Republica Moldova




Yüklə 102.01 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü102.01 Kb.



Republica Moldova


Raionul Ştefan Vodă

CONSILIUL ORĂŞĂNESC

ŞTEFAN VODĂ
PROCES- VERBAL Nr. 18

din 04 decembrie 2004

al şedinţei ordinare a Consiliului orăşănesc Ştefan Vodă
Total consilieri 17, din ei prezenţi 11,absenţi motivat 5
Invitaţi 11 (lista se anexează)
Preşedintele şedinţei – Galina DONSCAIA
La lucrul şedinţei consiliului orăşănesc au participat:

Dl Gheorghe ANGHEL,primarul oraşului


ORDINEA DE ZI:


 1. Cu privire la activitatea în sezonul rece 2004-2005.

Raportori: dl Nicolae Danilă,manengerul-şef al DP “Apă-Canal”;


dl Vladimir Popa,directorul ÎM “Gospodăria Comunală”


şi ÎM “Reşelele Termice”;

dl Vasile Godiac,viceprimarul oraşului




 1. Cu privire la punerea în aplicare şi stabilirea taxelor locale pentru anul 2005.

Raportori: dl Varsanovie Zmeu ,specialistul primăriei ;

Dna Galina Deriughin ,secretarul Consiliului


 1. Cu privire la problemele bugetare.

Raportor dna Agripina Osadceiea,contabilul-şef a primăriei.




 1. Cu privire la primirea în proprietatea publică a oraşului din proprietatea a

Statului (activele,pasivele şi personalul) a DP “Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă.

Raportor d-l Nicolae Danilă,manangerul-şef a DP “Apă-Canal”.




 1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru livrarea apei potabile şi canalizare.

Raportor dl Niciolae Danilă,manangerul-şef a DP “Apă-Canal”


6. Cu privire a modificarea deciziei Consiliului orăşănesc nr. 14/6 din 05.08.04

“Cu privire la schimbarea locului de amplasare a pieţei de comercializare a

mărfurilor industriale şi produselor agricole”.

Raportor dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului


7. Cu privire la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale despre atribuirea

mandatului de consilier în consiliul orşănesc Ştefan Vodă.

Raportor dna Galina Deriughin,secretarul Consiliului


 1. Cu privire la cererea dlui Vladimir Popa.

Raportor dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului




 1. Cu privire la defrişarea a 23 arbori de specia salcîm alb.

Raportor dl Varsanovie Zmeu ,specialistul primăriei




 1. Cu privire la vînzarea terenurilor .

Raportor dl Varsanovie Zmeu,specialistul primăriei





 1. Cu privire la problema pieţei de pe str. Constructorilor.

Raportor dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului




 1. S-A EXAMINAT :

Cu privire la activitatea în sezonul

rece 2004-2005

___________________________

Raportori: dl Nicolae Danilă,manangerul-şef al DP “Apă-

Canal”;

dl Vladimir Popa,directorul ÎM “Gospodăria Comunală”



şi ÎM “Termocom”;

dl Vasile Godiac ,viceprimarul oraşului


Dl Nicolae Danilă,manangerul-şef al DP “Apă-Canal”,a spus că DP “Apă-Canal” este pregătită către perioada de iarnă 2004-2005.Pe perioada anului curent au fost îndeplinite următoarele lucrări pentru a activa în sezonul rece:

 • s-au reparat 100 m de reţele de apeduct în sumă de 4 mii lei;

 • au fost reparate 4 pompe de adîncime în sumă de 14 mii lei;

 • s-au reparat 4 fîntîni arteziene;

 • au fost spălate rezervuarele de acumulare a apei;

 • maşinile şi tractoarele sînt în stare de lucru;

 • au fost reparate 50 m de reţea din sistema de canalutzare în sumă de 3,4 mii lei;

 • a fost spălat traseul de canalizare;

 • au fost îndeplinite lucrări de reparaţie a încăperilor de lucru .

Toate lucrările au fost îndeplinite cu forţele proprii.După cum se ştie tot traseul se expluatează mai mult de 35 de ani fără nici o reparaţie capitală,deacea pentru a funcţiona fără îtreruperi în sisema de alimentare cu apă este necesar de o reparaţie capitală şi de înoire a tot utilajului care tot este sub nivelul capacităţii .


Dl Vladimir Popa,directorul ÎM “Gospodăria comnală” şi ÎM “Termocom” a spus că întreprinderile au întreprins măsurile cuvenite pentru a se pregăti către sezonul rece .Însă nu se poate asigura că în sezonul rece 2004-2005 nu v-om avea probleme privitor la tehnică,compustibil şi altele din diferite motive, financiare în primul rînd.Tehnica ÎM “Gospodăria comunală” ştim cu toţii ce prezintă,în orce moment ne putem aştepta la diferite surprize neplăcute .Finanţele ambelor întrerinderi nu ne permit să activăm la nivelul cuvenit.Majorarea costului la gaz ne pune în gardă să nu rămînem în momentul culminant a iernei fără căldură.Însă ne străduim să ne isprăvim cu toate problemele.

Dl Vasile Goriac,viceprimarul oraşului(raportul se anexează).


AU LUAT CUVÎNTUL :

Dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului,a spus că o să fie dur.ÎM “Gospodărioa Comunală” a primit din partea primăriei o mare atenţie şi suport.

Se aduce aport şi prin intermediul granturilor. Însă din partea directorului ÎM nominalizate nu se simte ni-ci o mişcare spre îmbunătăţirea activităţii.Dl Vladimir Popa ignorează toate cerinţele,a luat poziţia de opoziţie comodă pentru

a dezactiva.Orce problemă a întreprinderii o redresază primăriei.

Pregătirea către sezonul rece este egală cu zero.Contractul pentru curăţirea drumurilor de zăpadă nu este încheiat cu toate că bani pentru aceste lucrări sunt.Nu recunoaşte gospodăria comunală,spunînd că primăria a născocit divizarea DP “Apă-Canal”,lucreze primăria cu gospodăria comunală.

Consiliul corect a divizat gospodăria comunală de DP “Apă-Canal”,altfel riscăm să pierdem proiectul de reconstrucţie a apeductului oraşului.Astfel au fost condiţiile BănciiMondiae privitor la proiectul nominalizat.

De la clădirea fostului Comisarat Miltar nu a luat plitele,care trebuia să fie deja instalate .

Nu se gîndeşte să conecteze blocurile la reţeaua termică .

De sigur e uşor să lucrezi cu organizaţile.

Blocul 7/2 – 17 apartamente se putea de conectat şi nu s-a făcut acest lucru.

Către sezonul rece nu suntem gata. 500 mii lei consumă primăria.În prezent la temperatura plus se dă căldură enormă că este imposibil de lucrat,se deschid ferestruicile .În luna martie 2005 la şedinţa Consliului orăşănesc va fi ascultată problema cu privire la activitatea dră şi atunci nu vă obijduiţi şi să daţi vina pe cineva.

Nu inventaţi mărirea preţului la gazele naturale.Daţi-vă seama de poziţia ocupată în prezent şi schimbaţi-vă radical atitudinea faţă de sectorul încredinţat.

Dl Leonid Sofroniuc,consilier,montor-electrician a Centrului de Telecomunicaii,care a atras atenţia dlui Vladimir Popa privitor la lucru de nimicire a cînilor vagabonzi,însă nu prin împuşcare.Metoda dată este antiumană.

Sunt alte metode.

S-A DECIS:

În scopul creării condiţiilor optime de activitate în perioada sezonului rece 2004-2005,în baza art. 18 alin. 2 lit k din Legea privind administraţia publică nr. 123-XV din 18.03.2003 ,luînd în consideraţie informaţiile prezentate şi discutate ,Consiliul orăşănesc


D E C I D E :
1.Se aprobă planul de acţiuni privind pregătirea către sezonl rece 2004-

2005 (anexa nr. 1).


2.Se obligă primăria oraşului să mobilizeze tot potenţialul disponibil pentru asigurarea bunei funcţionări în perioada rece 2004-2005 a institiţiilor bugetare,obiectelor energetice şi comunale fondului locativ.
3. Se obligă ÎM “Reţelele termice Ştefan Vodă” şi ÎM “Gospodăria comunală Ştefan Vodă (dl V.Popa):


 • să mobilizeze colectivele de muncă întru rezolvarea măsurilor preconizate în programul de activitate pentru perioada rece 2004-2005,sistematic informînd primăria despre nivelul realizării măsurilor preconizatre în planul nominalizat ;

 • să activeze lucrul de lămurire în rîndurile populaţiei în vederea achitării pentru serviciile prestate.

4. Controlul executării prezentei decizii revine pe seama viceprimarului oraşului dlui Vasile Godiac.


AU VOTAT : pentru – unanim


 1. S-A EXAMINAT:

Cu privire la punerea în aplicare şi

stabilirea taxelor locale pentru anul 2005.

_________________________________

2.1.Cu privire la punerea în aplicare şi

stabilirea taxelor locale pentru

anul 2005.

_________________________________
Raportor dl Varsanovie Zmeu,specialistul primăriei pentru regle-

mentarea proprietăţii funciare

Dl Varsanovie Zmeu a explicat asistenţei Legislaţia Republicii Moldova în baza cărei se stabilesc şi se pun în aplicaţie taxele locale şi a adus la cunoştinţă regulamentul privitor la problema nominalizată.
A LUAT CUVÎNTUL :
Dl Leonid Cernîşov,preşedintele comisiei planificare,buget,economie,

care a spus că problema în cauză a fost discutată amănunţit la şedinţa comisiei de specialitate şi s-a precăutat mărimea taxelor pentru fiecare unitate comercială în parte şi susţine varianta propusă ca rezultat unui mare volum de lucru a specialiştilor primăriei şi comisiei de specialitate .


S-A DECIS :

În scopul asigurării părţii pe venit a bugetului oraşului,în baza Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi Legii privind taxele locale nr. 93-XV din 1 aprilie 2004 Consiliul orăşănesc

D E C I D E :


 1. Se pun în aplicare de la 01.01.2005 în teritoriul primăriei or. Ştefan Vodă următoarele taxe locale pentru anul 2005:

I – taxa pentru amenajarea teritoriuluui;

II - taxa pentru amplasarea publicităţii;

III- taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale;

IV- taxa pentru parcarea autovehicolelor;

V – taxa de piaţă;

VI- taxa pentru licitaţii şi loterii.


 1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor locale pe teritoriul primăriei or. Ştefan Vodă pentru anul 2005 (anexa nr. 1).

 2. Secretarul Consiliului local va asigura publicarea şi afişarea pre-

zentei decizii.
AU VOTAT : pentru – unanim


  1. Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor funciar

şi imobiliar pentru anul 2005.

________________________________________

Raportor dl Varsanovie Zmeu,specialist pentru reglementarea

proprietăţii funciare .


Dl Varsanovie Zmeu a explicat asistenţei baza legitimă şi metoda calculării şi perceperii impozitului funciar şi imobiliar pentru anul 2005
S-A DECIS : (decizia se anexează)

AU VOTAT : pentru – unanim




  1. Cu privire la serviciile acordate populţiei de către

primăria oraşuluui pentru anul 2005.

_________________________________________

Raportor dna Galina Deriughin,secretarul Consiliului
Dna Galina Deriughin a adus la cunştinţa asistenţei propunerea cu privire la problema în cauză ,care a fost examinat la comisia de specialitate.
S-A DECIS :

În conformitate cu art. 18 (2) lit. “h” a Legii privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003,Consiliul local

D E C I D E :

Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea pe teritoriul primăriei Ştefan Vodă a taxelor locale pentru eliberarea diferitor documente şi devizul de venituri şi cheltuieli pe mijloacele extrabugetare pe anul 2005 (se anexează).


AU VOTAT : pentru - unanim


 1. S-A EXAMINAT :

Cu privire la problemele bugetare.

___________________________

Raportor dna Agripina Osadceaia,contabil-şef

3.1. Cu privire la aprobarea bugetului local orăşănesc

pentru anul 2005.

PRIMA LECTURĂ:

Dna Agripina Osadceaia a adus la cunoştinţa consilierilor proiectul bugetului oraşului pentru anl 2005 şi a propus spre aprobare acest proiect în sumă de 3836,4 mii lei la venituri şi cheltuieli .
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Leonid Cernîşov ,preşedintele comisiei planificare,biget,economie,

care a propus de aprobat bugetul oraşului pentru anul 2005 în prima lectură în sumă de 3836,4 mii lei la venituri şi cheltuieli.

S-A DECIS :

În baza avizelor comisiilor: pentru planificare,buget,economie şi pentru agricultură,ecologie,reformă agrară,urbanism.

În conformitate cu prevederile articolului 20.22 din Legea finanţelor publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 .

În temeiul articolului 18(2) litera “g” din Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18 martie 2003,Consiliul orăşănesc


D E C I D E :
1.Se aprobă bugetul local a oraşului Ştefan Vodă pentru anul 2005,la venituri în sumă de 3836,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 3836,4 mii lei.
AU VOTAT : pentru – unanim
A DOUA LECTURĂ:

AU LUAT CUVÎNTUL:


Dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului,care a spus că majorarea bugetului pentru anul viitor în comparaţie cu anul curent,care a fost de 2723,4 mii lei adică cu plus 1113 mii lei nu ne prea bucură luînd în consideraţie majorarea preţurilor la produsele alimentare şi mărfurile industriale şi cele pentru construcţie .

Prognoza este o variantă pisimistă.

Nădăjduim să avem surse extrabugetare .Căutăm căi pentru finanţări adăugătoare:granturi,sponsorizări şi alte.Propun se aprobe bugetul pentru anul 2005.

Dl Dumitru Potop,consilier,directorul liceului teoretic “Ştefan Vodă” a spus că luînd în consideraţie starea drumurilor din oraş şi starea financiară a ÎM “Gospodăria comunală” bugetul pentru anul viitor departe nu va acoperi necesităţile .Deci este necesitate de căutat surse extrabugetare după cum a fost propus de către primarul oraşului.A susţinut propunerea primarului de aprobat bugetul pentru anul 2005.


S-A DECIS : (decizia se anexează) .
AU VOTAT: pentru – unanim
3.2.Cu privire la modificarea repartizării

mijloacelor bugetare or. Ştefan Vodă

pentru anul 2004.

______________________________

Dna Agripina Osadceaia a explicat consilierilor necesitatea modificării repatrtizării mijloacelor bugetare pentru anul curent.

S-A DECIS :

În baza Legii privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003 art. 27 alin. (2),(4) ş Legea privind administraţia publică locală nr. 123.XV din 18.03.2003 art. 18(2) lit. “g”,consiliul orăşănesc
D E C I D E :



 1. Se modifică devizul de cheltuieli la instituţiile publice conform anexei nr. 1

AU VOTAT: pentru – unanim

3.3. Cu privire la modificarea bugetului

oraşului pentru anul 2004

______________________________

Dna Agripina Osadceaia a explicat consilierilor necesitatea modificării bugetului oraşului pentru anul curent.


S-A DECIS :

În baza art. 18(2) lit. “g” a Legii privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003 şi art. 27/2 a Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,conform deciziei cu privire la bugetul oraşului pentru anul 2004 nr. 8/4 din 26.12.2003,Consilul orăşănesc

D E C I D E :

1. Se majoreze partea veniturilor bugetului oraşului din cauza modificării bazei fiscale în suma de 143,6 mii lei după cum urmează:

-art. 115.55 “Plata pentru eliberarea autorizaţiilor (licenţelor) cu 13.0 mii lei;

-art. 121.12 “Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitate în instituţile bancare” cu 4,5 mii lei ;



 • art. 121.31 “Arenda pentru resursele naturale” cu 6,2 mii lei;

 • art.121.33 “Arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă” cu 19,5 nuu lei;

 • art. 115.41 “Impozitul pe reclamă” cu 2,8 mii lei;

 • art.121.35 “Arenda pentru patrimonul de stat” cu 1,3 mii lei;

 • art.121.37 “Taxa pentru patenta de întreprinzător” cu 16,9 mii lei;

 • art 122.27 “Taxa de piaţă” cu 1,1 mii lei;

 • art.122.28 “Taxa pentru amenajarea teritoriului” cu 4,4 mii lei;

 • art.122.30”Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de plasare a obiectelor

comerciale” cu 8,1 mii lei;

 • art. 123.01 “Amenzile şi sancţiuile administrative” cu 3,5 mii lei;

 • art. 111.21”Veniturile întreprinderii comerciale” cu 62,3 mii lei.




 1. Se îndreaptă suma 143,6 mii lei pentru instituţiile sibordonate conform anexei nr. 1 .

AU VOTAT : pentru – unanim.
4. S-A EXAMINAT:

Cu privire la primirea în proprietatea

publică a oraşului din proprietatea publică

a statului (activele, pasivele şi personalul )

a Direcţiei de Producţie “Apă-Canal” or.Ştefan Vodă.

___________________________________________

Raportor dl Nicolae Dănilă, manangerul DP “Apă-Canal”, care a adus la cunoştinţa consilierilor că problema în cauză a fost pregătită în conformitate cu Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.06.1999, art.8(2).
A LUAT CUVÎNTUL:
Dl Gheorghe Anghel, primarul oraşului, care a spus că în primul rînd prin Hotărîrea Guvernului Nr.530 din 06.06.2000 DP “Apă-Canal” a fost reorganizată din proprietate de stat în proprietate a administraţiei publice locale. La noi pînă acum nu există o decizie a consiliului local de a acorda statutul de Întreprindere Municipală Direcţiei de Producţie “Apă-Canal”.

DP “Apă-Canal” este o întreprindere comercială, relativ independentă, relaţiile de producere cu primăria sînt stabilite în formă de contract.

Cu părere de rău legislaţia în vigoare nu prevede care ar fi modalitatea şi forma controlului exercitat de administraţia publică locală asupra acestei întreprinderi.

Fondul retribuirii muncii anul 2003 greutatea specifică din vînzările curate Ştefan Vodă 593,8 din 1083 – 54,8 % - pe Republica Moldova fără Chişinău – 31,1 %.

Salariul mediu pe anul 2003 a muncitorilor este de 546 lei, a funcţionarilor 1112 lei. În Republică corespunzător fiind de 670 lei şi 1105 lei.

Personalul în 2003 a fost de 52 persoane: 37 muncitori şi 15 funcţionari, mai puţini sunt doar în Străşeni – 51, Sîngerei – 44, Cantemir – 38, Teleneşti – 37, Şoldăneşti – 25.



Datorii la salariu pe anul 2003. Restanţe timp de 7 luni, restanţe mai mari sunt în Străşeni – 10 luni, Lipcani – 13 luni, Teleneşti – 15 luni, Căinari – 11 luni, Vulcăneşti – 8 luni.

Vînzări mii lei la o persoană pe Ştefan Vodă este de 20,8 lei, în Republică de 29,3 lei.

Calculul tarifului mediu pentru un metru cub de apă în 2003 pe oraşul Ştefan Vodă este de 11,64 lei, sinecostul – 17,06 lei. nerentabilitatea DP “Apă-Canal” din oraş este de – 0,34 %, în Republică de – 3,6 % .

Uzura mijloacelor fixe:

Ştefan Vodă Republica Moldova

Clădiri 69,41% 28,15%

Edificii 79,15% 46,1%

Utilaj transmisibil 59,44% 58,05%

Transport 99,54% 80,06%

În astfel de situaţie se află DP “Apă-Canal” care trebuie luată în proprietatea publică a oraşului, Legislaţia în vigoare ne obligă la acest pas.


S-A DECIS:

În conformitate cu art.8(2) al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16 iunie 1999,Consiliul orăşănesc

D E C I D E :
1. Se dă acordul la primirea în proprietate publică a oraşului Ştefan Vodă a patrimoniului DP “Apă-Canal”.

2. Primăria oraşului în termen de pînă la 30.12.2004 va efectua primirea patrimoniului DP “Apă-Canal” din Ştefan Vodă.

3. Conducătorul DP “Apă-Canal” din or.ŞtefanVodă (dl.N.Danilă) pînă la 30.12.2004 va pregăti şi va prezenta statutul întreprinderii.

4. Se preîntîmpină dl Nicolae Danilă de responsabilitatea personală pentru păstrarea şi integritatea bunurilor mobile şi imobile ce urmează a fi transmise în proprietatea oraşului.



 1. Controlul executării prezentei decizii va fi executat de către dl Vasile Godiac,viceprimarul oraşului.

AU VOTAT : pentru – unanim




 1. S-A EXAMINAT:

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru livrarea

apei potabile şi canalzare.

_____________________________________

Raportor dl Nicolae Danlă,mananjer al DP “Apă-Canal”

Dl Danilă a informat consilierii despre situaţia creată în DP “Apă Canal” privitor la cheltuielile pentru livrarea apei potabile şi canalizare (raportul se anexează).
AU LUAT CUVÎNTUL:

Dna Elena Cocu,economistul DP “Apă-Canal” ,a propus spre aprobare următoarele tarife :



 • la livrarea apei potabile pentru populaţie 14,50 lei pentru 1 m3,pentru organizaţii 48,74 fără TVA;

 • la canalizaţie pentru populaţie 5,50 lei,pentru organizaţii 20,0 lei fără TVA.

Dl Gheorghe Anghel,primarul,care a spus,că trebue să fim obiectivi,să ne gîndim serios.

Părerea consilierilor şi populaţiei că DP “Apă-Canal” mulţi ani a activat inefectiv.

Ultima dată tarifele la apă şi canalizare au fost aprobate în anul 2000 mai joase decît reale ,care au acoperit cheltuielele.DP “Apă-Canal” nu foloseşte pedeplin potenţialul specialistior.Nu se fac reduceri la aparat,la salarii.

În primărie sa redus simţitor aparatul,dar lucru merge nu mai rău pînă

in 2003 după alegeri .

DP “Apă-Canal” la adunările publice desfăşurate de primărie nu asistă,nu explică populaţiei situaţia reală,nu se repară capital zeci de ani apeductul numai se cîrpesc rupturile.Nu se aduce lupta cu pierderile apei potabile.

Dl Nicolae Danilă,manangerul DP “Apă-Canal” a spus că pentru reparaţia capitală a apeductului finanţarea trebue să fie din partea Ministerului,Consiliului raional cum se face în alte raioane.Cu sursele proprii este imposibil de efectuat acest lucru.

Dl Leonid Cernîşov ,consilier,preşedintele comisiei planificare,buget,economie ,care a spus ,că problema dată se discută de la începutul anului.

Şi-a exprimat părerea va fi real de stabilit următoarele tarife:

Pentru populaţie : apa - 9 lei 1 m3

canalizarea - 5,5 lei

pentru organizaţii: apa - 40 lei 1m3

canalizarea - 16 lei.

Astfel DP “Apă-Canal” vă vom păstra-o ca pînă la implimentarea proiectului de reconstrucţie a apeductului să nu se bancroteze.


D-na Galina Donscaia,consilier,inginer de calitate a Centrului de Telecomunicaţii a spus că fără apă nu putem exista.A susţinut propunerea dlui Leonid Cernîşov.
Dl Eugeniu Condriuc,conslier,paznic ,a spus că situaţia e foarte grea,dar trebue de susţinut DP “Apă-Canal”.S-au ridicat preţurile la electricitate,combustibil,în ultimii 3 ani,dar la apă au rămas neschimbate.Doar noi nu luăm apa din rîu, se pompează de la adîncime mare.A susţinut propunerea dlui Leonid Cernîşov.

Dl Valentin Bojonca,consilier,antreprenor,a propus de stabilit tariful la apa evacuată străină la populaţie şi organizaţii.

Dl Petru Tun,conslier,medic-chirurg-traumatolog. A spus că apa trebue să fie prerogativa statului .Apa ajunge la populaţie de calitate rea.

Mărirea tarifelor din contul populaţiei nu este normal.Consiliul raional trebue să aducă aport financiar pentru DP “Apă-Canal” la îmbunătăţirea situaţiei.

Dl Anatolie Iuresco,specialistul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, a spus că dacă nu mărim tariful-pierdem proiectul .În astfel de caz Banca Mondială nu va implimenta proiectul.

S-A DECIS :

În conformitate cu art. 18(2) litera “h” din Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003 şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 530 din 06 iunie 2000 “Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare” Consiliul orăşănesc

D E C I D E :



 1. Se aprobă noile tarife la următoarele servicii comunale:




 1. pentru un m3 apă: I grupă populaţia – 9 lei

II grupă-întreprinderi şi organizaţii-48,74 lei (fără

TVA)


 1. canalizare (apa evacuată ) pentru 1 m3:

I grupă-populaţia – 4,50 lei

II grupă-întreprinderi şi organizaţii – 18,50 lei (fără

TVA )


 1. canalizare (apă evacuată străină) – pentru 1 m3:

I grupă-populaţia – 10 lei

II grupă-întreprinderi şi organizaţii – 20 lei (fără

TVA)


 1. Se obligă dl Nicolae Danilă,directorul DP “Apă-Canal”:

 • să întreprindă măsuri pentru reducerea scurgerilor şi pierderilor în apeduct;

 • să i-a măsuri de rigoare pentru achitarea facturilor de către toţi consumatorii,inclusiv datoriile istorice;

 • să lărgeacă numărul serviciilor cu plată prestate de DP “Apă-Canal”,inclusiv

majorarea numărului consumatorilor de apă;

- să îmbunătăţească managementul financiar şi organiziţional al DP “Apă- Canal” pentru reducerea peţului de cost a apei potabile.



 1. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01.01.2005.

AU VOTAT : pentru – 9

Împotrivă – 2


 1. S-A EXAMINAT :

Cu privire la modificarea deciziei Conciliului

orăşănesc nr. 14/6 din 05.08.2004 “Cu privire

la schimbarea locului de amplasare a pieţei de

comercializare a mărfurilor industiale şi produ-

selor agricole”.

_______________________________________

Raportor dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului

Dl Gheorghe Anghel ,primarul oraşului a propus în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. “m”,art. 18 alin. (2) lit. “j” şi “k” din Legea privind administraţia publcă locală în partea de constatare a deciziei Consiliului orăşenesc nr. 14/6 din 05.08.2004 “ Cu privire la schimbarea locului de amplasare a pieţei de comercializare a mărfurilor industiale şi produselor agricole”,aliniatul 2 după cuvintele “în baza art. 18(3) se completează cu “art.10 alin.(1) lit. “m” ,art. 18 alin. (2) lit. “j” şi “k”.

S-A DECIS :

În conformitate cu art. 10 alin.(1) lit.”m” art. 18 alin.(2) lit. “j” şi “k”

din Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003,

Consilul orăşănesc

D E C I D E :

În partea constatată,aliniatul 2,a deciziei consiliului orăşănesc nr. 14/6 din 05.08.2004 “Cu privire la schimbarea locului de amplasare a pieţei de comercializare a mărfurilor industriale şi produselor agricole” după cuvintele “ În baza art. 18(3) se completează cu :art. 10 alin.(1) lit. “m”, art. 18 (2) lit. “j” şi “k”.


AU VOTAT : pentru – 9

Împotrivă – 0,s-au abţinut-2


 1. S-A EXAMINAT:

Cu privire la Hotărîrea Comisiei Electorale

centrale despre atribuirea mandatului de

consilier în Consiliul orăşănesc Ştefan Vodă.

____________________________________

Raportor dna Galina Deriughin,secretarul Consiliului

orăşănesc

Dna Galina Deriughin,secretarul Consiliului a dat citirii Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 506 din 16 noiembrie 2004 “Cu privire la atribuirea mandatului de consilier n Consiliul orăşănesc Ştefan Vodă”.
S-A DECIS :

În baza Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 506 din 16 noiembrie 2004 “Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşănesc Ştefan Vodă”,Consiliul orăşănesc

D E C I D E :
Se ea act de Hotărîea Comisiei Electorale Centrale nr. 506 din 16

Noiembrie 2004 cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul


orăşănesc Ştefan Vodă dlui Andrei Bijujan,candidat supliant pe lista Parti-

dului Comuniştilor din Republica Moldova.

AU VOTAT : pentru – unanim



 1. S-A EXAMINAT :

Cu privire la cererea dlui Popa

Vladimir.

__________________________

Raportor dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului

Dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului,a dat citirii cererea dlui Po-

pa Vladimir cu privire la acordarea concediului pentru perioada de lucru


2003-2004 din 06.12.2004 .

S-A DECIS :


În conformitate cu cererea directorului Întreprinderii Municipale


“Reţelele Termice Ştefan Vodă” dlui Vladimir Popa cu privire la acordarea

concediului de odihnă anual de pe data de 06 ecembrie 2004,în baza rt.112

din Codul Muncii,art.18 alin (3) din Legea privind administraţia publică lo-

cală nr. 123-XV din 18.03.2003,Consiliul orăşănesc

D E C I D E :

1.Se acordă dlui Vladimir Popa,directorul Întreprinderii Municipale

“Reţelele Termice Ştefan Vodă”,concediu ordinar pe termenul de 28 zile

începînd cu data de 06 decembrie 2004 pînă pe data de 02 ianuarie 2005-

inclusiv pentru perioada de lucru 2003-2004 şi ajutor material în mărime de

un salariu de funcţie din contul fondului de salarizare.

2.Contabilitatea ÎM “Reţelele Termice Ştefan Vodă” va efectua calculul

conform Legislaţiei în vigoare.


AU VOTAT :pentru – unanim
9.S-A EXAMINAT :

Cu privire la defrişarea a 23 de arbori de

specia salcîm alb.

_________________________________

Raportor dl Varsanovie Zmeu,specialist pentru reglementarea proprie-

tăţii funciare

Dl Varsanovie Zmeu,specialistul pentru reglementarea proprietăţii fun-

ciare a explicat asistenţei necesitatea adoptării problemei în cauză.

S-A DECIS :
În baza proiectului de construcţie a gazoductului magestral de tensiu-

Ne înaltă 50 at Ştefan Vodă-Olăneşti corectat în 2004 nr. 02663,art. 18 (1) lit.

“n” şi “x” din Legea privind administraţia publică local nr. 123-XV din

18.03.2003,Consiliul orăşănesc

D E C I D E :


 1. Se permite defrişarea a 23 de arbori de specie salcîm alb din fîşiile

forestiere de protecţie nr. 111 şi 110 cu suprafeţele respectiv 2,40 ha şi 2,64

ha pentru formarea zonei sanitare a gazoductului de tensiune înaltă Ştefan

Vodă-Olăneşti.

AU VOTAT : pentru – unanim

10.S-A EXAMINAT :

Cu privire la vînzarea terenurilor.

___________________________

Raportor dl Varsanovie Zmeu,specialist pentru reglementarea

proprietăţii funciare

10.1. Cu privire la vînzarea terenului

aferent construcţiei cet. Ciuloci

Maria Nistorovna.

_________________________

Dl Varsanovie Zmeu a dat citirii cererea cet. Ciuloci Maria cu

privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei.

S-A DECIS :

Examinînd cererea cet. Ciuloci Maria Nistorovna,domiciliată în

or. Ştefan Vodă,str. Livezilor,25 paşaport XVIII-BM 557154 ,cod personal

2001034228693 cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei în temeiul Legii Republicii Moldova “Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului “ nr. 1308-XIII din 25.07.1997 cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 1217-XIII din 25.06.1997 “Cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998,consiliul orăşănesc
D E C I D E :


 1. Se vinde cet. Ciuloci Maria Nistorovna terenul aferent construcţiei cu numărul cadastral convenţional 8501212046-01-04, şi suprafaţa de 0,0207 ha cu adiacenţii 2-3- Arutunean Vica,3-4-1-2- primăria proprietate publică.

 2. Se aprobă preţul de vînzare-cumpărare a terenului în mărime de 842 (opt sute patruzeci şi doi) lei conform borderoului de calcul,care se vor transfera:Ministerul Finanţelor,Trezorăria Centrală,cod fiscal 90388,Banca Naţională a Moldovei,contul trezorial 21201408501,pentru cumpărarea pămîntului.

 3. Contabilul-şef al primăriei dna Agripina Osadceaia va controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării-cumpărării terenului.

AU VOTAT : pentru – unanim


10.2. Cu privire la vînzarea terenurilor aferente

construcţiilor cet. Musteaţă Ion Axentie

(terenul nr. 1 şi terenul nr. 2).

__________________________________

Dl Varsanovie Zmeu a dat citirii cererea cet. Musteaţă Ion cu privire la cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor.
S-A DECIS :

Examinînd cererea cet. Musteaţă Ion Axentie identificat prin buletin de identitate A 340511135 din 18.08.2004,numărul de identitate 0971303816721 cu privire la cumpărarea terenurilor aferente a clădirilor (separate) proprietate privată,în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 1217-XIII din 25.06.1997 “Cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-98 Consiliul orăşănesc

D E C I D E :


 1. Se vinde cet. Musteaţă Ion Axentie :

 • sectorul nr. 1 – teren aferent construcţiei situat în or. Ştefan Vodă,centrul comercial,cu suprafaţa de 0,007 ha cu adiacenţii 4-1-2-3- primăria proprietate publică,3-4- Garaba Alexei.

 • sectorul 2 – teren aferent construcţiei situat în or. Ştefan Vodă,str. Livezilor pe tetitoriul pieţei format din terenul cu numărul cadastral 8501214095 şi care are suprafaţa de 0,0076 ha ,cu adiacenţii 1-1 primăria,proprietate privată .

 1. Se aprobă preţul de vînzare – cumpărare a terenului în mărime de :

pentru sectorul nr. 1 – 285 (două sute optzeci şi cinci ) lei,pentru sectorul nr.2 – 309 (trei sute nouă) lei conform borderourilor de calcul.

3. Contabilul-şef al primăriei dna Agripina Osadceaia va controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării-cumpărării terenurilor în cauză.

AU VOTAT : pentru – unanim
10.3. Cu privire la vînzarea terenului aferent construcţiei

cet. Sîrghi Iulia Miron.

________________________________________

Dl Varsanovie Zmeu a dat citirii cererea cet. Sîrghi Iulia cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei .


S-A DECIS : (decizia se anexează).

AU VOTAT : pentru – unanim


10.4. Cu privire la vînzarea terenului aferent constrcţiei

Firmei agricole “Dacii”.

________________________________________

Dl Varsanovie Zmeu a dat citirii cererea Firmei agricole “Dacii” cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei.


S-A DECIS :

Examinînd cererea Frimei agricole “Dacii” SRL ,cu sediul or. Ştefan Vodă,str. Livezilor,certificat de înregistrare a întreprinderii nr. 162020879 din 03 august 1998,cod fiscal 52063 în persoana dlui Iuresco Anatol,cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiilor nefinalizate,în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vîzare-cmpărare a pămîntului cu modificările şi completările ulterioare ,Legii nr. 12176-XIII din 25.06.1997 “Cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998 Consiliul orăşănesc

D E C I D E :

1. Se vinde Firmei agricole “Dacii” SRL terenul aferent construcţiilor nefinalizate cu suprafaţa de 3,1474 ha,situat în or. Ştefan Vodă,extravilan cu adiacenţii 2-1-4-3 primăria,proprietate publică,2-3-firma agricolă “Dacii”-primăria

Slobozia.

2..Se aprobă preţul de vînzare-cumpărae a terenului în mărime de 14808

(pasprezece mii opt sute opt) lei conform borderoului de calcul.

3.Contabilul – şef al primăriei dna Agripina Osadceaia va controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute n rezultatul vînzării cumpărării terenului.


AU VOTAT : pentru – unanim.
10.5. Cu privire la vînzarea terenului aferent

construcţiei ÎI “Stejarul Cojuhari” în

persoana preşedintelui Cojohari Alexandru.

___________________________________

Dl Varsanovie Zmeu a dat citirii cererea ÎI “Stejarul Cojuhari” cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei.

S-A DECIS : (decizia se anexează)

AU VOTAT : pentru – unanim.
10.6. Cu privire la vînzarea terenului aferent

construcţiei cet. Bojonca Valentin Ion.

_______________________________

Dl Varsanovie Zmeu a dat citirii cererea cet. Bojonca Valentin cu privire la cumpărarea terenului aferent construcţiei.

S-A DECIS :
Examinînd cererea cet. Bojoca Valentin Ion,identificat prin buletinul de identitate A 34010943 din 21.10.1998 cod personal 0962612055675,cu privie la cmpărarea terenului aferent construcţiei private,în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului cu modificările ş completările ulterioare ,şi Legii nr. 1217-XIII din 25.06.1977 “Cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998,consiliul orăşănesc

D E C I D E :

1.Se vinde cet. Bojonca Valentin Ion terenul aferent construcţiei format din terenul cu numărul cadastral 8501214095,care are suprafaţa de 0,113 ha cu adiacenţii 1-1-primăria proprietate publică.

2.Se aprobă preţul de vînzare-cumpărare a terenului în mărime de 459 (patru sute cincizeci şi nouă) lei conform borderoului de calcul,care se vor transfera: Ministerul Finanţelor,Trezorăria Centrală,cod fiscal 90388,Banca Naţională a Moldovei,contul 33114001,contul trezorial 2120140501,pentru cumpărarea pămîntului.

3.Contabilul-şef al primăriei dna Agripina Osadceaia va controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării-cumpărării terenului.
AU VOTAT : pentru – unanim
11.S-A EXAMINAT :

Cu privire la problema pieţei de pe

str. Constructorilor.

____________________________

Raportor dl Gheorghe Anghel,primarul oraşului

Dl Gheorghe Anghel a dat citirii cererile cetăţenilor despre restabilirea activităţii pieţei de pe strada Constructorilor şi a propus să respingă cererile nominalizate,se rezilieze contractul de arendă .

AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Valeriu Beril,conducătorul SRL “Bercut,care a spus că schimbarea locului de amplasare a pieţei comerciale a efectat mult partea economică a SRL “Bercut”.S-au lizat drepturile salariaţilor - 4 persoane.Nu a fost determinat ce va fi cu ei.Cine va rembursa cheltuielele fondatorilor?La adresările Consiliului a răspuns primăria şi nu Consiliul .

Sau făcut acţiuni în judecată şi judecata economică pentru achitarea pagubei.Orice acţune costă bani .Va hotărî judecata.

Rezilierea contractului de arendă a terenului se face cu acordul ambelor părţi.

Toate problemele se pot rezolva în mod paşnic.Se pot face interpelări la Consiliul raional.


Dl Leonid Sofnoniuc,consilier,montor-electrician a Centrului de Telecomunicaţii,care a spus că e greu de judecat cum s-a semnat documentul pentru a deschide piaţa pe str. Constructorilor,în prezent toate serviciile constată că nu-i posibilă activitatea fostei pieţe.

Da,era comodă fosta piaţă pentru locuitorii blocurilor,dar în sectorul individual nu tot oameni locuiesc?

Ce condiţii în fosta piaţă? Murdărie,noroi,îmbulzeală.

Cum s-au adunat semnăturile reamîna activitatea fostei pieţe? Daţi să fim cinstiţi

dlui Beril V. i-a fost propus să treacă cu toţi lucrătorii din SRL “Bercut” sub conducerea dlui în persoană la piaţa din str. Livezilor,la ce dl V.Beril a dat refuz.

Dl Eugeniu Condriuc,consilier,paznic a spus că planul generel a oraşului prevede piaţa pe str. Livezilor.

Dl Petru Tun,consilier,medic chirurg-traumatolog a spus că e de dorit piaţa alimentară să fie pe str. Constructorilor.

Dl Nicolae Cavun,consilier,pensionar,a spus că schimbarea locului de amplasare a pieţei comerciale a fost decisă foarte corect.A spus că nu a participat în lucru şedinţei Consiliului din 05.08.2004,dar studiind situaţia după toate normele sa decis corect.Dl Beril V. s-a refuzat să treacă la paţa de pe str. Livezilor,nu e clar de ce în prezent s-au iscat probleme?

Dna Galina Donscaia,consilier,inginer de calitate a Centrului de Telecomunicaţii a spus că la piaţa comercială din str. Livezilor sînt condiţii normale,nu este îmbumzeală,terenul este asfaltat,curat,comod.Trebue de îmbunătăţit situaţia şi nu de agravat.

Dl Valeriu Beril,conducătorul SRL “Bercut”,a spus că da i-a fost propus să treacă la piaţa de pe str. Livezilor,dar s-a refuzat.

Judecata va hotărî cine va restitui paguba circa 100 mii lei.
S-A DECIS :

Examinînd cererile cetăţenilor cu privire la restabilirea activităţii pieţei de pe str. Constructorilor,în baza art. 18(2) lit. “j” şi “x”,art. 84(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003 Consiliul orăşănesc


D E C I D E :


 1. Se respinge cererea cetăţenilor de a restabili activitatea pieţei pe str.

Constructorilor.

 1. Se reziliează contractul de arendă funciară a terenului pieţei de pe str.

Constructorilor,încheiat între primăria Ştefan Vodă şi SRL “Bercut”.

 1. Se obligă SRL “Bercut” de a demola construcţia gardului şi de a readuce terenul în starea iniţială.

AU VOTAT : pentru – 9

împotrivă – 0

s-au abţinut-2


Preşedintele şedinţei

Consiliului orăşănesc

Galina Donscaia

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului orăşănesc

Galina Deriughin

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru livrarea

apei potabile şi canalzare.


În conformitate cu art. 18(2) litera “h” din Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003 şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 530 din 06 iunie 2000 “Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare” Consiliul orăşănesc

D E C I D E :


 1. Se aprobă noile tarife la următoarele servicii comunale:




 1. pentru un m3 apă: I grupă populaţia – 9 lei

II grupă-întreprinderi şi organizaţii-48,74 lei (fără

TVA)


 1. canalizare (apa evacuată ) pentru 1 m3:

I grupă-populaţia – 4,50 lei

II grupă-întreprinderi şi organizaţii – 18,50 lei (fără

TVA )


 1. canalizare (apă evacuată străină) – pentru 1 m3:

I grupă-populaţia – 10 lei

II grupă-întreprinderi şi organizaţii – 20 lei (fără

TVA)


 1. Se obligă dl Nicolae Danilă,directorul DP “Apă-Canal”:

 • să întreprindă măsuri pentru reducerea scurgerilor şi pierderilor în apeduct;

 • să i-a măsuri de rigoare pentru achitarea facturilor de către toţi consumatorii,inclusiv datoriile istorice;

 • să lărgeacă numărul serviciilor cu plată prestate de DP “Apă-Canal”,inclusiv

majorarea numărului consumatorilor de apă;

- să îmbunătăţească managementul financiar şi organiziţional al DP “Apă- Canal” pentru reducerea peţului de cost a apei potabile.



 1. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01.01.2005.

Preşedintele şedinţei

Consiliului orăşănesc

Galina Donscaia

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului orăşănesc



Galina Deriughin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə