Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair
Yüklə 91.96 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü91.96 Kb.

2004-2008-ci illərdə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair” Dövlət Proqramının sona çatması ilə bağlı və yerlərdə bu proqramın əhali tərəfindən necə qiymətləndirilməsini müəyyən etmək üçün aparılmış sosioloji sorğunun nəticələri
Araşdırmanın aktuallığı
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan keçən dövr ərzində ölkənin iqtisadi həyatında köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində respublikamızın düşdüyü iqtisadi böhran sənaye məhsulları istehsalının azalmasında, əhalinin məşğulluğunda və ona göstərilən xidmət səviyyəsinin aşağı düşməsində özünü göstərmişdir.

Müasir dövrümüzdə iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi və əhalinin sosial həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi dövlətimizin qarşısında vacib vəzifə kimi durur. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında müşahidə olunan vəziyyət mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsini və onlar arasında fərqin minimuma çatdırılmasını tələb edir. Bu baxımdan 2004-2008-ci illəri əhatə edən “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı qəbul olunmuşdur.

Dövlət Proqramında bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bunların sırasında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, müəssisələrin istehsal fəaliyyətinin bərpa edilməsi, yeni istehsal müəssisələrinin qurulması, regionlarda sahibkarlara kömək məqsədilə müxtəlif servis mərkəzlərinin yaradılması, infrastrukturun qurulması, əhalinin işlə təmin edilməsi və digər tədbirlər aiddir.

Araşdırmanın məqsədi
Son illər ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar və neft strategiyasının uğurlu nəticələri respublikanın makroiqtisadi vəziyyətinin xeyli yaxşılaşmasına təsir etmişdir. Belə pozitiv dəyişikliklər Dövlət Proqramlarının həyata keçirilməsində öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan 2004-2008-ci illərdə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı mühüm rol oynamışdır.

İqtisadi inkişaf təbii ki, əhalinin ümumi yaşayış rifahının yaxşılaşmasına təsir etmişdir. Fikrimizcə belə inkişafın vətəndaşlarımızın ümidlərinin nə dərəcədə doğrultmasını müəyyən etmək çox maraqlı olardı. Məhz bu məqsədlə “Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi” və AVCİYA respublikanın müxtəlif bölgələrində yerli əhali arasında müvafiq sosioloji sorğu aparmışdır. Sorğuda 1500-ə yaxın insan iştirak etmişdir. Sosioloji sorğu 2004-2008-ci illərdə, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramının tamamlanması ərəfəsində (dekabr 2008-ci il - yanvar 2009-cu il) keçirilmişdir.Araşdırmanın parametrləri


  • Sorğunun keçirilməsində respondentlər respublika üzrə rayonlaşdırılmış təsadüfi seçmə üsulu ilə müəyyənləşdirilmişdir. Bu məqsədlə regionlarda tədqiqatın aparılması üçün əsasən 18 və daha yuxarı yaşda olan şəxslərdən sorğu götürülmüşdür.

  • Sorğunu aparmaq üçün Bakı şəhəri istisna olmaqla, hər bir regionda 200-250-ə yaxın respondent arasında sorğu aparılmışdır. Sorğuda cins və yaş göstəriciləri müəyyən olunmuş, sorğu isə təsadüfi seçmə nəticəsində aparılmışdır.

  • Sorğunun keçirilməsi üçün hər regionda fəaliyyət göstərən yerli QHT-lər və intervyuerlər cəlb olunmuşdur.

  • Hər bir regionda 5 gün ərzində sorğu aparılmışdır. Sorğu sosioloji araşdırma metodlarından biri olan “intervü” (respondentlə üz-üzə) metodu ilə əhalinin daha sıx torlandığı yerlərdə həyata keçirilmişdir.

  • Ümumiyyətlə 1500 sorğu blankı paylanmışdır. Onlardan cəmi 17 blank yararsız olduğu üçün ləğv edilmişdir. Bu isə aparılan sorğunun nəticəsinə bir o qədər ciddi təsir etməmişdir.

  • Blanklar diqqətlə yoxlanıldıqdan sonra toplanan informasiya SPSS Paket Proqramı vasitəsilə ümumiləşdirilmişdir.Sosial-demoqrafik göstəricilər
Sorğuda iştirak edənlərin 46,8%-ni qadınlar, 53,2%-ni isə kişilərdir.

Respondentlərin yaş tərkibi.


  • Sorğu Bakı şəhəri istisna olmaqla respublikanın bütün regionlarında aparılmışdır.

  • Sorğuda iştirak edən respondentlərin ailə vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur:

Ailəli – 63,1%, subay – 28,5%, dul – 6,1% və boşanmış – 2,3%.


Araşdırmanın nəticəsi
Apardığımız sosioloji sorğunun nəticələri göstərir ki, iqtisadi və sosial sahələrdə əldə edilmiş uğurlar göz qabağında olmaqla yanaşı rayonlarda əhali bu uğurları bir mənalı qəbul etmir. Bu baxımdan sosioloji sorğuda qoyulmuş sualların cavablarının regionlar üzrə müqayisə edilməsi fikrimizcə maraq doğura bilər. Məsələn, rayon sakinlərinin 1-ci sual ilə bağlı cavablarında respondentlərin təxminən 1/3 özlərinin yaşayış rifahının yaxşılaşmasını qeyd etmişdilər.

Sualların cavabları əhalidə yaranmış narazılığı yerli idarəetmə orqanlarının və xüsusən İcra Hakimiyyətlərinin və Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlayırlar.

İcra Hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti olduqca aşağı səviyyədə olması ilə bağlı Şəki-Zaqatala rayonunda olan respondentlərin 88%, Dağlıq Şirvan – 79%, Abşeron – 77%, Quba-Xaçmaz – 76% göstərmişlər.

Rayonlarda baş verən dəyişikliklər təbii ki ilk öncə torpaqla məşğul olan kənd sakinlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məhz bu səbəbdən apardığımız sorğuda «torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstək» haqqında sual qoyulmuşdur. Bununla bağlı respondentlərin cavablarının 50%-dən çoxu mənfi olmuşdur. Məsələn, Dağlıq Şirvanda bu göstərici 67%, Aran rayonunda – 58%, Abşeron və Quba-Xaçmaz rayonlarında – 55% təşkil etmişdir.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafında ən vacib məsələlərdən biri yeni iş yerlərinin açılması məsələsidir. Bu baxımından fərəhli haldır ki, yerlərdə bu sahədə tədricən baş verən irəliləyiş əhali tərəfindən lazımı səviyyədə qiymətləndirilir. Yalnız iki rayonda (Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz) respondentlərinin 66-67%-i bu sahədəki dəyişiklikləri aşağı səviyyədə olduğunu göstərirlər.

Sosial sahədə ən ağır və həm də həllini tapmamış məsələlərdən biri korrupsiya problemidir. Bu sahədə aparılan işlərin səmərəliyi haqda respondentlərin fikirləri əsasən qənaətbəxş deyildir. Korrupsiya ilə aparılan mübarizəni bu müddət ərzində respondentlərin 60-78% uğursuz qiymətləndirmişlər. Maraqlısı odur ki, məhz respondentlər tərəfindən bu sahədə vəziyyətin daha da ağırlaşması haqda fikirləri sualda bələ cavabın qoyulmasını bizi vadar etmişdir. Regionlarda korrupsiyanın daha da artmasını respondentləri təxminən 1/5 göstərmişdir.Sosioloji sorğunun son sualı rayonlarda hələ də tam həllini tapmamış təxirəsalınmaz problemlərin əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərilməsinə həsr olunmuşdur. Sualda qoyulmuş 7 əsas problemlərdən böyük əksəriyyəti əhalini narahat edən 3 əsas problemin ən vacib olduğunu və regionun inkişafında əsas maneçilik etdiyi amillər kimi göstərilmişdir. İşsizlik, korrupsiya və icra hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin aşağı səviyyədə olması. Bu da respublika rəhbərliyi tərəfindən aparılan iqtisadi və sosial yönümlü islahatların həyata keçirilməsinə əngəl yaradır.
Azərbaycanda iqtisadi rayonlar üzrə əsas kapital investisiya qoyuluşunun dinamikası

(2002-2007-ci illər ərzində)
26 000Abşeron kəndləri

Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu
Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?
Aran iqtisadi rayonu
Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
Sual 1 :Son 5 il ərzində Sizin yaşayış rifahınız nə dərəcədə dəyişilmişdir?


Sual 2. Aldığınız məvacib ailənizin minimal tələbatını nə dərəcədə təmin edir?


Sual 3. Rayonda aparılan iqtisadi islahatlar Sizi qane edirmi?


Sual 4. Yerli İcra Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?Sual 5. Rayonunuzda torpaqların becərilməsi üçün kənd sakinlərinə edilən dəstəyi (yanacaq təminatı, lizinqdən istifadə, suvarma, mütəxəssislərin məsləhəti, gübrə və toxum təminatı) necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 6. Bələdiyyənin fəaliyyəti Sizi qane edirmi?


Sual 7. Rayonda yeni iş yerlərinin açılmasını necə qiymətləndirirsiniz?


Sual 8. Rayonda gənclərin yaşayışı üçün lazımı şərait yaradılıbmı?


Sual 9. Rayonda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatların işindən razısınızmı?


Sual 10. Rayonunuz qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunurmu?


Sual 11. Rayonunuz su ilə tam təmin olunurmu?Sual 12. Son illər rayonunuzda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə nə dərəcədə uğurlu olmuşdur?Sual 13. Rayonun inkişafı üçün ən vacib problemlər hansılardı (əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla göstərin)?Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə