TÜRKİye odalar ve borsalar biRLİĞİ tahkim divani statüSÜ Amaç Madde 1
Yüklə 26.22 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü26.22 Kb.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TAHKİM DİVANI STATÜSÜ

Amaç

Madde 1 - Bu Statünün amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış TOBB Tahkim Tüzüğünün 3 üncü maddesi gereğince, TOBB Tahkim Divanının teşekkülü, çalışması, toplantıları ve TOBB ile ilişkilerindeki usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar

Madde 2 - Bu Statüde geçen;

TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

DİVAN, TOBB Tahkim Divanını,

FİRMA, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişileri,

KOMİTE, TOBB Tahkim Komitesini,

TÜZÜK, TOBB Tahkim Tüzüğünü,

STATÜ, TOBB Tahkim Divanı Statüsünü,

SEKRETARYA, TOBB Tahkim Divanının sekretarya hizmetlerini gören birimini,

SEKRETER, Sekretarya biriminin başkanını

ifade eder.


TOBB Tahkim Örgütü

Madde 3 - TOBB Tahkim Örgütü, Tahkim Divanı, Tahkim Komitesi ile Sekretaryadan oluşur.
Divan

Madde 4 - Tahkim Divanı, Tüzüğün birinci maddesinde belirtilen firmalar arasında çıkan iktisadî, ticarî veya sınaî nitelikteki anlaşmazlıkların hakem marifetiyle çözümünü sağlamak üzere TOBB nezdinde bu Statüye göre oluşturulan kuruldur.
Divanın Teşekkülü

Madde 5 – (21.09.2013 T, 39 S. Kar./21.04.2014 t. onay ile değ.) Divan, üçü danışman olmak üzere, on üyeden oluşur.

Tahkim hukuku konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan Danışman üyeler TOBB Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyeler ise, TOBB Yönetim Kurulunca iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler. Danışman ve diğer üyelerin birer yedeği aynı usulle seçilir.


Divan Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 6 - (21.09.2013 T, 39 S. Kar./21.04.2014 t. onay ile değ.) Divan üyeliği aşağıdaki hallerde son bulur:

a)   Ölüm,

b)  İstifa,

c)   Görev süresinin dolması,

d)  Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olma,

e)   Geçerli bir mazereti olmaksızın üstüste üç toplantıya katılmama,

f)   Görevini yapmasını sürekli engelleyecek bedenî veya ruhî rahatsızlık.

g)   TOBB Yönetim Kurulu kararı ile göreve son verilmesi.

Divan üyeliği, yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hallerde kendiliğinden; (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ise, Divanın teklifi üzerine, TOBB Yönetim Kurulunca verilecek karar uyarınca son bulur.

Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Görev süresi dolmadan üyeliği sona eren üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere yedeği, iki hafta içinde Divan Başkanınca göreve çağırılır.
Divan Başkan ve Yardımcılarının Seçilmesi

Madde 7 - Divan, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, biri danışman üye olmak kaydıyla iki başkan yardımcısı ve bir Divan kâtibi seçer.

Başkan, başkan yardımcıları ve kâtibin görev süresi, Divanın görev süresiyle sınırlıdır.


Divanın Görevleri

Madde 8 - Divan aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Tahkim yargılamasının, Tüzük hükümleri uyarınca cereyan etmesini ve sonuçlanmasını sağlamak.

 2. Taraflarca seçilen hakemleri onaylamak.

 3. Divan tarafından seçilmesi gereken hallerde hakemi veya hakemleri seçmek ve atamak.

 4. Hakemlerin görevine son verilmesi, çekilmeleri ve reddedilmeleriyle ilgili talep ve itirazları karara bağlamak.

 5. Görevine son verilen, çekilen veya reddedilen hakemlerin yerine gerektiğinde yenisini atamak; bu konuya ilişkin gerekli diğer karar ve tedbirleri almak.

 6. Taraflarca tayin edilmediği takdirde, tahkim yerini belirlemek.

 7. Görev belgesini onaylamak, ilgili diğer karar ve tedbirleri almak.

 8. Tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talepleri karara bağlamak.

 9. Uyuşmazlığın, hakem mahkemesi tarafından süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlamak.

 10. Hakem kararlarını onaylamak.

 11. Komitenin hazırlayıp teklif ettiği idarî giderler ile hakem ücretleri ve avans ödemelerine ilişkin cetvelleri onaylamak.

 12. Görülmekte olan bir davaya ilişkin idari giderler ile hakem ücretlerini ve avans ödemelerini cetvellere göre karara bağlamak.

 13. Divan Sekreterini atamak ve gerektiği hallerde Sekretere imza yetkisi vermek.

 14. Komitenin görevine girmeyen veya komite tarafından sunulan meseleleri karara bağlamak.

 15. Tahkim komitesi üyesini seçmek.

 1. Tüzük ve Statüde verilen diğer görev ve işleri yapmak.Divan Toplantıları ve Yeri

Madde 9 - Divan, gerektiği hallerde Divan Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

Divan, toplantılarını kural olarak TOBB’un Ankara merkezinde yapar; ancak, gerekli görüldüğü takdirde başka bir yerde de toplantı yapabilir.

Divan, Divan Başkanının başkanlığında, onun yokluğunda Danışman başkan yardımcısının onun da olmaması halinde diğer başkan yardımcısının başkanlığında toplanır.
Divanın Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 10 - Divan, toplantılarını biri Başkan veya Başkan yardımcısı olmak kaydıyla, en az beş üyenin katılımıyla yapar.

Divanda kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyuna üstünlük tanınır.

Alınan kararlar Divan Kâtibince tutanağa geçirilir; tutanak, toplantıya katılanlar ve Divan Kâtibince imzalanarak Sekretarya tarafından muhafaza altına alınır.


Komite

Madde 11 - Komite, Danışman Başkan Yardımcısı ile Divan Kâtibi ve Divanın ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından seçeceği bir üyeden oluşur.
Komitenin Görevleri

Madde 12 - Komitenin görevleri şunlardır:


 1. Hakem ücretlerine ve idarî giderlere ilişkin cetveli hazırlayıp Divanın onayına sunmak.

 2. Hakem listesini hazırlayıp Divanın onayına sunmak.

 3. Tüzük, Statü ve Divan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.


Tahkim Komitesinin Toplantıları

Madde 13 - Komite toplantıları, gerektiği hallerde Komite Başkanının çağırısı üzerine TOBB Ankara merkezinde yapılır. Ancak, Komitece gerekli görüldüğü takdirde başka yerlerde de toplantı yapılabilir.
Komitenin Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 14 - Komite, toplantılarını, biri Başkan olmak şartıyla iki üyenin katılımıyla yapar.

Toplantılara, Komite Başkanı, başkanlık eder.

Komitede kararlar oy birliği ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

Alınan kararlar Kâtip Üyece tutanağa geçirilir; tutanak toplantıya katılanlarca imzalanarak Sekretarya tarafından muhafaza altına alınır.

Komitenin aldığı kararlar, bir sonraki toplantıda Divanın onayına sunulur.
Acele Hallerde Karar Verme Yetkisi

Madde 15 - Divan, belirlediği konularda veya acele hallerde kendi adına karar alma yetkisini, Komiteye verebilir. Komite, bu konularda aldığı kararları bir sonraki toplantıda Divan’ın onayına sunar
Hakem Listeleri

Madde 16 - Divanca tayin edilecek hakemlerin genel listesi, Komitece hazırlanıp Divan’ın onayına sunulur. Bu listeler en geç üç yılda bir yenilenir.
Sekretarya

Madde 17 - TOBB Tahkim Örgütü bünyesinde sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Sekretarya oluşturulur. Sekreteryanın başkanlığını TOBB Hukuk Müşaviri yapar ve hizmetlerin görülmesi için yeteri kadar personel görevlendirilir.
Sekretaryanın Görevleri

Madde 18 - Sekretarya, talimatları, Divan Başkanından, onun yokluğunda Başkan Yardımcısından alır.

Sekretaryanın görevleri şunlardır: 1. Verilen talimatlar doğrultusunda toplantı hazırlıklarını yapmak.

 2. Toplantılarda oy hakkı olmaksızın bizzat Sekreterin veya belirleyeceği bir görevlinin bulunmasını sağlamak.

 3. Tutanakların düzenlenmesinde Divan kâtibine yardımcı olmak.

 4. Divan veya Komite tarafından alınan kararlara ilişkin tutanakları ve hakem mahkemesince verilen kararları muhafaza etmek.

 5. Tahkim prosedürü gereği yapılacak usule ilişkin işlemleri yerine getirmek, dava veya cevap dilekçelerini almak.

 6. Tüzük ve Statü kapsamında gerekli yazışmaları yapmak.

 7. Arşiv hizmetlerini yerine getirmek.

 8. Tüzük, Statü ve Divan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Divan ve Komite Giderlerinin Karşılanması

Madde 19 - Taraflarca yatırılacak tahkim giderleri bir fonda toplanır. Tahkim giderleriyle diğer giderler, ödendikten sonra, kalanı bu Fonda biriktirilir.

Fondan yapılacak her türlü harcama ve ödeme, Sekreterin teklifi üzerine TOBB Genel Sekreterinin / Birlik Başkanının oluru ile yapılır.Divanın başkan ve üyelerinin huzur hakları, TOBB Yönetim Kurulunca belirlenir ve buna göre fondan karşılanır.
Gizlilik

Madde 20 - TOBB Tahkim Örgütüne intikal etmiş hususlarda Divan, Komite ve Sekretarya, bütün başkan, üye ve görevlileri ile birlikte gizliliğe riayetle yükümlüdür.
Geçici Madde 1 – (21.09.2013 T, 39 S. Kar./21.04.2014 t. onay ile ek.) Bu Statünün 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesini müteakip TOBB Tahkim Divanı üyeleri iki yıl görev yapmak üzere yeniden seçilir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə