T. C. Beyoğlu 35. NoterliĞİ ’ne
Yüklə 344.52 Kb.
səhifə1/4
tarix28.04.2016
ölçüsü344.52 Kb.
  1   2   3   4
T.C.BEYOĞLU 35.NOTERLİĞİ ’ne
Şirketimiz ile ……………………………………………arasında aktedilecek olan Finansal Kiralama Sözleşmesinin; gördüğümüz lüzum üzerine Noterliğinizce onayı ve tescilinden sonra kiracı şirketin ikametgahının bulunduğu ilçedeki herhangi bir notere ayrıca tescilli bir nüshasının gönderilmesini saygılarımızla arz ederiz.

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.


KIRACI : ………………………………………………………………………………………..


T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Yev.No :(A)T.C.


BEYOĞLU

35. NOTERLİĞİBEYOĞLU


35. NOTERİ
MEHMET

BEŞLİOĞLU
HALASKARGAZİ CAD.ÜNSAL ÇARŞISI

NO-172-173 ŞİŞLİ İSTANBUL

Tel : 0212-240 40 98


DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL


KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
Ben aşağıda resmi mühür ve imzanın vaz-ı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını bana bahşettiği hak ve selahiyetleri haiz İstanbul, Beyoğlu 35.Noteri Mehmet Beşlioğlu vekili Başkatip Ömer Bayraktar, Halaskargazi Cad. No:172/73 Ünsal Çarşisi Şişli – İstanbul adresinde resmi işimin başında vazife görmekte iken vuku bulan talep ve davet üzerine İstanbul, Şişli, Merkez Mah. Birahane Sok. No: 26 Bomonti sayılı mahale gittim. Orada hazır bulunanlardan birinin şahıs ve hüvviyetini ibraz ettiği Çekmeköy Nüfus İdaresinden 06.05.2009 tarih, 4746 kayıt ve M11 062691 Seri no ile verilmiş resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına istinaden kütükte Sakarya, Hendek, Başpinar, Cilt No: 0001,Aile Sıra No: 00184,Sıra No: 0039 sayılarda nüfusa kayıtlı 26.04.1967 tarihinde İstanbul'da, Sabiha'den doğma Bahri oğlu 25679317112 T.C. Kimlik no’lu SEZAİ ÖZTÜFEK olup ve yine diğerinin şahıs ve hüviyetini ibraz ettiği Moskova Başkonsolosluğundan 22.11.2010 tarih, 412 kayıt ve T11-698320 seri no ile verilmiş resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına istinaden kütükte İstanbul, Beyoğlu, Tomtom, Cilt No:0039, Aile Sıra No:00836, Sıra No:0005 sayılarda nüfusa kayıtlı 18.10.1969 tarihinde İstanbul'da, Hediye’den doğma Sami oğlu, 48553251890 T.C. Kimlik no.lu SELİM YAKAR olup ANADOLU FINANSAL KIRALAMA A.Ş.‘ni müştereken temsilen KİRALAYAN Sıfatıyla,
ve yine diğerinin şahıs ve hüviyetini ibraz ettiği ……………………………………….. olup, …………………………………….‘ni münferiden / müştereken temsilen KİRACI SIFATIYLA ve kendi adına asaleten hareketle MÜTESELSİL KEFİL Sıfatıyla,


Birlikte bana müracaatla bir düzenleme Finansal Kiralama Sözleşmesi düzenlememi ve bu sözleşmeyi Kiracı’nın ikametgahı Noterliğine tescil ettirmemi istediklerini söylediler. Kendileri ile konuşarak …………………………………..‘nin Türkçe okur yazar ve işlem yapma yeteneklerine sahip olduklarını anladım. Hakiki arzularını sorduğumda ilgililer şu şekilde söze başladılar ve dediler ki:


Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz mukabili nakden tahsil edilmiştir.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 Bomonti Şişli-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu İstanbul-572189 sicil numarasında kayıtlı ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.(Kiralayan) ile diğer tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri, gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı ve ticaret sicili numarası, Ek: 1 (Özel Şartlar)’da belirtilen Kiracı ve Müteselsil Kefil/ler (Kefiller) arasında, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden, Ek: 1 (Özel Şartlar)'da ayrıntılı tanımı yapılan malın/malların, aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde Kiracı'ya kiralanması hususunda işbu finansal kiralama sözleşmesi ve ekleri imzalanmıştır.I- TANIMLAR

MADDE 1. Aşağıda yer alan kavramlar, bu Sözleşme ve eklerinde aksine bir açıklama olmadıkça karşılarında belirtilen anlamları ifade etmektedir:

 1. Sözleşme : İş bu Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi ve bilcümle ekleri.

 2. Kiralanan : Ek: 1 (Özel Şartlar)'da ayrıntılı tanımı belirtilen mal/mallar.

 3. Ödeme Planı : Bu sözleşmenin Ek:2 (Özel Şartlar)’da bulunan ve/veya Kiralayan tarafından Kiracıya ve Kefillere Noter marifeti ile tebliğ edilecek, kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve tutarlarını içeren ödeme tablosu.

II- KİRALAMANIN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

KİRALAMA SÜRESİ

MADDE 2. Kiralanan işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere Ek:1 (Özel Şartlar)’da belirtilen süre için kiralanmıştır.

KİRALANANIN MÜLKİYETİ VE TASARRUF HAKKI

MADDE 3. Kiralanan'ın mülkiyeti Kiralayan'a aittir. Kiracı Kiralanan'a 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre zilyet olup, Kiralanan'dan sözleşme ve zilyetlik hükümleri çerçevesinde yararlanacaktır.

KİRACININ HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4. Bu Sözleşme'ye ve düzenlenmesine, imzalanmasına, yürürlüğe girmesine, yürürlükte kalmasına, uygulanmasına, sona ermesine, feshine, infisahına, tasfiyesine veya Kiralananın aynına bağlı olarak veya faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, işletilmesine, kullanılmasına, her türlü tasarrufuna veya Kiralanan'ın Satıcı veya imalatçıdan iktisabına, tesellümüne ve Kiralayandan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabına veya kira ilişkisinin tasfiyesine, Kiralanan'ın iade ve teslimi ile Kiralayan’ın ibrasına ilişkin olarak bütün resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan hangi sebep, kanuni zorunluluk, ihtiyaç ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken veya yerine getirilmesi icap eden her türlü işlem, izin, onay, tasdik, tescil, belge, ruhsat, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, yenilenmesi, devredilmesi, tashihi, suret tanzimi ve suretlerin tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması ve intacı, evrak, belge, dosya tanzim edilmesi ve Kiralayan'a ibrazı, tevdi ve teslimi, zamanında, tam ve gereği gibi mevzuata, usul ve esaslara uygun bir biçimde tüm sorumluluk ve yükümlülükler tamamen kendisine ait olmak üzere Kiracı tarafından icra ve ifa edilecektir.

 1. Sözleşme konusu Kiralanan'ın iktisap edilmesi, kullanılması, işletilmesi, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi, satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabı nedeniyle veya hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun ödenmesi gereken mevcut ya da ileride konabilecek her türlü ve her kategoride vergi, resim, harç, damga vergisi, fon, prim, komisyon, masraf, aidat, muayene, kontrol, ölçme, tespit, ücret, tazminat, nakliye, ihbar, Kiralanan’ın ithalatı sırasında ortaya çıkan kur farkı ve bunun gibi diğer bütün ödemeler ile bunlara ait faiz, gecikme zammı, temerrüt faizi, cezai faizi, ceza, tazminat, masraf, ilama bağlanmış veya icra yolu ile takip edilen veya tahkim neticesinde kesinleşen her türlü borç, taahhüt, faiz, bütün masrafları ile birlikte tamamen ve gereği gibi eksiksiz bir biçimde Kiracı tarafından derhal ödenecek, yerine getirilecektir

 2. Kiralayan bu madde ve sözleşmenin sair hükümleri çerçevesinde yaptığı ve/veya yapacağı tüm masraf ve harcamaları ödeme planından ayrı olarak Kiracı’dan talep hakkına sahiptir. Kiralayanın yazılı talebi üzerine Kiracı, talep edilen tutarları, talep olunan para cinsinden ve fatura karşılığında, derhal, nakden, tamamen Kiralayana ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 3. Kiracı, Sözleşme konusu Kiralanan'ı, Ek: 1 (Özel Şartlar)'da belirtilen ve riziko adresi olarak Sigorta Şirketine de beyan edilen yerden Kiralayan'ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakledemez. Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülemeyecek malların hareket programları, hareket tarihinin ve güzergahının belirtilmesi sureti ile Kiracı tarafından Kiralayan'a bildirilerek, yazılı izin talep edilecektir. Kiracı'nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde uymaması halinde bu durum, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun 23/2 maddesinde sayılan hallerden kabul edileceği ve Kiralayan'a Sözleşme’yi derhal tek yanlı olarak fesih etme ve işbu sözleşmenin ve mevzuatın fesihle ilgili hükümlerini uygulama yetkisini vereceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Kiracı bu yükümlülüklerini tam ve gereği gibi kusursuz bir biçimde yerine getirmediği takdirde, Kiralayan'ın bu sebeple uğrayacağı zararları da derhal tazmin etmeyi, gerektiğinde Kiralayan'nın ibrasını temin edeceğini beyan ve kabul etmektedir.

SAHTE VE/VEYA TAHRİF EDİLMİŞ, GERÇEĞE AYKIRI BELGELER

MADDE 5.Kiracı ve kefiller, kendilerinin, temsilcilerinin ve vekillerinin Kiralayan'a, satıcıya veya ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere sahte ve/veya tahrif edilmiş belge, vekaletname, kimlik, sirküler veya diğer herhangi sair bir belge ibraz ve tevdi etmesinden, bu tür belgeler ile kendi nam ve hesabına ya da Kiralayan’ı temsilen yapacağı işlemlerin sonuçlarından, belgelerin, bilgi ve beyanların gerçeği yansıtmamasından doğan her türlü mali, hukuki ve tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

III- KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMESİ

ZİLYETLİĞİN KİRACIYA DEVREDİLMESİ

MADDE 6. Kiralayan, Kiralanan’ın zilyetliğini işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde zilyetliğin devrine ilişkin herhangi bir suretle Kiracı'ya devredecek veya devredilmesini temin edecektir. Ancak Kiralayan, Kiracı'nın bu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, Kiralanan'ın zilyetliğini Kiracı'ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme hakkına sahip bulunacak, bu sebeplerle Kiralanan'ı teslim etmemesi halinde Kiralayan'ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve zilyetliğin devri Kiralayan’dan talep edilemeyecektir. Ayrıca Kiralayan’ın bu sebeple uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı'ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat, nakden ve tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır.

KİRACININ KİRALANAN'I SATICI'DAN TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 7.

 1. Kiracı, Kiralanan'ı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla Kiralayan adına satıcıdan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlarına inceleteceğini, Kiralayan gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa veya Kiralayan’ın uygun gördüğü bir kuruluşa inceleteceğini, Kiralanan'da kısmen veya tamamen bir bozukluk, hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde, süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemi alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa sürede Kiralayan'a ibraz edeceğini, her hususla ilgili bilgi vereceğini, bu hususlara uymamaktan ve Kiralanan'ı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, red etmekten veya haksız red etmekten doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunmayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile Kiralayan'ın uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Kiralanan'da kusur, bozukluk, eksiklik, Satıcı'nın taahhüt ettiği şartlara aykırılık ve benzeri durumların varlığı tespit edildiği takdirde, gerekli bütün ihbarlar süresi içinde yine Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli ihbarların süresi içinde yapılmamasından veya Satıcı'ya karşı dava açılması için süresi içinde Kiralayan'a başvurulmamasından tamamen Kiracı sorumludur.

 2. Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal, kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı’nın da Kiracı tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, spesifikasyonları ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile Kiracı arasında kararlaştırılıp gerçekleştirdiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayan’ın bir sorumluluğunun bulunmadığını Kiracı peşinen kabul ve ikrar etmektedir. Satıcı'nın Kiralanan’ı taahhüt ettiği süreden daha geç veya eksik teslim etmesi, Kiralanan'ın Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu, eksik veya bozuk olması, Satıcı'nın taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri ve benzeri hallerde de Kiracı, Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez ve Kiralayan'ın işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmasına engel olamaz.

SATICI'YA KARŞI İLERİ SÜRELECEK TALEP HAKLARININ KULLANILMASI

MADDE 8. Kiralayan, işbu Sözleşmede, Kiralanan’a ve kullanımına ilişkin olarak sayılan hallerin varlığının Kiracı tarafından kendisine bildirilmesi halinde, sırf Finansal Kiralama Kanunu hükümleri uyarınca malın Kiralayan’a satılmış olması, faturanın adına tanzim edilmiş bulunması sebebiyle Satıcı ile arasındaki hukuki ilişkinden doğan, talep ve dava haklarını Kiracı'ya devredebilir, Kiracı'yı bu haklarını kullanması için vekil tayin edebilir veya Satıcı'ya karşı söz konusu hakları bizzat kendi kullanabilir. Kiralayan hangi yolu seçmiş olursa olsun yapılacak bütün masraflar, Satıcı'ya karşı dava açıldığı takdirde her türlü dava, takip masrafları, Kiralayan'ın avukatlarına ödeyeceği ücretler de tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır.

IV- KİRALANAN'IN BEDELİNİN SATICI'YA ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KİRACI İLE SATICI’NIN MUTABAKATININ KİRALAYAN’A BİLDİRİLMESİ

MADDE 9. Kiralanan'ın Satıcı'dan teslim alınması, nakledilmesi, tesellümü, gerekli hallerde tesisi, montajı ve işletilmesi, ödenecek bedelin miktarı, ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususları Kiracı, Satıcı ve/veya yetkili servisi ile anlaşarak aralarında mutabakata bağlayacak ve sağlanan mutabakatı, belgeleri ile birlikte Kiralayan'a bildirecektir. Kiracı, Satıcı ile yapacağı satım sözleşmesine veya Kiralayan adına tanzim ettireceği proforma faturaya, satış, imalat sözleşmesinin geçerliliğinin, malın Kiracı tarafından kabulü şartına bağlı bulunduğu, aksi halde Kiralayan’ın bir sorumluluğunun doğmayacağı, Kiralanan'ın bedelinin veya bu bedele mahsuben yapılacak ilk ödemenin, Kiralanan'ın Kiracı tarafından kabulü halinde yapılacağı şartını koyduracaktır. Kiralayan Kiralanan'ın bedelinin normal ya da yüksek olup olmadığını araştırmak, teslimi, nakli, tesellümü, tesisi, montajı, çalıştırılması, bakımı, ödeme şekli ve şartları gibi konularda hangi yolun uygun olacağını belirlemek sorumluluğunda olmayıp, bu hususlarda bütün sorumluluk Kiracı'ya aittir. Ancak Kiralayan, bu çalışma ve işlemlerle ilgili olarak Kiracı tarafından temin edilmiş satıcı, mal, bedel, teslim tarzı ve süresi dışında kalan, kendi çalışma yöntemi çerçevesinde uygun gördüğü tali hususlarda değişikliklerin yapılmasını öngörebilir. Bu halde dahi tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracı’ya aittir.

KİRALANAN'IN TÜRKİYE DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ

MADDE 10. Kiralanan'ın Türkiye dışından temin edileceği hallerde seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tespiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumlulukda tamamen Kiracı'ya aittir. Ancak Kiralayan ödeme biçimi veya akreditif şartlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü dokümanların konulmasını, ve/veya dokümanların uygun bulduğu kurumlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir. Bu hallerde de doğan sorumluluklar tamamen Kiracı'ya aittir.Kiracı ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin tesliminden Kiralayan’ı derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

V- KİRALAMA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KİRACI'NIN KİRALAMA BEDELLERİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 11.

 1. İş bu sözleşme Ek: 2' de yer alan “Ödeme Planı”nda belirtilen kiralama bedelleri, kesin olarak kararlaştırılmış tarihlerde “Ödeme Planına” uygun biçimde kararlaştırılan para cinsinden aynen ödenecektir. Kiracı, yukarıdaki hükümlerde yer alan sebeplerle, Kiralanan'ın teslimi ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, Kiralanan'ın kullanılmasını ve Kiralanan’dan faydalanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk ve benzeri hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin Kiralanan üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek, herhangi bir nedenle kiralama bedellerini ödemekten kaçınamaz, geç ya da eksik ödeyemez.

 2. Diğer taraftan Kiracı, bu sözleşmede belirtilen giderler ile her ne nam altında olursa olsun malın satın alma bedelinde meydana gelecek artışların, vergilerin tamamının, Kiralayan’ın belirleyeceği şekilde, tarafından peşin olarak ödeneceğini veya bu artışların ödeme planına otomatik olarak yansıyacağını şimdiden kabul etmektedir. Bu artışları içeren yeni ödeme planını, planlarını belirleme yetkisinin Kiralayan’a ait olduğunu Kiracı peşinen kabul etmiştir. Ödeme planı, eğer sözleşme ile birlikte hazırlanmış ise Kiralayan, yeni ödeme planını Kiracı’ya ve Kefillere imza karşılığı teslim eder veya sözleşmedeki adreslerine gönderir.

 3. Kiracı, kira bedeli de dahil, sözleşmenin tüm hükümlerini hür iradesi ile bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla, sözleşmenin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 4. Kiracı, Ek:1 (Özel Şartlar) bölümünde sayılan mal, makine ve teçhizatın bedellerinin, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan tarafından da üçüncü kişilerden temin edildiğini, kullandığı finansman ve ferilerinin kararlaştırıldığı gibi ödenmesi yükümlülüğünün üstlenildiğini, finansmanın erken kapatılması halinde Kiralayan’ın cezai şart namı altında bir tazminat ödemekle ya da finansmanı, kısmen veya tamamen erken kapsatması hallerinde dahi faiz ve ferilerini de eksiksiz ifa ile mükellef olduğunu bilmekte ve peşinen kabul etmektedir. Bu nedenle Kiracı, kira bedellerinin tamamını ya da bir kısmını vadesinden, kararlaştırılan tarihlerden önce toplu ödemesi halinde, Ek:2 Ödeme Planı’nda kalan süreye ilişkin kira bedellerini, ödeme planında yer alan tutarlarda aynen, peşinen ve nakden ödeyeceğini, her ne nam ve sebeple olursa olsun bir indirim talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

TEMERRÜT HALİNİN BAŞLAMASI VE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZİ

MADDE 12. Kiracı, işbu sözleşme Ek: 2'de yer alan "Ödeme Planı”nda, vade ve miktarları belirtilen kiralama bedellerini kararlaştırıldığı gibi ödememesinden veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Finansal Kiralama Kanunu ve sözleşme gereğince Kiralayan'a ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü ödemelerinde, ödeme tarihinin önceden belirlendiği hallerde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödemesi ihbara bağlı hallerde tanınan süre içerisinde ödemede temerrüde düştüğü takdirde, vadenin veya sürenin sonunu takip eden tarih, temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilmek suretiyle ve temerrüde düştüğü her bir münferit borcu itibarı ile Ek: 1 (Özel Şartlarda) belirlenen faiz oranında ve bir yıl 360 ( üçyüzaltmış ) gün kabul edilerek hesaplanacak temerrüt faizini Kiralayan'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca; Kiralayan'ın ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı avukatlık ve dava masraflarını, noter masraflarını, harç, vergi, resim, değerli kağıt bedeli ve posta masraflarını, kiralama bedelini tahsil etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü haberleşme ve ulaşım masraflarını talebi üzerine Kiralayan 'ın derhal ödemekle yükümlüdür. Kiralayan’ın aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

MÜKERRER TEMERRÜT HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESİH EDİLMESİ

MADDE 13. Kiracı kiralama dönemi boyunca kiralama bedelini ödemekte herhangi bir altı aylık dönemde ikinci kez temerrüde düştüğü takdirde, Kiralayan ayrıca başkaca bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve Sözleşmenin feshi ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahiptir.

VI- KİRACI'NIN KİRALANAN'I KULLANMASI İLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR

MADDE 14. KİRALANAN'IN KORUNMASI, KULLANILMASI

 1. Kiracı, Kiralanan'ı işbu Sözleşme ve Eklerinde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde Sözleşme'nin ve Kiralanan'ın amacına uygun bir biçimde azami dikkat ve özenle kullanacağını, işbu Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal olmayan amaçlar için kullanmayacağını, Kiralanan'ı zilyetliğinde bulunduğu sürece, kendi sorumluluğu altında olmak üzere emniyetli bir biçimde muhafaza edeceğini, Kiralanan'ın her türlü emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaza, tehlike, yangın, çalınma ve benzeri risklerden korunması için gerekli bütün önlemleri tam ve eksiksiz olarak alacağını,

 2. Kiracı, Kiralanan'ı Satıcı'nın yetkili servisinin tavsiye ettiği biçimde monte edeceğini ve/veya ettireceğini ve tavsiye olunan biçimde teknik kapasitesi içinde, aşırı yüklemeden, zorlamadan ve Kiralanan'ın teknik özelliklerine göre belli bir zaman dilimi içinde mutad teknik kullanma ve çalıştırma süresini aşmadan özenle kullanmayı, Kiralanan'da montajı için zorunlu olanlar dışında Kiralayan'ın, Satıcı’nın, yetkili servisinin yazılı iznini almadan hiçbir değişiklik ve tadilat yapmamayı, Kiralanan'ı başka bir mal veya şey ile geçici veya daimi olarak birleştirmemeyi, Kiralanan'ın, bir malın veya şeyin mütemmim cüzü haline gelmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiracı, Kiralanan'ın işbu madde hükmüne aykırı kullanılmasından ve olağan kullanımı aşan yıpranmalardan doğrudan sorumlu olduğunu ve Kiralayan'ın Kiralanan'ı, Kiralanan'ın durumunu, çalıştırılma ve kullanılma biçimini önceden haber vermeksizin kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kiracının Kiralananı sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı kullandığının tespiti halinde, keyfiyet kendisine ihbar edilerek (Kiralayan tarafından sözleşmenin devam ettirilmesinin beklenmeyeceğini teşkil eden hallerde ayrıca bir ihbara, ihtara gerek yoktur) tanınan sürede Kiracı, derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve Kiralanan'ı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorundadır. Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun 23/2 maddesi hükmünün kapsamında sayılacağını ve bu durumun Kiralayan'a, başkaca bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız olarak Sözleşmeyi fesih etme hakkını vereceğini, Kiralanan'ın uğradığı hasarı gidermeyi, Kiralanan'ın değer kaybı da dahil olmak üzere Kiralayan'ın uğradığı ve uğrayacağı zararların tamamını tazmin etmeyi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini faizleriyle birlikte nakden ve defaten Kiralayan’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

KİRALANAN'IN BAKIMI VE ONARIMI

MADDE 15. Kiracı, sözleşme süresince Kiralanan’ın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini üretici veya satıcıdan, yetkili servisten sağlamaktan bizzat kendisi sorumludur. Kiracının bu sorumluluğu, satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan’ı nihai tüketiciye satması durumunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye karşı da devam edecektir.

Kiracı, yetkili bir kuruluş ile bakım, onarım anlaşması imzalamayı, Kiralananın Kiralayan’a teslimi veya kendisi tarafından satın alındığı süre için yenilemeyi, Kiralanan'ın gerekli her türlü bakım, onarım, muayene ve kontrolünü düzenli olarak uzman ve yetkili kişilere, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere yaptırmayı, her türlü işçilik, yedek parça, nakliye masraflarının da kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.


  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə