   1. Bu protokol, Denizcilik Müsteşarlığı başkanlığında, ilgili kurumların yapacakları talepleri göz önüne alınarak, bu planın yayımını müteakip ilk altı ay içerisinde tamamlanacaktır.
   1. Olay Yeri Koordinatörü AKKM/YAKKM tarafından belirlenir. Ancak, kaza meydana geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı ihbar üzerine, AK maksadı ile olay yerine ilk intikal eden gruptaki/birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün görev ve sorumluluklarını, AKKM veya YAKKM’leri tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar yürütür.
   1. Deniz kazaları ile ulusal ve uluslararası kritik AK faaliyetlerinde basın açıklamasının yapılması, Denizcilik Müsteşarlığı’nın sorumluluğundadır. Kazazedelerin aileleri ve basın tarafından istenen bilgiler, AAKKM’nden veya Denizcilik Müsteşarlığı’nın belirleyeceği kurum/kuruluşlar tarafından cevaplandırılacaktır.
   1. Uluslararası Denizcilik Örgütünün, her türlü AK ve güvenlik ile ilgili toplantılara ulusal katılımı idare ve koordinesi Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacaktır.
   1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO), AK ve güvenlik ile ilgili hizmetlerine ulusal katılımı idare ve koordinesi Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

 

Görevler


Madde 8-

 


  1. Genelkurmay Başkanlığı:

 

TSK Arama Kurtarma Yönergesi’ndeki görevlerin icra edilmesini sağlar. İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanır. AAKKM’nden gelen AK taleplerini değerlendirir. 

   1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı:
    1. Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmelerine müteakip, TSK Arama Kurtarma Yönergesindeki belirtilen görevleri icra eder. İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile AK faaliyetlerini ihtiyaçları için kullanılır. AAKKM’nden gelen AK taleplerini değerlendirerek kara üzerinde yapılacak tüm AK faaliyetlerine, Hava-AKKM’nin taleplerine göre katılır.
    1. Belirlenen AKB’lerindeki kara ve hava unsurlarının, AK faaliyetleriyle sınırlı kalmak koşuluyla AAKKM/AKKM/YAKKM’leri tarafından verilecek görevlere iştirak etmesini sağlar.
    1. AK faaliyetlerinin insani yönü göz önüne alınarak, bütün K.K.K.’lığı birlikleri doğrudan duyum alma veya AAKKM/AKKM/YAKKM’leri tarafından yardım istenmesi durumunda, AK faaliyetlerine destek verir.
    1. Arama Kurtarmaya yönelik kara havacılık unsurlarının, kritik AK faaliyetlerinde kullanılmak üzere, imkan ve kabiliyetleri hususunda AAKKM’ne bilgi verir.
   1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
    1. Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmelerine müteakip, TSK Arama Kurtarma Yönergesindeki belirtilen görevleri icra eder. İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanılır. AAKKM’nden gelen AK taleplerini değerlendirerek AK faaliyetlerine, Deniz-AKKM ile koordineli olarak katılır.
    1. Gerektiğinde, Dnz.Hv.Üs.K.lığı bünyesindeki helikopter ve uçakları, sadece AK faaliyetleriyle sınırlı olmak koşuluyla AAKKM/AKKM’leri tarafından verilecek görevlere iştirak etmesini sağlar.
    1. AKB içinde bulundurduğu yüzer birliklerini, düzenli aralıklarla AAKKM’ne ve ilgili AKKM’ne bildirir.
    1. Seyir Hidrografi-Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgelerindeki deniz haritalarında meydana gelen kazalar vs.. nedenlerle oluşan değişiklikleri, aylık raporlar halinde, AAKKM/AKKM ve ilgili YAKKM’ndeki haritaların güncelleşmesi maksadıyla AAKM’ne gönderir.
    1. Seyir Hidrografi-Oşinografi Dairesi Başkanlığı, kıyı ve karasularımız hakkındaki uyarıları, gelgit akıntıları hakkında bilgileri ve hizmet/planlama açısından gerekli deniz ve hava haritaları, krokileri ve ilgili dokümanları ücretsiz olarak AAKKM’ne temin eder.
   1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı:
    1. Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmelerine müteakip, TSK Arama Kurtarma Yönergesindeki belirtilen görevleri icra eder. İmkan ve kaynaklarını askeri görevlere mani olmamak kaydı ile AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanır. AAKKM’nden gelen AK taleplerini değerlendirerek, AK faaliyetlerine ilgili AKKM ile koordineli olarak katılır.
  1. Milli Savunma Bakanlığı:
   1. AKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile Valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
  1. İçişleri Bakanlığı:
   1. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
    1. Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, kendi bölgeleri içindeki yapılacak AK faaliyetlerinde, bilgi toplama, değerlendirme, planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar ile birlikte AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine eder.
    1. AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, dört bölgede Deniz-YAKKM’lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası seviyede araç gereç ve yeterli personel ile donatır.
    1. AK faaliyetleri sonunda bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen AK raporlarının kendisine ulaşmasına müteakip, bilgileri derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve AAKKM’ne bildirir.
    1. Deniz-AKB’lerine ait hava tahmin raporlarını her an takip eder.
    1. Deniz üzerinde yapılacak Hava AK faaliyetlerinde, Hava-AKKM ile koordinasyonlu bir şekilde çalışır olay yeri koordinatörlüğünü üstlenir.
    1. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile aralarında yapacakları protokol çerçevesinde, AK hizmetlerinin hızlı ve efektif yürütülebilmesi için elindeki tüm AKBİR istasyonları ile AK faaliyetlerine katılır.
    1. Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplar.
   1. Jandarma Genel Komutanlığı:
    1. Mevcut Arama Kurtarma birliklerini, imkanlar ölçüsünde her hangi bir AK faaliyetinde AAKKM/AKKM/YAKKM’lerinin veya valiliklerin istekleri doğrultusunda bir yönlendirir.
    1. İç güvenlik birliklerince (Bölgede bulunan J.Blg., İl J., İlçe J., J.Krk.K.lıkları) Van gölü, Atatürk ve Keban Baraj gölleri gibi doğal ve yapay göller ile su üstü ulaşımına imkan veren akarsularda, genel emniyet ve asayiş ile koruma görevlerinin icrasının yanı sıra, Mahalli Mülki Amirliklerle koordineli olarak, teknik imkanları ölçüsünde tam destek sağlar.
    1. Gerektiğinde, AAKKM/AKKM/YAKK’lerinden gelecek yardım talepleri doğrultusunda, kara üzerinde yapılacak AK faaliyetleri için, kendi organik bünyesinde bulunan hava unsurları ile destek verir.
   1. Emniyet Genel Müdürlüğü;
    1. Kıyıya yönelik AK faaliyetlerinde azami koordinasyona gidilebilmesi maksadıyla, yeterli muhabere sistemine sahip olacaktır.
    1. Gerektiğinde YAKKM’lerinin yardım taleplerini (Deniz, Hava ve Kara vasıtaları ile) imkanları çerçevesinde karşılar.
    1. Kıyı şeridinde veya iç sularda meydana gelebilecek kazalarda, kaybolan kazazedeleri ve cesetleri, balık adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratır.
    1. YAKKM’nin veya Mülki Amirin görevlendirmesiyle jandarma bölgesinde, göl, gölet, baraj ve akarsulardaki her türlü Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde görev yapar.
   1. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü:
    1. AAKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
   1. Valilikler:
    1. Kara Olay Yeri Koordinatörü, olayın meydana geldiği Arama Kurtarma Alt Merkezleri sorumluluk sınırları içerisinde bulunan ilin valisidir veya valisinin uygun gördüğü bir vali yardımcısıdır.
    1. Sorumluluğundaki il sınırları içerisinde meydana gelen bir AK faaliyetinde veya valiliğe AAKKM/AKKM/YAKKM’lerince yapılacak AK taleplerinde, ilgili YAKKM ile koordine kurarak AK faaliyetlerini icra eder.
    1. Kara AK faaliyetlerinde, Hava-AAKM ile koordineli olarak çalışır.
    1. Sorumluluk bölgelerindeki gönüllü kuruluşlar, üniversiteler ve liman işletici kuruluşlar da dahil olmak üzere AK faaliyetlerine tam destek verebilecek kuruluşları araştırıp, envanterlerini çıkartarak AAKKM/Hv. AKKM’ye bilgi verir.
    1. Sorumluluk bölgesindeki ilgili kurum/kuruluşların imkan ve kabiliyetlerine göre, bu kurum/kuruluşların AK faaliyetlerine katılımı organize eder.
    1. Mahalli idareler ve sivil savunma teşkilatlarının AK faaliyetlerini yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
  1. Dışişleri Bakanlığı:
   1. AK ile ilgili olarak uluslararası teşkilatlardan ve diğer ülke makamlarından Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgeleri, AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu ile ilgili makamlara iletir.
   1. AK çalışmalarının siyasi nitelikteki hususlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur ve Denizcilik Müsteşarlığı ile koordineli kararlar alır.
   1. AK ile ilgili konularda, uluslararası kuruluşlar ve/veya diğer ülke makamları ile işbirliği ve koordinasyon temini hususlarında, temasların yapılması için gerekli tedbirleri alır ve uygular.
  1. Maliye Bakanlığı:
   1. AK faaliyetlerinin planlama ve icrası için ilgili kurum/kuruluşlarca belirlenen ihtiyaçların mevcut bütçe kaynaklarından karşılanmasına ilişkin esasları belirler.
  1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı:
   1. AAKKM, Hava-AKKM ile Valilikler tarafından yapılacak taleplere göre, bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
  1. Sağlık Bakanlığı (Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü):
   1. AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve tıbbi ileri yaşamsal desteği sağlamaya yönelik teçhizatı ve personel desteğini sağlar.
   1. Sağlık ile ilgili kamu ve özel kuruluşların konu ile ilgili faaliyetlerini düzenler.
   1. AK faaliyetlerine AAKKM/AKKM/YAKKM’lerinin acil sağlık hizmetleri istekleri doğrultusunda katılım sağlar.
   1. AK faaliyetlerinin sona ermesini müteakip, gerektiğinde kazazedelere verilecek sağlık hizmetlerini yerine getirir.
   1. Tıbbi yardım taleplerinin karşılanması için Tele Sağlık Servisi’ni kurar. (TSS’nin görevleri Bölüm-10’da belirtilmiştir.)
   1. Arama Kurtarma Alt Merkezlerinde oluşturacağı TSS’lerin telefon numaralarını, bu plan kapsamındaki kuruluşlara bildirir, güncelleştirir.
   1. İlk yardım, acil yardım ve tıbbi ileri yaşamsal desteği sağlamak maksadıyla, deniz ambulansı, ambulans helikopterleri ve diğer hasta nakil vasıtalarının işletilmesinden sorumludur. Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği’ne göre bu planda oluşturulan Arama Kurtarma Bölgeleri’nde yukarıda bahsedilen hususlar için yapılanır.
   1. Uluslararası Sağlık Tüzüğü ile 06.08.1975 tarihinde yayınlanan uluslararası cenazelerin nakli anlaşmasına göre, yurtdışına gönderilecek kazazedelerin cenazelerinin kontrollerinin yapılarak yurtdışına çıkış belgesinin düzenlenmesini sağlar.
   1. AAKKM/AKKM/YAKKM’leri ve valilikler tarafından yapılacak taleplere göre, bünyesindeki sağlık personelinin ilk yardım, acil yardım ve tıbbi ileri yaşamsal destek sağlamaya yönelik AK faaliyetlerine katımını sağlar. AK faaliyetlerine katılacak tüm personele ilk yardım ve tıbbi bakım eğitimi verir ve/veya verilmesini sağlar.
  1. Ulaştırma Bakanlığı:
   1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü:
    1. Hava AKKM’ni kurar. Kara üzerinde yapılacak tüm AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi toplama, değerlendirme, planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM adına icra eder.
    1. AK faaliyetleri sonunda, bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını müteakip, alınan bu bilgileri derleyip, detaylı olay raporunu düzenler ve AAKKM’ne gönderir.
    1. Deniz üzerinde yapacağı AK faaliyetlerini, Deniz-AKKM’nin taleplerine göre icra eder.
    1. AK Bölgesine ait hava tahmin raporlarını her an takip eder.
   1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü:
    1. AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, iki bölgede Hava YAKKM’lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası seviyede araç ve yeterli personel ile donatır.
    1. AK faaliyetlerini destekleyecek şekilde hava trafik kontrol ve uçuş servis hizmetlerini idame ettirir, her hangi bir AK faaliyetinde AAKKM ve AKKM’lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır.
    1. YAKKM’lerin sorumluluklarındaki bölgelerin sınırlarını dikkate alarak bu bölgelerdeki hava vasıtalarının pozisyonlarının anlık takip eder.
    1. YAKKM’leri ile aralarında sadece AK faaliyetleri için kullanacak etkin bir haberleşme sistemi kurar.
    1. AK faaliyetleri sonunda bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen AK raporlarının kendisine ulaşmasına müteakip, bilgileri derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve AAKKM’ne bildirir.
    1. Arama Kurtarma faaliyet sahasının gerektiğinde Notamlama işlemi ile uydu kanalıyla AFTN devrelerinden ulaşan COSPAS / SARSAT mesajlarının değerlendirilip, sonuçlarını Arama Kurtarma ile ilgili birimlere aktarır.
  1. Orman Bakanlığı:
   1. AAKKM, Hava-AKKM ile Valilikler tarafından yapılacak taleplere göre bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Boru hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü):
   1. AAKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
  1. Çevre Bakanlığı:
   1. AKKM, Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
  1. Denizcilik Müsteşarlığı:
   1. AAKKM’ni kurar, uluslararası standartlarda, uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır, yirmidört saat etkinlikle göre yapılmasını sağlar.
   1. Uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de AKB içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliğini sağlar.
   1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve uluslararası hava ve deniz sahalarındaki uygun kurtarma teşkilatlarının kurulmasını, geliştirilmesini, idame ettirilmesini ve işletilmesini koordine eder.
   1. Hizmetler ve teşkilatlar arasında yakın işbirliğinin kurulmasını sağlayarak, Arama ve Kurtarma hizmetlerine katkı olabilecek çalışma, planlama, eğitim, tatbikat, ve araştırma çalışmalarının geliştirilmesini temin için çalışır. Yılda bir kere olmak üzere katılımcı kuruluşların aralarında AK faaliyetlerinin organize edilmesi amacıyla ortak tatbikat yapılması ve Araştırma ve Geliştirme Komitesi’nce plan hazırlanmasını sağlar.
   1. Arama Kurtarma faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların AAKKM’ne bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesini sağlar.
   1. AK faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruları hazırlar ve yayımlar.
   1. AAKKM’nde, tehlikedeki birimlere ulaşılabilecek haberleşmeyi sağlayacak şekilde geniş çaplı bir haberleşme sistemini kurar ve işletir.
   1. Katılımcı kuruluşlar arasındaki protokol ve işbirliğine yönelik oluşum safhasında bulunur ve yönlendirir.
   1. Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve bağlısı liman başkanlıkları, sorumlu oldukları bölgede yirmidört saat esasına göre nöbet sistemi uygular, liman sınırları içerisindeki kazalar veya AK faaliyetlerine yönelik olayların takip ve rapor edilmesini sağlar. İlgili birimlerini teknik araç gereç ve personelle donatılmasını koordine eder.
   1. Araştırma Geliştirme Komitesi’nin çalışma grubuna başkanlık eder.
   1. Gerektiğinde, yeni bir YAKKM veya AKAMER’nin faaliyete geçirilebilmesi için, onay vererek ilgili merkezin kurulmasını sağlar.
   1. Dünya standartlarına uygun AK personeli yetiştirmeye yönelik tedbirleri alır, eğitim tesisleri kurar/kurdurur ve tesisleri işletir/işlettirir.
   1. Gelecekte bu planda yapılması gerekli görülebilecek değişiklik/düzeltmelere ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulu kararı alınması maksadıyla Başbakanlığa sunar.
   1. İlgili Bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek deniz Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapar.
  1. Gümrük Müsteşarlığı:
   1. AAKKM/AKKM’lerin talebi üzerine uygun pozisyonda olan vasıtalarının AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.
   1. Türkiye Gümrük Bölgesi dahilinde yürütülecek Arama Kurtarma faaliyetleri sonucunda kurtarılacak nakil vasıtaları dahil her türlü eşyanın, gümrük statüsü belirleninceye kadar Arama Kurtarma Bölgesine en yakın yerdeki Gümrük İdareleri tarafından kontrol ve gözetim altında bulundurulmasını sağlar.
  1. Telekomünikasyon Kurumu:
   1. Uluslararası ve milli frekans planlamaları ile tespit edilen Arama Kurtarma frekanslarının ve ihtiyaç duyulması halinde diğer özel haberleşme frekanslarının ilgili kuruluşlar nezdinde enterferansa meydan verilmeksizin sağlıklı olarak kullanımını ve haberleşmenin yapılmasını temin eder.
   1. Denizde can ve mal emniyetini sağlamak için telsiz haberleşmesi kural ve yöntemlerini geliştirir, hazırlar ve yayımlar.
   1. YAKKM’lerinden gelen AK yardım taleplerine göre elindeki mevcut iletişim cihazlarının etkin kullanımını sağlar.
  1. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü:
   1. Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, Arama Kurtarma Birliklerini kurar, geliştirir, işletir ve idame ettirir.
   1. Türk Boğazlarında ve karasularında can kurtarmaya yönelik sistem ve tesisleri kurar (Tahlisiye İstasyonları, muhabere istasyonları v.s..), işletir ve bu amaca yönelik gerekli yatırımlar yapar.
   1. Deniz ve denizle ilgili Hava AK operasyonlarında kullanılacak, gerekli birimlerini araç, gereç ve personel ile donatır.
    1. Bünyesinde kurulu bulunan AK muhabere istasyonlarını Türk Arama Kurtarma sahasındaki AKB’lerinde etkin haberleşmeye destek amacıyla geliştirir ve yirmidört esasına göre nöbet sistemi uygular. Acil durum taleplerini AAKKM/AKKM/YAKKM’lere, sağlık yardım taleplerini en yakın TSS’lere bildirir.
    1. Faaliyet amaçları ile ilgili ihtisas alanlarında uluslararası standartlara uygun personel yetiştirmeye yönelik tedbirleri alır, eğitim tesisleri kurar ve işletir.
    1. AK faaliyetlerinde, AKBİR’lerini AKKM/YAKKM’lerinin görevlendireceği coğrafi koordinatlara yönlendirir.
    1. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılacak protokoller çerçevesinde, Deniz-YAKKM’lerin AK ihtiyaçlarına destek verir.
    1. AAKKM’nin AK faaliyetinde vereceği tüm talepleri ve görevleri yapar.
  1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü:
   1. AK faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ait genel hava ve deniz durumu ile ilgili tahminleri, ilgililerin talebi üzerine AAKKM/AKKM’lerine telefon ve faks ile bildirir. Gerektiğinde, kritik AK faaliyetleri esnasında YAKKM’lerinde bir meteoroloji uzmanı görevlendirir.
  1. Türk Telekom AŞ. Genel Müdürlüğü:
   1. AK faaliyetlerine yönelik AAKKM veya AKKM’lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır.
   1. Sahil radyo istasyonlarının efektif kullanımını sağlayarak, Türk Arama Kurtarma sahasındaki gemi haberleşmesini idame ettirir. AKB’lerinde etkin haberleşmesi için, DSC ve telsiz istasyonlarının kurulması ve işletilmesinden sorumludur.
   1. Acil durum haberleşmesi için, sahil telsiz istasyonlarına gelen AK taleplerini, tatbikatları ve AK faaliyetlerindeki haberleşmeleri arşivlemek için yazılı rapor tutar, sağlık yardım talepleri de dahil bütün konuşmaları arşivler ve gerektiğinde AAKKM’ne gönderir.
    1. Haberleşme sistemlerindeki teknolojik gelişmelerden, bu plan kapsamındaki katılımcı kuruluşları bilgilendirir.
    1. Gemilerden telsiz haberleşmesi yoluyla gelecek sağlık yardım taleplerini Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu en yakın Tele Sağlık Servisi’ne ildirerek olayın koordinasyonunu üstlenir.
  1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
   1. AAKKM, ve Hava-AKKM ve Valilikler tarafından yapılacak taleplere göre bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılmasını sağlar.
  1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Türkiye Sualtı Sporları, Can Kurtarma, Paletli Yüzme ve Su Kayağı Federasyonu, Dağcılık federasyonu, Kayak Federasyonu):
   1. AAKKM, Deniz ve Hava AKKM istekleri doğrultusunda bünyesindeki sporcuların (dalgıç vs.) AK faaliyetlerine katılmasını sağlar.
  1. Türk Hava Kurumu Genel Müdürlüğü:
   1. Hava AKKM tarafından talep edildiğinde, mevcut imkan ve kabiliyetleri dahilinde, bünyesindeki araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar.
  1. Kılavuzluk ve Römorkör Hizmeti Veren Kuruluşlar:
   1. Acil durumlarda can emniyetinin gerektirdiği şekilde korunması için, mal kurtarma hakları saklı kalmak kaydıyla Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği esaslarına ve bu plan kapsamında, AAKKM/AKKM/YAKKM’lerinin talepleri doğrultusunda AK faaliyetlerine gerekli desteği sağlar.
   1. Zaman içinde bölgede değişen ihtiyaçlara göre, gerektiğinde AAKKM/Dz. AKKM’nin talebi üzerine temin edeceği, vasıtaları (römorkör, palamar motoru, kılavuz motoru) ve personelleri, AK hizmetlerinde görevlendirilir.
   1. Bulundukları Arama Kurtarma Alt Merkezlerinde kılavuz kaptanların ve gözcü/muharebecilerin yirmidört saat hizmet vermelerine uygun, görevde bulundukları süre içerisinde iaşe ve ibatelerinin sağlandığı, haberleşme ve haberleşme teçhizatının konulduğu Kılavuzluk İstasyon binasının, gerektiğinde AK faaliyetlerinde kullanılmasına izin verir.
   1. Yukarıda belirtilen hizmetlerden dolayı ücret talep edilemez.
  1. Liman İşletici Kuruluşlar:
   1. İşletici tarafından limanın kullanımında bulunan açık ve kapalı alanlar ile bunların doğal uzantısı olan deniz sahası içerisinde mevcut alt yapı ve yerüstü yapılarının bütün unsurlarının AK faaliyetlerine hizmet edecek şekilde faydalandırılmasını sağlar.
   1. İşletme hakkına sahip limanlarda verilen barınma, yükleme, boşaltma, şifting, limbo, kılavuzluk, römorkaj, palamar, atık alma, yolcu salonu işletmeciliği vb. diğer hizmetlerinin, sorumluluk sahasındaki YAKKM’lerinin istekleri doğrultusunda AK faaliyetlerinde kullanılmasını durumunda ücret talep edilmez.
  1. Diğer Katılımcılar, Özel ve Gönüllü Kuruluşlar:

Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak ve bu plan çerçevesinde, AAKKM/AKKM’leri ve valiliklerden gelecek AK faaliyetlerine imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda destek vereceklerdir.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama Kurtarma Bölgeleri

 

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə