Щцгуги вя игтисади маарифляндирмя ъямиййяти
Yüklə 18.55 Kb.
tarix11.03.2016
ölçüsü18.55 Kb.
PRESS - RELİZ
ЩЦГУГИ ВЯ ИГТИСАДИ МААРИФЛЯНДИРМЯ ЪЯМИЙЙЯТИ” ИЪТИМАИ БИРЛИЙИ БЯЛЯДИЙЙЯ МЦЛКИЙЙЯТИНДЯН ИСТИФАДЯНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ ИЛЯ БАЬЛЫ ОЛАРАГ ИЪТИМАИ МЦЗАКИРЯЛЯРЯ БАШЛАМЫШДЫР
“Щцгуги вя Игтисади Маарифляндирмя Ъямиййяти” Иътимаи Бирлийи 25 yanvar 2007-ci il tarixindən Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Бялядиййя мцлкиййятиндян истифадянин сямярялилийи вя КИВ васитяси иля иътимаи нязарятин гурулмасы layihəsinə start vermişdir. Layihə чярчивясиндя, Bakı şəhərинин мцвафиг район бялядиййяляри тяряфиндян, мцлкиййятляриндя олан торпаглардан ня дяряъядя сямяряли истифадя етмякляри ictimai muzakirəyə çıxarылаъагдыр. Лайищя müddətи (6 ай) ərzində дебат шяклиндя 3 dəyirmi masaнын keçirilməsi planlaşdırılır.

Щямин дебатларда мцзакиря олунан мясяляляр «Обозревател» гязетиндя «Бялядиййя мцлкиййяти» адлы гязет ялавяси шяклиндя няшр едилмякля йанашы, «Новости-Азярбайъан» Бейнялхалг Информасийа Агентлийинин www.newsazerbaijan.az saytında да yerləşdiriləcəkdir. Ейни заманда, лайищя чярчивясиндя маарифляндирмяйя хидмят едян 2 сосиал реклам чархынын чякилмяси вя мцвафиг TV-də йайымландырылмасы нязярдя тутулур. Лайищя иля баьлы рəy və təkliflərinizи лайищянин рящбяри Рамил Щясянова (rhasanov@online.az) цнванлайа билярсиниз. Layihənin gedişi barədə ətraflı məlumat və informasiyalarы Бирлийин ашаьыдакы цнванындан да ялдя едя билярсиниз:


Ramil Hasanov
Chairman
Law and Economic Enlightenment Society
92, Tabriz street, Baku, Azerbaijan
Tel/Fax: (+994 12) 514 1534
Mobile: (+994 50) 385 8121
E-mail: rhasanov@online.az


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə