Redaksiya Şurası: Akademik Ramiz Mehdiyev
Yüklə 1.63 Mb.
səhifə12/12
tarix22.02.2016
ölçüsü1.63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Кандидат философских наук, стар. науч. сотр. отдела фарабиеведения и мировой философии Института философии и политологии Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.


 AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutunun dissertantı.

1 Xəlilov S. Şərq və Qərb. Ümumbəşəri ideala doğru (fəlsəfi etüdlər). Bakı, «Azərbaycan Universiteti», 2004, s. 142.

 Erkən orta əsrlərdə Şərq-Qərb bölgüsü olmasa da, təfəkkür formalarının təşəkkülü və in­ki­şa­fının qanunauyğunluğunu açmaq üçün biz bu terminlərdən istifadə edirik.

1 Рассел Б. Мудрость Запада. М., «Республика», 1998, с. 264.

2 Xəlilov S. Adı çəkilən əsər, s. 147.

1 Rassel B. Adı çəkilən əsər, s. 447.

1 İzutsu T. İslamda varlıq düşüncəsi. Tərs. İ.Kalın, İstanbul, 2003, s. 49.

2 Rassel B. Adı çəkilən əsər, s. 427.

3 Yenə orda.

1 Əfqani C. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1998, s. 32.

2 Маццини Дж. Эстетика и критика. Избранные статьи. М., Искусство, 1976, с. 199.

3 Əfqani C. Adı çəkilən əsər, s. 31.

1 Yenə orada, s. 43.

2 Əbdülkərim X. Məhəmməd İqbal // İslam düşüncəsi tarixi. 4-cü cild, red.: M.M.Şərif. İstanbul, 1991, s. 405.

3 Xəlilov S. Adı çəkilən əsər, s. 170

1 Rassel B. Adı çəkilən əsər, s. 448

2 Xəlilov S. Adı çəkilən əsər, s. 174

3 Yenə orda, s. 171

1 Xəlilov S. Adı çəkil. əsər. s. 174.

1 Al-Alwani. Issues in Contemporary Islamic Thought. London-Washington. 2005, p.32.

2 Əfqani C. Adı çəkilən əsər, s. 29

1 İzutsu T. Adı çəkilən əsər, s. 49-50.

2 Xəlilov S. İslam dünyasında milli fəlsəfi fikir və onun tədrisi məsələləri. Bakı, Adiloğlu, 2008, s. 4.

3 Əfqani C. Adı çəkil. əsər, s. 33.

1 Al-Alwani. Adı çəkilən əsər, s. 32-33.

2 Iqbal M. Knowledge and Religious Experience // The Reconstruction of Religious Thought in Islam // www.allamaiqbal.com

3 Fəlsəfi etüdlər // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər jurnalı. № 3-4, 2006, s. 119.

1 Al-Alwani. Adı çəkil. əsər, s. 35.

2 Fəlsəfi etüdlər // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər jurnalı. № 3-4, 2006, s. 125.

3 Yenə orda, s. 121

4 Yenə orda, s. 125.

1 Xəlilov S. İslam dünyasında milli fəlsəfi fikir və onun tədrisi məsələləri, s. 3

1 Bibliya. Varlıq 1:26, 27.

1 Ибн ал-Араби. Мекканские откровения, СПб.: Центр «Петербургское восто­кове­де­ние», 1995, s. 214.

2 Yenə orada, s. 36.

3 Şeyx Mahmud Şəbüstəri. Gülşəni-Raz, tərc. Nəsib Göyüşov, Bakı, Adiloğlu, 2008, s. 42.

1 Yenə orada, s. 41.

2 Yenə orada, s. 58.

3 Sevim S. İslam düşüncesinde marifet ve İbn Arabi, İstanbul, İnsan yayınları, 1997, s. 164.

4 Şeyx Mahmud Şəbüstəri. Gülşəni-Raz, s. 46

5 Yenə orada, s. 41.

1 İbn Ərəbi. Fusus əl-Hikəm, s.38 ﺍﺒﻥ ﻋﺮﺒﻲ ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ. ﻓﺼﻭﺹ ﺍﻟﺣﻛﻡ. ﺍﻟﺗﻌﻟﻳﻗﺎﺕ ﻋﻟﻳﻪ ﺒﻗﻟﻡ ﺍﺑﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﻋﻓﻳﻓﻲ. ﺩﺍﺭ ﺍﺣﻳﺎﺀ ﺍﻟﻜﺗﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ. 1946.

2 Yenə orada, s. 94.

3 Şeyx Mahmud Şəbüstəri. Gülşəni-Raz, s. 40.

4 Yenə orada, s. 39.

5 Yenə orada, s. 40.

6 Yenə orada.

1 Ибн ал-Араби. Мекканские откровения, s. 95.

2 İbn Ərəbi. Fusus əl-Hikəm, s. 40

3 Yenə orada.

4 Ибн ал-Араби. Мекканские откровения, s. 94.

1*Qazi Universitetinin (Ankara) professoru.

 Karl Popper, Top­lum­bi­limlerinde Öndeyim ve Kehanet, Bryan Mageenin Karl Pop­pe­rin Bilim Fel­sefesi ve Siyaset Kuramı adlı kitabının içində, İstanbul, 1982, s. 148-149.

1  J.Locke, İnsan anlığı Üze­ri­ne Denemeler, tərc:Vehbi Hacıkadiroğlu, İst.,1992, s. 389.

1 Tərc: Kaan H.Ökten, Everest Ya­­yıncılık, İstanbul 2007, s. 173.

1 Felsefenin İlkeleri:23

Fəlsəfə elmləri doktoru, Fəlsəfə, sosiologiya və hüquq İnstitutunun baş elmi işçisi.

Ахмед бек Агаев в турецком периоде своего творчества был известен как Ахмед Агаоглу.

1 См. А.Агаев. «Герберт Спенсер», газ. «Каспий», 28 ноября, 1903 г, № 255. цит. по: Камал Талыбзадя «ХХ яср Азярбайъан тянгиди», Бакы, 1984, с.323.

1 А.Агаев. «Так говорил Заратустра», газ. «Каспий», 9 марта, 1903, №56.

* В конце статьи прилагается сокращенный вариант этой статьи,в переводе автора этой статьи – З.Э.

1 См. A. Ağayev. “Sərbəst insanlar ölkəsində”. İstanbul, 1936, s.88; “Fikrin karvanı” s. 92-93.

2 См. там же.

3 A. Ağayev. “Sərbəst insanlar ölkəsində”. İstanbul, 1936, s.115; “Fikrin karvanı” s.93.

1 Ə.Mirəhmədov. Əhməd bəy Ağayev. “Fikrin karvanı”, s. 94.

2 Axmed Agaoğlu. “Könülsüz olmaz”, Ankara, 1941-1942, s.27-28.

3 Цитируется там же, с.95.

1 А.Агаев. «Так говорил Заратустра», газ. «Каспий», 9 марта, 1903, №56.

Гасан Гулиев. Научная стратегия малых стран (поиски азербайджанской мо­де­ли), Баку, «Текнур», 2007, 152 стр.

1 У.Эко. «Отсутствующая структура. Введение в семиологию». – ТОО ТК «Петрополис», 1998, стр. 11-12.

2 Şeyx Mahmud Şəbüstəri. Gülşəni-Raz, tərc. N.Göyüşov, Bakı, Adiloğlu, 2008, s. 110.

3 Плотин. Избранные трактаты. – Мн.: Харвест; М., АСТ, 2000, c.11

1 Şeyx Mahmud Şəbüstəri. Gülşəni-Raz, tərc. Nəsib Göyüşov, Bakı, Adiloğlu, 2008, s. 299.

1 Əbddülkərim bin İbrahim bin Əbdülkərim Cili (1365 (h.767) – 1428 (h.832)) – Bağ­dad­lı böyük sufi mütəfəkkir və arif. Təkiyyəddin ve Qutbəddin ləqəbləri ilə məşhurdur. Bö­yük sufi mütəfəkkir Əbdülqadir Gilaninin nəticəsi olması səbəbindən Gilani, Geylani adları ilə də tanınmışdır.

2 Mütəfəkkirin “əl-İnsânu’l-Kâmil fi ma’rifeti’l-avahir va’l-avail” (“Sonların və əvvəl­lə­rin mərifətində kamil insan”) – qısaca “Kamil İnsan” kitabının 53-cü fəsli.

 “Nun”, “əl-Qələm” surəsinin birinci ayəsində olan və mənası yalnız Allaha məlum olan hərflərdən biridir.

1 “əz-Zəriyat” surəsi, 10.

1 “əz-Zəriyat surəsi, 10-11.

1 Peyğəmbərin ən çox hədis nəql edən səhabələrindən biridir (tərcüməçi).

1 Şəriətdə haqqında hökm olan mövzu ilə müqayisə edərək barəsində hökm olmayan mövzuda hökm vermək

2 fəqihlərin bir mövzuda ittifaqı

3 Hakimiyyəti 1121-1130 illəri əhatə edir. (tərcüməçi)

1 Xaricilik, I (h.) əsrdə meydana çıxan dini-siyasi bir cərəyandır.

1 Quranı təfsir edən

1 Məşhur hənəfi fiqh kitablarından biridir. Əli ibn Əbubəkr əl-Mərğinani tərəfindən yazılıb.

1 Məşhur hənəfi fəqihidir.

Hilmi Ziya Ülken. İnsani vatanseverlik. İstanbul, Ülken yayınları, 1998.


- -


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə