TÜRKİye kalkinma bankasi kredileri sanayi kredileri
Yüklə 37.71 Kb.
tarix06.03.2016
ölçüsü37.71 Kb.
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KREDİLERİ

SANAYİ KREDİLERİ
Banka, proje değerlendirme faaliyeti sonucunda uygun bulduğu şirketlere, öz kaynaklarından ve sağlamış olduğu yabancı kaynaklardan orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri ile kısa vadeli ihracat kredileri açmakta ve kullandırmaktadır. Bankaca kredi verilecek yatırım ve hizmet konuları, Teşvik Mevzuatı çerçevesinde Yıllık İş Programlarında belirlenir. Ancak, Banka tarafından hazırlanan sektör araştırmaları çerçevesinde kapasite artışına gereksinim olmadığı belirlenmiş sektörlerdeki yatırım konuları finanse edilmez. Söz konusu kredi türleri vadelerine ve kaynaklarına göre aşağıda sıralanmıştır.
I) ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER:
A)  DÖVİZ KREDİLERİ
Bu krediler Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 Sayılı Karar ile bu Karar'a ilişkin olarak yayımlanan T.C. Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı tebliğleri çerçevesinde Teşvik Mevzuatına uygun olarak kullandırılmaktadır.


1. KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Kaynaklı Döviz Kredisi
Bu kredi Türk yatırımcıların Almanya'daki bir ihracatçıdan yapacakları Almanya menşeli makine teçhizat alımlarının ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır.
1.a) Vade ve Faiz Oranı:
Kredinin vadesi KfW tarafından, Hermes kefaletinin süresine paralel olarak belirlenir.

Ödemesiz dönem, makine teçhizatın tahmini sevk programına bağlı olarak KfW tarafından belirlenir. KfW, Hermes kefaleti ile belirlenen; • Son önemli boyuttaki sevkiyat ,

 • Ağırlıklı ortalama sevk,

 • Makinelerin işletmeye hazır olması,

tarihlerinden birini kredi vadesinin başlangıcı olarak kabul eder ve ilk taksit bu tarihten 6 ay sonra başlar, 6 aylık 10 taksitte (4.5 yıl) geri ödeme tamamlanır. Sevk bittikten sonra önemli bir sapma olursa itfa planı yeniden belirlenir.
Krediye KfW tarafından Bankamıza uygulanan faiz oranına %2 Bankamız komisyonu eklenerek bulunacak faiz oranı uygulanır. Faize ilave olarak %0.5 Proje Değerlendirme Hizmet Bedeli bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir.
1.b) Faiz Oranı, Faiz ve Anapara Ödeme Tarihleri:
Faiz oranı yaklaşık % 7 + %2komisyon=% 9 olup, uygulanacak faiz oranı kredinin ödendiği tarihte kesinleşir. Yatırımcı şirket ödemesiz dönemde faizleri 27 Haziran ve 27 Aralık tarihlerinde ödeyecektir. Ödemesiz dönem bittikten sonra anapara ve faizler, itfa planına uygun olarak aynı tarihlerde tahsil edilecektir.


1.c) Finansman Oranı:
Yatırımcı şirketin ihtiyacının en fazla %85'i krediyle karşılanır.
1.d) Asgari Sözleşme Tutarı:
Bu krediyi kullanabilmek için krediye konu olan yatırım malı sipariş tutarının en az 500.000 EURO olması gerekmektedir. Eğer birkaç firma tarafından ihracat sözkonusu ise herbir firmaya verilen sipariş tutarının da 500.000 EURO 'dan az olmaması gerekmekte; eğer az ise ihracatçı firmaların, sipariş tutarını en az 500.000 EURO olacak şekilde tek bir firmanın faturası altında toplamaları halinde kredinin kullanımı mümkün olabilmektedir.
1.e) Sözleşmeye Verilecek Garanti:
Alman sigorta kuruluşu HERMES'in yapılacak ihracat sözleşmesine ve kredi sözleşmesine garanti vermesi gerekmektedir. Bu garanti karşılığında müşteri Hermes'e kredi vadesine bağlı olarak bir prim ödeyecektir. Bu primin sözleşme tutarına eklenebilmesi mümkün olup, mümkün olmaması durumunda KfW ile yapılacak sözleşmede yer alacak bu prim tutarı Bankamızca müşteriden tahsil edilerek transfer edilecektir. Prim tutarı sözleşme tutarının % 3-5,5 oranında olabilmektedir
1.f) Kredinin İşleyiş Sistemi:
Bankamız Yönetim Kurulu'nun yatırımcı şirkete kredi tahsis etmesini müteakip yapılacak işlemler şematik olarak aşağıda açıklanmıştır

 

2.UBS AG Kaynaklı Döviz Kredisi:


Bu kredi Türk yatırımcıların İsviçre'deki bir ihracatçıdan yapacakları İsviçre menşeli makine teçhizat alımlarının ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır.
2.a) Vade ve Faiz Oranı:
Sözleşme tutarlarına göre uygulanacak vadeler UBS tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • 100.000   150.000 SFr 2 Yıl (4 taksit)

 • 150.000   250.000 SFr 3 Yıl (6 taksit)

 • 250.000   500.000 SFr 4 Yıl (8 taksit)

 • 500.000   ve üzeri 5 Yıl (10 taksit)

Kredinin SFr ve USD cinsinden kullandırımı mümkündür. SFr cinsinden kullandırılması halinde Bankamıza uygulanacak faiz oranı % (SEBR+1/2), USD cinsinden kullandırılması halinde ise % (LIBOR+5/8) uygulanacaktır. Firmaya maliyeti ise bu oranlara %2 Bankamız komisyonu eklenerek bulunacaktır. Faize ilave olarak kredinin %0.5'i Proje Değerlendirme Hizmet Bedeli bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir.
2.b) Ödemesiz Dönem:
Ödemesiz dönem, makine teçhizatın tahmini sevk programına bağlı olarak UBS tarafından belirlenir. Eğer bir sözleşme kapsamında tek bir sevkiyat söz konusu ise bu sevkiyattan 6 ay sonra anapara taksiti başlar. Eğer bir sözleşme kapsamında kısmi sevkiyatlar söz konusu ise ağırlıklı ortalama sevk tarihinden 6 ay sonra anapara taksiti başlar.
2.c) Faiz ve Anapara Ödemesi:
Yatırımcı şirket, ödemesiz dönem faizlerini 27 Haziran ve 27 Aralık tarihlerinde ödeyecektir. Ödemesiz dönem bitince anapara ve faizler, itfa planına uygun olarak birlikte ödenecektir.
2.d) Finansmanı Oranı:
Bu kredi ile ithal edilecek makine teçhizat sözleşme bedelinin % 85'i finanse edilebilir.
2.e) Asgari Sözleşme Tutarı:
İsviçreli ihracatçı ile yapılacak sözleşme tutarının asgari 100.000 SFr olması gerekir. Ayrıca kısmi sevkiyatlarda fatura değeri 100.000 SFr'ın altında olmayacak tır.
2.f) Sözleşmeye Verilecek Garanti:
İsviçre sigorta kuruluşu SERG (Swiss Export Risk Guarantee)'nin yapılacak ihracat sözleşmesine ve krediye garanti vermesi gerekmektedir. Bunun için ödenecek sigorta ve risk primlerinin oranı toplam %5-7 civarında olmaktadır. Bu primler Türk yatırımcı tarafından İsviçre firmasına ayrıca ödenecektir.
2.g) Kredinin İşleyiş Sistemi:
Bankamız Yönetim Kurulu'nun yatırımcı şirkete kredi tahsis etmesini müteakip yapılacak işlemler şematik olarak aşağıda açıklanmıştır.
3. İslam Kalkınma Bankası Kredileri:
Bu kredi Türk yatırımcıların yurt içi ve yurt dışından yapacakları makine-teçhizat alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılır.

3.a)  Faiz Oranı:
Taksitli satış yöntemiyle kullandırılacak olan kredilere, İslam Kalkınma Bankası'nca belirlenen % 6 mark-up oranına %2 ile % 3 arasında belirlenecek oranda komisyon ilave edilerek kullandırılacaktır.
3.b) Ödemesiz Dönem ve Vade: 
Ödemesiz dönem ve geri ödeme süresi anlaşma koşullarına uygun olarak I.K.B. tarafından belirlenecek ve ilk taksit ödemesiz dönemin sona erdiği tarihten 6 ay sonra ödenecektir. Geri ödeme planı kullandırımın tamamlanmasından sonra kullanımlar temelinde düzenlenecektir.
3.c) Asgari ve Azami Kredi Tutarı:
İKB kredilerinin üst limiti 3,5 Milyon İslam Dinarı, alt limiti ise 35.000 İslam Dinarıdır.
4. TKB Kaynaklı Döviz Kredisi:

Banka kaynaklı döviz kredileri mevcut kaynak yapısı dikkate alınarak tespit edilen vadelerde , Yönetim Kurulunun üç ayda bir belirlediği değişken faiz oranlarıyla , yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılır. Döviz yatırım kredisi kullandırılabilmesi için teşvik belgesinde döviz kredisi öngörülmesi gerekmektedir. Döviz işletme kredisi ise döviz yatırım kredisi kullandırılan şirketlere bu yatırım kredisinin üçte birini geçmeyecek şekilde kullandırılır. Bu kredilere teminat olarak % 20 fazlasıyla döviz teminat mektubu alınmaktadır.


5. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri:
Ülkemiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerine uygun koşullu finansman imkanı  sağlama yönünde  Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile  250 Milyon Euro tutarındaki IV. Dilim AYB Sanayi Sektör Kredisi anlaşması  04 Mart 2004 tarihinde imzalanmıştır.

Kredi;


 • Borçlu Bankalar tarafından AYB kriterlerine göre seçilecek küçük ve orta ölçekli projelerin finansmanında kullanılabilecektir. Buna göre; 500 kişiden az işçi çalıştıran ve bilanço net sabit kıymet tutarı 75 Milyon Euro ve daha az olan  firmalar Küçük ve Orta Ölçekli olarak tanımlanmaktadır.

 • Kredi kullandırılabilecek sektörler; sanayi, turizm, sağlık, eğitim ve hizmetler olarak belirlenmiştir.

 • Proje bazında kullandırılabilecek kredi tutarı toplam yatırım tutarının %50’si ile sınırlı olup  minimum 500.000, maksimum 12.500.000 Euro  tutarında olabilecektir.

 •  Kredi firmalara döviz  olarak minimum 2 yıl ödemesiz dönem dahil 6 yıl maksimum 12 yıl vadeli kredi şeklinde ya da minimum 4 yıl vadeli finansal kiralama şeklinde kullandırılabilecektir.

 • Kredi,  firmalara  AYB’ den  borçlanma maliyeti üzerine ilave edilecek  Banka komisyonu ile kullandırılacak olup  Euribor bazlı değişken faiz  yada kullanım tarihinde belirlenecek AYB sabit borçlanma  faiz oranı uygulanacaktır. 6. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kredileri:
Ülkemiz KOBİ sektörünün finansmanı amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kaynağından 200 Milyon Euro tutarında finansman temini ile ilgili anlaşma 07 Nisan 2004 tarihinde Borçlu sıfatı ile Hazine Müsteşarlığı  ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanmıştır. 

Kredi;


 • Aracı Bankalar tarafından ,özel şirket statüsünde, toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon Euro’ dan az olan, çalışan sayısı 500 kişiden az olan, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3’ten az olan firmalara kullandırılacaktır.

 • Kredi,imalat, tarımsal sanayi, 10 MGW altındaki yenilenebilir enerji, turizm ve ilgili hizmetler sektörlerine kullandırılacaktır.

 • Kredi kapsamında değerlendirilecek firmaların minimum toplam yatırım tutarı 500.000 Euro , maksimum toplam yatırım tutarı 20 Milyon Euro olabilecektir. Kredi ile toplam yatırım tutarının % 50’si finanse edilecek olup bu durumda bir firmaya kullandırılabilecek kredi tutarı minimum 250.000 Euro maksimum 10 Milyon Euro olabilecektir. Kredi sadece Euro olarak kullandırılabilecektir. 

 • Kredi, firmalara kredi olarak minimum 1 yıl ödemesiz 5 yıl vade, finansal kiralama olarak minimum 4 yıl vade ile kullandırılabilecektir.

 • Kredi,  firmalara  AKKB ’ den  borçlanma maliyeti üzerine ilave edilecek  Banka komisyonu ile kullandırılacak olup  Euribor bazlı değişken faiz  ya da tercihe göre kullanım tarihinde geçerli AKKB sabit borçlanma faiz  oranı uygulanacaktır.

 

B) TL KREDİLERİ:
1) TKB Kaynaklı TL Yatırım ve İşletme Kredileri:

Bankamızca 1-2 yıl ödemesiz dönem dahil 3-5 yıl vadeli olarak TL Yatırım ve İşletme kredileri kullandırılmaktadır. Kredilerin faiz oranı değişken olup, her üç ayda bir Bankamız Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kredilere teminat olarak % 50 fazlasıyla teminat mektubu alınmaktadır. 


2) TKB Kaynaklı Dövize Endeksli TL Yatırım ve İşletme Kredileri:


Bankamızca 1-2 yıl ödemesiz dönem dahil 3-5 yıl vadeli olarak dövize endeksli (US Dolar-EURO-JY) TL yatırım ve işletme kredileri kullanıldırılmaktadır. Kredilerin faiz oranı değişken olup, her üç ayda bir Bankamız Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kredilere teminat olarak % 20 fazlasıyla dövize endeksli teminat mektubu alınmaktadır.
3) Genel Bütçe Kaynaklı KOBİ Kredileri:

Bu krediler 18.01.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1822 sayılı  "Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar" ve Karar'a ilişkin 2001/1 sayılı tebliğ kapsamında, anonim şirket statüsündeki, turizm, eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi sektörlerinde yatırım yapan firmalara, yatırım-işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Yatırım kredilerinin vadesi 1 yıl ödemesiz dönem dahil 4 yıl, işletme kredilerinin ise 6 ay ödemesiz toplam 2 yıldır. Faiz oranı yatırımın yöresine bağlı olarak yatırım kredileri için % 10-15, işletme kredileri için % 15-25 arasında uygulanır.
4) Genel Bütçe Kaynaklı, Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırım Kredileri:

Bu krediler 10.06.2002 tarih, 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 30.07.2002 tarih, 2002/1 sayılı tebliğ çerçevesinde; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Şırnak, Siirt, Tunceli, Van illerinde yapılacak sabit yatırım tutarı 3 trilyon TL'nın üzerindeki en az 75 kişilik istihdam sağlayan yatırımlar için en çok yatırımın % 30'u kadar kullandırılır. Krediden tekstil (konfeksiyon hariç), terbiye, entegre olmayan hayvancılık, ulaştırma sektörleri yararlandırılmaz, ayrıca ilgili tebliğ ekinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar uygulandığı belirtilen yatırımlar da krediden istifade edemez.

Kredinin vadesi 3 yıl ödemesiz dönem dahil 6 yıl olup, faiz oranı % 20, kredi üst limiti 4,5 trilyon TL'dır.
5) Genel Bütçe Kaynaklı, Kalkınmada Öncelikli Yörelere (KÖY) Yönelik Krediler:
Bu krediler de yukarıda belirtilen kararname ve tebliğ kapsamında kullandırılır. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak, imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik sektörlerinde yer alan yeni yatırımların en çok % 50'si oranında yatırım kredisi ve/veya yatırım bitince 50 kişilik istihdam sağlanırsa işletme kredisi kullandırılabilir. Ancak ilgili tebliğ ekinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar uygulandığı belirtilen yatırımlar bu krediden yararlanamaz.

KÖY'lerde halen çalışan imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik sektörlerindeki yatırımlardan asgari 50 kişilik istihdam sağlayan ve işletme sermayesi yetersizliği bulunan firmalara işletme kredisi kullandırılabilir. (Tebliğ ekindeki kısıtlamalara bakılmaksızın)

Yukarıda anlatılan yatırım kredileri 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, % 20 faiz oranı ile kullandırılır, kredi üst limiti 500 Milyar TL'dır. İşletme kredileri ise 6 ay ödemesiz 2 yıl vadeli olup, faiz oranı % 30, kredi üst limiti 200 Milyar TL'dır.

Acil Destek Programları kapsamında kredi kullanan firmalar bu kredilerden yararlanamaz.


6) Genel Bütçe Kaynaklı Diğer Krediler:
Yukarıda belirtilen kararname ve tebliğ çerçevesinde "araştırma geliştirme yatırımları", "çevre korumaya yönelik yatırımlar", "öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar" ile "bölgesel gelişme kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden KÖY'lere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar" için genel bütçe kaynaklı kredi kullandırılabilir.

Bu krediler 1 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli ve % 20 faiz oranı ile kullandırılır. Kredi üst limiti 400 Milyar TL'dır. 

II)  KISA VADELİ KREDİLER:
İhracat Kredileri:


İhracatın finansmanı amacıyla, Eximbank kaynaklı, en fazla 180 gün vadeli "Sevk Öncesi İhracat Kredileri" kullandırılmakta olup, krediler TL veya döviz cinsinden kullandırılabilmektedir. Kredilerin faizleri Eximbank tarafından belirlenmekte ve yine Eximbank tarafından belirlenen Bankamız komisyon oranı ilave edilerek kullandırılmaktadır. Kredilerle ilgili tüm koşullar Eximbank internet sayfasında (http://www.eximbank.gov.tr) ilan edilmektedir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə