T. C. Bozok Üniversitesi Akademik YükseltİLme ve ataNma ÖLÇÜtleri I amaç madde 1
Yüklə 65.09 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü65.09 Kb.
T.C. Bozok Üniversitesi

Akademik YükseltİLme VE ataNma ÖLÇÜTLERİ

I - AMAÇ
MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Bozok Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari koşulları belirlemektir.

II - KONU VE KAPSAM
MADDE 2. Bu yönerge, Bozok Üniversitesine atanacak ve yükseltilecek öğretim üyelerinde, 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki koşulların yanı sıra Bozok Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilmelerde aranan ölçütleri belirlemektedir.

III - GENEL İLKELER
MADDE 3. Bu yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

 1. Yönergede belirlenen ölçütler, ilgili kadroya başvurabilmenin asgari koşullarıdır. Bu ölçütleri yerine getirmiş olmak atanma için yeterlilik sağladığı anlamına gelmez.

 2. Atanma başvuruları, ilanda belirtilen birimlere yapılır. Yardımcı doçent kadroları için başvuruların belirlenen ölçütlere uygunluğu Fakültelerde Dekanlık, Yüksekokullarda ve Konservatuarda Müdürlük, Rektörlüğe bağlı birimlerde ise Rektörlük; Doçent ve Profesör kadroları için ise Akademik Atama, Yükseltme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenerek belirlenir. Ölçütlere uygun olmayan başvurular adaya iade edilir.

 3. Eserlerin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gerekir.

 4. Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Akademik Atama, Yükseltme ve Değerlendirme Komisyonu karar vermeye yetkilidir.


IV - UYGULAMA ve YÜRÜTME
MADDE 4. Bu Yönerge, Bozok Üniversitesi Senatosunda kabul edilip, Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer. Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi Bozok Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

V - TANIMLAR
MADDE 5. Bu yönergede geçen başlıca kavramların anlamı ve kısaltmaların açılımı aşağıdaki gibidir:

Akademik Atama, Yükseltme ve Değerlendirme Komisyonu: Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları, Rektör tarafından atanan en az üç üyeden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları ise gerek görülürse Akademik Atama, Yükseltme ve Değerlendirme Komisyonu’nun görüşü alınarak ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.BİRİNCİ BÖLÜM

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI
I - GENEL ŞARTLAR


 1. PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI


MADDE 6. Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ilaveten Profesörlük kadrosuna başvuru için aşağıda koşulları sağlamak.
I. Fen, Mühendislik, Mimarlık Şehir Bölge Planlama ve Sağlık Bilimleri Temel Alanlarındaki Akademik Birimlerde;

 1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) veya diğer temel alan indekslerindeki kapsamındaki dergilerde en az 1 tam metinli özgün makale yayınlamış olmak.

 2. Puanlama Tablosunun A1-A7 bölümünde bulunan faaliyetlerden en az 200 puan (Matematik ve İstatistik Temel alanları için en az 100 puan) almış olmak.

 3. Puanlama tablosundaki tüm faaliyetlerden toplam en az 500 puan (Matematik ve İstatistik Temel alanları için en az 300 puan) almış olmak.II. Hukuk, Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarındaki Akademik Birimlerde;

1. Tek yazarlı veya birinci yazar olarak bulunduğu en az 1 adet tam metinli özgün makalede yer almak veya alanında yazılmış bilimsel nitelikte kitabı veya kitap bölümü olmak.

2. Puanlama Tablosunun A1-A7 bölümünde bulunan faaliyetlerden en az 200 puan almış olmak.

3. Puanlama Tablosundaki tüm faaliyetlerden toplam en az 400 puan almış olmak.
III. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanındaki Akademik Birimlerde;

1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) ve uluslararası temel alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 adet tam metinli özgün makalesi veya alanında yazılmış bilimsel nitelikte kitabı olmak.

2. Puanlama Tablosunun A1-A7 bölümünde bulunan faaliyetlerden en az 200 puan almış olmak.

3. Puanlama Tablosundaki tüm faaliyetlerden toplam en az 400 puan almış olmak.
 1. DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ŞARTLARI


MADDE 7.
Üniversitelerarası Kurulca yapılan Doçentlik sınavında başarılı olmak. Yurtdışından Doçentlik belgesi olan adaylar için YÖK ten denklik alma şartı aranır.

C) YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA ŞARTLARI
MADDE 8. 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atanma şartları aşağıda verilmiştir.

 1. Doktora, Tıpta Uzmanlık ve Sanatta yeterlilik derecesi almış olmak,

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin 7. Maddesi gereğince Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmak.

 1. Puanlama Tablosundaki A1-A7 kapsamına giren faaliyetlerden yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş tam metinli en az bir adet özgün bilimsel araştırma makalesi veya bildiri sahibi olmak.

D) YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA ŞARTLARI
MADDE 9. Halen üniversitemizde yardımcı doçent olarak görevli öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla yardımcı doçentliğe yeniden atanma şartları aşağıda verilmiştir.
Yardımcı doçentliğe yeniden atanmalarda, son atanma döneminde alanı ile ilgili olmak kaydıyla puanlama tablosundaki tüm faaliyetlerden en az 100 puan almış olmak.
İKİNCİ BÖLÜM

II – PROFESÖRLÜK, DOÇENTLİK VE YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA ESASLARI


A. BİLİMSEL YAYINLAR VE ATIFLAR

PUAN

1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) ve uluslararası temel alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanan özgün makaleler ve derlemeler


100

2. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) ve uluslar arası temel alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanan teknik notlar, kısa not, vaka takdimi, bildiri özetleri, editöre mektup, makale/kitap eleştirisi/yorum ve benzeri yazılar (Yayımlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile ilgili veya müteakip sayılarda yayımlanan yazılar bu kapsamda sayılır).50

3. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve ilgili uluslar arası alan indeksleri* kapsamı dışında olan, ancak ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve uluslar arası indeksler kapsamındaki dergilerde veya ulusal hakemli dergilerde** yayımlanan;

a) Tam metin makale


b) Özet, teknik not, editöre mektup, derleme vb.

60

30

4. Ansiklopedi ve popüler bilim dergilerindeki yayınlar

30

5.

a) Uluslar arası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi

bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan:

- Tam metin olarak yayımlanan bildiri

- Özet metin olarak yayımlanan bildiri
b) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan

- Tam metin olarak yayımlanan bildiri

- Özet metin olarak yayımlanan bildiri40

20


25

15


6. a) Alanında kitap*** yazarlığı veya çevirmenliği

- Yurtdışında yayımlanan kitap

- Yurtiçinde yayımlanan kitap

- Kitap çevirisi

b) Alanındaki kitaplarda*** yer alan bölüm, ünite yazarlığı veya çevirmenliği

- Yurtdışında yayımlanan kitapta

- Yurtiçinde yayımlanan kitapta

- Kitap bölümü çevirisiHer kitapta en fazla bir bölüm yazarlığı dikkate alınır.


200

100

50

100

50

25

7. Atıflar (adayın yazar olarak yer almadığı yayınlar)

- SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) ve uluslararası temal alan indeksleri* kapsamındaki yayınlarda atıf (atıf başına)

- SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) ve uluslar arası temel alan indeksleri* kapsamı dışındaki yayınlarda atıf

- Kitapta atıf
10

5

10B. HAKEMLİK VE EDITÖRLUK

8. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve uluslararası temel alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde;

a) Baş editörlük

b) Yayın kurulu üyeliği veya editörler/editör yardımcılığı listesinde yer almak
c) Hakemlik
150

50

25

9. ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve uluslararası temel alan indeksleri* kapsamı dışındaki uluslar arası indeksler kapsamındaki dergilerde veya ulusal hakemli dergilerde**;

a) Baş editörlük

b) Yayın kurulu üyeliği veya editörler/editör yardımcılığı listesinde yer almak
c) Hakemlik50

20

10

10. Kitaplarda*** Editörlük

a)Yurtdışında yayımlanan kitaplar

b)Yurtiçinde yayımlanan kitaplar

c) Ulusal ve uluslar arası kongre kitapları
100

50

25


C. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ


11. Bilimsel Araştırma Projeleri:
- Uluslar arası kuruluşlarca (NATO, NSF, AB Çerçeve Programı Kapsamındaki


v.b. ) desteklenmiş projelerde

a) Yürütücü

b) Araştırmacı

c) Danışman


- TÜBİTAK, DPT ve diğer resmi kurumlarca desteklenen projelerde;

a) Yürütücü

b) Araştırmacı

c) Danışman

d) Bursiyer

-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen projelerde

a) Yürütücü

b) Araştırmacı

- Özel kuruluşlarca desteklenen projelerde;

a) Yürütücü

b) Araştırmacı100

60

40
80

50

30

20
30

15
30

15


D. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

12. Sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez Danışmanlığı
- Yüksek Lisans
- Doktora

İkinci tez danışmanlığı ve devam eden tez yönetiminde puanların yarısı uygulanır.


20

50

13. Son üç yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Ders Saati başına bir puan, En fazla 100 puan)

Toplam ders saati


E. ÖDÜLLER


14. Ödül (yayın teşvik ödülleri hariç)
- Uluslar arası Ödüller

- Ulusal ve Üniversite Ödülleri
100

50

15. Patent
- Uluslar arası Patent
- Ulusal Patent


300

200

16. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslar arası burslar/davetler (kongre destekleri vb. hariç)

50


F. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

17. a) Uluslar arası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel veya sanatsal toplantılarda ;

- Başkanlık yapmak

- Görev almak

b) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel veya sanatsal toplantılarda ;

- Başkanlık yapmak

- Görev almak

50

25

40

20

18. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

20

19. a) İdari görev (Her yıl için)

b) Komisyon üyelikleri ve Koordinatörlük [(Erasmus, Farabi vs.), (En fazla iki görev için)]
20
10

20. Alanı ile ilgili olarak

a) Panel, konferans, seminer, açıkoturum veya söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı olarak görev yapmak

b) Hizmet içi eğitim ve sertifika programlarında görev almak

c) Milli takımlarda antrenörlük

d) Milli takımlarda antrenör yardımcılığı

e)Akademik jüri üyelikleri

f) Akademik alanlardaki Yarışmalarda Jüri üyelikleri
10

5

30

15

10

5BİLİMSEL YAYINLARDA PUANLANDIRMA (A1-A5 arası bilimsel etkinlikler için geçerlidir)
Yazar sayısına göre puanlama

Tam Puan

Yazar Sayısı

Katsayı

Baş Yazar ise

Bir

x1.00
İki

x0.80

+ %10

Üç

x0.60

+ %10

Dört ve daha fazla

x0.50

+ %10* Uluslararası Temel Alan İndeksleri

Üniversitelerarası kurulun doçentlik kriterlerinde belirlediği temel alan indeksleri.

** Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi.

*** Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır. Fakülte/Enstitü Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun “uygundur” imzalı kararı gereklidir. İnceleme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden danışman görüşü alarak karar verir. Bir kitabın uluslararası niteliğine fakülte/yüksekokul/enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayım Komisyonu onayı gerekir.
KISALTMALAR:

SCI Science Citation Index

SCI-Expanded Science Citation Index-Expanded

SSCI Social Science Citation Index

ISI Institute for Scientific Information

AHCI Arts And Humanities Citation Index

NSF National Science Foundation

AB Avrupa Birliği

NATO Kuzey Atlantik İttifakı

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

DPT T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil SınavıKPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə