Sayılı Yasa İle Değiştirilmiş Şekliyle cezaevi DİSİPLİn yasasi
Yüklə 25.92 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü25.92 Kb.

FASIL 286

(48/1995 Sayılı Yasa İle Değiştirilmiş Şekliyle)
CEZAEVİ DİSİPLİN YASASI

MADDE DİZİNİ
1. Kısa İsim

2. Bakanlar Kurulu Cezaevleri İçin Bina Tahsis Edebilir

3. Cezaevi Görevlisi Tayini

4. Cezaevi Disiplini İle İlgili Tüzükler

5. Cezaevine Yasak Eşya Sokmak Ve Cezaevlerinden Yasak Eşya Çıkartmak

6. Görevlilerin Disiplini İle İlgili Tüzükler

7. Cezaevi Müdürü Tüzüklere Karşı İşlenen Suçları Seri Yargılama Yetkisine Sahiptir

8. Cezaevi Suçları Ve Cezaevi Disiplinine İlişkin Soruşturmalarda Yeminle Veya Yeminsiz Beyan Yolu İle İfade Alma Yetkisi

9. İyi Ahlak İçin Bağışlama Ve Genç Kişilerin Meşrutan Tahliyesi

10. Tüzükler Hapislerin Geçici Olarak Serbest Bırakılmasını Öngörebilir

11. Müebbed Hapis Cezası Çekmekte Olanalrın Meşrutan Tahliyesi

12. Koruma

1949

Fasıl 266
4 Şubat 1879

Kısa İsim

1. Bu Yasa Cezaevi Disiplin Yasası olarak isimlendirilir.


Bakanlar Kurulu Cezaevleri İçin Bina Tahsis Edebilir


2. Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanacak bildirilerle zaman zaman onaylayacağı binalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde cezaevi olarak tahsis edilirler.


Cezaevi Görevlisi Tayini

3. Bakanlar Kurulu , bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla cezaevlerine nezaret etmek ve cezaevleri ile ilgili görevleri yapmak için uygun göreceği kişiler arasından gerekli yetki ve makama sahip görevliler tayin edebilir.


Cezaevi Disiplini İle İlgili Tüzükler

4. Bakanlar Kurulu, hapislerin layıkı ile nezaret altında bulundurulmaları ve bes1enmeleri, yapacakları işleri nitelik ve miktarı, hapisterin çeşitli mahkumiyetleri uyarınca sınıflandırılması, hapislerce işlenen suçların cezalandırılması ve ceza evlerinde normal bir düzen ve diplini korunmasını öngören Tüzükler yapabilir. Bu Tüzükler yürürlüğe girmeden önce Resmi Gazete'de yayımlanırlar.


Cezaevine Yasak Eşya Sokmak Ve Cezaevlerinden Yasak Eşya Çıkartmak

2, 48/19955. (1) İlgili Tüzüklere aykırı olarak, her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir eşyayı, herhangi bir cezaevine sokar veya sokmaya teşebbüs eden veya herhangi bir cezaevinden çıkarın veya çıkarmaya teşebbüs eden kşi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç aya kadar hapis cezasına veya 50.000.000 TL. (elli milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılır.

(2) Bir kimse bir eşyayı cezaevi dışında bulunan bir hapise götürürse veya bir hapisin tasarrufuna geçmek süretiyle bir eşyayı cezaevi dışında bulunan bir yere koyarsa, bu madde amaçları bakımından o eşyayı cezaevine sokmuş sayılır.


Görevlilerin Disiplini İle İlgili Tüzükler

6. Bakanlar Kurulu, cezaevi görevlileri ile cezaevlerinde çalıştırılan başka kişilerin görevleri ile davranışlarını düzenleyen ve bu gibi görevlilerle cezaevlerinde çalıştırılan başka kişiler arasında normal düzen ve disiplinin korunmasını öngören Tüzükler yapabilir ve bu Tüzüklere aykırı davranışlar için ceza saptayabilir ve bu Yasa kuralları uyarınca yapılan tüm Tüzükler ve saptanan cezalar bu yasada yapılmış gibi aynı şekilde geçerli ve etkili olurlar.


Cezaevi Müdürü Tüzüklere Karşı İşlenen Suçları Seri Yargılama Yetkisine Sahiptir


7. 6. Madde uyarınca yapılan Tüzüklerin ihlali ile ilgili tüm suçlar hangi cezaevinde veya hangi cezaevi ile ilgili olarak işlendikleri iddia edilmişse, o cezaevinin müdürü tarafından seri yargılama yolu ile yargılanabilirler ve cezaevi müdürü Tüzüklerce saptandığı biçimde bu gibi suçlara uygulanan cezaları verebilir.

Cezaevi Suçları Ve Cezaevi Disiplinine İlişkin Soruşturmalarda Yeminle Veya Yeminsiz Beyan Yolu İle İfade Alma Yetkisi


8. Mahkumlarca işlenen suçları soruşturmaya ve bu suşlar için ceza vermeye veya ceza evleri disiplini ve idaresinden doğan suçlar için araştırma yapmaya yetkili olan herhangi bir kişi, böyle bir soruşturma veya araştırmada yeminle veya yeminsiz beyan yolu ile ifade alabilir.

Her kim böyle bir soruşturma veya araştırmada yeminle veya yeminsiz beyan yolu ile kasten herhangi bir yalan beyanda bulunursa, bir yargı işleminde yalan ifade vermiş gibi aynı cezaya çarptırılır.İyi Ahlak İçin Bağışlama Ve Genç Kişilerin Meşrutan Tahliyesi

9. (1) 4. Madde uyarınca yapılacak Tüzükler, hapis cezası çekmekte olan bir kişinin aynı Tüzüklerce saptanacak cezasının bir kısmının, aynı Tüzüklerce saptanacak belirli koşullar altında çalışkanlık ve iyi ahlakı nedeniyle bağışlanmasını öngörebilirler ; bir kişinin yukarıda söz konusu bir bağışlama uyarınca cezaevinden serbest bırakılması üzerine cezası sona erer.
(2) Bakanlar Kurulu, hapis cezası çekmekte olan bir kişinin, cezasının başladığı zamanda yirmi bir yaşından küçük olduğu kanısına varırsa, Tüzükler uyarınca cezasının bağışlanması yerine, bağışlama yapılmış olsa idi serbest bırakılacağı tarihte veya daha sonraki herhangi bir zamanda, bu Yasaya ek cetvel kuralları uyarınca meşrutan tahliyesini emredebilir.
(3) Bir para cezasını ödemekte kusur işlemekten dolayı hapse mahkum edilen bir kişi, bu madde amaçları bakımından mahkum edildiği süre için hapis cezası çekmekte olan bir kişi sayılır ve birbirini izleyen hapis süreleri bir tek süre olarak muamele görür.Tüzükler Hapislerin Geçici Olarak Serbest Bırakılmasını Öngörebilir


10. 4. Madde uyarınca yapılan Tüzükler, hapis cezası çekmekte olan kişilerin aynı Tüzüklerce öngörülen kayıt ve şartlara bağlı ve geçici olarak serbest bırakılmalarını öngörebilirler.

Müebbed Hapis Cezası Çekmekte Olanalrın Meşrutan Tahliyesi

11. (1) Bakanlar Kurulu, zaman zaman koyması mümkün olan şartlara uyulması kaydıyla, müebbet hapis cezası çekmekte olan bir kişiyi herhangi bir zaman uygun görürse meşrutan tahliye edebilir.
(2) Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca meşrutan tayin edilen herhangi bir kişiyi emirname ile herhangi bir zaman tekrar cezaevine çağırabilir ve bunu yapması aynı hapisi tekrar meşrutan tahliye etme yetkisini etkilemez; ve bir kişi bu şekilde tekrar cezaevine çağrıldığında meşrutan tahliye izni geçersiz olur ve bulunamazsa yasa dışı olarak kaçmış sayılır ve herhangi bir emniyet mensubu tarafından müzekkeresiz tutuklanabilir ve meşrutan tahliye edildiği zaman hapis cezası çekmekte olduğu cezaevine tekrar konulabilir.Koruma

12. (1) Müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan ve bu yasa ile kaldırılmış olan 1949, Fasıl 262, Hapisler (Meşrutan Tahliye) Yasası kuralları uyarınca 4 Şubat 1953 tarihinde meşrutan tahliye izni sahibi olan ve bu izin geri alınmamış veya iptal edilmemiş olan herhangi bir kişi, 11. Madde uyarınca meşrutan tahliye edilmiş sayılır.
(2) Müebbet hapis cezasından daha hafif bir cezaya çarptırılmış olan ve 4 Şubat 1953 tarihinde yukarıda söz konusu Yasa kuralları uyarınca verilmiş bir izin sahibi olan ve bu izin geri alınmamış veya iptal edilmemiş olan herhangi bir kişi, cezası sona ermiş gibi muamele görür.

CETVEL
(Madde 9. (2) )
GENÇ SUÇLULARIN CEZAEVİNDEN MEŞRUTAN TAHLİYESİ
  1. 9. Madde uyarınca meşrutan tahliye edilen bir kişi, cezası sona erene kadar meşrutan tahliye izninde gösterilen kişinin denetimi altında bulunur ve izinde gösterilen başka gereksinmeleri yerine getirir:

Ancak, Bakanalar Kurulu bu gibi gereksinmeleri herhangi bir zaman tadil veya iptal edebilir.

2. Bakanlar Kurulu yukarıda sözü edilen şekilde tahliye edilmiş bir kişinin cezasının sona ermesinden önce izinde o zamanda gösterilen herhangi bir gereksinmeyi yerine getirmekte kusur işlendiğinden ikna olursa bir Emirname ile kendisini tekrar cezaevine çağırabilir; ve bunun cezası üzerine sona erene kadar cezaevinde tutulmaya mahkum edilir ve bulunamamışsa, yasa dışı olarak kaçmış sayılır ve herhangi bir emniyet mensubu tarafından müzekkeresiz olarak tutuklanabilir ve meşrutan tahliye edildiği zaman hapis cezası çekmekte olduğu cezaevine tekrar konulabilir.

3. Bakanlar Kurulu, bu cetvelin 2. Paragrafı uyarınca bir cezaevinde tutuklu bulunan kişileri cezalarının sona ermesinden önce herhangi bir zaman meşrutan tahliye edebilir ve bu cetvelin yukarıdaki kuralları, 9. Madde uyarınca tahliye edilen kişilere uygulandığı şekilde, bu paragraf uyarınca tahliye edilen kişilere de uygulanır.
4. 9. Madde uyarınca tahliye edilen bir kişinin cezasının sona ermemiş kısmı altı aydan az olduğu durumlarda bu cetvel kuralları aşağıdaki değişikliklere bağlı olarak ona uygulanır.
(a) Bu cetvelin 1. Paragrafı uyarınca denetim altında bulundurulduğu ve bu cedvelin 2. Paragrafı uyarınca geri çağrılmaya mahkum olduğu süre, söz konusu 9. Madde uyarınca tahliye edildiği tarihten itibaren altı aylık bir süre olur ;
(b) Bu Cetvelin 2. Paragrafı uyarınca geri çağrılırsa, bu 2. Paragraf uyarınca tutuklu bulundurulabileceği süre, aşağıdaki sürelerden hangisi daha kısa ise o süre kadar olur yani:
(i) Söz konusu altı aylık sürenin geriye kalanı veya
(ii) Söz konusu 9. Madde uyarınca tahliye edildiği tarihte cezasının sona ermemiş kısmı, o tarihten bu yana bu şekilde tutuklu bulundurulduğu herhangi bir süre ile azaltılmış olarak ; ve böyle bir kişi o sürenin sona ermesinden önce herhangi bir zaman bu cetvelin 3. Paragrafı uyarınca meşrutan tahliye edilebilir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə