Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta düzenlenecek eur. 1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik
Yüklə 19.3 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü19.3 Kb.
RG: 23 Mart 2002-24704

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM


Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik, 30/12/2001 tarihli ve 24626 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın 27nci maddesi uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türk menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarının kullanım usul ve esaslarını düzenler.
Söz konusu Kararın Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesi, kullanılması ve sonradan kontrolüne ilişkin hükümleri, gerekli uyarlamalar yapılarak EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanları için de uygulanır. EUR.1 Dolaşım Sertifikasına ilişkin olarak bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Karar hükümleri uygulanır.
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen,
a) "Müsteşarlık" deyimi, Gümrük Müsteşarlığı,
b) "Karar" deyimi, 1 inci maddede belirtilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararı,
c) "Form A Menşe Belgesi" deyimi, menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesi,
d) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası" deyimi, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği EK I' de yer alan menşe ispat belgesi,
e) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu" deyimi, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği EK I' de yer alan Form,
f) "Fatura Beyanı" deyimi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK II' de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan,
g) "Faydalanan Ülke" deyimi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye tarafından kendisine tercihli tarife tanınan (en az gelişmiş ülke dahil) gelişmekte olan ülke,
anlamına gelir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri
EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi
Madde 3- Kararın 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere, Türk menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.
Bu maddelerin menşe statülerinin ispatı;
a) EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya
b) Fatura beyanı vasıtasıyla
sağlanır.
İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 2 numaralı kutusunda aşağıdaki ibareleri belirtmelidirler:
"GTS'den faydalanan ülkeler" ve "Türkiye" veya
"GSP beneficiary countries" ve "Turkey" veya
"Pays bénéficiaires du SPG" ve "Turquie".
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının şekli, basımı ve dağıtılması
Madde 4- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve Başvuru Formları Ek-I' de belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Gümrük Müsteşarlığı veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.
EUR.1 Dolaşım Sertifikaları yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği Ek-I' de yer alan EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının doldurulması
Madde 5- İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını, bu sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.
Buna göre;
a) Sertifikalar Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
b) Sertifikalar yazı makinesi veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
c) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
d) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
e) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.
f) Başvuru formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyit edilmesi gerekmektedir.
İhracatçının ibraz yükümlülüğü
Madde 6- EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu sertifikaları düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Başvurunun değerlendirilmesi
Madde 7- İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından 5 inci madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen Başvuru Formları ve Sertifikalar gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşa verilir.
Buna göre, gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluş, Başvuru Formları ile EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Sertifikada kayıtlı eşyanın Karar hükümleri gereğince Türk menşeli olduğuna dair, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar. Müsteşarlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, bu kuruluş tarafından yapılacak işlemler, kontroller, belge saklama süreleri ve diğer hususlar Müsteşarlıkça tespit edilir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının gümrük idarelerince incelenmesi
Madde 8- Gümrük idareleri, 7 nci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip;
a) Dolaşım Sertifikalarının bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkânını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,
b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle Dolaşım Sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığını,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu;
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yansıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri incelemek; gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler.
Bu şekilde Dolaşım Sertifikalarının kontrolü yapıldıktan sonra 9 uncu madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının vize edilmesi
Madde 9- Vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, 6 ve 7 nci maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde Gümrük İdarelerince vize edilir.
Dolaşım Sertifikalarının gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.
Dolaşım Sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi sertifikayı geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.
Gümrük idareleri, Dolaşım Sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;
a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde yazarlar.
b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamındaki ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış olur.
Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikası fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.
Gümrük idareleri, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Sertifikasının beyaz renkli nüshalardan birini idarede alıkoyarak, diğer nüshaları ihracatçıya verir. Müsteşarlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, nüshaların dağıtımına ilişkin ayrıntılar Müsteşarlıkça ayrıca düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM


Fatura Beyanı
Madde 10- Fatura beyanı, Kararın 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve Karar'ın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.
Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Karar'ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni EK II'de yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde yapılır. Beyan fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilerek, kaşe basılarak veya baskı suretiyle gerçekleştirilir. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.
Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
Fatura beyanı kullanımında özel şartlar
Madde 11- Onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanmayan (6000 Euro'yu geçmeyen sevkıyat için) fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:
a) Her bir sevkıyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir,
b) Sevkıyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede "menşeli ürün" tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.
Bu madde hükümleri ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatından doğan uyması gereken diğer yükümlülüklerinden muaf kılmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 12 - Bu Yönetmelik 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
EKLER


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə