T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ
Yüklə 85.66 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü85.66 Kb.


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

………………. ANABİLİM DALI


SIÇANLARDA UYKU BOZUKLUKLARININ HİPOKAMPÜS ARACILI ÖĞRENME VE HAFIZA İŞLEVLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

………………………..


YÜKSEK LİSNANS/DOKTORA TEZİ


I. DANIŞMAN

………………………………..


II. DANIŞMAN (Varsa)

………………………..ISPARTA-2014

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

…………….. ANABİLİM DALI


SIÇANLARDA UYKU BOZUKLUKLARININ HİPOKAMPÜS ARACILI ÖĞRENME VE HAFIZA İŞLEVLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

…………………….


DOKTORA TEZİ


I. DANIŞMAN

…………………………………….


II. DANIŞMAN

…………………………………. (Varsa)Bu Tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından ………….. proje numarası ile desteklenmiştir

Tez. No: ...

ISPARTA-2014

KABUL ve ONAY SAYFASI

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne;

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ………… Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora Programı Çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.
Tez Savunma Tarihi: ../../20..
Tez I. Danışman : …………………………………..

……………………. Üniversitesi, …. Fakültesi ……….AD


Tez II. Danışman : …………………………………………..

……………………. Üniversitesi, ….. Fakültesi ……….AD


Üye :
Üye :
Üye :

ONAY: Bu doktora tezi, Enstitü Yönetim Kurulu’nca belirlenen yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve kabul edilmiştir.

……………………………..

Enstitü MüdürüBEYAN

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………..” adlı Yüksek Lisans / Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Tezi Hazırlayan

Ad Soyad


İmza

Danışman


Ad Soyad

İmza

ÖNSÖZIsparta, 2014

Varsa

……………………………………………………………… ithaf ediyorum…Saygılarımla…

Isparta, 2014

TEŞEKKÜR


Tez çalışmamda; öncelikle danışmanıma; Araştırma laboratuvarlarında uzun uğraşlarda destek olan ……………………. teşekkür ederim.

Tez çalışmasınında; deney aşamalarının kurulumu ve uygulanmasında her zaman destek olan………………… , istatistik değerlendirmelerde destek olan ………………….., çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederimİÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ iv

TEŞEKKÜR vi

İÇİNDEKİLER vi

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ x

TABLOLAR DİZİNİ xii

ŞEKİLLER DİZİNİ xiii

RESİMLER DİZİNİ xiv

GRAFİKLER DİZİNİ xv

1. GİRİŞ 1

2. GENEL BİLGİLER 2

2.1. 2


2.2. 2

2.3. 2


2.4. 2

2.5. 2


2.6. 2

2.7. 2


2.8. 2

2.8.1. 2


2.8.1.2. 2

2.8.1.2.1. 2

2.8.1.2.2. 2

2.8.1.2.3. 2

2.8.2. 3

2.8.2.1. 3

2.8.2.2. 3

2.8.3. 3


2.9. 3

2.10. 3


2.11. 3

2.11.1. 3

2.12. 3

2.13. 3


2.13.1. 3

2.13.2. 3

2.14. 3

2.14.1. 3

2.14.1.1. 3

2.14.1.2. 3

2.14.2.2. 3

2.14.3. 3

2.14.3.1. 3

2.14.3.2. 3

2.14.3.3. 3

2.14.3.4. 4

2.15. 4

3. GEREÇ ve YÖNTEM 5

3.1. 6


3.1.1. 6

3.1.2. 6


3.1.3. 6

3.1.4. 6


3.2. Y 6

3.2.1. 6


3.2.2. 6

3.2.2.1. 6

3.2.2.2. 6

3.2.2.3. 6

3.2.2.4. 6

3.2.2.5. 6

3.2.3. 6

3.2.4. 6


3.2.5. 6

3.2.6. 6


3.2.7. 6

3.2.8. İstatistiksel Analiz 64. BULGULAR 7

4.1. 7


4.1.1. 7

4.1.2. 7


4.1.3. 7

4.2. 7


4.3. 7

4.4. 7


4.5. 7

5. TARTIŞMA 7

6. SONUÇ ve ÖNERİLER 9

7.ÖZET 10

ABSTRACT 11

8.KAYNAKLAR 12

PATENT HAKKI İZNİ 15

TELİF HAKKI İZNİ 15

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ


ACh : Asetilkolin reseptörü

ACPD : trans-(1S, 3R) -1-amino-1,3-cyclopentanedicarboxylic asit

AH : Alzheimer Hastalığı

Aβ : Amiloid β protein

AMPA : Alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoksazolpropionat

AMPAR : Alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoksazolpropionat reseptörü

APS : Amonyum peroksodisulfat

EGTA : Etilen glikol-bis tetraasetik asit

iGluR : İyonotropik glutamat reseptörü

iNOS : İndüklenebilir nitrik oksit sentaz

KAR : Kainat tercih eden reseptörler

LTP : Long term potensiyalizasyon

MDA : Malon Dialdehit

nAChR : Nikotinik Asetilkolin Reseptörü

NF-κB : Nükleer faktör κB

NMDA : N-metil-D-aspartat

NMDAR : N-metil-D-aspartat reseptörü

PVDF : Polyvinylidene difluorid

NR2A : NMDAR 2A subtipi

NR2B : NMDAR 2B subtipi

NO : Nitrik Oksit

PKA : Proteinkinaz A

PKC : Proteinkinaz C

ROS : Reaktif oksijen türleri

SDS : Sodyum dodesil sülfat

SDS-PAGE : Sodyum dodesil sülfat-Poliakrilamid Jel Elektroforez

SSS : Santral Sinir Sistemi

TEMED : N, N, N1, N1- Tetrametilen-diamin

TTBS : Tris-Tween-Buffer Saline

TNF-α : Tümör nekroz faktör-α

8-OH-2’-

DG : 8-Hidroksi 2’- deoksiguanozin

TBARS : Tiyobarbitürat reaktif maddeler.

MDA : Malon Dialdehit

5-HT2A : Serotonin reseptör alttipi

nAch-α7 : Asetilkolin reseptör alttipi

PH : Parkison Hastalığı

SD : Total uyku deprivasyonu grubu

RD : REM deprivasyonu grubu

SF : Uyku yoksunluğu grubu

GABA : Gama amino bütirik asit

LTP : Long term potensiyasyon

LTD : Long term depresyon

iGluRs : İyonotropik glutamat reseptörleri

mGluRs : Metabotropik glutamat reseptörleri

AMPAR : α-amino-3-hidroksi-5-metil izoksozol propionat tercih eden

reseptörlerKAR : Kainat tercih eden reseptörler

PKA : proteinkinaz A

PKC : proteinkinaz C

BSA : Bovin serum albümin

EPSP : Eksitatör postsinaptik potansiyel

5-HT : 5 Hidroksi triptamin (Serotonin)

5-HTR : Serotonin reseptörü

TTBS : Tris-Tween-Buffer Saline

SDS : Sodyum Dodesil Sülfat

TABLOLAR DİZİNİ


ŞEKİLLER DİZİNİ
RESİMLER DİZİNİ
GRAFİKLER DİZİNİ


1. GİRİŞ2. GENEL BİLGİLER

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.

2.8.1.2.

2.8.1.2.1.
2.8.1.2.2.
2.8.1.2.3.

2.8.2.

2.8.2.1.

2.8.2.2.

2.8.3.

2.9.

2.10.

2.11.

2.11.1.

2.12.

2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.14.

2.14.1.

2.14.1.1.

2.14.1.2.

2.14.2.2.

2.14.3.

2.14.3.1.

2.14.3.2.

2.14.3.3.

2.14.3.4.

2.15.3. GEREÇ ve YÖNTEM


Bu çalışma; ………………………………… Üniversitesi ……………………………………………. Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. ………………………. Rektörlüğü ………………… Etik Kurul Başkanlığı’ndan tarih/sayılı kararı ile etik kurul izni alınmıştır.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2. Y

3.2.1.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8. İstatistiksel Analiz

4. BULGULAR

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.5. TARTIŞMA6. SONUÇ ve ÖNERİLER7.ÖZET


Tez Başlığı…………………………………………………

Anahtar Kelimeler: ………………………………………………………………….

ABSTRACT


TEZ başlık ingilizce ………………………………………………………………

Keywords: ……………………………………………..

8.KAYNAKLAR


1.

2.

3.


BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

BEYAN

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan ederim.

Tezi Hazırlayan

Ad Soyad


İmza

Danışman


Ad Soyad

İmza


EKLER:HAM VERİLER

FORMLAR

ETİK KURUL İZNİ

PATENT HAKKI İZNİ

TELİF HAKKI İZNİ


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə