Uchwała Nr rady Powiatu Częstochowskiego z dnia r w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Yüklə 55.03 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü55.03 Kb.
Uchwała Nr ……..…………..

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia ………………..……. 2015 r.
w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz.1118 z póź .zm.) Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się roczny Program współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz.1118 z póź .zm.), w szczególności jej art. 5 a ust. 1, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 jest wypełnieniem w/w obowiązku.

Niniejszy program jest dokumentem określającym zasady oraz obszary współpracy pomiędzy Powiatem Częstochowskim a działającymi na jego terenie pomiotami ”trzeciego sektora”.

Zadania priorytetowe Powiatu Częstochowskiego wymienione w niniejszej uchwale mieszczą się w sferze zadań publicznych, określonej w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

Podjęta uchwała stanowić będzie w 2016 r. podstawę współpracy finansowej
i pozafinansowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

Sporządził:

K. Ostalski

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2016


Wstęp

Powiat Częstochowski przyjmując, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz uznając ogromną rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje chęć budowania dialogu obywatelskiego, wzmocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania nowych, cennych inicjatyw służących lokalnej społeczności oraz wyraża chęć realizacji zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.


Intencją Powiatu jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego i ładu społecznego. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.

§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Program określa:

 1. cel główny i cele szczegółowe programu;

 2. zasady współpracy;

 3. zakres przedmiotowy;

 4. formy współpracy;

 5. priorytetowe zadania publiczne;

 6. okres realizacji programu;

 7. sposób realizacji programu;

 8. wysokość środków planowanych na realizację programu;

 9. sposób oceny realizacji programu;

 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 1. Ilekroć w niniejszym programie, jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz.1118 z póź .zm.).

 2. programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013;

 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

 4. konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
  w art. 11 ustawy.

 5. dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240;

 6. Wydział realizujący – należy przez to rozumieć Wydział EZK, zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi;

 7. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Częstochowski;

 8. Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Częstochowie;

 9. zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art.
  ust. 1 ustawy, o ile obejmują zadania Powiatu.


§ 2

Cele współpracy


 1. Celem głównym programu jest określenie zasad regulujących współpracę Powiatu
  z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

 2. Cele szczegółowe programu:

 1. budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez tworzenie sprzyjających warunków do powstawania inicjatyw lokalnych;

 2. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie;

 3. poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu;

 4. zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu i ich udziału
  w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

 5. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
  w Powiecie;

 6. podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;

 7. integracja środowiska organizacji pozarządowych realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych;

 8. polepszenie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;

 9. wzmocnienie pozycji istniejących organizacji pozarządowych i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych.


§ 3

Zasady współpracy
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w oparciu
o następujące zasady:

 1. pomocniczości – oznacza, że Powiat wspiera działalność organizacji pozarządowych, m.in. zlecając im realizację zadań własnych na zasadach i w formie określonej w ustawie, natomiast organizacje pozarządowe zapewniają efektywną realizację podejmowanych działań;

 2. suwerenności stron – przejawia się w poszanowaniu swojej niezależności i równości oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne;

 3. partnerstwa – oznacza, że Powiat i organizacje pozarządowe podejmują współpracę przy identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych, traktując się wzajemnie jako partnerzy, podmioty równoprawne w tym procesie;

 4. efektywności – oznacza dążenie Powiatu do osiągnięcia jak najlepszych efektów
  w realizacji zadań publicznych przy minimalizacji kosztów z nimi związanymi;

 5. uczciwej konkurencji – oznacza, że działania Powiatu i organizacji pozarządowych podejmowanie przy realizacji zadań publicznych opierają się na równych
  i obiektywnych dla wszystkich stron kryteriach;

 6. jawności – zgodnie, z którą zasady wspierania organizacji pozarządowych przez Powiat są jawne, przejrzyste i ogólnodostępne; Powiat i organizacje pozarządowej wzajemnie informują się o podejmowanych działaniach.


§ 4

Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi są: ustawowe zadania własne Powiatu oraz zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§ 5

Formy współpracy


 1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy
  i pozafinansowy.

 2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Realizacja zadań zleconych może odbywać się w następujących formach:

 1. powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

 2. wspierania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

 1. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert, ogłaszany corocznie przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego.

 2. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości
  w ogłoszeniu o konkursie.

 3. Na wniosek organizacji pozarządowej, Powiat może zlecić, zgodnie z art. 19 a ustawy realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

 2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;


 3. łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł;

 4. łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 1. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy. W takim przypadku Zarząd Powiatu Częstochowskiego w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca podejmuje następna działania:

 1. rozpatruje celowość realizacji określonego zadania przez organizacje pozarządowe, biorąc pod uwagę:

 1. stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym w niniejszym programie;

 2. zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania;

 3. środki dostępne na realizację zadań publicznych;

 4. korzyści wynikające z realizacji proponowanego zadania publicznego.

 1. informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania publicznego.

 1. Powiat i organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne wspólnie przez w drodze inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy.

 2. Zarówno w przypadku uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jak i składania oferty w art. 19 a ustawy oraz z inicjatywy własnej organizacje pozarządowe zobowiązane są do złożenia oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 3. Do pozafinansowych form współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi zalicza się w szczególności:

 1. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;

 3. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych
  w otwartych konkursach ofert;

 4. informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i sposobach ich rozstrzygnięć;

 5. wspieranie organizacji pozarządowych w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Powiatu;

 6. organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa
  w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach;

 7. umożliwienie umieszczenia informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronie internetowej Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe;

 8. udostępnianie, na wniosek organizacji, sali na zorganizowanie m.in. spotkań, szkoleń, konferencji, doradztwa specjalistycznego;

 9. aktualizacja internetowej bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu;

 1. Powiat może zawierać umowy partnerskie z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych
  z uwzględnieniem trybu wyboru partnera, o którym mowa w art. 28 a ust. 4 ustawy
  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.).

 2. W przypadku wystąpienia przez organizację pozarządową do Powiatu z inicjatywą utworzenia partnerstwa nie stosuje się trybu wyboru partnerów, o którym mowa w ust. 10.


§ 6
Priorytetowe zadania publiczne 1. Obszar współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 2. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. należą następujące zdania:

 1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. organizacja otwartych imprez sportowych o charakterze powiatowym adresowanych do mieszkańców Powiatu Częstochowskiego;

 2. prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym i powszechnym;

 3. upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

 4. upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych;

 5. promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu poprzez sport;

 6. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu;

 2. wspieranie wydarzeń i imprez kulturalnych promujących Powiat;

 3. wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu;

 4. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu
  w kraju i za granicą;

 5. organizacja warsztatów twórczych

 1. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

 1. przeprowadzanie konkursów, olimpiad i innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia (w szczególności profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii, przemocy domowej, alkoholizmowi);

 2. wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym. m.in. programów edukacyjnych ;

 1. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. organizowanie działań służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;

 2. aktywizacja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

 3. podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych.

 1. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

 1. promocja idei wolontariatu w na terenie Powiatu;

 2. organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

 1. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji różnych zagrożeń;

 1. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 1. prowadzenie zajęć z zakresu przyuczenia zawodowego przygotowujących osoby bezrobotne do wyjścia na otwarty rynek pracy, znalezienia zatrudnienia bądź otworzenia własnej działalności gospodarczej;

 2. prowadzenie grupowych i indywidualnych konsultacji ze specjalistami (psycholog, pedagog, doradca zawodowy).

 1. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - umacnianie w świadomości mieszkańców Powiatu poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycje;


§ 7

Okres realizacji programu
Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 8

Sposób realizacji programu


 1. Program realizują:

 1. Rada Powiatu Częstochowskiego – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz określania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu;

 2. Zarząd Powiatu Częstochowskiego – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w szczególności:

 1. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu oraz powoływanie Komisji Konkursowych;

 2. wybieranie najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych.

    1. organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego
     w zakresie odpowiadającym działaniom Powiatu;

      1. Za realizację programu ze strony Zarządu Powiatu Częstochowskiego odpowiada Wydział EZK Starostwa, który odpowiada m. in. za:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań finansowanych ze środków finansowych Powiatu;

 2. przygotowanie sprawozdania z realizacji programu;

 3. konsultację z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych;

 4. podejmowanie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.


§ 9

Wysokość środków planowanych na realizację programu


 1. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 120.000 zł.

 2. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu szczegółowo określa uchwała budżetowa Powiatu na rok 2016.


§ 10

Sposób oceny realizacji programu


       1. Program oceniany będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

 1. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje z budżetu Powiatu;

 2. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

 3. liczba złożonych ofert;

 4. liczba popisanych umów;

 5. kwoty udzielonych dotacji;

 6. liczna zrealizowanych zadań publicznych i szacunkowa liczba ich beneficjentów;

 7. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych;

 8. wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu;

       1. Zarząd Powiatu Częstochowskiego, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 r. przedłoży Radzie Powiatu Częstochowskiego sprawozdanie z realizacji niniejszego programu.


§ 11

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji


 1. Projektu programu zostały przygotowany przez pracownika Wydziału realizującego przy udziale przedstawicieli poszczególnych wydziałów Starostwa zajmujących się współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi.

 2. Projekt programu został skierowany do konsultacji poprzez upublicznienie go na stronie internetowej Powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 3. Po zakończeniu procesu konsultacji projekt programu został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu Częstochowskiego, po czym skierowano go do Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, w celu zamieszczenia go w porządku obrad Rady Powiatu Częstochowskiego.


§ 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert 1. Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat.

 2. W skład Komisji wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Wydziału realizującego;

 2. trzy lub cztery osoby będące pracownikami Starostwa;

 3. do dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 1. Do prac komisji, przewodniczący Komisji może powołać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 2. Do prac Komisji przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego lub przez osobę przez nich upoważnioną, spośród wcześniej zgłoszonych kandydatur.

 3. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące dział w konkursie.

 4. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji;

 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracy Komisji;

 3. wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie ust. 8.

 1. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.

 2. Wszyscy członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności na pierwszym posiedzeniu Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.

 3. Członek Komisji który nie spełnia wymogów określonych w oświadczeniu zostaje wykluczony z prac Komisji.

 4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny; za udział w jej posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 5. Obsługę administracyjno – biurową Komisji prowadzi pracownik Wydziału realizującego.

 6. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

 7. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów, w składzie liczącym co najmniej 2/3 pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub wyznaczony zastępca.

 8. Na każdym posiedzeniu komisji jej członkowie potwierdzają swoją obecność na liście obecności.

 9. Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane.

 10. Komisja opiniuje oferty konkursowe w terminie do 21 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

 11. Nie będą rozpatrywane oferty organizacji pozarządowych, które w ostatnich trzech latach poprzedzających datę ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie wywiązały się z umowy zawartej z Powiatem Częstochowskim na realizację zadania publicznego.

 12. Komisja otwiera złożone oferty w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

 13. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

 14. W przypadku stwierdzenia przez Komisję błędów formalnych, Komisja wzywa do ich uzupełnienia lub wniesienia poprawek w terminie pięciu dni roboczych od daty pisemnego (pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem) lub telefonicznego powiadomienia. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków oferta nie podlega dalszej ocenie.

 15. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu warunków formalnych przesyłana jest do wszystkich oferentów.

 16. Z przebiegu prac Komisji sporządzany jest protokół, który zawiera:

 1. oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia konkursu;

 2. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej;

 3. liczbę zgłoszonych ofert z zaznaczeniem ilości ofert z danego zakresu zadań priorytetowych;

 4. wskazanie ofert spełniające warunki formalne;

 5. wskazanie ofert nie spełniających warunków formalnych;

 6. wskazanie listę rekomendowanych przez Komisję ofert, na które proponuje się udzielić dotację;

 7. wskazanie ofert, na które nie proponuje się przyznania dofinansowania, wraz
  z uzasadnieniem;

 8. podpisy członków Komisji.

 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji dokonujący oceny ofert.

 2. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

 3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Zarząd Powiatu Częstochowskiego.


§ 13

Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie zmiany w niniejszym programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy
  o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə