Türk Dili Tarihi Ahmet B. Ercilasun Akçağ Yayınları / 603 Araştırma İnceleme / 50
Yüklə 2.38 Mb.
səhifə33/33
tarix25.04.2016
ölçüsü2.38 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Temürlüler hanedanının başlaması.

1402 : Ankara savaşı: Temür'ün, Osmanlı hükümdarı Yıl-

dırım Beyazıd'ı yenmesi. Anadolu'nun Temürlü hâkimiyetine girişi.

15. yy'ın ilk yarısı : İki Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'ta Karakoyunlu Devleti (yıkılışı: 1467).

15. yy'ın 2. yarısı : Aynı bölgede Akkoyunlu Devleti (yıkılışı: 1502).
1405 : Temür'ün ölümü.

1407-1447 : Şahruh'un hükümdarlığı. Herat ve

Semerkant'ta Türk rönesansı. Çağatay Türkçesiyle ilk eserler.

1451-1481 : Fatih Sultan Mehmed'in hükümdarlığı.1453 : İstanbul'un fethi. Dünya gücünün Doğu Türk-

lerinden Batı Türklerine geçişi.

1463 : Ali Şir Nevayî'nin ilk eseri.

1473 : Otlukbeli savaşı. Fatih'in, Akkoyunlu Uzun Hasan'ı

yenmesi: Osmanlıların Doğu Anadolu'ya yaklaş­maları.

1475 : Kırım Hanlığı'nın Osmanlılara katılması.

1487 : Ümit Burnu'nun dolaşılması: Deniz ticaret yolları-

nın İpek ve Baharat yolunu önemsizleştirmesi.

1492 : Amerika'nın keşfi: Avrupa'nın zenginleşmesi.

1502 : Akkoyunluların yıkılışı, Safevî Türk Devleti'nin

kuruluşu.

478 Ahmet B. ERCİLASUN1507 : Şibanoğullarının Batı Türkistan'a girişi;

Temürlülerin sonu.

1510 : Babür Şah tarafından Afganistan'da Babürlü

İraparatorluğu'nun kurulması.

1512-1520 : Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı.1514 : Çaldıran savaşı; Yavuz'un Şah İsmail'i yenme-

si: Doğu Anadolu'nun Osmanlı topraklarına ka­tılması.

1516-1517 : Mercidabık ve Ridaniye savaşları: Güney-Doğu

Anadolu ve Suriye'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1518 : Mısır'ın alınması. Mısır'daki Kıpçak Türk

(Memlûk) Devleti'nin sonu. Mısır ve Hicaz'ın Osmanlı topraklarına katılması. Osmanlıların Hint Okyanusu'na dayanması.

1520-1566 : Kanunî Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı.1526 : Mohaç Meydan Muharebesi. Macaristan'ın

Osmanlı topraklarına katılması.

1530 : Babür Şah'ın ölümü.

1533 : Barbaros Osmanlı hizmetinde. Tunus, Cezayir

Osmanlıların.1535 : Bağdat seferi. Irak'ın Osmanlı topraklarına ka-

tılması.

1538 : Preveze Deniz Savaşı. Akdeniz'de Osmanlı hâ-

kimiyeti.

1552 : Korkunç İvan tarafından Kazan Hanlığı'na son

verilmesi: Yükselen Türk grafik çizgisinin son noktası.

1556 : Rusların Astrahan Hanlığı'nı alarak Hazar De-

nizi'ne dayanması.

1559-1664 : Ukrayna'da Ermeni Kıpçakçasıyla ilk belgeler.

1572 : Kıbrıs'ın Osmanlı topraklarına katılması.

1575-90 : Osmanlılar Dağıstan'da.

1610 : Şiban oğullarının hanlıklara bölünüşü: Buhara,

Hîve, Hokant, Yarkent hanlıkları.TÜRK DİLİ TARİHİ 479

1683 : İkinci Viyana Kuşatması. Merzifonlu Kara

Mustafa Paşa'nın başarısızlığı. Osmanlıların Orta Avrupa'da durması.

1699 : Karlofça Antlaşması: Macaristan'ın elden çık-

ması. Osmanlıların Avrupa'da ilk toprak kaybı.

1711 : Prut savaşı.

1718 : Pasarofça Antlaşması.

1731 : Kazak Kiçi Cüz'ünün Rus hâkimiyetine girmesi.1763 : Doğu Türkistan'ın Çinliler tarafından alınması.

1774 : Küçük Kaynarca Antlaşması: Kırım Hanhğı1-

nın Osmanlıların elinden çıkması.

1783 : Kırını Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhak e-

dilmesi.

1805 : Rusların Kafkasları aşması.

1827 : Rus Çarlığı ile Safevîler arasında Türkmençay

Muahedesi: Aras'a kadar Kuzey Azerbaycan'ın Ruslarda kalması.

1839 : Tanzimat Fermam.

1853 : Osmanlı-Rus Kırım Savaşı.

1858 : İngilizlerin Babürlülerden Hindistan'ı alması.1860-1884 : Batı Türkistan'ın (Güney Kazakistan, Kırgızis-

tan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan) Ruslar tarafından istilâ edilmesi.

1877-78 : Osmanlı-Rus savaşı. Kars, Ardahan ve

Batum'un Rusların eline geçmesi. Bulgaristan krallığının özerkliği.

1884-1917 : Kırım'da Tercüman Gazetesi. İsmail Gaspiralı:

Dilde, fikirde, işte birlik.

1905 : Rusya'da Meşrutiyet ilân edilmesi: Cedit hare-

ketinin yayılması, ilk Türk kurultayları.

1908 : Osmanlılarda meşrutiyet ilân edilmesi.

1911 : Trablusgarb Savaşı. Libya'nın Osmanlıların elin-

den İtalyanlara geçmesi.

1911 : Genç Kalemler dergisinde Yeni Lisan hareketi:

Modern Türkiye Türkçesinin doğuşu.

480

480 Ahmet B. ERCİLASUN

1912 : Balkan savaşları: Kosova, Makedonya ve Batı

Trakya'nın elden çıkışı.

1914-1918 : Birinci Dünya Savaşı. Osmanlıların yenilgisi:

Batı Türklerinin Orta Anadolu'ya sıkıştırılması.

1917 : Rusya'da Ekim devrimi: Bolşeviklerin başa

geçmesi.


1917-1920 : Kırım, İdil-Ural, Azerbaycan, Batı Türkistan ve

Kazakistan'da kısa süreli Türk bağımsızlıkları.

19 Mayıs 1919 : Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı: Türk İstik­lâl Harbinin başlaması.

23 Nisan 1920 : Ankara'da TBMM hükümetinin kuruluşu.

9 Eylül 1922 : Türk ordularının İzmir'e girerek Yunanlıları kovması. İstiklâl Harbi'nin zaferle bitmesi: Al­çalan Türk grafik çizgisinin son noktası.

29 Ekim 1923 : Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu.

1926 : Bakû Türkoloji Kongresi: Sovyetlerdeki Türk

Cumhuriyetlerinde Latin alfabesine geçiş kara­rı.

1928 : Türkiye Cumhuriyeti'nin Latin alfabesine geçi-

şi.


1932 : Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu.

1939 : Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması.

1974 : Kuzey Kıbrıs'ın Rum yönetiminden ayrılması.

1984 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

1991 : Türkistan'da ve Azerbaycan'da bağımsız Türk

Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan.

BİBLİYOGRAFYA

Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa I (Çeviren: Mürsel Öztürk), Kül­tür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988. Öztürk 1988

Arat, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, İstanbul 1947. Arat 1947

Arat, Reşid Rahmeti, Eski Türk Şiiri, TTK, Ankara 1965. Arat 1965

Arat, Reşid Rahmeti, "Uygurca Yazılar Arasında II" TDED, XXIII, İstanbul 1979, s. 17-28. Arat 1979

Arat, Reşid Rahmeti, Makaleler, Cilt: I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Anka­ra 1987. Arat 1987

Ata, Aysu, Kısasü'l-Enbiyâ I Giriş-Metin-Tıpkıbasım, TDK, Ankara 1997. Ata 1997

Atsız, (Nihal), Türk Edebiyatı Tarihi, Baysan, İstanbul 1992. Atsız 1992

Barthold, V. V., Moğol İstilâsına Kadar Türkistan (Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıl­dız), TTK, Ankara 1990. Barthold 1990

Baştav, Şerif, "Avrupa Hunları", Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 597-652. Baştav 2002

Battulga, Tsendiyn, "Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları", TDAY-Belleten 2000, TDK, Ankara 2001, s. 47-58. Battulga 2001

Baykara, Tuncer, "Türklüğün En Eski Zamanları", Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 345-396. Baykara 2002

Brockelmann, Carl, "Alttürkestanische Volkspoesie I" OZ VIII 1920 (Türkçesi: Köprülüzade Ahmed Cemal, "Eski Türkistan Halk Edebiyatı", Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, III/2-3, Ağustos-Ekim 1339/1923). Brockelmann 1920

Buharah, Eşref, "Kimek Hakanlığı", Tarihte Türk Devletleri I, Ankara 1987, s. 263-267. Buharah 1987

Buluç, Sâdettin, "Dursun Fakîh'in Gazavât-nâmesi", Bilimsel Bildiriler-1963, Anka­ra 1964. Buluç 1963.

Caferoğlu, A(hmet), Türk Dili Tarihi 1, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1958. Caferoğlu 1958

Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi II, İstanbul 1984. Caferoğlu 1984

Canpolat, Mustafa, "Behcetü'l-Hadâik'ın Dili Üzerine", TDAY Belleten - 1967, Ankara 1968, s. 165-175. Canpolat 1968

Clauson, Sir Gerard, Turkish and Mongolian Studies, London 1962. Clauson 1962

Cöhce, Salim, "Hindistan'da İlk Türk Hâkimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar", Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 569-579. Cöhce 2002

482 Ahmet B. ERCİLASUN

Cumagulov, Çetin, "Vilhelm Thomsen'in Çalışmaları ve Kırgızistan'da Bulunan

Göktürk Yazıtları", TDAY Belleten - 1993, TDK, Ankara 1995, s. 99-114.

Cumagulov 1995

Çağatay, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri I, Ankara 1963. Çağatay 1963 Çağatay, Saadet, Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, Ankara 1978. Çağatay 1978 Çandarlıoğlu, Gülçin, "Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü", Genel Türk Tarihi 2,

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 9-45.Çandarlıoğlu 2002 Çay, Abdülhaluk - Durmuş, İlhami, "İskitler", Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s.

475-510. Çay-Durmuş 2002 Divanü Lûgat-it-Türk Tercemesi I (çeviren: Besim Atalay), Ankara 1941. DLT I1941 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi III (çeviren: Besim Atalay), Ankara 1941. DLT III

1941 Doerfer, Gerhard, "Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu", TDAY Belleten -

1980-1981, Ankara 1983. Doerfer 1983 Ebülgazi Bahadır Han, Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terakime) (Hazırlayan:

Muharrem Ergin), Tercüman 1001 Temel Eser: 33, (İstanbul) tarihsiz. Er­gin ŞT Eckmann, Janos, Nehcü'l-Ferâdis I, Tıpkıbasım, TDK, Ankara 1956. Eckmann

1956 Eckmann, Janos, "Harezm Türkçesi" (çeviren: Mehmet Akalın), Târihî Türk Şîvele-

ri, Ankara 1979, s. 183-223. Eckmann 1979 Eckmann, Janos, Çağatayca El Kitabı (çeviren: Günay Karaağaç), İstanbul 1988.Eckmann 1988 Eckmann, Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK,

Ankara 1996. Eckmann 1996 Eraslan, Kemal, "Çağatay Şiiri", Türk Dili 415-417, Temmuz-Eylül 1986, s. 564-

717. Eraslan 1986 Eraslan, Kemal, "Çağatay Şairi Atâyî'nin Gazelleri", TDAY Belleten-1987, Ankara

1992, s. 113-164. Eraslan 1992

Ercilasun, Ahmet B., Kutadgu Bilig Grameri-Fiil, Ankara 1984. Ercilasun 1984. Ercilasun, Ahmet B., "Karahanlı Devri Türk Edebiyatı", Büyük Türk Klasikleri 1,

İstanbul 1985, s. 114-179. Ercilasun 1985 Ercilasun, Ahmet B., "Salur Kazan Kimdir?", Millî Folklor, 56 (Kış 2002), s. 22-33.Ercilasun 2002 Ercilasun, Ahmet B., "Muallim Cevdet ve Oğuzname", Millî Folklor, 60 (Kış 2003),

s. 35-46. Ercilasun 2003 Eren, Hasan, "Çağatay Lugatleri Hakkında Notlar", DTCF Dergisi VIII, Ankara

1950, s. 145-163. Eren 1950

TÜRK DİLİ TARİHİ 483

Eren, Hasan, Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar, TDK, Ankara 1998.

Eren 1998 Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I -Giriş-Metin-Faksimile, TDK, Ankara

1958. Ergin 1958

Ergin, Muharrem, "Türkoloji Çalışmaları I", TDEDIX, İstanbul 1959. Ergin 1959 Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1977. Ergin 1977 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1991. Ergin 1991 Ersoylu, Halil, "Kutadgu Bilig'deki Arapça ve Farsça Asıllı Kelimeler", Türk Dün­yası Araştırmaları, Aralık 1983. Ersoylu 1983 Ersoylu, Halil, "XIV. Yüzyıl Hârezm Sahası", Büyük Türk Klasikleri 2, İstanbul

1985. Ersoylu 1985 Esin, Emel, İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Târihi ve İslâma Giriş, İstanbul 1978.Esin 1978 Esin, Emel, "Türkistan Türk Devlet ve Beylikleri (M.S. VI ilâ X. yüzyıllar)", Tarihte

Türk Devletleri I, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1987,

s. 79-111. Esin 1987 Et-Tuhfet-üz-Zekiyye fıl-Lûgat-it-Türkiyye (çeviren: Besim atalay), TDK, İstanbul

1945. Atalay 1945 Gabain, Annemarie von, "Codex Cumanicus'un Dili" (çeviren: Mehmet Akalın),

Târihî Türk Şiveleri, Ankara 1979, s. 73-118. Gabain 1979 Gabain, A. von, Eski Türkçenin Grameri (çeviren: Mehmet Akalın), TDK, Ankara

1988. Gabain 1988 Genç, Reşat, "Karahanlılar Tarihi", Genel Türk Tarihi 2, Ankara 2002, s. 693-716.Genç 2002 Giraud, Rene, Gök Türk İmparatorluğu (Çev: İsmail Mangaltepe), Ötüken Neşriyat,

İstanbul 1999. Giraud 1999 Golden, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş (Çeviren: Osman Karatay), KaraM

Yayınları, Ankara 2002. Golden 2002

Gömeç, Saadettin, Kök Türk Tarihi, Türksoy Yayınları, Ankara 1997. Gömeç 1997 Greenberg, Joseph H., Indo-European and Its Closest Relatives -The Eurasiatic

Language Family, Stanford 2000. Greenberg 2000 Grousset, Rene, Bozkır İmparatorluğu (Çeviren: Reşat Üzmen), Ötüken Neşriyat,

İstanbul 1980. Grousset 1980 Grönbech, K., Türkçenin Yapısı (çeviren: Mehmet Akalın), TDK, Ankara 2000.Grönbech 2000

Guzev, Viktor G.- Klyaştornıy, S.G., "Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Ya­zısının Menşei Meselesi", TDAY-Belleten 1993, Ankara 1995, s. 27-33.Guzev 1995

484 Ahmet B. ERCİLASUN

Guzev, Viktor G., "Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (Otokton) Menşei

Varsayımını Esaslandıran Deliller", TDAY Belleten - 2000, TDK, Ankara

2001, s. 211-220. Guzev 2001 Hacıeminoğlu, Necmettin, Kutb'un Hüsrev ü Şîrîn'i ve Dil Hususiyetleri, İstanbul

1986. Hacıeminoğlu 1986 Hamilton, James Russel, İyi ve Kötü Prens Öyküsü (çeviren: Vedat Köken), TDK,

Ankara 1998. Hamilton 1998

İnan, Abdülkadir, "XIII-XV. Yüzyıllarda Mısır'da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Leh­çeleri ve Halis Türkçe", TDAY Belleten -1953, Ankara 1953. İnan 1953 İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK, Ankara 1972. İnan 1972 Ivanics, Maria - Usmanov, Mirkasym A., Das Buch der Dschingis-Legende Dâftar-i

Çingiz-nâmâ) I. Szeged 2002. Ivanics-Usmanov 2002

İzgi, Özkan, "Ota Asya'nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti ile İlişkiler", Ge­nel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 423-448. İzgi 2002 Kaçalin, S. Mustafa, "Dîvânü Lugati't-Türk", TDV İA, C. 9, İstanbul 1994. Kaçalin1994 Kafesoğlu, İbrahim, Türk Millî Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1996.

Kafesoğlu 1996 Karaağaç, Günay, Lutfî Divanı - Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, TDK, Ankara

1997. Karaağaç 1997 Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Seyf-i Sarâyî - Gülistan Tercümesi, TDK, Ankara 1989.Karamanhoğlu 1989 Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 1994.

Karamanlıoğlu 1994 Karasoy, Yakup, Şiban Han Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), TDK,

Ankara 1998. Karasoy 1998 Kızlasov, İ.L., Runiçeskiye pis'mennosti yevraziyskix stepey, Moskva 1994.Kızlasov 1994 Klyaştornıy, S.G., "Tanrı Dağları'nda Yeni Bulunan Eski Runik Türk Yazıları"

(aktaran: Mustafa Kalkan), Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2,

Bişkek 2001, s. 192-196. Klyaştornıy 2001

Koca, Salim, Türk Kültürünün Temelleri, II. cilt, Ankara 2003. Koca 2003 Konukçu, Enver, "Akhunlar", Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 581-587. Ko-nukçu 2002 Korkmaz, Zeynep, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Birinci Cilt, TDK, Ankara 1995.

Korkmaz 1995 Kök, Abdullah, Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 IV-

235v/2) - Giriş-İnceleme-Metin-Dizin, Ankara 2004 (Yayımlanmamış

doktora tezi). Kök 2004

TÜRK DİLİ TARİHİ 485

Köprülü(zade) Mehmed Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1928. Köprülü 1928

Köprülü, M. Fuad, "Çağatay Edebiyatı", İslâm Ansiklopedisi, 3. cilt, Ankara 1945, s. 270-323. Köprülü 1945

Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1991. Köprülü 1991

Kurat, Akdes Nimet, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadenizin Kuzeyindeki Türk Ka­vimleri ve Devletleri, DTCF Yayınları, Ankara 1972. Kurat 1972

Ligeti, L., Bilinmeyen İç Asya I (çeviren: Sadrettin Karatay), Milli Eğitim Bakanlı­ğı, İstanbul 1970. Ligeti 11970

Mansuroğlu, Mecdut, "Karahanlıca", Târîhî Türk Şiveleri (çeviren: Mehmet Aka­lın), Ankara 1979. Mansuroğlu 1979

Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, TİKA, Ankara 2002. TİKA 2002

Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, TİKA, Ankara 2GG3. TİKA 2003

Mutiy, İbrahim - Osmanov, Mirsultan, "Kâşgarlı Mahmud'un Yurdu, Hayatı ve Mezarı Hakkında" (çeviren: Hülya Kasapoğlu Çengel), Bilig 23, 2002 Güz. Muti-Osmanov 2002

Nehcü'l-Ferâdîs, I Metin, II Tıpkıbasım (Tıpkıbasım ve çevriyazı: Janos Eckmann; Yayınlayanlar: Semih Tezcan-Hamza Zülfıkar), TDK, Ankara 1995. Tezcan-Zülfıkar 1995

Onat, Ayşe, "Kuzey Çin'de Kurulan Hun Devletleri", Tarihte Türk Devletleri I, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1987, s. 29-36. Onat 1987

Onat, Ayşe - Orsoy, Sema - Ercilasun, Konuralp, Hun Hanedanlığı Tarihi -Hsiung-nu (Hun) Monografisi, TTK, Ankara 2004. Onat vd. 2004

Orkun, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları I, TDK, İstanbul 1936. Orkun 1936

Orkun, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları II, TDK, İstanbul 1938. Orkun 1938

Orkun, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları III, TDK, İstanbul 1940. Orkun 1940

Osavva, Takashi, "Moğolistan'daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçlan (Japon-Moğol Ortak Çalışmasının Ön Raporu Olarak)", TDAY Belleten - 2000, TDK, Ankara 2001, s. 277-286. Osawa 2001

Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, I. cilt, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yayınları, Ankara 1971. Ögel 1971

Ögel, Bahaeddin, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi I, Kültür Bakanlığı Yayınları,

Ankara 1981. Ögel 1981

Özgür, Can, Baytaratü'l-Vâzıh'ın Kıpçakça ve Türkmence Yazmalarına Göre Kıpçakçanın Oğuzcalaşması (Türkmenceleşmesi) Üzerine Bir Dil Araştır­ması, İstanbul 1994 (basılmamış doktora tezi), İstanbul 1994. Özgür 1994

486 Ahmet B. ERCİLASUN

Özkan, Mustafa, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul

1995.Özkan 1995 Özönder, F. Sema Barutçu, Ali Şîr Nevâyî - Muhâkemetü'l-Lugateyn - İki Dilin

Muhakemesi, TDK, Ankara 1996. Özönder 1996 Özönder, F. Sema Barutçu, Abidarim kıınlıg koşavarti şastirtakı çinkirtü

yörüglerning kingürüsi'nden Üç İtigsizler, TDK, Ankara 1998. Özönder1998 Özönder, F. Sema Barutçu, "Eski Türklerde Dil ve Edebiyat", Genel Türk Tarihi 2,

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 457-492. Özönder 2002 Özyetgin, A. Melek, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin

Dil ve Üslûp İncelemesi, TDK, Ankara 1996. Özyetgin 1996 Özyetgin, A. Melek, Ebû Hayyân - Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrâk - Fiil: Tarihî

Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi, Ankara 2001. Özyetgin2001. Poppe, Nikolaus, Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, 1. Kısım - Karşılaştırmalı

Ses Bilgisi (çeviren: Zeki Kaymaz), İstanbul 1994. Poppe 1994 Pritsak, Omeljan, "Karahanlılar (840-1212)", İslâm Ansiklopedisi, 6. cilt, Eskişehir

1997, s. 251 -273. Pritsak 1997 Pritsak, Omeljan, "Doğu Avrupa'da Türkler", Genel Türk Tarihi 2, Yeni Türkiye

Yayınları, Ankara 2002, s. 181-201. Pritsak 2002 Rasonyi, Laszlo, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara

1988. Rasonyi 1988 Ruhlen, Merritt, On the Origin of Languages - Studies in Linguistic Taxonomy,

Stanford 1994. Ruhlen 1994

Salman, Hüseyin, Türgişler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1998. Salman 1998 Sertkaya, Osman F., "Horezmî'nin Muhabbetnamesi'nin İki Yeni Yazma Nüshası

Üzerine", İstanbul 1972, s. 185-226. Sertkaya 1972 Sertkaya, Osman Fikri, "Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış" Türk

Dili, 409 (Ocak 1986), s. 43-80. Sertkaya 1986 Sertkaya, Osman Fikri, Göktürk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma

Enstitüsü Yayınları, Ankara 1995. Sertkaya 1995 Sertkaya, Osman Fikri - Sartkocaulı, Harcavbay, "Hoyto-Tamir (Moğolistan)'dan

Yeni Yazıtlar (Ön Neşir)", TDAY Belleten - 2000, TDK, Ankara 2001, s.

313-346. Sertkaya 2001 Stebleva, 1. V., Razvitiye Tyurskih poetiçeskih form v XI veke, Moskva 1971.Stebleva 1971

Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul 1999. Sümer 1999 Şahin, Hatice, "Tursun Fakih'in Gazavatnamesi", Osman Nedim Tuna Armağanı,

Malatya 1989. Şahin 1989

TÜRK DİLİ TARİHİ 487

Şeşen, Ramazan, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara

1998. Şeşen 1998

Şükürlü, Âlisa, Gâdim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakı 1993. Şükürlü 1993 Tanei, Aydın, "Harezmşahlar Devleti", Tarihte Türk Devletleri II, Ankara 1987, s.

493-494. Taneri 1987 Tarhan, Taner, "Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler" Genel

Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 511-532. Tarhan 2002 Taşağıl, Ahmet, "Göktürkler", Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 653-710.

Taşağıl 2002 Taşağıl, Ahmet, "Uygurlar" Genel Türk Tarihi 1, Ankara 2002, s. 711-726.

Taşağıl-Uygur 2002

Taşağıl, Ahmet, "İslâm Öncesi Devrede Orta Asya'da Yaşayan Türk Boyları", Ge­nel Türk Tarihi 2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 71-148.Taşağıl-boylar 2002

(Taymas), Aptullah Battal, İbnü-Mühennâ Lugati, İstanbul 1934. Taymas 1934 Tekin, Şinasi, "1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihin­de 'Olga-Bolga' Sorunu", TDAY Belleten - 1973-1974. Ş. Tekin 1974 Tekin, Şinasi, Uygurca Metinler II. Maytrısimit, Atatürk Üniversitesi Yayınları,

Ankara 1976. Ş.Tekin 1976

Tekin, Şinasi, İştikakçının Köşesi, Simurg, İstanbul 2001. Ş. Tekin 2001 Tekin, Talât, "İslâm Öncesi Türk Şiiri", Türk Dili, 409 (Ocak 1986), s. 3-42. Tekin1986

Tekin, Talât, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK, Ankara 1987. Tekin 1987 Tekin, Talât, Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası, TDK, Ankara 1988.Tekin 1988 Tekin, Talât, XI. Yüzyıl Türk Şiiri - Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalar,

TDK, Ankara 1989. Tekin 1989

Tekin, Talat, Hunların Dili, Doruk Yayınlan, Ankara 1993. Tekin 1993 Tekin, Talat, Orhon Yazıtları, Simurg, İstanbul 1995. Tekin 1995 Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Anakra

2000. Tekin 2000 Temir, Ahmet, Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri, TDK, Ankara 1991.Temir 1991 Temir, Ahmet, "Ural-Altay Dilleri Teorisi", Türk Dünyası El Kitabı, İkinci Cilt: Dil-

Kültür-San'at, Ankara 2002. Temir 2002 Tezcan, Semih, "En Eski Türk Dili ve Yazını", Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak

Türkçe, TTK, Ankara 1978, s. 271-323. Tezcan 1978 Thomsen, V., Orhon Yazıtları Araştırmaları (çeviren ve yayıma hazırlayan: Vedat

Köken), TDK, Ankara 2002. Thomsen 2002

488 Ahmet B. ERCİLASUN

(Togan), Ahmed Zeki Velidî, "Hârezm'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler", Türkiyat

Mecmuası, İkinci Cild, 1926, İstanbul 1928, s. 315-345. Togan 1926 Togan, A. Zeki Velidî, Oğuz Destanı, İstanbul 1972. Togan 1972 Togan, A. Zeki Velidî, Umumî Türk Tarihi'ne Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul

1981. Togan 1981

Toparlı, Recep, İrşâdü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, TDK, Ankara 1992. Toparlı 1992 Toparlı, Recep - Çögenli, M. Sadi - Yanık, Nevzat H., El-Kavânînü'1-Külliye li-

Zabti'l-Lügati't-Türkiyye, TDK, Ankara 1999. Toparlı vd 1999 Toparlı, Recep - Çögenli, M. Sadi - Yanık, Nevzat H., Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı

Türkî ve Acemî ve Mugalî, TDK, Ankara 2000. Toparlı vd 2000 Toparlı, Recep, Ed-Dürretü'1-Mudiyye fi'1-Lügati't-Türkiyye, TDK, Ankara 2003.

Toparlı 2003 Tuna, Osman Nedim, Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi ile Türk Dili'nin Yaşı

Meselesi, TDK, Ankara 1997. Tuna 1997 Tuna, Osman Nedim, "Altay Dilleri Teorisi", Türk Dünyası El Kitabı, İkinci Cilt:

Dil-Kültür-San'at, Ankara 2002. Tuna 2002 Turan, Zikri, "Eski Anadolu Türkçesi'nde ol- Cevheri Fiili", TDAY Belleten - 1996,

Ankara 1999. Turan 1999

Uğurlu, Mustafa, Münyetü'l-Guzât, Ankara 1987. Uğurlu 1987 Vasary, Istvan, "Doğu Avrupa'nın Runik Alfabe Sistemleri Üzerine", TDAY Belle-

ten -1993, TDK, Ankara 1995, s. 51-59. Vasary 1995 Vasilyev, D.D., "Göktürk Yazı Kültürünün Asya'nın Merkezinden Doğu Avrupa'ya

Yolu", TDAY Belleten -1993, TDK, Ankara 1995, s. 61-66. Vasilyev 1995 Yazıcı, Nesimi, "İdil (Volga) Bulga Hakanlığı'nda İslâmiyet" Genel Türk Tarihi 2,

Yeni Türkiye Yayınlan, Ankara 2002. Yazıcı 2002 Yüce, Nuri, Mukaddimetü'1-Edeb - Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası

-Giriş-Dil Özellikleri-Metin-İndeks, TDK, Ankara 1993. Yüce 1993 Zajaczkovvski, Ananiasz, Vocabulaire Arabe-Kiptchak de l'epoque de l'Etat

Mamelouk I, Warszawa 1958. Zajaczkovvski 1958 Zieme, P., "Türkçe Bir Mani Şiiri", TDAY Belleten - 1968, TDK, Ankara 1969, s.45-51. Zieme 1969

Zimonyi, Istvan, "Bulgarlar ve Ogurlar", Genel Türk Tarihi 2, Yeni Türkiye Yayın­ları, Ankara 2002, s. 203-220. Zimonyi 2002
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə