Årsplan del 2 presentasjon av barnehagen 1 Andslimoen barnehage
Yüklə 93.88 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü93.88 Kb.ÅRSPLAN DEL 2


1.PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
1.1 Andslimoen barnehage:
Andslimoen barnehage er en 4 avdelings barnehage fordelt på to hus, Rødstua og Gulstua. Vi har utvidet grupper med totalt 92 ressurser/plasser for barn i alderen 0-6 år og ca 17 ansatte. Dette velkomstheftet må sees i sammenheng med årsplanen som dere finner på vår hjemmeside.
Gulstua med avdelingene: Hestehov 0-3 år og Løvetann 3-6 år.

Rødstua med avdelingene: Solsikke 0-3 år og Bekkeblom 3-6 år.
Det er Målselv Kommune som eier barnehagen. Barnehagen ligger på Andslimoen i nedkanten av et rolig boligfelt, med skogen og næringslivet som nabo.
Barnehagen har egen hjemmeside som du kan besøke på www.minbarnehage.no/andslimoen
Informasjon om barnehagen finnes også på Målselv Kommunes hjemmesider på Internett.
1.2 Åpningstid:
Gulstua: 0730(15) - 1630

Rødstua: 0645 -1615


1.3 Telefonliste:

Kontoret: 77 83 47 55 eller 922 72 977


Rødstua:

Bekkeblom: 922 72 978

Solsikke: 922 72 979
Gulstua:

Løvetann: 922 72 396

Hestehov: 922 72 217

E-mail: ingunn.nilsen@malselv.kommune.no1.4 Dagsrytmen.
0645*/0715* Barnehagen åpner

Frilek


0800 – 0830 Frokost

0830 – 0930 Frilek

0930 – 1000 Samlingsstund/organisert aktivitet.

1000 – 1115 Utelek

1030 – 1200 Lunsj

1200 – 1400 Rolige aktiviteter for de som ikke sover, hvilestund, språkgruppe,

frilek ute/inne.

1400 – 1415 Frukt

1415 – 1615/1630 Frilek ute/inne

1615*/1630 Barnehagen stenger.


*= Rødstua har utvidet åpningstid på grunn av barn til ansatte ved NNS.

*= Gulstua har midlertidig åpningstid kl 0715. Vi starter i uke 33, og da er kun en avdeling åpen så tidlig. Barna følges inn på kjøkkenet.


Ta kontakt med barnehagen for å få oppgitt satsene.
Vi har 40 % søskenmoderasjon. Det er også mulighet for andre typer plasser som f.eks.: 80 %, 60 % osv.
Kjøp av ekstra dag for de som går redusert koster kr 300,-. Dette må avtales med avdelingen.
Vi har kun mulighet å selge dager hvis vi vet at noen barn på gruppa er borte, og vi selger ikke dager i ferieavviklingen og på festdager.
Dersom barnet blir hentet etter stengetid(16.15/16.30) belastes man med et tillegg på kr 300,-.1.5 Dette vektlegger vi i dagsrytmen:

Hva

Hvordan

Mål

Ansvar

Bringing


Personalet tar imot barna i garderoben Det utveksles beskjeder.

Barn og voksne skal føle seg velkommen. Barna skal få en god start på dagen. Bli vant til å hilse.

Personalet:

Være tilstede i garderoben og bidra til at atskillelsen blir så harmonisk som mulig. Ta imot og formidle informasjon/beskjed.Foreldrene:

Følge barna inn i garderoben, kle av yttertøy og formidle beskjeder.


Måltid


De som ønsker det spiser frokost i barnehagen. Barna hjelper til.

Måltidet skal være en hyggelig stund der voksne og barn sitter sammen og spiser. Barna får utforske og prøve selv for å lære å smøre skivene selv. Barna hjelper til ved å sende pålegg og melk til hverandre.

Personalet:

Legge til rette for et måltid med god stemning, læring og et godt samspill.Foreldrene:

Ta smurt matpakke til frokost og lunsj fra uke 26 til 31. august. Ta med matpakke kun til frokost resten av året .Gi beskjed om barnet ikke skal spise frokost.Frilek /

Utelek

Barna leker med hverandre og tar hensyn til hverandre.

Barna skal få anledning til å tilegne seg sosial ferdigheter og begreper i gode samspillsituasjoner. Utvikle vennskap, og få rom for utfoldelse.

Personalet:

Hjelper de som har behov for det. Sørge for at alle får de rette klærne på seg. Være aktive voksne i lek og aktiviteter.Foreldrene:

Gi personalet beskjed om hendelser som barnet trenger å leke ut.Påkledning/

Avkledning

Barna kler av/på seg mest mulig selv, og hjelper hverandre.

Gjøre barna mest mulig selvhjulpne. Lære barna å bli hjelpsomme.

Personalet:

Hjelpe de som har behov for det. Sørge for at alle får de rette klærne på seg.Foreldrene:

Ha med hensiktsmessige klær til å være ute i. Ha med skifte klær. Husk å merke klærne og skotøy.


Hvilestund

Lese, høre på kasett eller slapper av med andre rolige aktiviteter.


En rolig stund på dagen for hvile og avkobling.


Personalet:

Se til at barna får dekket sine individuelle behov for hvile og søvn.Foreldrene:

Informere dersom de ønsker at barnet skal sove/ikke soveTilrettelagt aktiviteter

Ute eller inne. Forming, drama, musikk, turer, samlingsstund og temasamlinger.

Trene på å snakke i gruppe, lytte, sam-

Arbeide, konsentrere seg, og å vente på tur. Skape trygghet og tilhørighet.Personalet:

Forberede seg på det temaet vi behandler og de aktivitetene som skal gjennomføres.Foreldrene:

Følge med på månedsplan og ukeplan. Gjerne informere barnet om de aktiviteter som skal komme. Gi beskjed om ønsket tema.


Henting


Barna blir hentet av foreldrene. Dersom andre enn de som pleier å hente kommer, skal barnehagen ha beskjed. Utveksle informasjon med foreldrene.

God avslutning på dagen. Ble vant til å se ”hadet”. Ivareta foreldrekontakten.

Personalet:

Ha oversikt over hvem som er henta. Fortelle fra barnets dag.Foreldrene:

Gi beskjed dersom andre henter. Forsikre deg om at personalet har registrert at barnet er hentet. Sjekke tørkeskapet og ta ut klær. Klær som må vaskes tas med hjem.
1.6 Kostpenger:
Barna får melk, frukt hele året men i perioden 1 sept. tom uke 25 får barna tilbud om pålegg og brød til lunsj. Det vil av og til bli servert varm mat til lunsj. Dette er inkludert i barnehageavgiften. Vi har matpakke til frokost.
1.7 Informasjon ang. deltids plasser:
Vi prøver å legge opp fester og tradisjoner til ulike dager slik at det veksler mellom mandag og tirsdagsgruppa.
1.8 Ferieavvikling:
Barnehagen er stengt i romjula og de tre uker i juli (uke 28, 29, 30). Det kan hende at vi er sammenslått husvis både i påsken og om sommeren (en stue er åpen for alle).

1.9 Sykdom:
Barna må holdes hjemme når de er syk og har feber eller almenntilstanden er så redusert at barnet ikke kan være ute og delta på det som skjer i barnehagen. Ved ubehandlet puss produserende øyekatarr må barnet holdes hjemme inntil behandling er kommet i gang. Ved omgangssyke skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast og/eller diare. Det er viktig huske at et barn som er litt syk ofte fungerer bedre hjemme enn i barnehagen der det er mange personer og aktiviteter og forholde seg til.
Hvis barnet trenger å få medisin i barnehagen (øyedråper, penicilin og lignende), så skal foreldrene fylle ut et skjema som heter ”Medisinering av barn”. Dette skjema pålegger foreldrene å gi personalet opplæring i å bruke den gitte medisinen.

2 BARNEHAGELOVEN OG DET PEDAGOGISKE ARBEID.
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre (Rammeplan s 7).
2.1. Barnehageloven
Barnehagen drives etter lov om barnehager. I Lov om barnehager § 1 og 2 står det om barnehagens formål og innhold, og da dette skal stå sentralt og danne grunnlaget for vårt arbeid i barnehagen refererer vi disse paragrafene. Det nye begrepet som er innført etter forrige endring 01.08.10, er”Danning”. Med danning menes dets om skjer i samspill med omgivelsene, og er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon og som foregår hele livet.


§1 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§1 Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsebringende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.2.2.1 Rammeplanens sju fagområder:
Vi sikrer at barna får erfaringer fra disse områdene med blant annet de aktivitetene vi jobber med i ”Årets rytme” som finnes i Årsplanen del 1. Der har vi punktvis utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene, en for de minste og en for de største.
Kommunikasjon, språk og tekst:
Barna skal få utvikle et rikt og variert talespråk som redskap for inntrykk og som uttrykksmiddel for egen tanke og følelsesliv. Det ikke verbale språket er særlig viktig for denne aldersgruppen.
Andre stikkord: Morsmål, samtale, lek med språket, tekst (bøker, eventyr), muntlig fortelling, tekstskaping, medier, bli kjent med tall og bokstaver.
Kropp, bevegelse og helse:
I småbarnsalderen tilegner barn seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Vi skal sikre en viss balanse mellom aktivitet og hvile.

Andre stikkord: Positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Aktiv bruk av natur og nærmiljø. Forståelse og respekt for ulikheter. Sunt kosthold.


Natur, miljø og teknikk:
Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter, dyr, landskap, årstidene og vær. De skal få mulighet til å utvikle kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.
Andre stikkord: Friluftsliv, natur, miljøvern, matproduksjon, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.
Kunst, kultur og kreativitet:
Barn skal få mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. De skal få mulighet for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.
Andre stikkord: Bildekunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Fantasi, kreativitet og skaperglede.

Etikk, religion og filosofi:

Fagområdet er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og pregerverdier og holdninger. Norge er et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, og få kjennskap til dets tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn.


Andre stikkord: Undring, tenking, samtaler og fortelling. Solidaritet, toleranse, tilgivelse og respekt. Kristne grunnverdier, høytider og tradisjoner og dets plass i samfunnet.
Nærmiljø og samfunn:
Vi skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Ulike erfaringer fra hjem og reiser vil gi barn kunnskap om ulike samfunn. Omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning.
Andre stikkord: Lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Felleskap og forståelse. Samiske sagn, fortellinger, kultur og hverdagsliv.


Antall, rom og form:
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.
Andre stikkord: Anvendbare matematiske begreper, tall, form, mønster, størrelser og mål.
2.3 Hovedmål Andslimoen barnehage.
I Andslimoen barnehage skal både barn og voksne få mulighet til å lære, oppleve og utvikle seg.
For at både barna og de voksne i Andslimoen barnehage skal få gode vekst forhold, ”gjødsler vi jorda” med de tre T èr: Trygghet, Trivsel og Tillit.
2.4. Pedagogiske målsettinger.
Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer. De lærer gjennom de sanseinntrykk de får og gjennom egen handling med ting i omgivelsene, og de lærer gjennom direkte samspill med og iakttagelse av barn og voksne. De hverdagslige handlinger som stadig gjentar seg utgjør byggesteiner i barns forståelse av sin omverden. På denne måten tar barnet i seg kunnskaper (smøre brødskiva, ord/begreper), holdninger (hjelpe til/omsorg for hverandre) og verdier (vi er alle betydningsfulle) fra omgivelsene.
Vi ønsker at barna i Andslimoen barnehage skal få mulighet til å lære gjennom førstehåndserfaringer i hverdagen. De skal få øve seg i en rekke fysiske og sosiale ferdigheter for å sikre de et bredt register når de slutter i barnehagen. Videre skal barna erverve positive holdninger til seg selv, andre mennesker, nærmiljøet og samfunnet.
Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. Gjennom prosjektet sosial kompetanse, jobber vi bevisst for å fremme sosial kompetanse hos barn. Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen.


2.5 Sosial kompetanse:

Når vi jobber med sosial kompetanse er det etter Kari Lamers rammeprogram ”Du og jeg og vi to”. Temaene er noe som man alltid har jobbet med i barnehagen, men programmet er utviklet slik at personalet kan gjøre en mer reflektert og systematisk innsats for å fremme positiv sosial og personlig og utvikling hos barna. Dette er i tråd med Rammeplanens basiskvalifikasjoner.


Du og jeg og vi to er et program som skal bidra til å ivareta og fremme barns sosiale kompetanse, inkludert risikobarn, og barn med spesielle behov. Sentrale temaer som går igjen i programmet er:


 • Empati og rolletaking:

Innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.


 • Prososiale holdninger og handlinger:

Fellesskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med hverandre.


 • Selvkontroll:

Det lønner seg ofte å vente på tur og å inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og i lek og samarbeid med andre. • Selvhevdelse:

Hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå i mot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang.

Barna lærer å forstå og bruke begreper som eksempel inkludere, kompromisse og omtenksom. I konfliktløsnings situasjoner bruker vi en fremgangsmåte som heter ICPS. Kort fortalt innebærer det at vi spør”hva har skjedd” for å invitere barna til å fortelle om episoden og veilede de til å finne løsningen selv. Viktig å unngå ”hvorfor” fordi barnet da vil låse seg i en bortforklarings situasjon, og forsvare seg selv i stedet for å lære å se saken fra to sider og finne løsning.


Begrepet”her-og-nå – situasjon” vil bli brukt i mange sammenhenger. Det er en kort sagt alt som skjer mellom barn/barn og barn/voksne. Det kan være i en lek, i garderoben, i samspill, under et måltid. Det er en hverdagssituasjon.
2.6 De yngste barna under 3 år:
De minste søker nye opplevelser og sanseinntrykk hele tiden. Vi vil gi de tid til dette, samtidig som de også får være med på det som skjer i barnehagen på deres premisser. For de yngste er det viktig at vi voksne har god tid, et fang å krype oppi og masse av god omsorg. Omsorg er ikke bare mat og bleieskift, men kos, oppmuntring og bekreftelse på egenverd. De er mest opptatt av seg selv, men bryr seg gradvis om andre barn og lek med dem. Våre faste rutiner og tilstedeværelse gir dem trygghet.
2.7 Grupper:
Innad på avdelingen så deler vi inni grupper både til måltider, lek og aktiviteter. Gruppeinndelingen gjør også at vi bedre kan gjennomføre samlinger og aktiviteter tilpasset barnas nivå. Som f.eks når vi jobber med språktrening og begrepsundervisning («Vi løfter i flokk»).
2.8 Fellestreff:
Den enkelte avdeling tar initiativ til å avtale felles aktiviteter, turer og besøk hos hverandres stue og andre avdelinger. Noen ganger er det planlagt og andre ganger er det spontant i utetiden. Det er viktig å bli litt kjent på tvers med tanke på en eventuell sammenslåing i forbindelse med ferieavvikling.
2.9 Trollklubb:
En gang hver uke er det klubbdag. Da møtes alle 5 åringen både i Gulstua og Rødstua sammen med en voksen fra hver stue. I 5 - årsklubben holder de på med aktiviteter tilpasset deres alder, og med tanke på at de snart skal i skolen. Mye av aktivitetene skjer ute. Trollklubben starter opp i løpet av oktober.
Målet er:

 • Å knytte vennskap på tvers av husene.

 • Opplevelsen av å være størst i barnehagen/få ekstra utfordringer.

 • Utvikle sosiale ferdigheter (samarbeide, vente på tur, ta hensyn, vise omsorg, tørre å prate i ei gruppe, lytte til andre og hevde egne meninger)

 • Selvstendighet (påkledning, holde orden på egne klær, sekk og lignende). Bære egen sekk når vi er på tur.

 • Begrepslæring (farger, form, rom, størrelse, mengde, antall, rekkefølge og lignende).

 • Bli kjent med bokstaver og tall.

 • Lære litt om trafikk og hvordan vi ferdes i trafikken.


2.10 Overgang barnehage – skole

I følge rammeplanen skal barnehagen, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang til første klasse. Vi følger retningslinjene i

”Håndbok for overganger – Indre og ytre Midt Troms”, og har følgende rutiner:


1. klasse denne høsten blir invitert tilbake til barnehagen. De treffer igjen gamle venner, og våre største barn får høre om hvor artig det er å gå på skolen.

 • Avtalt skolebesøk i juni. Barna får delta på aktiviteter i klasserommet. Spise lunsj der, og leke sammen med årets 1. klasse i friminuttet.

 • Overnatting i barnehagen. Intensjonen er å styrke barna sosialt som gruppe, og gi dem mulighet til å oppleve nye sider av hverandre. Det er en avslutning av Trollklubben, før de neste gang møtes som gruppe i skolen.


2.11 Felles bål-plass:
Vi ønsker å være mye utendørs for å gi barna rike muligheter for fysisk utfoldelse gjennom hele året, og å bli kjent på tvers av husene. Da bruker vi skogen og nærmiljøet rundt oss. I skogen bak Rødstua har barnehagen en gapahuk med bålplass. Vi ønsker på denne måten å gi barna grunnleggende erfaringer og kunnskaper om naturen og forståelse for sammenhengen i den. Ved å gi barna rike naturopplevelser håper vi at barna blir glad i naturen og utvikler respekt for liv, natur og nærmiljø.
2.12 Tradisjoner og merkedager:

Bursdager


Vi heiser flagget utenfor avdelingen på morgenen. Jubilanten har på seg bursdags krone som vi lager i barnehagen, vi synger bursdagssang og går bursdagstog. Foreldrene behøver ikke å ta med noe. De ansatte lager til ekstra gode fruktfat, evt vaniljesaus og sjokolade.

Hvis det er noen som ikke ønsker å feire barnas bursdag i barnehagen må det gis beskjed om dette til barnets avdeling.


Velkomstfest:

For alle.

På høsten inviteres alle til en sammenkomst for å bli bedre kjent.
Dugnad


Foreldre/ foresatte inviteres til dugnad når det er behov.

Mørketidsfest


For de som har dag.

Vi feirer at vi går inn i mørketida. Tema: lys/mørke.Nissefest


For de som har dag.

Barna har på seg røde klær og nisseluer. Vi spiser grøt (m. mandel), synger julesanger, går rundt juletreet og får besøk av nissen.Lucia


For de som har dag. Feires kun når den er på en hverdag.

Lucia feires i barnehagen med barn og personalet tilstede. Det er Trollklubben som kler seg i hvit skjort og pyntes til Luciatog. Trollklubben går Lucia på Bo-fellesskapet og Målselvtunet. Ved lunsjtider toger de innom både Rødstua og Gulstua med sang og lys. Alle barna spiser lussekatter og kakao til lunsj.Solfest

For de som har dag

Vi feirer at sola er tilbake.


Karneval


For de som har dag

Feiringen kan variere mellom å ha tema-karneval og fri utkledning. Informasjon om karnevalet gis av avdelingen. Barna kommer ferdig utkledd til barnehagen.


Vinteraktivitetsuke

For de som har dag.

Organiserte vinteraktiviteter som eksempel ski, aking, snøforming osv. Avsluttes ved at foreldrene er velkommen til å spise grillet pølser i lag med oss ute til lunsj.


Påskelunsj.

Vi lager en ekstra god lunsj for barna som har dag den dagen. Dette for å markere påskehøytiden. Lunsjen er kun for barna.


Overnatting i barnehagen for de som går i Trollklubben.

Overnatting i Gulstua eller Rødstua. Leke i skogen, se barne-TV, spise middag og kveldsmat, litt godteri, besøke den andre stua, høre eventyr og sove på madrasser på golvet.


Gammelungefest

Gulstua og Rødstua: for de som har dag.

Barna som gikk i barnehagen året før, inviteres til barnehagen. Vi spiser noe godt og koser oss.
3.0 DOKUMENTASJON OG VURDERING

Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.


3.1 Dette ønsker vi å dokumentere fra barnehagen.

 • Hverdagssituasjoner og barna i lek, både organiserte og spontane aktiviteter. Trivsel og samhandling.

 • At barna har det trygt og godt.

 • Barns ulike opplevelser, eksempel turer, Trollklubben og lignende.

 • Hvordan naturen og miljøet rundt oss forandrer seg og barnas undring over dette.

 • Barnas utvikling; de lærer å gå, kle på og av, smøre mat, motoriske utvikling, tegne, lek, skrive og lignende.

 • De voksne i aktivitet, og deres”smarte” løsninger.

 • Frileken og viktigheten av den.

 • Spontane ting som skjer.

 • At det er en bra arbeidsplass.


3.2 Retningslinjer for dokumentasjon som skal brukes til refleksjon og kompetanseheving hos personalet.


 • Bruk av video skal avtales med de som medvirker, både barn og voksne.

 • Det er en god metode for å reflektere rundt eksempelvis voksnes kommunikasjon og samspill med barn. Hvordan ser et måltid ut hos oss? Garderobesituasjonen?

 • Voksendeltakelse i lek og samspill med barn og andre voksne.

 • Hverdagssituasjoner, aktiviteter, og utveksling av ideer.

 • Problemstillinger i forhold til barn.

 • Utveksle erfaringer om hva som fungerer og ikke fungerer - mellom husene og avdelingene.


3.3 Vurdering av barnehagens arbeid:

Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer.


Hva er hensikten?

Både ansatte og foreldrene skal ha mulighet til å påvirke og utvikle virksomheten.


Hvordan og når?

Vurdering foregår både ved bruk samtaler individuelle og i grupper, samt ved bruk av skjema.
 • Barns trivsel og utvikling skjer ukentlig på avdelingsmøtene.

 • Foreldresamtaler i oktober/november og april/mai.

 • Etter avtale og i samarbeid med foreldrene brukes det skriftlig observasjon iht. TRAS-skjema og ALLE MED-skjema.

 • Avdelingens rutiner og arbeid i forhold til oppsatte mål skjer ukentlig.

 • Barnehagens ledelse vurderes hver januar og juni av de ansatte.

 • Halvårsvurdering i forhold til hvordan avdelingen har jobbet med målene i årsplan utføres i januar og juni.

 • Arbeidsmiljøet vurderes to ganger pr. år, høst og vår.

 • Foreldrene vurderer året som har vært på foreldremøtet i september.


3.4 Retningslinjer for bruk av bilder på hjemmesiden (internett).
Når vi legger ut bilder av barna på nettet, skal vi føle oss trygge på at bildene viser barna respekt og fremstiller dem på en måte som kan gjøre dem stolte og glade også når de vokser til. La alltid en medarbeider være med å vurdere bildene før de legges ut på hjemmesiden. Er vi usikre så snakk med foreldrene, og la de avgjøre det.


 • Foreldrene må ha skrevet under samtykke til at bilder av barna kan være på internett.

 • Ansatte må ha skrevet under samtykke til at bilder av de kan være på nettet.

 • Bruk bilder av ulike prosesser og situasjoner.

 • Ikke portrett bilder, ta bilder på avstand, og gjerne av barn i grupper.

 • Bruk gjerne bilder av barn i bevegelser.

 • Bruk lav oppløsning på bilde.

 • Fokus på hva barnet gjør og ikke hvem som deltar.

 • Bruk ikke navn på personene.

 • Barna skal ikke være svært lettkledde.


3.5 Retningslinjer for bruk av bilder i digital fotoramme på avdelingen.
Er vi usikre på om bildet kan vises på digital fotoramme så vises bildet til foreldrene, og lar de avgjøre det. Hvis foreldrene ønsker et bilde slettet, så gjør vi det.


 • Her kan hele barnet vises i aktiviteten eller situasjonen. Barnet kan bli gjenkjent.

 • Bildene skal ikke oppleves som”krenkende” av barnet eller foreldrene.

 • Her kan vi tillate mer bilder av enkelt barn, eks. bilder fra bursdagsfeiring.

 • Hvis barnet selv ikke ønsker at bildet skal være på fotorammen så skal vi i respekt for barnet slette bildet.


4.0 FORELDRESAMARBEID

Et godt foreldresamarbeid er bygd på gjensidig tillit og åpenhet, der begge parter gir hverandre hjelp, støtte, råd og veiledning. Som foreldre er dere ansvarlig for å uttrykke det enkelte barns behov overfor personalet, og aktivt delta i samarbeid med personalet for at barnets utvikling skal bli den beste. Dette skjer gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler, foreldremøter, foreldre vurdering, etc. Vårt mål er:


At dere skal oppleve at dere er våre viktigste samarbeids-

partnere.
Vi vil minne om at alle ansatte, også vikarer, har taushetsplikt og må framvise gyldig politiattest.
4.1 Forventninger fra personalet:
Vi ønsker at flest mulig møter opp på foreldremøter og samtaler, og gi beskjed hvis man ikke kan møte. Delta på arrangement i barnehagen, såfremt man kan. f. eks: Dugnad, foreldrekaffe ol. Gi barnehagen opplysninger om viktige hendelser i barnets liv f. eks: Forandringer i familiesituasjon, dødsfall eller andre ting som kan bety noe for barnet. Vi vil her understreke taushetsplikten til personalet.

Sko, klær skal være godt merket og det må også sees over av og til. Barnehagen er ikke erstatningspliktig for klær og sko som blir borte.


4.2 Foreldremøte/foreldrerådsmøte:
Det blir holdt foreldremøter 1-2 ganger pr. år. Et i høstsemestret og et på våren, litt etter behov. Styrer har ansvar for innkallingen til møtene.
Alle foreldrene ved barnehagen danner et foreldreråd, og det kan avholdes møter der saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen
4.3. Samarbeidsutvalget:
For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Utvalget består av en forelder + vara fra hver stue, to representanter fra personalet og styrer som sekretær og møteinnkaller. Samarbeidsutvalget skal bla. godkjenne barnehagens årsplan, og fremmes saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
4.4 Foreldresamtaler:
Foreldresamtaler avvikles en gang på høsten. Om våren avvikles det samtale etter behov fra foreldrene og personalet. Det er pedagogisk leder som i nært samarbeid med kontaktpersonene skal ha ansvar for innkalling og gjennomføring av samtalene med de foresatte. Målet med samtalene er å drøfte barnets utvikling, samt gi gjensidig informasjon.

4.5 Tverrfagligemøter:
Det er et lavterskeltilbud der foreldrene, barnehagen, helsesøster, barnevernet og ppt møtes for å diskutere en undring foreldrene og/eller barnehagen har i forhold til et barn. Intensjonen er å så tidlig som mulig bli enige om tiltak som kan bidra til at undringen blir borte – tidlig innsats. Det er ønskelig at foreldrene deltar på møtet, men barnehagen kan ta opp saker anonymt. I de tilfellene skal foreldrene informeres på forhånd. Se informasjonsskriv og handlingsplan som er lagt ut på hjemmesiden under ”Det tverrfagligemøtet”. Hvis dere som foreldre har lyst til å diskutere deres barn på et sånt møte så kan dere snakke med avdelingen eller styrer, slik at vi kan avtale det som sak på et møte. Det avvikles to møter på høsten og to på våren.
4.6 Daglig kontakt:
Den viktigste kontakten mellom barnehagen og hjem er ved bringing og henting av barn. Denne situasjonen gir rom for viktig informasjon og uformell kontakt mellom barn, foreldre og personale. Det finnes oppslagstavle i gangen på alle avdelingene, her står viktig informasjon!
I tillegg skrives det dagsrapport på en Whiteboard tavle i gangen. Dere velkommen til å besøke/bruke tid på barnets avdeling for å bli bedre kjent med barnets venner og hverdag hos oss.
4.8 Samarbeidsmøte:
Ved samlivsbrudd vil pedagogisk leder og evt. styrer innkalle dere til et møte der vi i fellesskap ser på hvordan hjem og barnehage best mulig kan samarbeide om å ivareta barnet (a) i en vanskelig livssituasjon.
4.9 Hjemmesiden:

Fra høsten 2009 har barnehagen en egen hjemmeside der all informasjon fra barnehagen til foreldrene skal være. Meningen er at også barna skal få være med å legge ut informasjon fra eksempel turer. Hvis noen foreldre ikke har tilgang til internett og pc så gi beskjed ved oppstart slik at du kan få periodeplaner og lignende i papirformat. Besøk oss på www.minbarnehage.no/andslimoen. Du anbefales å abonnere på siden. Det er gratis, og du vil da motta en e-post hver gang noe nytt legges ut.5.0 PERSONALET

I utgangspunktet har vi fire faste stillinger pr. avdeling, en førskolelærer og tre assistenter/barne –og ungdomsarbeidere i 100 % stillinger. To av våre avdelinger har to førskolelærere. Barnehagen har også styrerassistent i 30 % stilling. Enhetsleder (styrer) har kontortid mandag – fredag klokken 0730-1500.5.1 Taushetsløfte & politiattest:
Alle i personalgruppa, også vikarer har taushetsplikt etter lov om barnehager § 20. Samtlige må ved ansettelse legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. Lov om barnehager § 19.

5.2 Kurs og planleggingsdager
Personalet har 5 kurs og planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt for barna. Kurs og planleggingsdagene blir brukt til felles planlegging, evaluering, etterutdanning og opplæring for å styrke personalgruppas felles kompetanse. En oversikt over når planleggingsdagene er, finnes i årsplanen.
5.3 Møtevirksomhet:
5.3. 1. Personalmøter:

Vi har personalmøter en gang pr. mnd fra kl 1700 til 1900. Alle ansatte har møteplikt. Møtene blir brukt til planlegging, evaluering og intern opplæring. Styrer har ansvar for møteinnkalling og møteledelse.


5.3.2. Pedagogisk ledermøter

Pedagogisk ledere er sammen med styrer/styrerassistent barnehagen ledergruppe. Her diskuterer vi aktuelle temaer/ lederoppgaver, utviklingsarbeid, og fordeler arbeidsoppgaver. I utgangspunktet gjennomføres møtene 2 gang pr. måned på dagtid.


5.3.3. Avdelingsmøter

Avdelingens personale har 4 faste møter i løpet av en måned. Styrer deltar etter behov. På disse møtene planlegger og evaluerer vi rutiner, arbeidsmetoder, arbeidsfordeling og aktiviteter. Personalet retter oppmerksomheten mot barnegruppa og enkelt barn, og en drøfter opplegg og tiltak slik at vi har en felles plattform å gå ut i fra. Pedagogisk leder har ansvar for innkalling, saksliste og møteledelse.


6.0 SAMARBEIDSPARTNERE.

6.1 Samarbeid med PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
Barnehagen samarbeider med PPT. PPT kan fungere som veileder i forhold til personalgruppa, og kan gi veiledning i forhold til arbeidet med enkelt barn. Innmeldinger av barn til PPT skal skje i samarbeid med foreldre. Barnehagen kan også formidle kontakt dersom foreldre ønsker veiledning.
6.2. Barnevernet

I følge lov om Barnehager skal barnehagepersonalet i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.


6.3. Andre samarbeidspartnere
Barnehagen har etterhvert fått mange samarbeidspartnere. Vi kan nevne:

andre barnehager, Helsesøster, Skolen, Universitetet i Tromsø, Sameskolen, Kommunehuset osv.. I følge rammeplanen skal barnehagen ta i mot studenter og praksiselever.VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL OSS I ANDSLIMOEN BARNEHAGE

Revidert 6. august 2014
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə