Republika Slovenija Veleposlaništvo Republike Slovenije
Yüklə 55.06 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü55.06 Kb.

Republika Slovenija

Veleposlaništvo Republike Slovenije

K A I R O


Tel.: (202) 3749 1771, Faks: (202) 3749 7141

E-pošta: VKA@GOV.SI

Uradne ure: od nedelje do četrtka, od 9h do12h, ob sredah ni uradnih ur, ob petkih in sobotah zaprto.

Telefonske informacije: vsak delovni dan od 11h-15h.
Vizumska navodila za izdajo Schengenskega vizuma za kratkoročno bivanje so skladna z Uredbo (ES št. 810/2009) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.7.2009 o vizumskem Zakoniku Skupnosti (veljavno od 05.04.2010)
Vizumska navodila za izdajo vizuma na podlagi združitve družine so skladna za nacionalno zakonodajo Republike Slovenije.
Republika Slovenija je del Schengenskega območja od dne 21.12.2007.
Prosilci morajo upoštevati naslednje:


 1. Rezidenti Egipta zaprosijo za vizum na veleposlaništvu RS v Kairu. Državljani tretjih držav, kjer Slovenija NIMA zastopanja v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic lahko zaprosijo za schengenski vizum izdan s strani Slovenije na kateremkoli slovenskem veleposlaništvu.

 2. Državljani tretjih držav, kjer Slovenija ima zastopanje v vizumskem postopku na eni od schengenskih držav članic MORAJO zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice.

 3. Vizum tipa D (združitev družine) in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvu RS v Kairu.


Prosimo, preberite NATANČNO navodila v zvezi z izdajo schengenskega vizuma!
 1. VIZUMSKI POSTOPEK ZA DRŽAVLJANE EGIPTA in DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV, KJER SLOVENIJA NIMA ZASTOPANJA (in so se odločili zaprositi na veleposlaništvu RS v Kairu)

SPLOŠNO O VIZUMSKEM POSTOPKU


Tujci, ki živijo v državi, v kateri ima Republika Slovenija diplomatsko konzularno predstavništvo s pooblastilom za vizumsko poslovanje, morajo za vizum zaprositi na tem predstavništvu.

Osebe, ki živijo v državi, v kateri ni diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije, lahko za vizum zaprosijo na predstavništvu Republike Slovenije v drugi državi, pod pogojem, da se v državi izbranega predstavništva nahajajo legalno. Priporočamo, da se v tem primeru pred vložitvijo vloge za vizum povežete z izbranim predstavništvom in pridobite vse potrebne informacije glede uradnih ur, zahtevane dokumentacije in časa trajanja postopka.

Vlogo za izdajo vizuma ni možno podati na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Vloge ni možno podati na Misijah in Stalnih predstavništvih Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah. Prav tako vloge ni možno podati na Generalnih konzulatih, ki jih vodi častni konzul ali častni generalni konzul.

Sprejem vizumske vloge je dopusten največ tri mesece pred predvidenim potovanjem in najmanj 15 koledarskih dni pred potovanjem (čas pošiljanja ni vključen). Vizumski postopek traja od 10 do 14 delovnih dni, vendar je možno, da se postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji, zavleče.

Za vizum se zaprosi osebno na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. Ob vložitvi vloge bo opravljen intervju s prosilcem.

Dokumentacija mora vsebovati:1. Osnovna dokumentacija

 • natančno in pravilno izpolnjeno vlogo,

 • veljaven potni list ter fotokopije njegove biografske strani in vseh ostalih uporabljenih strani (vizumi, vstopni in izstopni žigi in morebitni drugi zaznamki),

 • najmanj ena barvna fotografija prosilca velikosti 45mm x 35mm. Fotografija mora biti nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete. Natisnjena mora biti na normalnem fotografskem papirju,

 • pred začetkom postopka za izdajo vizuma mora prosilec poravnati takso konzularnega postopka v znesku 60 EUR oz. 80 USD oz. 450 L.E. priloži se vso potrebno spremljajočo dokumentacijo.

2. Dodatna dokumentacija, ki je odvisna od namena potovanja

Pri vložitvi vloge je potrebno upoštevati, da: • so vse rubrike na vlogi jasno in pravilno izpolnjene,

 • je vloga lastnoročno podpisana,

 • vsi spremljajoči dokumenti morajo biti originali (ne sprejema se fotokopij, faksov ipd.),

 • je navedeno trajanje bivanja in število vstopov skladno z namenom za katerega se prosi za vizum,

 • se vloga vloži pravočasno – vsaj 4 tedne pred nameravanim potovanjem (ne vključujoč časa, ki ga potrebuje poštni servis).

Obrazci vlog za izdajo vizuma so dostopni na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, kjer se lahko poda vlogo za izdajo vizuma. Obrazec vloge za pridobitev vizuma lahko pridobite tudi na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: http://www.mzz.gov.si. Obrazec vloge je brezplačen. V nujnih primerih lahko diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije sprejmejo tudi obrazec vloge, ki ga lokalno uporabljajo diplomatska predstavništva drugih držav članic Evropske unije.

POSTOPEK ZA REZIDENTE EGIPTA

Vizumsko takso v višini 60 EUR lahko državljani Egipta poravnajo izključno v egipčanskih funtih, kar znaša 450 LE. Vizumski postopek se začne ob predložitvi popolne dokumentacije in plačilu vizumske vloge. V primeru zavrnitve izdaje vizuma se vizumska taksa prosilcu ne povrne.

Prosilec se mora v času postopka vsaj enkrat zglasiti na veleposlaništvu.

POSTOPEK ZA DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV

V primeru, da prosilec ni državljan ali rezident Egipta, in Slovenija v tisti državi nima dogovorjenega zastopanja v vizumskem postopku se lahko, v izogib nepotrebnim stroškom, zahtevano dokumentacijo pošlje s kurirskim servisom (UPS, DHL, Aramex, itd.). Vizumski postopek se začne, ko je predložena popolna in originalna dokumentacija. Veleposlaništvo po vpogledu v poslano dokumentacijo in po uspešno zaključenem prvem delu postopka, ki traja od 10 do 14 delovnih dni pozove prosilca na Veleposlaništvo z namenom opravljanja intervjuja. Postopek po opravljenem intervjuju traja 2 delovna dneva.

V tem primeru prosilec lahko posreduje vizumsko takso preko Westeren Union, na ime uslužbenca veleposlaništva THARWAT GIRGIS ERIAN, Embassy of the Republic of Slovenia, 21 Soleiman Abaza Str., Mohandessin, Cairo, Egypt (v tem primeru nam mora po telefonu, elektronski pošti ali faksu sporočiti kodo transferja in ime osebe, ki je opravila nakazilo takse). Pri nakazovanju konzularnih taks preko Westeren Uniona, mora biti taksa poravnana v USD. V kolikor je prošnja za izdajo vizuma zavrnjena se vizumska taksa ne povrne.

Vloge prispele po kurirski službi ne bodo obravnavane prednostno. Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za poškodovano ali izgubljeno dokumentacijo. Prosilec se mora v času postopka vsaj enkrat zglasiti na veleposlaništvu RS v Kairu. Veleposlaništvo prosilcem, ki za vstop na ozemlje Egipta potrebujejo vizum ne izdaja vabil za prihod na intervju z namenom pridobitve vstopnega vizuma za Egipt.

V primeru odobritve vizuma (informacijo lahko prosilec pridobi po telefonu), mora priti prosilec po vizum osebno v Kairo. V kolikor je bil intervju na veleposlaništvu opravljen, je vizum mogoče izdati v potni list, ki ga dostavi pooblaščenec ali pa ga prosilec (posredovanje turističnih agencij brez predhodnega dogovora z veleposlaništvom ni dovoljeno), osebno pošlje na veleposlaništvo (v kolikor pošiljanje potnih listov ni zakonsko prepovedano v prosilčevi državi). Za izdajo vizuma v potni list, ki je bil na veleposlaništvo poslan po pošti, mora prosilec s PLAČANIM POVRATNIM SERVISOM z enim od podjetij hitre pošte (UPS, ARAMEX, FEDEX, itd.) poslati potni list in originalno zavarovalno polico s pogoji zavarovanja. Veleposlaništvo bo prisiljeno zavrniti pošiljke z originalnimi potnimi listi, v kolikor povratni servis ni vnaprej plačan. VELEPOSLANIŠTVO NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA IZGUBO ALI POŠKODBO DOKUMENTOV, KI BODO POSLANI PO POŠTI.

Veleposlaništvo ne izdaja vabilnih pisem ali drugih dokazil državljanom tretjih držav, ki za vstop na ozemlje Egipta potrebujejo vizum.

Priporočamo, da ob prejemu vizuma preverite: • ali so osebni podatki pravilni,

 • ali veljavnost vizuma in dovoljeno število vstopov omogoča izvedbo planiranega potovanja,

 • ali je namen potovanja pravilno naveden,

V primeru, da na vizumu navedeni podatki niso točni je potrebno o tem nemudoma obvestiti uslužbenca, ki je vizum izročil.

Vizum se lahko izda v potni list, ki ni starejši od 10 let in v katerem sta vsaj dve prosti strani.TIPI VIZUMOV IN POTREBNA SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

Spremljajoča dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti vlogi je odvisna od tipa vizuma oziroma namena vstopa na ozemlje Slovenije.

V primeru izdaje vstopnega vizuma je vrsta in količina dokumentacije odvisna od namena obiska v Sloveniji, stopnje migracijskega ali varnostnega tveganja, predhodnih bivanj v Republiki Sloveniji, lokalnih razmer, itd.

Vedno je potrebno ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki se sklene pri zavarovalnicah, ki so odobrene s strani vseh Schengenskih državčlanic.

Za spremljajočo dokumentacijo, ki ni bila izdana v Egiptu, se lahko zahteva overitev na veleposlaništvu ene od držav članic EU, kjer ima prosilec rezidenco.

Vizum za kratkoročno bivanje se od 5.4.2010 uporablja tudi kot tranzitni vizum, pri čemer je na izdani vizumski nalepki kot namen potovanja naveden »tranzit«.Za turistični obisk:

Prosilec mora za začetek postopka predložiti potrjeno hotelsko rezervacijo in rezervacijo letalske karte. Potem ko veleposlaništvo potrdi, da je bil vizumski postopek zaključen in pred izdajo vizuma, mora prosilec predložiti kupljeno letalsko karto in potrdilo o plačanem hotelskem aranžmaju za čas celotnega bivanja v RS. Predložiti je potrebno še naslednje dokumente: natančen načrt potovanja, dokazilo o zaposlitvi/šolanju, dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece, potovalno zdravstveno zavarovanje, potrdilo o zavarovanju pri delodajalcu, v primeru samozaposlenega davčno kartico, predhoden potni list oz. potrdilo pristojne Upravne enote (Mogamme) in fotokopijo veljavnega potnega lista. Za zasebni obisk, npr. obisk prijateljev:

Prosilec: dokazilo o zaposlitvi/šolanju, potrdilo delodajalca o zaposlitvi in dovoljenju za odhod na dopust, dokazilo o vpisu na fakulteto in potrdilo o nadaljevanju študija, dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece, dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice), pooblastilo staršev (v primeru mladoletnih otrok), povratna vozovnica, potovalno zdravstveno zavarovanje.

Garant: originalno in na upravni enoti ali pri notarju overjeno garantno pismo osebe, ki vabi v Republiko Slovenijo, potrdilo/pogodba o zaposlitvi, bančni izpiski za zadnje 3 mesece, zadnja odločba o odmeri dohodnine, dokazilo, da garant ni prejemnik socialne pomoči, dokazilo o lastništvu nepremičnine (izpisek iz zemljiške knjige) ali pogodba o najemu stanovanja.

Za poslovni obisk:

Prosilec: izpisek iz registra podjetij iz katerega je razvidna dejavnost podjetja, dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece,  dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice), potrdilo o nekaznovanosti, dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice in podobno).

Poslovni partner v Republiki Sloveniji - garant: originalno in na upravni enoti ali pri notarju overjeno garantno pismo osebe, ki vabi v RS, povabilno pismo podjetja ali organizacije iz katerega je razvidna narava, trajanje in obrazložitev obiska, dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice in podobno).

Pomembno je, da je iz garantnega pisma razvidno, kaj konkretno bo tuj poslovni partner počel v času bivanja v Republiki Sloveniji, kdo bo pokril stroške bivanja oziroma nastanitve, koliko časa se bo nahajal v Republiki Sloveniji in kje bo nastanjen.Množični dogodki – športne/kulturne prireditve:

Večkrat letno se dogaja, da se v Republiki Sloveniji organizirajo dogodki (športne, kulturne, znanstvene prireditve, ...), na katere je povabljeno večje število udeležencev iz tujine, ki pa za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum. Glede na vrsto prireditve se od prosilcev zahteva ustrezna dodatna dokumentacija, na podlagi katere je možno ugotoviti njihov status (status športnika, svobodnega umetnika, profesorja/znanstvenika, itd.).Športnik: mednarodna licenca, potrdilo Nacionalnega olimpijskega komiteja, potrdilo da so člani kluba in da so člani ekipe, ki potuje v RS, urejeno zdravstveno zavarovanje za vse člane ekipe, bančni izpiski za zadnje 3 mesece od vseh članov ekipe.

Organizator športne prireditve: garantno pismo slovenske zveze za ustrezno športno panogo, vabilno pismo za udeležbo na pripravah – seznam vseh vabljenih, prijava prireditve na upravni enoti.

Umetnik: vabilo organizatorja, dokazilo o statusu umetnika, zdravstveno zavarovanje, bančni izpiski za zadnje 3 mesece.

Organizator kulturne prireditve: garantno pismo, dokazilo, da je bila prireditev prijavljena na upravni enoti, organizator mora tujca prijaviti na Zavodu za zaposlovanje.

 

 1. VIZUMSKI POSTOPEK ZA DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV, KJER SLOVENIJA IMA ZASTOPANJE


Državljani in rezidenti tretjih držav, kjer je Slovenija zastopana s strani druge Schengenske države morajo za Schengenski vizum izdan v imenu Slovenije zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice.
Naslednja veleposlaništva zastopajo Slovenijo v vizumskih postopkih:

Bližnji Vzhod

Alžirija – veleposlaništvo Avstrije v Alžiru

Bahrajn – veleposlaništvo Nemčije v Manami

Irak – veleposlaništvo Italije v Bagdadu

Jordanija – veleposlaništvo Avstrije v Amanu

Kuvajt – veleposlaništvo Avstrije v Kuvajtu

Libanon – veleposlaništvo Madžarske v Bejrutu

Libija – veleposlaništvo Avstrije v Tripoliju

Maroko – veleposlaništvo Nemčije v Rabatu

Oman – veleposlaništvo Avstrije v Muscatu

Katar – veleposlaništvo Nemčije v Dohi

Saudska Arabija – veleposlaništvo Avstrije v Riadu

Sirija – veleposlaništvo Avstrije v Damasku

Tunizija – veleposlaništvo Avstrije v Tunisu

Združeni Arabski Emirati – veleposlaništvo Nemčije v Abu Dhabiju in v Dubaju

Afrika

Angola – veleposlaništvo Poljske v Luandi

Benin - veleposlaništvo Danske v Cotonouju

Bocvana – veleposlaništvo Francije v Gaborneju

Burkina Faso - veleposlaništvo Danske v Ouagadougouju

Cape Verde – veleposlaništvo Portugalske v Praii

Centralno afriška republika – veleposlaništvo Francije v Banguiju

Čad – veleposlaništvo Francije v N’Djamena

Eritreja – veleposlaništvo Nizozemske v Asmari

Etiopija – veleposlaništvo Španije v Addis Ababi

Gana – veleposlaništvo Španije v Accri

Gvineja – veleposlaništvo Francije v Conakryju

Gvineja –Bissau – veleposlaništvo Portugalske v Bissau

JAR – veleposlaništvo Nemčije v Pretorii in v Capetownu

Kamerun – veleposlaništvo Španije v Yaoundeju

Kenija – veleposlaništvo Avstrije v Nairobiju

Kongo – veleposlaništvo Italije v Brazzavillu

Madagaskar – veleposlaništvo Francije v Antananarivu

Mali – veleposlaništvo Francije v Bamaku

Mozambik – veleposlaništvo Nizozemske v Maputu

Niger – veleposlaništvo Francije Niameyu

Ruanda – veleposlaništvo Nemčije v Kigali

Sao Tome in Principe - veleposlaništvo Portugalske v Sao Tomeju

Senegal – veleposlaništvo Avstrije v Dakarju

Slonokoščena obala – veleposlaništvo Italije v Abidjanu

Sudan – veleposlaništvo Italije v Kartumu

Uganda – veleposlaništvo Nizozemske v Kampali

Togo – veleposlaništvo Francije v Lomeju

Zambija – veleposlaništvo Danske v Lusaki

Zimbabve – veleposlaništvo Nizozemske v Harareju


 1. VIZUM TIPA D in DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE


Vizum tipa D (združitev družine) in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvu RS v Kairu.

VIZUM TIPA D – ZDRUŽITEV DRUŽINE

 Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za prebivanje z namenom združitve družine.

 

Družinski član, ki ni državljan države članice Evropske unije, lahko zaradi združitve družine z državljanom Evropske unije, ki ima urejeno bivanje v Republiki Sloveniji ali slovenskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum za dolgoročno bivanje - vizum D, razen če je državljan države, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani druge države članice Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.


Za pridobitev vizuma D se mora poleg osnovne dokumentacije za prosilce predložiti še naslednja dokumentacija:

 • izpisek iz poročne matične knjige (poroka mora biti registrirana v RS ali v državi članici EU, izpisek iz tretje države ne zadostuje),

 • originalno garantno pismo, ki mora biti overjeno na upravni enoti ali pri notarju, s katerim se garantira, da bo partner iz tretje države vzdrževan in ima zagotovljeno prebivališče,

 • potovalno zdravstveno zavarovanje,

 • potrdilo delodajalca (v RS) o zaposlitvi in prejemu rednih dohodkov,

 • bančne izpiske obeh zakoncev za zadnje 3 mesece (oba dokazujeta, da imata sredstva za preživljanje),

 • izpisek iz zemljiške knjige, o lastništvu hiše/stanovanja v RS (v primeru, da so lastniki hiše/stanovanja starši slovenskega zakonca, se poleg izpiska iz zemljiške knjige zahteva še izpisek iz rojstne matične knjige).

 DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE TUJCA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje  za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih (Ur. I. RS, št. 107/06- uradno prečiščeno besedilo). Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v državo.Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Razlogi oziroma nameni prebivanja, zaradi katerih se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje, so: • zaposlitev ali delo,

 • združitev družine s tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje,

 • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,

 • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,

 • slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

 

Za izdajo dovoljenja za prebivanje mora tujec imeti veljavni potni list, dokazilo o izpolnjevanju upravičenega razloga oziroma namena, zaradi katerega namerava prebivati v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in o zadostnih sredstvih za preživljanje ter dokazilo o nekaznovanju iz matične države (če matična država takšna potrdila izdaja). 1. DODATNE INFORMACIJE


SCHENGENSKI VIZUM

Schengenske vizume izdajajo naslednje države: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica in Švedska.

Državljan tretje države lahko vstopi na ozemlje države članice, ki v celoti uporablja schengenske določbe, in potuje znotraj njega največ tri mesece, če izpolnjuje naslednje pogoje za vstop, določene v schengenskem pravnem redu, ki je zdaj vključen tudi v okvir EU:
• ima veljavno potno listino,
• ima vizum za kratkoročno prebivanje, če se ta zahteva,
• lahko utemeljeno pojasni namen potovanja,
• ima zadostna sredstva za preživljanje v času nameravanega bivanja in za povratek v svojo izvorno državo in
• ni uvrščen v schengenski informacijski sistem z namenom zavrnitve vstopa in ne predstavlja nevarnosti za javni red ali nacionalno varnost katere koli schengenske države.

Če želi na ozemlju države članice ostati več kakor tri mesece, še vedno potrebuje nacionalni vizum ali dovoljenje za prebivanje za daljši čas. V zvezi s tem posamezne države članice določijo lastne zahteve.

Če nameravajo državljani tretjih držav obiskati samo eno schengensko državo, morate za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu te države članice. Če nameravajo obiskati več schengenskih držav, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu države, ki je njihova glavna namembna država. Če nameravajo obiskati več schengenskih držav, od katerih ni nobena njihova glavna namembna država, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu države, ki je njihova prva točka vstopa.

Vse schengenske države članice izdajajo vizume pod enakimi pogoji, pri čemer upoštevajo interese drugih držav članic. Vizum, ki ga izda ena schengenska država članica, je tako veljaven tudi za druge države članice, kar koristi državljanom tretjih držav, ki želijo obiskati več kakor eno schengensko državo članico. V izjemnih primerih se obiskovalcem, ki ne izpolnjujejo skupnih pogojev za vstop, izda vizum, ki velja samo za schengensko državo članico, ki ga je izdala. Pri takih primerih gre za humanitarne razloge ali razloge, povezane z nacionalnimi interesi ali izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti.

Več informacij o Schengnu najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/POGOSTA_VPRASANJA_IN_ODGOVORI_O_SCHENGNU.pdf

in

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Pravice_posameznikov_SIS.pdfIZDAJA VIZUMA

V kakšen dokument se vizum lahko izda?

Državljani držav z vizumsko obveznostjo morajo pred vstopom na ozemlje Republike Slovenije, ne glede na namen njihovega potovanja, pridobiti ustrezen vizum. Vizum se izda v potni list ali drug potovalni dokument, ki posamezniku omogoča potovanje.

Dokument v katerega se izda vizum mora biti veljaven še najmanj tri mesece po preteku veljavnosti izdanega vizuma. Potni list ne sme biti poškodovan, podatki in drugi zapisi v njem ne smejo biti prirejeni ali prikriti.

 Kaj če je izdaja vizuma zavrnjena?

Pristojno predstavništvo v primeru, da nastopi kateri od spodaj navedenih razlogov, zavrne izdajo vizuma. Izdaja vizuma se zavrne v primeru, da:


 • je bila predložena ponarejena ali prenarejena dokumentacija,

 • v postopku ni bilo možno potrditi namena vstopa v Slovenijo,

 • obstaja nevarnost za javni red in varnost države,

 • so bile navedbe prosilca ali garanta neresnične ali prirejene ali jih ni bilo mogoče preveriti,

 • se prosilec ni hotel osebno zglasiti na predstavništvu, ki je vodil postopek.

Prosilci, ki jim je bila izdaja vizuma zavrnjena imajo pravico do pritožbe. Pritožba se poda pri organu, ki je zadnji sprejel odločitev. V postopku pritožbe velja nacionalna zakonodaja, pritožba mora biti podana skladno z Zakonom o upravnem postopku (ZuP, Ur.l.RS., No. 24/06, UPB2, 126/07, 65/08, 8/10).

Prosilec lahko ne glede na dejstvo, da je bil v predhodnem postopku zavrnjen ponovno vloži vlogo za izdajo vizuma. Potrebno pa je upoštevati možnost, da v kolikor ne pride do novih, spremenjenih okoliščin, da bo vizum lahko ponovno zavrnjen.

 Katere so obveznosti tujca po prihodu v Slovenijo?

Imetnik vstopnega vizuma (tip C) mora v roku 3 dni prijaviti prebivališče na pristojni policijski postaji. Tega mu ni potrebno storiti, če je v času bivanja nastanjen v hotelu, kampu ali drugem podobnem objektu, saj je to namesto tujca dolžna storiti prijavna služba.

Imetnik vizuma lahko v Republiki Sloveniji biva skladno z namenom za katerega je vizum prejel. Ozemlje Republike Slovenije mora zapustiti pred potekom veljavnost vizuma, v času bivanja pa mora spoštovati pravni red države.

 Ali je vizum možno podaljšati?

Veljavnosti vizuma načeloma ni možno podaljšati. Imetnik vizuma mora pred iztekom veljavnosti vizuma zapustiti državo oziroma območje veljavnosti vizuma.

V primeru, da imetnik vizuma zaradi višje sile ni mogel pravočasno zapustiti države, mora to storiti takoj, ko je to mogoče. Ob izstopu iz države je v tem primeru dolžan dokazati nastop višje sile (npr. potrdilo o hospitalizaciji...).Kdo lahko, kot moj obiskovalec, vstopi v Republiko Slovenijo?

Uradnik, ki vodi vizumski postopek na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, mora biti prepričan, da vaš gost izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa pravni red Republike Slovenije in Evropske unije.To pomeni, da mora biti že od samega začetka vizumskega postopka jasno:

 • da tujec v Republiki Sloveniji ne namerava ostati več kot 90 dni oziroma dlje kot mu je z vizumom dovoljeno,

 • namen bivanja (neodvisno od nameravane dolžine bivanja v republiki Sloveniji) omogoča izdajo vizuma. Več o tem si lahko preberete v Zakonu o tujcih (Ur.l.RS, št. 64/2009 uradno prečiščeno besedilo)

 • se namen bivanja za katerega je bil vizum izdan, v času bivanja ne bo spremenil,

 • v času bivanja v Republiki Sloveniji tujec ne bo postal socialno breme oziroma njegovo bivanje v nobenem pogledu ne bo bremenilo javnih sredstev; morebitni predhodno izdani vizumi pa so bili porabljeni v skladu z namenom in v predpisanem obdobju in v nobenem primeru niso bili zlorabljeni,

 • tujec ne predstavlja nevarnosti za javni red in mir ali varnost države.

GARANTNA PISMA

Garantna pisma za poslovne obiske:

 1. Garantno pismo lahko izda pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz garantnega pisma mora biti jasno razviden priimek in ime podpisnika.

 2. Garantna pisma morajo biti originalna. Veleposlaništvo zadrži original, stranki pa vrne fotokopijo, ki jo označi z datumom in pečatom predstavništva. Predstavništvo lahko po predhodnem dogovoru, v izjemnih in nujnih primerih, sprejme tudi garantno pismo, poslano po faksu. V tem primeru se mora preveriti avtentičnost garantnega pisma pri organu, ki je takšno garantno pismo overil.

 3. Od fizične osebe se zahteva, da kot prilogo garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu: dokazila o predhodnem poslovnem sodelovanju: račune, carinske deklaracije, veljavne pogodbe na podlagi katerih se izvajajo pravni posli.

Garantna pisma za zasebne obiske:

 1. Garantno pismo lahko podpiše le slovenski državljan ali državljan druge države članice Evropske Unije, ki dejansko prebiva Republiki Sloveniji in katerega tujec namerava dejansko obiskati. Garantno pismo lahko podpiše tudi tujec, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje.

 2. Garantna pisma morajo biti originalna. Veleposlaništvo, ki vodi vizumski postopek, zadrži original, stranki pa vrne fotokopijo, ki jo označi z datumom in pečatom predstavništva.

 3. Od garanta se lahko zahteva, da kot prilogo garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu: bančne izpiske za zadnje tri mesece, izpisek iz zemljiške knjige ali kupoprodajna pogodba oziroma pogodba o najemu stanovanja.

Skladno s 3. odstavkom 62. člena Zakona o tujcih stroške prisilne odstranitve solidarno nosi tudi fizična in pravna oseba (garant), ki je tujcu omogočila pridobitev vizuma ali dovoljenja za prebivanje na podlagi dokumentacije, ki ni izkazovala pravega namena vstopa tujca v državo.

Obrazec garantnega pisma je dostopen na spletni stranihttp://www.mzz.gov.si/si/vizumske_informacije/ - za garante

POTOVALNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Diplomatsko konzularno predstavništvo, ki vodi vizumski postopek, ob izdaji vizuma od stranke zahteva predložitev dokazila o sklenitvi ustreznega potovalnega zdravstvenega zavarovanja. Potovalno zdravstveno zavarovanje mora biti sklenjeno za zavarovalno vsoto najmanj 30.000 EUR, veljavnost katerega pokriva celotno območje za katerega je bil izdan vizum.

Diplomatsko konzularno predstavništvo lahko pri odločitvi glede bonitete posamezne zavarovalnice upošteva predhodno pridobljene izkušnje, ki jih imajo tudi diplomatsko konzularna predstavništva drugih držav članic Evropske unije v regiji.

DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU, NJIHOVI DRUŽINSKI ČLANI, TER DRUŽINSKI ČLANI SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV

Državljan EU lahko ne glede na razlog oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v Sloveniji, vstopi z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. Prve tri mesece po vstopu lahko na območju Slovenije prebiva brez prijave prebivanja, za prebivanje daljše od treh mesecev pa mora pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, prijaviti prebivanje (t.j. vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja). Podobno kot za državljane EU Zakon o tujcih tudi za njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov, ki so tujci, določa ugodnejšo ureditev glede vstopa in prebivanja v Sloveniji, kot za ostale tujce.

Pri izdaja tranzitnega vizuma oziroma vizuma za kratkoročno bivanje družinskim članom državljanov EU in RS posebnega garantnega pisma ni potrebno predložiti, zadostuje dokazilo o obstoju družinskega razmerja. Prosilec je oproščen plačila takse za vizumski postopek. Veleposlaništvo lahko zahteva dodatno dokumentacijo (potrdilo o osebnih dohodkih, lastništvu nepremičnin…).

Za izdajo vizuma v primeru, ko želi tujec vstopiti v RS zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim državljanom je potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi vpisani v matični register RS ali države članice EU predpogoj za začetek postopka. Intervju se opravi ločeno z obema zakoncema. Veleposlaništvo lahko zahteva dodatno dokumentacijo (potrdilo o osebnih dohodkih, lastništvu nepremičnin…). V primeru izdaje vizuma se izda vizum tipa »D« z veljavnostjo 3 mesecev. Taksa za izdajo vizuma z namenom združitve družine znaša 60 EUR.Za izdajo vizuma osebi, ki se v Sloveniji namerava poročiti s slovenskim državljanom, mora prosilec dodatno priložiti naslednje dokumente:

 • Potrdilo pristojnega organa o terminu za sklenitev zakonske zveze;

 • Garantno pismo bodočega zakonca;

 • Dokumentacijo bodočega zakonca s katero dokazuje finančno boniteto (sposobnost preživljanja sebe in zakonca).

V primeru, da je prosilec z veljavnim vizumom z namenom kratkoročnega bivanja na ozemlju RS sklenil zakonsko zvezo po poroki NI mogoče vložiti vloge za izdajo dovoljenja za začasno bivanje zaradi združitve družine (glej zgornji odstavek).

pridobitev vizuma – Vizumski Kodeks 5.april 2010 /


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə