Tələbələrin NƏZƏRİNƏ
Yüklə 308.92 Kb.
səhifə1/2
tarix10.04.2016
ölçüsü308.92 Kb.
  1   2
Tələbələrin NƏZƏRİNƏ:
Test imtahanında istifadə ediləcək ixtisas sualları aşağıda verilən tapşırıqların arasından seçiləcək. Bəzi test tapşırıqlarının qoyuluşu onların şərt hissələrinin sual şəklində təqdim edilməsinə imkan vermir. Bu cür tapşırıqların şərt hissələri redaktə edilmədən verilmişdir.

Testin tərtibi üzrə məsul şəxs: f.r.e.n. dos. Rüstəmov N.S.Test sualları hazırlanarkən aşağıdakı
mənbələrdən istifadə olunmuşdur: 1. A.B.Babayev, E.V.Seyidzadə. Kompüterin element vasitələri. dərslik, Bakı, 2005

 2. E.V.Seyidzadə, V.S.Səmədov. İnternet. dərs vəsaiti, Bakı, 2005

 3. Ə.M. Məmmədov və F.Q. Səfərəliyeva “Paskal proqramlaşdırma dili ” BAKI- 2004

 4. Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, M.Ə.Salmanova. İnformatika və Kompüterləşmənin Əsasları. Dərslik. Bakı, 2005

 5. Həbibullayev S. B. Əməliyyat sistemləri. (metodiki göstəriş) Bakı, 2001.

 6. İbrahimzadə T. İ., Həbibullayev S. B., İbrahimov E. – Kompüter şəbəkələri. – Bakı, 2002.

 7. Kərimov S. Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları. Bakı, «Elm» 1999

 8. Kərimov S. Q., Həbibullayev S. B. , İbrahimzadə T. İ. İnformatika. Dərslik. Bakı, 2002.

 9. Kərimov S. Q., Rüstəmov N. S., Həbibullayev S. B. Windows sisteminin əsasları. - Bakı:ADNA, 1999.

 10. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.İ. İnformatika. Dərslik. Bakı, 2002.

 11. Musayev V.H., Şirinov Ə.İ., Qəmbərov M.M., Kompüterlərin texniki təminatı və modernləşdirilməsi., Bakı, Elm, 2005, 295 s.

 12. N.D.Cəfərov, N.Ə.Rəhimova. İnformatika, 2003

 13. N.Mahmudov, N.Nəsibov. İnformatika, Bakı-2003

 14. O. Məmmədov “İnformatika” Bakı. 2005

 15. R.Əliyev, M.Salahlı «İnformatika», 1998

 16. Rzazade E.M., Muradxanova L.G. Introduction to Computer Science. Baku, 2001.

 17. S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə. İnformatika, 2002

 18. S.S. Səfərov. Turbo-Pascal proqramlaşdırma sistemi. Bakı, 1996

 19. S.Səfərov, “Paskal proqramlaşdırma”, Bakı, 1996

 20. Watson R. Data Management – Data Bases and Organizations. John Wiley, 2002.

 21. Windows 2000 Professional, Учебный курс MCSE, 2001.

 22. А.Андреев и др. Microsoft Windows XP. Руководство администратора. С-Пб, 2002

 23. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер Информатика Москва 2004

 24. А.В.Петров, В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин, Г.Б.Петрова, М.А.Титов, П.Н. Шкатов. Вычислительная техника и программирование, 1991

 25. А.И.Марченко, Л.А.Марченко. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. Москва «Бином Универсал», Киев, «Юниор», 1997

 26. А.С.Есипов Информатика С.-Пб. 2001

 27. Алексеев В.Е., Ваулин А.С., Петрова Г.Б. Вычислительная техника и программирование, 1991

 28. Артомонов Б. Н. и др. Основы современных компьютерных технологий. С. Н. : «Корона принт», 1998.

 29. В. Белунцов, Железо ПК, 8-ое издание, ДЕСС, Москва, 2005

 30. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер, 2002.

 31. В. Леонтьев, Новейшая энциклопедия персонального компьютера, 2000. Москва ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

 32. В. Леонтьев, Новейшая энциклопедия персонального компьютера, 2000. Москва ОЛМА-ПРЕСС, 2005.

 33. В. Леонтьев, Новейшая энциклопедия персонального компьютера, 2000. Москва ОЛМА-ПРЕСС, 2007.

 34. В.А. Островский. Информатика. М., 2000.

 35. В.Байков. Интернет. Поиск информации.-СПб.: БХВ, 2000

 36. В.В. Евдакимов Экономическая информатика, Санкт-Петербург, 1997.

 37. В.В. Фаранов Turbo-Pascal. –М-1998

 38. В.Э. Фигурнов IBM для пользователья. М, 1998

 39. Г. Евсеев, С. Симонович. Windows-98. Польный справочник в вопросох ответах. Москва, АСТ пресс, 2000

 40. Е. Шафрин Информационные технологии, Москва, 2000.

 41. Информатика базовый курс, под ред. С.В. Симоновича, М. 2007

 42. Информатика, задачник-практикум, Том 1, 2; Москва Бином 2004

 43. К.Айден и др. Аппаратные средства PC, С-Пб, 1998

 44. Крейг. Стинсон Эффективная работа с Windows NT – М-1997.

 45. Л.З.Шауцукова, “Информфтика”, Москва, Просвещение, 2003

 46. М. Олейников Internet для всех, Москва 2000

 47. М. Спортак, Компьютерные сети, Diasoft, Киев, 1998

 48. Новейшая Энциклопедия Персонального Компьютера. Москва, 2005.

 49. О.Ф.Степаненко «Персональный компьютер», учебный курс, 2000

 50. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. “Питер”, 2002.

 51. Р.Алиев, М.Салахлы «Информатика», 1998

 52. Р.Хаптер. Проектирование и конструирование компьютеров. М., 1984.

 53. С.В. Симонович. Общая информатика Москва 2007-04-18

 54. С.Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. Учебное пособие, Москва, 2001,

 55. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс. С.-Пб., “Питер”, 2001.

 56. Степаненко О.С., Персональный компьютер. Учебный курс. II–Сиб. Киев, 1999, Диалектика, 430с.

 57. Ф.Новичков, А.Яценко, Microsoft Office XP в целом. С-Пб, 2002

 58. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных. Учебник. С.-Пб., “Корона принт”, 2004.

 59. Чарльз Перкинс, Метью Стриб «Основы построения сетей». М.: Лори, 1997.

 60. Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырина Windows 2000 Professional, Москва, 2000.

 61. Ю.А. Шафрин Информационные технологии, Москва, 2000.

 62. В.Г.Кузьменко. Программирование на VBA 2002. Москва 2003.

 63. А.Я. Архангельсикй, Программирование в C++ Builder 4, Москва 2000.

 64. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Полное руководсвто SQL Второе издание, Киев 2001.

______________________

İmtahana hazırlaşarkən digər mənbələrdən də istifadə edə bilərsiniz

 1. Müxtəlif nəsillərə məxsus kompüterlər hansı element bazası əsasında təşkil edilmişdir?

 2. Kompüterlərin hansı nəsllərində ilk dəfə olaraq monitordan və maqnit disk yaddaşından istifadə edilmişdir?

 1. Say sistemi nə deməkdir?

 1. Bit” nədir?

 1. ) Aşağıdakı əlaqələrdən hansı düzgündür?

 1. 2-lik say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 43 ədədinə uyğun gəlir?

 2. Onluq say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı 2-lik say sistemindəki 10010011 ədədinə uyğun gəlir?

 3. 16-lıq say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 78 ədədinə uyğun gəlir?

 4. İkilik-onluq say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 94 ədədin uyğun gəlir?

 5. Fon-Neyman arxitekturalı kompüter hansı prinsip əsasında qurulur?

 6. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

 7. Prosessor hansı funksiyaları yerinə yetirir?

 8. Kompüterin yaddaş sistemi aşağıdakılardan ibarətdir:

 9. Keş yaddaşı nə üçündür?

 10. Kompilyatorun interpretatordan fərqi nədir?

 11. Paskal” proqramlaşdırma dilinin müəllifi kimdir ?

 12. Aşağıdakı operatorlardan hansı idarəetmə operatoru deyil ?

 13. USES” sözü nə üçün istifadə olunur? 19. Variantlardan hansı düzgün deyil?

1) 1…260 diapazonu üçün byte tipi uyğundur

2) 0…75000 diapazonu üçün word tipi uyğundur

3) “a”…”z “ diapazonu üçün char tipi uyğundur

4) həqiqi ədədlər ücün real tipi tətbiq edilir.

5) 32000 qiyməti İnteger tipinə daxildir

Kompüterin şəbəkəyə qoşulması zamanı ilkin testlənmə proqramı harada saxlanılır?


 1. X:=Y mənimsətməsi nə vaxt düzgün olmur?

 2. Proqramda hansı hallarda nöqtə vergüllə qoyulur?

 3. IF x in [2...6, 10..14] then operatoru aşağıdakı operatorlardan hansılara uyğun gəlir?

1) If ((x>=2) OR (x>=6)) AND ((x>=10) AND ((x<=14)) then

2) If ((x>=2) AND (x<=6)) OR ((x>=10) AND ((x<=14)) then

3) If ((x>=2) AND (x><=6)) AND ((x>=10) AND ((x<=14)) then

4) If ((x>=10) AND (x<=14)) OR ((x>=2) AND (x<=6)) then

5) If ((x>=10) AND (x<=14)) AND ((x>=2) AND (x<=6)) then

Aşağıdakı funksiyalardan hansı kiçik hərfləri böyük hərflərə çevirir? Aşağıdakı variantlardan hansılar - nin Paskal dilində yazılışını ifadə edir?

1) Z:=exp(x)-1/exp((1/3)*ln(sqr(ln(abs(sqr(tan(x)*fan(x)-1))))));

2)Z:=(exp(x)-1)/exp((1/3)*ln(sqr(ln(abs(sqr(sin(x)/cos(x))*sin(x)/cos(x)-1)))));

3)Z:=(exp(x)-1)/exp((1/3)*ln(ln(abs(sqr(sin(x)/cos(x)*sin(x)/cos(x)-1))));

4)Z:= (exp(x)-1)/exp((1/3)* ln(sqr(ln(abs(exp(3*ln(sin(x)/cos(x)))-1))))); Aşağıda təsvir olunmuş massivlərdən hansı düzgün yazılmışdır?

1) mas 1:array [1…10] of Boolean;2) mas 2: array (1..10) of byte;

3) mas 3: array 1..10] of Real;

4) mas 4: array [‘a’..’f’] byte;

5) mas 5: array [1..10] Hansı prosedurlar faylın adının dəyişilməsi və silinməsi üçün tətbiq olunur?

Aşağıdakı proqram fraqmentindən hansıları doğrudur?

1) Var

F:text;

Dey: string

Begin

Assign (F, “Test”);

Append (F);

Readln (dey);

Writeln (F,dey);

Close (F)

End.
2) Var

F: file of char;

Dey: char;

Begin

Assign (F, “Test”);

Append (F);

Read (dey);

Write (F,dey);

Close (F)

End.

3) Var

F:file;

Dey: byte;

Begin

Assign (F, “Test”);

Append (F);

Readln (dey);

Writeln (F,dey);

Close (F)

End.
4) Var

F:text;

Dey: string

Begin

Assign (F, “Test”);

Rewrite (F);

Readln (dey);

Writeln (f,dey);

Close (F)

Aşağıdakı mənimsətmə operatorlarından hansıları doğrudur?

1) Const

a: byte=122;

b: real=0.5E+2

c: char=’5’

Var

m,n : real;

k: char;

p: byte;

Begin

m: =a;

n: =b;

p: =c;

……

End.2) Const

a: byte=122;

b: real=0.5E+2

c: char=’5’

Var

m,n : real;

k: char;

p: byte;

Begin

n: =b;

p: =a;

m: =a;

k: =c;

……


End.

3) Const

a: integer=628;

b: char= ‘5’

c: real=-0.7E+3;

d: byte=5;

Var

m,n : integer;

k: real;

p: char;

Begin

m: =d;

n: =a;

k: =c;

p: =b;

……

End.4) Const

a: integer=628;

b: char= ‘5’

c: real=-0.7E+3;

d: byte=5;

Var

m,n : integer;

k: real;

p: char;

Begin

m: =a;

n: =c;

p: =d;

k: =c;

……

End. Proqramda hansı bölmə vacibdir?Hansı funksiya kəsr hissəni hesablayır?

 1. MSDOS əməliyyat sistemində hansı fayl sistemindən istifadə olunur?

 2. Aşağıdakı proqramlardan hansı sərt maqnit diskini məntiqi hissələrə bölünməsi əməliyyatını keçirir ?

 3. Windows əməliyyat sistemlərində istifadə olunan Plug&Play texnologiyasının əsas mahiyyəti nədir?

 4. ScanDisk proqramının əsas vəzifəsi nədir?

 5. Windows 2000 əməliyyat sistemində hansı fayl sistemlərindən istifadə olunur?

 6. Alqoritmin hansı növləri var?
 7. Alqoritmin hansı xassəsi yoxdur?  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə