T. C. ÇEvre ve şEHİRCİLİk bakanliği tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Yüklə 28.03 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü28.03 Kb.
T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

30.07.2013
Sayı : 96021322-100.01/ KARAR NO: 2013/87

Konu : Ret Karan(… TM)GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Tapu ve Kadastro … Bölge Müdürlüğü' nün … tarihli ve … sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğü 'nün … tarihli ve … yevmiye numaralı ret kararına, … İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından … tarihli ve … sayılı yazı ile itiraz edilmiştir.

İSTEM:

… İli, … Mahallesi, … ada, … parselde kain, 161,69 m2 yüzölçümlü, "arsa" nitelikli taşınmaz, M. oğlu H. adına kayıtlı iken, … Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün … tarih, … ve … tarih, … sayılı yazılan ile parsel içerisinde tarihi mezarlar bulunduğu gerekçesi ile taşınmaz kütük sayfasına şerh düşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.RET NEDENİ:

… Tapu Müdürlüğü'nce, mezarlık vasıflı taşınmazların imar planı kapsamına alınarak cins tashihi, yola terk, ifraz ve satış işleminin yapılması gibi taleplerde, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği 13.06.1994 tarihinden önce imar planı kapsamına alınan yerlerde belediyece verilen encümen kararlan doğrultusunda işlem yapılıyor olması; 3998 sayılı Kanunu'nun tapu siciline şerh ve beyanla ilgili herhangi bir husus içermemesi ve talebin, Tapu Sicil Tüzüğü'nün 54. ve 60. maddelerinde şerh edilebileceği öngörülen hususlardan olmaması gerekçe gösterilerek istem reddedilmiştir.YAPILAN İNCELEME:

… İli, … Mahallesi, … ada, … parselde kain, 161,69 m2 yüzölçümlü, "arsa" nitelikli taşınmazın, kadastro tespitine binaen … tarihinde M. oğlu H. adına tescil edildiği, taşınmazın beyanlar hanesinde "kentsel dönüşüm ve gelişim projesi sınırlan içerisinde kalmaktadır" şeklinde … tarih ve … yevmiye ile şerh konulduğu,

… Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün … tarih, … sayılı yazısı ile 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un 2. maddesine göre, mezarlıkların imar uygulaması sonucu arsa vasfı ile tescil edilmeleri mümkün olmadığından bahisle ve yazıya ekli … Kadastro Müdürlüğü'nün … tarih … sayılı yazısı ve eki krokiye binaen taşınmazın tapu kaydına şerh düşülmesi talebinde bulunulduğu,

… İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından … tarih ve … sayılı yazı ile görevlendirilen Müze Müdürlüğü uzmanları, Arkeolog M.E. ve H.E. tarafından düzenlenen … tarihli raporda; "… Mahallesinde, … ada, … numaralı parsel içerisinde bulunan toplamda yan yana 6 adet mezar yapısı gerek mimari özellikleri,

ADRES: Dikmen Cldd*o:14 Bakanlıklar 06100 ANICARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : E. KARACA T.K Uzmanı.

Telefon : O 312 (4irB2)53) Dahili (Pbx) Fax : O 3 12 (413 62 52)

E-posla: lapudairesiifMkuın.uov .ir Elektronik Ağ: 1/3


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

gerekse tarihi ve geçmiş dönem sosyal kimliği ile koruma altına alınabilmesi için hazırlanan anıt fişinin değerlendirilmek üzere … Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz." şeklinde görüş bildirildiği,

Bu rapora istinaden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir kez daha … tarihli ve … sayılı yazı ile … Tapu Müdürlüğünden gereğinin yapılmasının istendiği, talebin … Tapu Müdürlüğü tarafından … tarihli ve … yevmiye numaralı karar ile ret edildiği, bu kararın Tapu ve Kadastro … Bölge Müdürlüğü' nün … tarihli ve … sayılı karan ile onanması üzerine, … İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından … tarihli ve … sayılı yazı ile Genel Müdürlüğümüze itiraz edildiği anlaşılmıştır.HUKUKİ SEBEBLER VE GEREKÇE:

3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un 2. maddesinde, mezarlıkların, şehitliklerin ve mezarların bozulması, tahrip edilmesi ve kirletilmesi yasaklanmış; bu yerlerin imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamayacağı ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamayacağı belirtilmiş olmakla birlikte, Kanun'da konuya ilişkin olarak tapu kaydına düşülecek herhangi bir şerh veya beyan düzenlenmemiştir.

Buna ilaveten mezarlıklar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nün 6. maddesi kapsamında korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılmıştır. Ancak aynı Kanun'un 7. maddesi uyarınca, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitler koruma bölge kurulu karan ile tescil olunmakta ve yine bu maddeye göre tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklannın korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi de koruma kurullarına ait bulunmaktadır.

Nitekim İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı görevlendirme yazısına istinaden Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından düzenlenen … tarihli raporda da … Mahallesi, … ada, … numaralı parsel içerisinde bulunan 6 adet mezar yapısının gerek mimari özellikleri, gerekse tarihi ve geçmiş dönem sosyal kimliği ile koruma altına alınabilmesi için hazırlanan anıt fişinin değerlendirilmek üzere … Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesinin uygun olacağı yönünde görüş verildiği, ancak dosya kapsamından konuya ilişkin olarak verilmiş herhangi bir koruma kurulu karan bulunmadığı görülmüştür.

Öte yandan Tapu Sicili Tüzüğü'nün "Şerhler Sütununda Belirtme" başlıklı 54. maddesine göre kütüğün şerhler sütununa; kişisel haklar, temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar yazılabilmekte ve "Beyanlar Sütununda Belirtme" başlıklı 60. maddesi uyarınca da kütüğün beyanlar sütununa mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar yazılabilmektedir.


ADRES: Dikmen C'ad. N\i#lBakanlıklar 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : B. KARACA T.K Uzmanı.

Telefon : O 3 12 (413 62 53) Dahili (Pbx) Fax : O 312 (413 62 52)

K-posta: lapudaircsııı ı k mu. göy ir Elektronik Ağ: 2/3Söz konusu taşınmaz belli bir kişi adına arsa vasfı ile tespit ve tescil görmüştür. 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunda ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte, mezarlık ve mezarların korunmasına ilişkin hükümler getirilmiştir, ancak bu hususta tapu kütüğüne şerh ve/veya beyan kaydı düşülebileceğine ilişkin hüküm kurmamıştır. Bahse konu mezar olduğu belirtilen yapıların mezarlıklara ilişkin yasal düzenlemedeki korumadan yararlanacağı (idari veya yargısal yolla) açık olmakla birlikte, malik adına arsa vasfı ile (resmi kayıtlara göre taşınmazın kadastrodan tespit ve tescille geldiği ve mezarlık niteliğinde olmadığı) kayıtlı taşınmazın, mezarlık olduğu veya üzerinde mezar bulunduğu yönünde şerh veya beyan kaydı ile yasal bir dayanakT.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

~^ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
bulunmadan ayıttı hale getirilmesi, tapu sicil hukuku ve sistemi açısından mümkün görünmemektedir. Korunması gerekli böyle bir kültür varlığından (mezar) bahsediliyorsa, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre yapılacak tespit ve tescil işlemleri sonucuna göre yasal bir dayanağa bağlanarak anılan taşınmaz kaydı üzerine Kanunun ön gördüğü gerekli kayıtlar düşülebilecektir.

Buna göre, gerek 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'da konuya ilişkin olarak tapu kaydına düşülecek herhangi bir şerh veya beyan kaydı öngörülmemiş olması, gerekse 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alınmış bir koruma bölge kurulu kararı ve bu karara göre tapu sicilinde bir kayıt talebinin bulunmaması sebebi ile talebin karşılanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle; Tapu ve Kadastro … Bölge Müdürlüğü' nün 18.06.2013 tarihli ve 2013/8 sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğü 'nün … tarihli ve … yevmiye numaralı ret kararının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.

SONUÇ:

Tapu ve Kadastro … Bölge Müdürlüğü' nün … tarihli ve … sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğü 'nün … tarihli ve … yevmiye numaralı ret kararının " ONANMASINA " karar verilmiştir.

Takdirlerinize arz ederim.

Hidayet GÜVENÇ

Tapu Dairesi Başkanı

Uygun Görüşle Arz Ederim

…/…/2013
Hüseyin KESİMOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

OLUR

/…/2013


Davut GÜNEY

Genel MüdürADRES: Dikmen Cad No:14 Bakanlıklar 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : E. KARACA T.K Uzmanı.

Telefon : O 312 (413 62 53) Dahıli(Pbx) Kax : O 3 12 (413 62 52)E-posta: lapuıiaırcsi'/ı ıkmıı.nov.ır Elektronik Ağ: 3/3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə