TÜBİtak kamu kurumlari araştirma ve geliŞTİrme projeleriNİ destekleme programi
Yüklə 0.6 Mb.
səhifə3/5
tarix29.02.2016
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5

3. Özet ve Anahtar Kelimeler: Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi, proje konusu, projenin başlatılmasına sebep olan faktörler, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve çıktıları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, yöntem veya teknolojinin sağlayacağı teknik/ekonomik/sosyal yararlar vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özeti bir sayfayı geçmemelidir. Özette fazla ayrıntıya girilmemeli ancak projedeki ayrıcalıklı yönler vurgulanmalı, özellikle Ar-Ge niteliği önemle belirtilmelidir.


Proje Başlığı (Başvuru Kapak Sayfasındaki Proje Başlığı ile Aynı Olmalıdır) :


Proje Özeti


Anahtar Kelimeler:
Project Title:


Abstract


Keywords:4. GENEL BİLGİLER
4.1. Tanımlar ve Kısaltmalar: Proje Önerisi ve eklerinde kullanılan tüm özel tanımlar ve kısaltmalar bu bölümde verilmelidir. Türkçe terimlerin kullanımına azami gayret sarfedilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).


4.2. Amaç: Önerilen projenin amacı ve müşteri kamu kurumunun Ar-Ge ile giderilmesi planlanan ihtiyacı detaylı olarak yazılmalıdır (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).


4.3. Literatür Taraması: Proje kapsamında incelenen ulusal ve uluslararası bilimsel/teknik literatüre referans verilmeli ve proje konusunun bu birikim içindeki yeri belirtilmelidir. Ayrıca projenin türüne göre benzer sistem ve teknolojiler ile ilgili bilgiler verilmelidir.


5. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK KISTASLAR
5.1. Yöntem: Gerçekleştirilecek Ar-Ge projesinin bilimsel içeriği ve kullanılacak teknikler, ayrıntılı biçimde anlatılmalı, benimsenen ana yaklaşımın alternatifleri irdelenmeli ve bu yaklaşımın diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları belirtilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).


5.2. Proje Sonuçları: Projenin tamamlanması ile elde edilmesi öngörülen temel ve yan ürün, sistem, hizmet ve sonuçlar bu bölümde ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Projenin izlenmesini kolaylaştırmak için gelişmeyi nesnel olarak gösterecek biçimde ara çıktılar tanımlanmalıdır (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).


5.3. Başarı Ölçütleri: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda, projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, herbirinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).


5.4. Uygulanabilir Belgeler: Proje ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, el kitapları, talimnameler, v.b. belgeler bu bölümde yer almalıdır (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).5.5. Projenin Ar-Ge Niteliği: Aşağıda belirtilen faaliyetlere yönelik sistemli çalışmalar Ar-Ge kapsamında değerlendirilir:

Bu bölümde; proje çıktıları (kurum için, ulusal veya uluslararası bazda) benzeri ürün, yöntem, süreç, sistem veya teknolojilerin teknik özellikleri ile karşılaştırılmalı, varsa, proje çıktısının öngörülebilen üstünlükleri veya yenilikleri; projenin hangi Ar-Ge aşamalarını kapsadığı belirtilmelidir. Ar-Ge niteliği konusunda verilecek bilgilerde OECD’nin Frascati El Kitabının referans alınmasında fayda görülmektedir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)

5.6. Projenin Yaygın Etkisi: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

Bu bölümde:  • Proje kapsamında gerçekleştirilecek işbirliği (araştırma kurumu, üniversite, sanayi kuruluşu vb. arasında) ve projede öngörülen işbirliklerinin kalıcı ve sürekli olmasının nasıl sağlanacağı,

  • Projede önerilen çalışmanın kuruma ve Türkiye'ye; katma değer, verimlilik, rekabet gücü, sosyal refah vb. açılardan yapması beklenen katkılar,

  • Proje sürecinde veya sonucunda oluşacak teknik bilgi birikiminin yayılımına yönelik hedef ve stratejiler,

  • Proje çalışmaları ya da sonuçların uygulanması sırasında çevreye ne tür etkilerinin olabileceği,

  • Proje sonuçlarının çalışma güvenliği (işçi sağlığı, vb.) açısından herhangi bir avantaj/dezavantaj sağlayıp sağlamadığı,

  • Proje sonuçlarının ulusal teknolojik gelişmeye katkısı,

  • Yeni bir Ar-Ge projesi başlatma durumu,

  • Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara veya araştırma çalışmalarına yol açması vb.,

hakkında bilgi verilmelidir (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.).


6. KAPSAM:

Bu bölümde proje önerisi hazırlanırken yapılan temel varsayımlar ve kısıtlar belirtilmeli, projenin kapsamı tanımlanmalı, proje İş Dağılım Ağacı (İng. Work Breakdown Structure) ve İş Dağılım Ağacından yola çıkılarak proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri için kısa iş tanımları yapılarak iş paketinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler yazılmalıdır.


6.1. Proje Kapsamı: Proje ile ilgili varsayımlar ve kısıtlar çerçevesinde projeye neyin dahil olduğu ve özellikle neyin dahil olmadığı ayrı bölümler halinde detaylı olarak vurgulanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)

6.2. Proje İş Dağılım Ağacı (İDA) ve İş Paketleri (İP) (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)

Öncelikle aşağıdaki örneğe uygun bir biçimde proje kapsamı ile ilgili İDA hazırlanacaktır. Hazırlanmış olan İDA’ya göre iş paketleri belirlenerek bu bölümdeki tabloda tanımlanacaktır. İş paketlerinin ayrıntılı tanımları Ek-A’da verilecektir.

İDA Seviyesi

İP No

İş Paketi Adı

Özet İş Tanımı

1.

11.1.

2...

32.

4...

5
7. PROJE ÖRGÜTLENMESİ
7.1. Proje Örgütlenmesi ve İlgili Taraflar: Bu bölümde proje örgütlenme/yapılanma şeması verilmeli, Müşteri kuruluş hariç projede rol alacak olan ilgili tüm tarafların [Proje Yürücüsü Kurum/Kuruluş(lar), Hizmet Alınacak Kurum/Kuruluşlar ve Danışmanlık Hizmeti alınacak Gerçek Kişiler] bir listesi verilmelidir. Destekleme Programının amaçlarından birisinin, Ar-Ge yapan birimlerle kamu kuruluşlarını işbirliğine sevketmek olması, dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Bu nedenle, TÜBİTAK, destekleme aşamasında fiilen Ar-Ge yaparak projeye katkı sağlayan birimlerin Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş olarak bu faaliyetlere katılımlarının daha olumlu olacağını değerlendirmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, proje alt yüklenicisinden bahsedilmemektedir. Zira alt yüklenici ifadesinin kelime anlamı; esasen ‘kişinin kendi sorumluluğu altındaki iş paketlerinin bir bölümünü ya da tamamını kendi adına başkasına yaptırtması olarak özetlenebilecek olup bir mal veya hizmet tedarik etmekten farklıdır. Projede Ar-Ge yapmayı üstlenen tüm kurum ve kuruluşlar, müşteri tarafından yapılan ayrımına bağlı kalınmak zorunda olmaksızın, TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş sayılmaktadır. Ar-Ge yapmayan kurum ve kuruluşlar ise tedarikçi olmakta, bu bağlamda hizmet veya mal tedarik etmekte ancak alt yüklenici olmamaktadırlar (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) .Sıra No

Kurum/Kuruluş(lar)

Projedeki Rolü (Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş, Hizmet Alınacak Kurum/Kuruluş)

Adres

Telefon ve Faks

İnternet SitesiSıra No

Danışman (Ünvanı, Adı, Soyadı)

Görev Yaptığı Kurum/Kuruluş

Görevi

Adres

Telefon ve Faks

E-Posta
7.2. Proje Görev Paylaşımı: Bu bölümde Proje Yürücüsü kurum/kuruluşlar ile hizmet alınacak kurum/kuruluşların projedeki görev paylaşımı listesi verilerek aralarındaki ilişkiler tanımlanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)


İP No

İş Paketi Adı

Sorumlu Kurum/Kuruluş

12345
7.3. Mevcut/Yeni İş Gücü Mukayesesi: Projede çalışacak mevcut personel ile proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara projede görevlendirilmek üzere yeni alınacak personel için aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir (Not: AdamxAy hesaplanırken her personelin ayıracağı süre ile aylık bazda ayırdığı süre çarpılmakta ve ardından tüm personelin AdamxAy değerleri toplanmaktadır).


Sıra No

Proje Yürütücüsü Kuruluş

Projede Kullanılacak Toplam İş Gücü

(Adam x Ay)

Projede Kullanılacak Mevcut İş Gücü

Projede Kullanılacak Yeni Alınacak İş Gücü

(Adam x Ay)

%

(Adam x Ay)

%

1234TOPLAM


8. TAKVİM
8.1. Aşamalar: Projenin ödemeye esas olacak temel aşamaları belirtilmelidir. Proje aşamaları üç aydan kısa ve altı aydan uzun olmamalıdır. Aşamalar Ek-B’de yer alan Bütçe Tablosu’nda da TÜBİTAK tarafından ilgili tarafa ödeme yapılacak dönemler olarak yer alacaktır.


Aşama No

Aşama Adı

Aşama Süresi (Ay)

Aşama Başlama Zamanı

(Kaçıncı Ay)

Aşama Sonu

(Kaçıncı Ay)

Çıktılar

12
3
4
5
6
8.2. Zaman-Çubuk Grafiği: Projede yer alacak ve 6.2 bölümde tanımlanmış olan iş paketleri (İP) ve bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, bölüm 6.1.’de verilmiş olan proje aşamalarının ne zaman gerçekleşeceği belirtilmelidir (MS-Project benzeri proje yönetimi programlarınının çıktıları da kabul edilir.).


İP No

İP Adı

Süre (Ay)

Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

123456AŞAMALAR (örnek)

1

2

3

4

5

6

7


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə