Referendumi korraldamise kohta Eesti Vabariigi Iseseisvuse taastamise küsimuses
Yüklə 15.44 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü15.44 Kb.
EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
Referendumi korraldamise kohta Eesti Vabariigi

Iseseisvuse taastamise küsimuses
Referendum on rahvaküsitlus rahva tahte väljaselgitamiseks hääletamise teel.

Eesti elanike tahte väljaselgitamiseks Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses otsustab Eesti vabariigi Ülemnõukogu:

1. Korraldada eesti Vabariigis pühapäeval, 3. märtsil 1991 referendum Eesti vabariigi iseseisvuse taastamise küsimustes.

2. Panna referendumile järgmine küsimus ja anda sellele vastamiseks järgmised vastuse variandid:

Küsimus. “Kas Teie tahate Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist?”

Vastus: “Jah” või “Ei”.

3. Õigus referendumist osa võtta on referendumi päevaks 18-aastaseks saanud järgmistel isikutel:

1) kelle passis on kehtiv kanne alatise sissekirjutuse kohta Eestis;

2) kelle passis on kehtiv kanne ajutise (tähtajalise) sissekirjutuse kohta Eestis, kui neil enne sellise kande tegemist oli alatine sissekirjutus Eestis.

4. Referendumist ei võta osa, sõltumata sissekirjutusest, Eesti Vabariigis referendumi päeval viibivad NSV Liidu relvajõudude ja piirivalve-, sise- ning raudteevägede tegevteenistuses olevad isikud, välja arvatud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadikud.

Referendumist ei võta samuti osa:

1) psüühiliselt haiged isikud, kelle kohus on seadusega kehtestatud korras tunnistanud teovõimetuks;

2) isikud, kes referendumi päeval kannavad kohtu poolt mõistetud vabadusekaotust;

3) isikud, keda referendumi päeval peetakse seaduse alusel vahi all või arestis.

5. Referendumist osavõtu õiguse mis tahes otsene või kaudne piiramine alustel, mida pole nimetatud käesoleva otsuse punktis 3 ja 4, on keelatud.

6. Igal referendumist osavõtjal on üks hääl. Referendumist osavõtjad hääletavad isiklikult ja vahetult. Hääletamine on salajane ja vabatahtlik. Referendumist osavõtu õiguse ja vaba tahte avalduse teostamise takistamine on keelatud. Referendumil tagatakse avalikkus ja üldsuse kontroll. Selleks võimaldatakse parteide, ühiskondlike liikumiste ja teiste ühiskondlik-poliitiliste organisatsioonide volitatud esindajatel ning massiteabevahendite töötajatel viibida referendumi päeval vaatlejana hääletamise ja hääletustulemuste kindlakstegemise juures. Referendumit korraldavate komisjonide koosolekud on referendumi päeval avalikud.

7. Referendumi kulud kaetakse riigieelarve vahenditest.

8. Referendumi ettevalmistamisel ja korraldamisel juhindutakse käesolevast otsusest ja Ülemnõukogu 1989. aasta 17. novembri valimisseadusest

9. Referendum toimub samades valimisjaoskondades, mis moodustati Ülemnõukogu käesoleva koosseisu valimisteks. Referendumi korraldamise hõlbustamiseks võib Eesti Vabariigi Valimiskomisjon moodustada täiendavaid valimisjaoskondi.

Teadaanded valimisjaoskondade kohta ja nende piiride kirjelduse avalikustavad hiljemalt 5 päeva enne referendumit maakondades ja vabariiklikes linnades referendumit korraldavad valimise territoriaalkomisjonid või Eesti Vabariigi Valimiskomisjon, näidates ära jaoskonnakomisjonide ja hääletamisruumide asukohad.

10. Referendumi valmistavad ette ja korraldavad Ülemnõukogu käesoleva koosseisu valimiseks moodustatud Eesti Vabariigi Valimiskomisjon, maakondade ja vabariiklike linnade valimiskomisjonid (valimise territoriaalkomisjonid) ning valimise jaoskonnakomisjonid. Vajaduse korral tehakse nende komisjonide koosseisus muudatusi ja täiendusi, samuti moodustatakse uusi komisjone Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni poolt kehtestatavas korras.

11. Referendumi korraldamisel kasutatakse Ülemnõukogu käesoleva koosseisu valimiseks koostatud ja referendumi jaoks täpsustatud valijate nimekirju, millega hääletajad võivad tutvuda 5 päeva enne referendumit.

12. Referendumi sedelile trükitakse tekst eesti ja vene keeles. Eesti Vabariigi Valmiskomisjon kinnitab hääletamissedeli näidise ja tagab sedelite trükkimise. Referendumit korraldavad jaoskonnakomisjonid varustatakse hääletamissedelitega 2 päeva enne referendumit.

13. Hääletamissedeli täitmisel teeb hääletaja sedelile märke sõna “Jah” või “ei” juures.

14. Jaoskonnakomisjon teeb valijate nimekirja ning selle lisade alusel kindlaks hääletajate üldarvu jaoskonnas, hääletamissedeli saanud hääletajate arvu, hääletamisest osavõtnute arvu, referendumile pandud küsimusele jaatavalt ja eitavalt vastanute arvu ning kehtetuks tunnistatud hääletamissedelite arvu.

Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedelid, millest ei saa teha ühemõttelist järeldust hääletaja tahte kohta, ilma hääletaja märketa hääletamissedelid ja sedelid, millele trükitud tekstist on osa ära rebitud.

Hääletamise tulemused vaadatakse läbi jaoskonnakomisjoni koosolekul ja need kantakse protokolli.

15. Territoriaalkomisjon võtab kokku referendumi tulemused maakonnas või vabariiklikus linnas kõigi jaoskonnakomisjonide poolt koostatud protokollide alusel ning vormistab nende kohta protokolli.

16. Referendumit korraldanud territoriaalkomisjonide protokollide järgi teeb Eesti Vabariigi Valimiskomisjon kindlaks referendumiks valijate nimekirjadesse kantud isikute üldarvu Eesti Vabariigis; hääletamissedeli saanud isikute üldarvu; hääletamisest osavõtnute arvu; referendumile pandud küsimusele vastanute arvu; referendumile pandud küsimusele eitavalt vastanute arvu; kehtetuks tunnistatud hääletamissedelite arvu.

Referendumi andmed kannab Eesti Vabariigi Valimiskomisjon protokolli ja esitab selle kinnitamiseks Eesti Vabariigi Ülemnõukogule.

17. Avaldused ja kaebused referendumit korraldavate komisjonide tegevuse peale lahendatakse Ülemnõukogu valimisseaduses ettenähtud korras.

18. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu loeb referendumi toimunuks, kui Eesti Vabariigis võttis sellest osa üle poole valijate nimekirjadesse kantud isikutest.

19. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kinnitab Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni protokolli ja kuulutab välja referendumi tulemuse, mis määratakse kindlaks referendumist osavõtnute lihthäälteenamusega. Teadaanne referendumi tulemuse kohta avaldatakse viivitamatult.

20. Referendumi tulemus on Eesti Vabariigi riigiorganite tegevuse aluseks üleminekuperioodil.

21. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumil ja Eesti Vabariigi Valitsusel tagada rahvusvaheliste vaatlejate, sealhulgas NSV Liidu esindajate kutsumine Eesti Vabariiki referendumi ettevalmistamise ja läbiviimise ajaks.

22. Käesoleva otsuse kohaldamisel tekkivate küsimuste lahendamine kuulub Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi pädevusse.

23. Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise hetkest.
Eest Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL
Tallinn, 31. jaanuaril 1991.
Otsus võeti vastu EV Ülemnõukogu 29. istungjärgul 31. jaanuaril 1991 kell 18.31. Hääletamine oli personaalne. Hääletamise tulemused:

Poolt hääletas 61 Ülemnõukogu liiget: Ülle Aaskivi, Mati Ahven, Jaak Allik, Andres Ammas, Tõnu Anton, Uuno Anton, Lembit Arro, Kaljo Ellik, Ignar Fjuk, Illar Hallaste, Liia Hänni, Arvo Junti, Jaak Jõerüüt, Ants Järvesaar, Villu Jürjo, Hillar Kalda, Teet Kallas, Peet Kask, Johannes Kass Kalju Koha, Jüri Kork, Toomas Kork, Heino Kostabi, Ahti Kõo, Tiit Käbin, Ants Käärma, Mart Laar, Enn Leisson, Jüri Liim, Jaan Lippmaa, Tiit Made, Mart Madissoon, Tõnis Mets, Aavo Mölder, Ülo Nugis, Ants Paju, Eldur Parder, Heldur Peterson, Vello Pohla, Andrei Prii, Priidu Priks, Enn Põldroos, Koit Raud, Jüri Reinson, Jüri Rätsep, Tõnu Saarman, Hanno Schotter, Lehte Sööt, Aldo Tamm, Rein Tamme, Andres Tarand, Juhan Telgmaa, Mikk Titma, Indrek Toome, Enn Tupp, Ain Tähiste, Uno Ugandi, Heinrich Valk, Rein Veidemann, Helgi Viirelaid, Vaino Väljas,


Vastu hääletas 2: Genik Israeljan ja Aleksei Zõbin.
Erapooletuks jäi 10: Viktor Andrejev, Pavel Grigorjev, Pavel Jermoškin, Aleksandr Labassov, Vitali Menšikov, Anatoli Novohatski, Klavdia Sergij, Sergei Sovetnikov, Nikolai Zahharov, Nikolai Zolin.
Ei hääletanud 3: Goderdzi Ahaladze, Vladimir Kuznetsov ja Sergei Volkov.
Puudus 29: Zijautdin Abdurahmanov, Nikolai Aksinin, Lembit Annus, Küllo Rrjakas, Hillar Eller, Aleksandr Gussev, Viktor Jermolajev, Juri Jevstignejev, Rein Järlik, Lembit Kaljuvee, Kaido Kama, Valeri Kois, Mai Kolossova, Jevgeni Kotšegarov, Marju Lauristin, Vladimir Lebedev, Peeter Lutt, Alar Maarend, Vladimir Malkovski, Pavel Panfilov, Sergei Petinov, Jüri Põld, Ivar Raig, Andrus Ristkok, Arnold Rüütel, Edgar Savisaar, Arvo Sirendi, Ülo Uluots, Ants Veetõusme.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə