Qubadli rayon məDƏNİYYƏt və turizm şÖBƏSİ MƏRKƏzi kitabxana sistemi
Yüklə 263.35 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü263.35 Kb.


QUBADLI RAYON MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM ŞÖBƏSİ

MƏRKƏZI KİTABXANA SİSTEMİ

KİTABXANA BİBLİOQRQFİYA PROSESLƏRİNİN

AVTOMATLAŞDIRILMASI ŞÖBƏSİ


Qubadlı (diyarşünaslıq kitabları)
Biblioqrafiq göstərici

Redaktor: Mərkəzi kitabxana Sisteminin

direktoru Müşkünaz Muradova
Tərtib edəni : Kitabxana Biblioqrafiya Proseslərinin

Avtomatlaşması şöbəsini müdiri

Əzizə Alıyeva

Tərtibçidən


Hal-hazırkı yeni texnologiyalar dövründə kitabxanalar öz fondlarında müxtəlif sənədlər saxlamaqla yanaşı, həmçinin öz yeni biblioqrafik resurslarını da yaradırlar. Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar və İRBİS sistemi vasitəsilə kitabların elektron kataloqa daxil edilməsi kitabxananın həyatında mühüm rol oynamışdır.


Göstərmək lazımdır ki, kitabxanada biblioqrafik fəaliyyət gənc oxuculara informasiya təlabatını ödəməyə yönəldilmişdir. Kitabxana təcrübəsində məlumdur ki, informasiya təlabatı insan fəaliyyətinin simvoludur və bu fəaliyyət lazım olan informasiyanın axtarışına yönəlmişdir. Bununla əlaqədar kitabxana öz oxucularının informasiya təlabatının öyrənilməsinə böyük diqqət göstərir.

Bu vəsaitdə əslən Qubadlıdan olan şair və yazıçıların kitabları, eləcədə

Qubadlıya dair yazılan kitabların annatasiyalı ədəbiyyat göstəricisi illər üzrə xranoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Bu toplim şəklində hazırlanan göstərici gənc nəsilə və gələcək nəsillərə rayonumuzun yazarlarının, elm adamlarının, Milli Qəhrəmanlarının tanınmasında və rayonun təbiəti, iqlimi, keçmişi və bu günü haqqında olan məlumatların öyrənilməsində bir yaddaş olaraq mühüm rol oynayacaq.

Vəsait oxucular arasında diyarşünaslıq ədəbiyyatını təbliğ etmək, biblioqrafik vəsaitlərdən istifadə etməyi aşılamaq üçün həm oxucular, həm də kitabxanaçılar üçün ən operativ bir mənbədir.84(5Азе)

И-43

İldırımoğlu, Əli. Јазым Јазмајым : фелјотонлар / Е. Мәмишов ; ред. О. Саламзадә. - Бакы : Јазычы, 1982. - 262 с. ; 17 см. - һәд.

84(5Азе)7

И 42

Илдырымоғлу, Әли Мәмишов.

Һәмин адам : роман / Ә. Илдырымоғлу: Өн сөз.

Г. Гасымзадә. – Бакы : Јазычы, 1987. - 260 с. ;20 см. –

20.000 nüsxə.- həd.


Романын мөвзусу гәзет ишчиләринин һәјәтындан

ҝөтүрүлмүшдүр.


84(5Aze)

Ҹ 37

Ҹаһанҝирли, Тарыјел Məhəmmədəli oğlu.

Даш үрәкләр : һекајәләр вә нағыллар / Т. Ҹаһанҝирли ; ред. З. Һүсејнова. -Бакы : Јазычы, 1992. -197 с. : фото ; 20 см. -7000 nüsxə.-һәд.


Ҹанлы халг тәфәккүрүндән вә гајнагларындан бәһрәләнән бу әсәрдә мүхтәлиф характерли инсанларын һәјаты тәсвир олунур.
63.3(5Aze)5

Р 11

Рүстәмов, Сәбаһәддин Аға оғлу.

Зәнҝәзур һадисәләри / С. А. Рүстәмов ; ред. И. Садыг. - Бакы : Азәрнәшр, 1993. - 58 с. : фото ; 20 см. - 31000 экз. - һәд.

Истәр әсримизин әввәлләриндә, истәрсә дә инди ермәниләрин Азәрбајҹана гаршы төрәтдикләри вәһшиликләрлә илк үзләшәнләрдән бири һәмишә Зәнҝәзур ҹамааты олуб. Зәнҝәзурун тәкҹә адамларынын дејил, торпағынын, дашынын да јаддашында халгымызын гәһрәман вә мүдрик кечмишинә даир сирри ачылмамыш чох бөјүк һадисәләр јашамагдадыр. Бу китабда һәмин һадисәләрдән сөһбәт ачылыр.


84(5Aze)

Һ 33

Нәриманоғлу, Һаҹы Abdullayev.

Дағлар оғлу : (Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы, баталјон командири Әлијар Әлиуев) / Һ. Нәриманоғлу ; ред. М. Әмирова. - Бакы : Ишыг,

1994. - 56 с. : foto ; 20 см. - 2.000 нүсхә.- һәд.
Китабда баталјон командири, идман устасы, әмәкдар мәшгчи, мәшһур ҝүләшчи - пәһләван Әлијар Јусиф оғлу Әлијевин һәјат вә дөјүш јолундан бәһс едилир, мүәллифин әзиз досту илә бағлы хатирәләри вәрәгләнир.
84(5Азе)

Ш 16

Шаһмар, Елбруc.

"Көврәк мәһәббәтим Губадлы" / Е. Шаһмар. - Бакы : Бајаты, 1994. - 174 с. фото ; 20 см. - 4000 nüsxə. - һәд.


Елбрус Шаһмар 1945-ҹи илдә Губадлы рауонунун Маһмудлу кәндиндә анадан олмушдур.
8495Aze)

И 33

Илдырмоғлу, Әли Мәмишов.

Зорән журналист / Ә. Илдырмоғлу ; ред. С. Ислам. - Бакы : Азәрнәшр, 1995. - 445 с. ; 20 см. - 5000 nüsxə.- hәд.


"Зорән журналист" епик-психоложи романы јазылан чағларда халг һәр ҹүр романтик һиссләрдән, фәзиләтләрдән мәһрум иди. Јaзычы мүасирләриндә инам јаратмаг үчүн һәмин дөврү бүтүн ҝерчәклији илә гәләмә алмышдыр.
84(5Азе)5

Һ 62

Һәсәнли, Әләсҝәр Гарашоғлу.

Јаддашдан јаддаша : поема / Ә. Һәсәнли. - Бакы :

Сабаһ, 1996. - 32 с. ; 15 см. - 2.000 nüsxə. - һәд.
Китабча Азәрбајҹанын Милли Гәһрәманы Әлјар Әлијевин

һәјат јолу, мәрданә сифәтләри, иҝидликләри һаггында

лирик һекајәтләр вә фотошәкилләр торлусудур.

67.401.213.8

Ҝ 34

Ҝенерал Ариф Һејдәров / тәрт. Е. Шаһмар. –

Бакы : Елм вә һәјат, 1996. - 139 с. : фотo ; 20 sm. –

2000 nüsxə. - һәd.
Китаб Азәрбајсанын ҝөркəмли дөвлат хадими,

1970-1978 ҹи иллəрдә Азәрбајҹан Ресрубликасы

Dахили Ишләр назири ишләмиш, ҝенерал-лејтенант

Ариф Нәзәр оғлу Һејдәровун анадан олмасынын 70

иллијинә итһаф олунур.


84(5Aze)

Ş 16

Шаһмар, Елбрус.

Полис тәбәссүмү : (һекајәләр вә фантастик повест) / Е. Шаһмар ; ред. А. Мәммәдли ; Азәрбајҹан Ресрубликасы Мәтбуат вә Информасија Назирлији. - Бакы : Дүнја, 1997. - 320 с. : фото ; 20 см. - 1100 nüsxə. - һәд.


Елбрус Шаһмар өзүмлү мөвзулары, дили вә ифадә тәрзијлә сечилән танынмыш јазычы публисистдир.
84(5Aze)

N 74

Nikbin, Nəcib.

Həkərim, Bərgüşadım yoxdursa : nəcib insan / N. Nikbin ; red. Ə. Muxtar. - Bakı : Araz, 1997. - 31 (6) s. : fоto. ; 20 sm. - 1000 nüsxə. - həd.83.3(5Aze)

Ш 16

Шаһмар, Елбрус.

Фәхримиз Әрзуман : (сәнәдли-публисистик хатирә-ровест) / Е. Шаһмар. - Бакы : Cәда, 1998. - 455 (17) с. : фото; һәд.


Бу китабда ганун вә инсанлыг принсипләри чәрчивәсини розмадан вә онларын бирини о биринин ајағына вермәдән чалышыб-јашамағы баҹармыш полис полковники Ә. Зүлфүгаровун өмүр јолундан мәһәббәтлә сөз ачылыр.
66.3(Азе)

Ҹ 37

Ҹаһанҝир, Тарыјел Məhəmmədəli oğlu.

Вәтән оғул истәјәндә / Т. Ҹаһанҝир ; ред. Һ. Садыгова. - Бакы : Ҝүнәш, 1998. - 344 с. : фото; 21 см. - 2000 nüsxə.- һәд.


Китаб Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјү, азадлығы вә мүстәгиллији уғрунда мәрдлик вә фәдакарлыг нүмунәләри ҝөстәрән, Вәтән наминә өз ҹаныны әсирҝәмәјән гәһрәман qубадлынын шанлы мүбаризәсинә һәср едилмишдир.
84(5Азе)

Ш16

Шаһмар, Елбрус.

Ханиманым Губадлы / Ә. Илдырымоғлу. - Бakı : Araz, 1998. - 803 с. : фотo ; - һәд.


Ханиманым Губадлы" танынмыш уазычы публисист, "Илин нүфузлу зијалысы", "Гызыл гәләм" вә "Араз" али-әдәби мүкафатлары лауреаты, полис полковники Елбрус Шаһмарын охусуја он икинҹи ҝөрүшүдүр.
84(5Aze)

B 56

Bədəlli, Ərşad.

Dərdin də öz baharı var : şeirlər / Ə. Bədəlli ; red. Ə. Hüseynov. - Bakı : Hərbi nəşriyyat, 1999. - 232 s. : portr. ; 15 sm. - 1000 nüsxə. - həd.


Bu kitabda müasir dünyanın taleyindən narahatçılıq, Bətən məhəbbətinin müqəddəsliyi, yüksək insani duyğuların poetik tərənnümü bu şerlərin əsas xüsüsiyyətləridir.
84.3(Азе)

С 27

Севдималы, Севи.

Дүнуа, сәндән ҝилејлијәм : ше`рләр вә поемалар / С. Севдималы. - Bakı : Hərbi nəşriyyat, 1999. - 216 с. : фото ; 16 см. - 500 nüsxə. - һәд.


Китабда мүәллифин Вәтән һәсрәти, бүтүн дујғуларын фөвгүндә дауанан севҝи, инсанлар, талеләр һагда ше`рләри вә гәзәлләри

топланмышды.


84(5Азе)

Ј 92

Јисифоғлу, Рафиг Әлијев.

Хатирә кәҹавәси / Р. Јусифоғлу. - Bakы : Елм, 1999. - 472 с. : портр. ; 20 см. - 300 nüsxə.-: һәд.


Мүәллифин "Хатирә кәҹавәси" адлы уени китабында танынмыш бир нәслин өмүр јолундан сөһбәт ачылыр.
84(5Aze)

Ҹ 71

Ҹибикли, Хасај.

Вәтән һәсрәтијлә дөјүнүр үрәк / Х. Ҹибикли. - Сумгајыт : Билик, 2001.- 71 с.: фото ; 14 см. - һәд.


84(5Aze)

F10

Fətiyev, Yaşar .

Qubadlı, görüşünə gəlmişəm : xatirələr, düşüncələr / Y. Fətiyev. - Bakı : Zaman, 2002. - 516 s. : xəritə, foto ; 22 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Mənim orda elim qaldı... Dağlı-dərəli, bağlı-bağatlı, meşəli-bulaqlı, çaylı-çəmənli, zəngin tarixi abidələrə və mərd insanlara malik Qubadlım qaldı.

84(5Aze)

A 93

Aslan, Əliağa.

Tanrı sevgisi / Ə. Aslan ; red. H. Ə. Cəfərov. - Bakı : Çıraq, 2002. - 144 s. ; 20 sm. - 1000 nüsxə. - həd.


Şair Əliağa Aslanın bu kitabında xalqımızın erməni qəsbkarlarına qarşı mübarizəsində əsasən Qubadlıdan olan qorxmaz, cəsur igidlərin göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan bəhs edilir.
84(5Aze)

H17

Hacı, Mirhəsən Hadi .

Acı həqiqətlər / M. Hacı. - Bakı : Adiloğlu, 2003. - 300 s. : rəngli foto ; 16 sm. - 500 nüsxə. - həd.


84(5Aze)5

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Qarlı gecələr : roman / Ə. İldırımoğlu. - Bakı : Nurlan, 2004. - 288 s. ; 20 sm. - 1000 nüsxə.- həd.


"Qarlı gecələr" romanında təsvir edilən həyat lövhələri, önə çəkilən mənəvi - psixoloji problemlər, xüsusən gənc nəslin yetişdirilib formalaşdırılmasında əngələ çevrilən bəzi müəllimlərin yanlış mövqeyi bu gün də obyektiv gerçəklik kimi müasir səslənir. Əsərdə, həmçinin ailə münasibətləri, milli xüsusuyyətlərimizə xas olan bir çox ülvi keyfiyyətlər sadə və bədii dillə təsvir olunmuşdur.
84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

Ocaq yanğısı / Е. Şahmar ; red. H. Əfəndiyev ; rəy. F. Qasımzadə.

Bakı : Nurlan, 2004. - 548 s. : fоto ; 21 sm. - 300 nüsxə. - həd.
Bu kitabın mövzusu ana yurdumuzun çağdaş zəmanəmizdəki ağrı-acıları, dərdi-səri, od ocaqsız qalan torpaqlarımızın və ürəyimizdə gəzdirdiyimiz həsrətin yanğılarıdır.
84(5Aze)

F 55

Fətyev, Yaşar Qurban oğlu. "Dolub, boşalan Qubadlı" / Y. Fətiyev ; - Bakı : Ziya-Nurlan, 2004. - 294 (12) s. : fоto ; 20 sm. - 250 nüsxə. - həd.
Kitabda Qubadlıda-Zəngəzurda ermənilərin zorla yerləşdirilməsi haqda və Qarabağ münaqişəsinin bir neçə Qubadlı epizodları və qəhrəmanları, həmçinin müəllifin subyektiv fikirləri toplanmışdır.
84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

Ocaq yanğısı / Е. Şahmar ; red. H. Əfəndiyev ; rəy. F. Qasımzadə.

Bakı : Nurlan, 2004. - 548 s. : fоto ; 21 sm. - 300 nüsxə. - həd.
Bu kitabın mövzusu ana yurdumuzun çağdaş zəmanəmizdəki ağrı-acıları, dərdi-səri, od ocaqsız qalan torpaqlarımızın və ürəyimizdə gəzdirdiyimiz həsrətin yanğılarıdır.
84(5Aze)

R 53

Rəhimov, Süleyman Hüseyn oğlu.

Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / S.H.Rəhimov ;I cild. bur. məs. Ə. Güləliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 288 s. ; 21,5 sm.- (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüsxə.- 5.10 AZN

Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunub.


Bu kitaba müəllifin üslubca və mündəricəsindəki oxşar cizgilərin rəngarəngliyi ilə seçilən povestləri, eləcə də xalq yaradıcılığı motivlərinə əsaslanan əsərlərindən seçmələr daxil edilmişdir.
84(5Aze)

R 53

Rəhimov, Süleyman Hüseyn oğlu.

Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / S.H. Rəhimov;II cild. Mehman : povest / bur. məs. Ə. Güləliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 313 s. ; 21,5 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüsxə.- 5.10 AZN

Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunub.


Azərbaycanın xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun "Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində görkəmli nasirin "Mehman" povesti təqdim olunur. Ədib onu 1944-cü ildə qələmə almışdır.
81.2

Ə 64

Əliyev, Razim Yusif oğlu.

Türk-şumer dünyagörüşü və dil / R. Əliyev. - Bakı : Ziya-Nurlan, 2005. - 166 (27) s. : foto ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Kitabda türk-şumer dünyagörüşü konteksində dil problemləri təhlil olunur, mifoloji yaranış modeli dil strukturuna tətbiq edilir.
84(5Aze)

V 55

Vəliyev, Əli Qara oğlu.

Seçilmiş əsərləri / Ə. Q. Vəliyev ; tərt.: T. Qaraqaya, S. Vəliyeva ; red. U. Rəhimoğlu. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 320 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüsxə.- həd.

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunub və ölkə kitabxanalarına hədiyyә olunur.
Bu kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı bir sıra hekayələri və povestləri daxil edilmişdir.
84(5Aze)5

Q 25

Qasımzadə, Qasım.

Seçilmiş əsərləri / Q. Qasımzadə ; tərt. ed. N. Qasımoğlu. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 480 s. ; 21 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüsxə 4.60 man

Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunub.
Şairin seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu kitabında gözəlliyə bir səyahət ruhu vardır. Buradakı poetik nümunələrin əsasında tarixl, təbiətlə şair, yaddaşla vətəndaş arasında ünsiyyətin ibrətli, mənalı məqamları dayanır .
84(5Aze)5

Q 25

Qasımzadə, Qasım.

Seçilmiş əsərləri / Q. Qasımzadə ; tərt. ed. N. Qasımoğlu. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 480 s. ; 21 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüsxə 4.60 man

Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunub.
Şairin seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu kitabında gözəlliyə bir səyahət ruhu vardır. Buradakı poetik nümunələrin əsasında tarixl, təbiətlə şair, yaddaşla vətəndaş arasında ünsiyyətin ibrətli, mənalı məqamları dayanır .
84(5Aze)

M 87

Mükərrəmoğlu, Mehdi.

Raykom katibi / M. Mükərrəmoğlu ; red. M. Nazimoğlu. - Bakı : Adiloğlu, 2005. - 198 s. : foto ; 21 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Bu kitab bütün mənalı ömrünü partiya sovet işinə həsr etmiş, Qubadlı rayonunda 10 ildən çox Raykom katibi işləmiş, Qubadlının qəhrəman qızı - Məsudə xanım Hümbət qızı Rüstəmova haqqındadır.
84(5Aze)

M44

Mehman, Sevindik.

Qubadlıda Çaxan Şimşəklər / S. Mehman ; red. İ. İlyaslı. - Бакы : Adiloğlu, 2005. - 160 s. : фотo ; 20 sm. - 300 nüsxə.-həd.


Müəllif bu kitabında canlı şahidi olduğu hadisələri və keçdiyi döyüş yolunu qələmə almışdır.
84(5Aze)

M 87

Mükərrəmoğlu, Mehdi.

Raykom katibi / M. Mükərrəmoğlu ; red. M. Nazimoğlu. - Bakı : Adiloğlu, 2005. - 198 s. : foto ; 21 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Bu kitab bütün mənalı ömrünü partiya sovet işinə həsr etmiş, Qubadlı rayonunda 10 ildən çox Raykom katibi işləmiş, Qubadlının qəhrəman qızı - Məsudə xanım Hümbət qızı Rüstəmova haqqındadır.
84(5Aze)

Ə 52

Əlifoğlu, Akif (Amal).

Eşqəm - Allah içindəyəm : şeirlər / A. A. Əlifoğlu. - Bakı : Azərnəşr, 2005. - 196 s. : foto ; 16 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Akif Amal Əlioğlunun sevgi hissləriylə, vətənpərvərlik duyğularıyla, fəlsəfi düşüncələrlə, idraklı deyimlərlə dolu olan bu 6-cı kitabı oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır.
84(5Aze)

M44

Mehman, Sevindik.

Qubadlıda Çaxan Şimşəklər / S. Mehman ; red. İ. İlyaslı. - Бакы : Adiloğlu, 2005. - 160 s. : фотo ; 20 sm. - 300 nüsxə.-həd.


Müəllif bu kitabında canlı şahidi olduğu hadisələri və keçdiyi döyüş yolunu qələmə almışdır.


84(5Aze)

M52

Məmmədov, Çərkəz (Qubadlı).

Yurd harayı : şeirlər / Ç. Məmmədov ; red. H. Hüseynli. - təkrar nəşr. - Bakı : Nurlan, 2005. - 152 s. : fot.sv. ; 20 sm. - 100 nüsxə. - həd.

Kitaba şairin son illərdə yazdığı şeirləri toplanmışdır.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Aqibət / Ə. İldırımoğlu ; red. S. İldırımzadə. - Bakı : Nurlan, 2005. - 392 s. : 20 sm. - 1000 nüsxə. - həd.


Əsərdə unudulan, yaddaşlardan silinən milli mentalitetimiz, adət-ənənələrimiz bir daha göz onünə gətirilir. Əsərdə insan və cəmiyyət problemləri, yeni bir aspektdən bədii-fəlsəfi həllini tapmışdır.
83.3(5Aze)

Ə 50

Əlibəyli, Bəsti.

Durna çırağı : monoqrafiya / B. Əlibəyli; ред. S. İbrahimzadə. - Bakı : Çıraq, 2006. - 200 s. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Monoqrafiya qismində olan bu kitabda Azərbaycan publisistikası və realist nəsrinin tanınmış nümayəndəsi, yazıçı jurnalist Əli ildırımoğlunun yaradıcılığı təhlilə cəlb edilib.
86.38

X 25

Xankişiyev, Hacı Əli.

Müqəddəs Məkkə-Mədinə ziyarətgahları / H. Ə. Xankişiyev ; red. S. İ. Ağayev. - Bakı : Borçalı NPM, 2006. - 92 (8) s. : fоto ; 20 sm. - 200 nüsxə. - həd.

Kitab geniş oxucu kütləsi, xüsusən Həcc ziyarəti arzusunda olanlar üçün

çox maraqlı və oxunaqlıdır.


84(5Aze)

I 33

Məmişov, Əli İldırımoğlu.

Seçilmiş əsərləri: 10 ciliddə /Ə. İldırımpğlu;

I cild. Zorən jurnalist : roman, I hissə / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 576 s. : fоto ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.
İki hissədən ibarət olan "Zorən Jurnalist" epik-psixoloji pomanı yazılan çağlarda xalq bir çox romantik hisslərdən, fəzilətlərdən məhrum idi. Yazıçı müasirlərində inam yaratmaq üçün həmin dövrü bütün gerçəkliyi ilə qələmə almışdır.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri :10 ciliddə / Ə. İldırımoğlu;

II cild. Zorən jurnalist : roman II hissə / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 356 s. : фотo ; 20,5 sm. - 500 nüsxə. - həd.
"Zorən jurnalist" epik -psixoloji pomanının 1 hisssəsi 1995-ci ildə " Azərnəşr" tərəfindən çap olunmuşdur. Müəllif oxucuların arzu və təkliflərini nəzərə alaraq 10 ildən sonra əsərin II hissəsini qələmə almış və 2006-cı ildə onu tamamlamışdır.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri :10 ciliddə / Ə. İldırımoğlu ;

IV cild. Mənim rəncbər atam : xatirə - roman / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 416 s. ; 20,5 sm. - 500 nüsxə. - həd.
Ata şəxsiyyətinin müəllif tərəfindən Vətən, milli adət-ənənələrimiz, xalqın əsrlərcə önəm verib qoruduğu milli dəyərlərin ayrılmaz bir komponenti kimi qavranılması və bu cür də təlqin olunması "Mənim rəncbər atam" xatirə romanının ən başlıca, ən dəyərli məziyyətidir.
84(5Aze)

i 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri: 10 ciliddə / Ə. İldırımoğlu ;

V cild. Qarlı gecələr : roman / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 376 s. : foto; 20,5 sm. - 500 nüsxə. - həd.
"Qarlı gecələr" romanında təsvir edilən həyat lövhələri, önə çəkilən mənəvi-psixoloji problemlər, xüsusən gənc nəslin yetişdirilib formalaşdırılmasında əngələ çevrilən bəzi müəllimlərin yanlış mövqeyi bu gün də obyektiv gerçəklik kimi müasir səslənir. Əsərdə, həmçinin ailə münasibətləri, milli xüsusiyyətlərimizə xas olan bir çox ülvi keyfiyyətlər sadə və bədii dillə təsvir olunmuşdur.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri: 10 cilddə /Ə. M. İldırımoğlu ;

VI cild. Közərən sətirlər : xatirə roman / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007.- 376 s. : a foto ; 20,5 sm. - 500 nüsxə. - həd.
Ə. İldırımoğlunun oxuculara təqdim etdiyi "Közərən sətirlər" xatirə-romanında cərəyan edən hadisələr soy-kökümüzə, milli adət-ənənələrimizə, xalqımızın mənəvi dayanaqlarına söykənməsi ilə ibratəmizdir.
84(5Aze

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri : 10 ciliddə /Ə. M. İldırımoğlu ;

VII cild. Həmin adam : roman / red. N.B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 368 s. ; 20,5 sm. - 500 nüsxə. - həd.
Romanın mövzusu qəzet işçilərinin həyatından götürülmüşdür. Əsərdə jurnalistlərin gərgin əməyi, rastlaşdıqları həyat həqiqətləri, onların gündəlik qayğıları aşkarlıq prinsipi ilə yaxından səsləşir.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri: 10 cilddə /Ə..M. İldırımoğlu ;

IX cild. Telepat : felyetonlar / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 480 s. ; 20,5 sm. - 500 nüsxə. – həd.
Yazıçı jurnalist Əli İldırımoğlunun "Telepat" kitabı Molla Nəsrəddin dövründən başlamış, bu günümüzə dədər cəmiyyətdə hələ də təsadüf olunan, oxucularda həm acı gülüş, həm də dərin nifrət doğuran və müəllifin ürək ağrısı ilə qələmə aldığı ictimai bəlaları əks etdirən satirik yazılar toplusudur.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Seçilmiş əsərləri: 10 ciliddə /Ə. M. İldırımoğlu

X cild. Silinməz izlər : oçerklər / red. N. B. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2007. - 532 s. ; 20,5 sm. – 500 nüsxə. - həd.
Yazıçı publisist Əli İldırımoğlunun "Silinməz izlər" kitabına müəllifin müxtəlif illərdə respublika qəzetlərində dərc olunmuş qçerkləri daxil edilmişdir. Kitab müəyyən bir dövrdə mətbuatın, jurnalistikanın kəndə, insanlara, insanlığa, ictimai-siyasi hadisələrə münasibət mövqeyi baxımından ibrətamiz və sonrakı nəsl jurnalistlər üçün yaradıcılıq timsalı ola bilər.

84(5Aze)

M 65

Mir, Sədi Mirlər.

"Ruhsal duyğu" / S. M. Mir. - Bakı : Nasir, 2007. - 103 s. ; 17,5 sm. - həd.
84(5Aze)

Q43

Qədimoğlu, Mürvət (Həkəri).

Seçmələr : 1 kitab / M. Qədimoğlu ; red. Z. Yaqub. - Bakı : Nərgiz, 2007. - 308 s. ; 21, 5 sm. - 500 nüsxə. – həd.


Müəllifin bu kitabında müxtəlif illərdə çap olunmuş kitablarından say-seçmə şeirlər toplanmışdır. Şairin 55 illik yubileyinə həsr olunmuş bu kitab ümid edirik ki, Mürvətsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaq.
84(5Aze)

M-87

Mükərrəmoğlu, Mehdi.

Əbədi şölənən məşəl / M. Mükərrəmoğlu ; red. M. Nazimoğlu. - Bakı : Hərbi nəşriyyat, 2007.- 260 s. : фотo ; 20 sm. - 95 nüsxə. - həd.


84(5Aze)

M34

Mehman, Sevindik.

Əzrayıl qapını döyür : birinci kitab / S. Mehman. - Bakı : Çıraq, 2008. - 192 s. ; 20 sm. - 250 nüsxə. - həd.


Müəllif burada öz yazar ənənəsinə sadiq qalaraq gerçəkliyi daha əhatəli verməyə çalışmışdır. Kitabda bəhs edilən desantçıxartma əməliyyatı Milli Ordunun 1992-ci ilin payızında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda apardığı döyüşlər zamanı baş verib.
84(5Aze)

Ş16

Şahmar, Elbrus.

"Mənim analı dünyam, mənim nəvəli dünyam" / Е. Şahmar; red. A. E. Məmmədov. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2008. - 176 s. ; 20 sm. - 200 nüsxə - həd.


Yazıçı-publisist Elbrus Şahmarın say etibarı ilə 26-cı kitabı olan bu nəşrdə onun ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldığı şeirləri eləcə də 12000-dən artıq

bayatıları öz əksini tapıb.


84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

"Torpaq həsrəti" / Е. Şahmar ; red. M. Qədimoğlu. - Bakı : Nərgiz, 2008. - 176 s. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Kitabda Elbrus Şahmarın son aylarda qələmə aldığı hekayələri, publisist yazıları və təəssüratları öz əksini tapıb.

83(5Aze)

Ş16

Şahmar, Elbrus.

Deyimlər, mülahizələr, təəssüratlar : kitab, Azərbaycan Polisinin 90 illik yubileyinə ithaf olunur / Е. Şahmar. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2008. - 184 s. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Torpağın qayğıya ehtiyacı olduğu kimi, insanlar da hər zaman ədalətin və xeyirxahlığın təşnəsidir.
84(5Aze)

A93

Aslan, Əliağa.

Bu dünya qonaq saxlamır / Ə. Aslan ; red. M. Hadi. - Bakı : Çinar-Çap, 2008. - 176 s. ; 15 sm. - həd.


"Bu dünya qonaq saxlamır" müəllifin sayca 7-ci kitabıdır. Kitaba lirik şeirlər və bir poema daxil edilmişdir.
84(5Aze)

F 55

Fətiyev, Yaşar Qurban oğlu.

Dağların dağın ğətirmişəm / Y. Fətiyev. - Bakı : Araz, 2008. – 570 s.

foto; 21 sm. - həd.
84(5Aze)

X 25

Xanlaroğlu, Eldar (Göyərcikli).

And içirik : şeirlər / E. G. Xanlaroğlu ; red. M. Cavadlı. - Bakı : Nurlan, 2008. - 116 s.; rəngli foto ; 21,5 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.
84(5Aze)

N 75

Tofiq, Əhməd (Nizammülk).

Ömürnamə / T. Əhməd. - Bakı : Elm və təhsil, 2009. - 216 s. ; 20 sm. - 300 nüsxə. - həd.


84(5Aze)

N 75

Tofiq, Əhməd (Nizammülk).

Mülknamə / Ə. Tofiq. - Bakı : Elm və təhsil, 2009. - 224 s. : portr. ; 20 sm. – 300 nüsxə. - həd.84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

Ata izi ilə / Е. Şahmar. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2009. - 160 s. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


1941-1945-ci illərin od alovundan keçmiş, ömrünün 87-ci ilini yaşayan el ağsaqqallarından biri- Məhərrəm Rüstəm oğlu Əsədovun ömür yolundan bəhs olunan bu nəşr müəllifin sayca 28-ci kitabıdır.
84(5Aze)

Ş16

Şahmar, Elbrus.

Yurdum viran da olsa... : povest və hekayələr... / Е. Şahmar ; red. D. Məmmədova. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2009. - 504 s. ; 20 sm. -250 nüsxə. - həd.


Bu kitab gənc nəslin vətənpərvərlik və milli özünüdərk ruhunda müsbət rol oynaya bilər.
84(5Aze)

M 51

Məmmədov, Xanış Bayram oğlu.

Həkəri harayı : sənədli povest / X. B. Məmmədov ; red. A. Məmmədov. - Sumqayıt : Dərələyəz-M, 2009. - 368 s. ; 21 sm. - 170 nüsxə. - həd.


84(5Aze)

M 51

Məmmədov, Xanış Bayram oğlu .

Qarabağ bahadırları / X.B.Məmmədov

II kitab : povestlər və publisistika / red. C. Sultanova. - Sumqayıt : Dərələyəz-M, 2009. - 352 s. : rəngli foto ; 22 sm. - 200 nüsxə. - həd.
Qarabağ bahadırları adı ilə oxuculara təqdim olunan bu sənədli povestlər Qarabağın adlı-sanlı adamları-Əməkdar müəllim Hüseyn Şirinova, görkəmli el ağsaqqalı Əbdürrəhim Şirinova və tanınmış uşaq həkimi Ədalət Heydərova həsr edilmişdir.Kitabda Zəngəzur-İrəvanın tarixindən, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin- dən, xalq təbabətindən, müşahidə və düşüncələrindən və ayrı-ayrı hadisələr- dən söhbət gedir.
83(5Aze)

X25

Xankişiyev, Hacı Əli.

Eldən soruşun məni / H. Ə. Xankişiyev ; red. H. M. Hadi. - Bakı : Təknur, 2009. - 223 (17) s. : fоto ; 20 sm. - 500 nüsxə: həd.


Kitabda Hacı Əli Xankişiyevin doğmalarının, dostlarının ayrı-ayrı məqamlarda, yubiley tədbirlərində onun şəninə şərəfinə dedikləri xoş, səmimi sözləri, təbrikləri, dövrü mətbuatda dərc olunan dəyərləri rəy və təbrikləri cəmləşdirilmişdir.
84(5Aze)

A 93

Aslan, Əliağa.

Qəfil gələn ayrılıq . Ə. Aslan ; red. A. Familqızı. - Bakı : Nurlan, 2009. –

152 с. ; 15 sm. - 500 nüsxə. - həd.
"Qəfil gələn ayrılıq" müəllifin sayca 8-ci (sonuncu) kitabıdır. Kitaba lirik şeirlər və bir poema daxil edilmişdir.
84(5Aze)

И 43

Илдырымоғлу, Али.

Журналист поневоле : роман: книга 1 / А. М. Илдырымоғлу. - Баку : Нурлан, 2009.- 656 с. : портр. ; 21 см. - рус дилиндә.- 500 nüsxə - hәд.


Социольный по жанры " Журналист поноволе" повествование, исполненное высокого лиризма и поетичности, утверждающее сило человечского духа и исконные национальные нравственные ценности.
83.3(5Aze)8

B 32

Bayramov, Qurban.

Əli İldırımoğlunun yaradıcılıq yolu, milli-mənəvi dəyərlərin bədii salnaməsi : və yaxud, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında avtobioqrafiq roman janrının təkamülü... / Q. Bayramov ; red. Q. Kazımov. - Bakı : Nurlan, 2009. - 559 s. ; 21 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Tanınmış ədəbiyyatşünas-tənqidçi Q. Bayramov bu yeni, növbəti monoqrafik tədqiqatında müasir Azərbaycan nəsrinin və jurnalistikasının mühim problemlərini görkəmli yazıçı-jurnalist Əli İldırımoğlunun yaradıcılığı əsasında işləmiş, mühim elmi-nəzəri nəticələr əldə etmişdir.
84(5Азе)

И 43

Илдырымоғлу, Али.

Журналист поневоле : роман, книга 11 / А. Илдырымоғлу. - Баку : Нурлан, 2009. - 328 с. : портр. ; 21 см. - 500 nüsxə. - Һәd.84(5Aze)

Q 29

Qayalı, Elbrus .

Ömür hara tələsir : şeirlər / E. Qayalı ; red. A. Asif. - Sumqayıt : Dərələyəz-M, 2009. - həd.


Kitaba şairin son illərdə yazdığı müxtəlif mövzulu şeirləri toplanmışdır.
84(5Aze)

Ş16

Şahmar, Elbrus.

Bir könüldən min könülə / E. Şahmaroğlu ; red. C. Əlibəyov. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2010. - 248 s. : фотo ; 20 sm. - 300 nüsxə. - həd.


Kitabın ən ümdə məziyyəti ondadır ki, xalqa işıq bəxş edən bu şəxsiyyətlər xalis qanlı, vətənsevər insanlardır.
84(5Aze)

H99

İmanova, Rəna Təbəssüm.

Eşqin gücü varsa : miniatürlər və mənsur şeirlər / R. T. İmanova ; red. M. Borçalı. - Bakı : Borçalı, 2010. - 162 s. ; 20 sm. - həd.


84(5Aze)

Y 24

Yaqub, Sabir.

Qaranlığın gözləri : povest, hekayə və novellalıar / S. Yaqub ; red. İ. Əsgəroğlu. - Bakı : Oğuz Eli, 2010. - 304 s. : portr. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Kitabda ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən döyüşlərdə iblisə, şərə-şeytana, dolayısı ilə düşmənə qulluq eləyən nadürüstlərin çirkin xislətinə, xəyanətkar əməllərinə, habelə xalqı uçuruma aparan başabəla başbilənlərin, ikiüzlü, riyakar siyasət dəllallarının iflasına geniş yer verilmişdir.
84(5Aze)

M 52

Məmmədov, Çərkəz (Qubadlı).

Qubadlım mənim : doğma vətən həsrətli şeirlər / Ç. Məmmədov ; red. T. Cahangirov. - Bakı : Nurlan, 2010. - 108 s. ; 20 sm. - 300 nüsxə.- həd.


Bu kitabda Çərkəz Qubadlı Məmmədovun son beş ildə yazıb respublikanın müxtəlif qəzetlərdə dərc olunmuş şerləri çap olunmuşdur.
83.3(5Aze)

M 51

Məmmədov, Xanış Bayram oğlu.

Ağdamlı ziyalılar və ziyalılıq səviyyəsi : bədii-publisistik düşüncələr / X. B. Məmmədov; S. Əzimov. - Sumqayıt : Dərələyəz-M, 2010. - 472 (12) s. : rəngli foto. - həd.
84(5Aze)

Ş16

Şahmar, Elbrus.

Ömürnamə / Е. Şahmar ; red. D. Məmmədova. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2010. - 808 s. ; 20 sm. - 400 nüsxə. - həd.


"Zaman-zaman müşahidə etdiklərimi, ömür yolunda baş vermiş hadisə və əhvalatları, başımda qablaşdırıb qələmə aldığım fikir və düşüncələrimi, öncə şərqin, islam aləminin, türk dünyamızın və Azərbaycanımızın söz və ürfan əhlinin eləcə də müqəddəs kitablardakı kəlamlardan seçmələr verməyə çalışmışam.
Seyid, Nigari.

Divan / Seyid Nigari ; tərt., translit.; N. F. Məmmədli ; red. heyəti : B. Ə. Nəbiyev [et al.] ; AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. - Bakı : Elm və təhsil, 2010. - 824 s., [4] s. : rəngli foto, portr. ; 24,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8024-4-3 (cildli) : həd.


Kitaba XIX əsr böyük sufi şairi və mütəfəkkiri Mir Həmzə Seyid Nigarinin türkcə "Divan"ı, "Seyid Nigari mənaqib"i və alleqorik "Çaynamə" məsnəvisi daxildir. İlahi eşqi tərənnüm edən şairin şeirlərində vətənə, xüsusən Qarabağ torpağına sonsuz məhəbbət, mənəvi saflıq, yüksək bəşəri hisslər, həmçinin mənsub olduğu nəqşibəndi təriqətinin başlıca ideyaları, nəzəri əsasları öz əksini tapır.
83.3(5Aze)

Ə 97

Əvəzoğlu, Qafqaz (Dəmirov) .

Xanəndənin taleyi / Q. (Dəmirov). - Bakı : Elm və təhsil, 2010. - 328 (10) s. : foto ; 21 sm. - 1000 nüsxə.- həd.


Kitab məhşur xanəndə, muğam ustası "Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi" mərhum Fəxrəddin Hüseynalı oğlu Hüseynovun ömür və sənət yolundan bəhs edir.
84(5Aze)

I 54

Ildirimoğhlu, Ali .

The Gloving Lines / A. M. Ildirimoğhlu; Trans. B. İ. Hacıyev; edit. Smith.G.R. - Baku : Təhsil, 2011. - 288 p. ; 21 sm. - İngilis dilində. - 500 nüsxə. - hәd.


Ali ldirimoğhlu`s new novel-memoir " The Gloving Lines" is edifuing for grouninq on the origin, cistoms and traditions, moral values of our nation. The novel calls the readers to manhood, nobleness, to protest our national values and not to resoncile withig ignorance and imperfestion that we face in societu.


84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Telepat : satrik hekayələr və felyetonlar. Ə. İldırımoğlu ; red. N. B. Məmmədli. -Bakı : Nurlan, 2011.- 488 s. : фотo ; 20,5 sm.- 500 nüsxə -həd.


Əli İldırımoğlunun satirik hekayələrdən və felyetonlardan ibarət olan "Telepat" kitabı Molla Nəsrəddin dövründən başlamış, bu günümüzə qədər cəmiyyətdə hələ də təsadüf olunan, oxucularda həm acı gülüş, həm də dərin nifrət doğuran və müəllifin ürək ağrısı ilə qələmə aldığı ictimai bəlaları əks etdirən satirik yazılar toplusudur.
84(5Азе)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Daş yağan gün / Ə. İldırımoğlu ; red. N. Məmmədli. - Bakı : Nurlan, 2011. - 240 s. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Yazıçı Əli İldırımoğlunun oxuculara təqdim olunan "Daş yağan gün" romanında erməni millətçilərinin insani normalara sığmayan qəddarlığı, Azərbaycanın şəhər və kəndlərinə tutduğu divan tarixi faktlarla bədii dildə təsvir edilmişdir.
84(5Aze)4

S 48

Sətirlərin sədası : bədii publisistika / tərt-red. A. Həsənov. - Bakı : Aspoliqraf, 2011. - 480 s. : фотo ; 25 sm. - 500 nüsxə. - həd.
Bu kitabda görkəmli yazıçı, jurnalist Əli ildırımoğlu barədə dövrü mətbuatda dərc edilmiş yazılar, əsərlərinə dair rəylər, məqalələr, habelə ədibin zəngin, maraqlı və özünəməxsus fəlsəfi dünyagörüşünü əks etdirən müsahibələri toplanmışdır.
84(5Aze)

İ 33

İldırımoğlu, Əli Məmişov.

Telepat : satrik hekayələr və felyetonlar. Ə. İldırımoğlu ; red. N. B. Məmmədli. -Bakı : Nurlan, 2011.- 488 s. : фотo ; 20,5 sm.- 500 nüsxə -həd.


Əli İldırımoğlunun satirik hekayələrdən və felyetonlardan ibarət olan "Telepat" kitabı Molla Nəsrəddin dövründən başlamış, bu günümüzə qədər cəmiyyətdə hələ də təsadüf olunan, oxucularda həm acı gülüş, həm də dərin nifrət doğuran və müəllifin ürək ağrısı ilə qələmə aldığı ictimai bəlaları əks etdirən satirik yazılar toplusudur.


84(5Aze)4

S 48

Sətirlərin sədası : bədii publisistika / tərt-red. A. Həsənov. - Bakı : Aspoliqraf, 2011. - 480 s. : фотo ; 25 sm. - 500 nüsxə. - həd.
Bu kitabda görkəmli yazıçı, jurnalist Əli ildırımoğlu barədə dövrü mətbuatda dərc edilmiş yazılar, əsərlərinə dair rəylər, məqalələr, habelə ədibin zəngin, maraqlı və özünəməxsus fəlsəfi dünyagörüşünü əks etdirən müsahibələri toplanmışdır.
83.3(5Aze)

C 12

Cəfərxan, Firdövsi.

Dil açıb dillənən könlüm / F. Cəfərxan ; red. Ə. Xəlilov. - Bakı : Şur, 2011. - 176 s. : rəngli foto ; 21 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Kitab insan həyatında baş verən əxlaqi, estetik dəyərlərə bərabər, xalqımıza və vətənimizə qənim kəsilmiş bədnam qonşularımıza qarşı münasibət, eyni zamanda gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi nisbəti məqamlarından bəhs edir.
84(5Aze)

N 64

Nicat, Ədalət.

Gəl axtar məni : (şeirlər və epik poema)/ Ə. Nicat ; red. N. Məmməd. - Bakı : Bilik, 2011. - 160 s. : portr. ; 16 sm. - həd.


"Gəl axtar məni" Ədalət Nicatın oxucularla üçüncü görüşüdür. Kitaba şairin son zamanlar qələmə aldığı yeni şeirləri və Azərbayşanın Milli Qəhrəmanı Əliyar Əliyevə həsr olunmuş "Zəngəzur pələngi" adlı epik poeması daxil edilmişdir.
83.3(5Aze)

E 46

Yaqubova, Elmira Sabir qızı.

"Şərəfli tarixi qayıdış" / E. Yaqubova ; red. R. Qurbanov ; Azərbaycan Respublikası mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Gənclik, 2011. - 240 s. ; 20,5 sm. - həd.


Elmira Yaqubovanın son illər qələmə aldığı publisistik məqalələri əsasən Azərbaycan xalqının və bütövlükdə türk dünyasının dahi oğlu Heydər Əliyevə, onun siyasətinin müasir mərhələdə ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsinə və heydər Əliyev fondunun prezidenti, xoşməramlı səfir, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın irimiqyaslı ictimai və humanitar fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.

63.3(5Aze)5-8

B 58

Bəhcət, Bəhlul.

Qaçaq Nəbinin tarixi : vəsiqə və sənədlər üzrə / B. Bəhcət ; tərt və ön sözün müəl. İ. İ. Abbaslı, elmi red. Ə. Q. Cəfərov. - Bakı : Çıraq, 2011.-296 s. ; 20,5 sm. - 500 экз. - həd.


Əsərdə Azərbaycan tarixinin bu gün üçün gərəkli sayıla bilən bir sıra məsələlərinə toxunulmuş və Azərbaycan kəndli hərəkatı və onun görkəmli nümayəndələrindən sayılan xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbinin qaçaqçılıq fəaliyyəti arxiv sənədləri və həmin dövrdə yaşamış canlı şahidlərin xatirələri əsasında yazılmışdır.
84(5Aze)

Ə 64

Əliyeva, Ofelya Həsən qızı.

Didərginlik didir məni". / O. H. Əliyeva ; red. K. Ağayev. - Bakı : Təknur, 2011. - 352 s. : fоto. ; 21 sm. - 100 nüsxə.- həd.


"Didərginlik didir məni"kitabı müəllifin ilk kitabıdır. Kitabın adı içərisindəkilərin məzmunundan xəbər verir. Qaçqınlıq-köçkünlük ağrı-açısının adamı şair eləməsi adamın sinirlərini tərpədib-oyadıb, ələ qələm almağa vadar etməsi həqiqəti, özünü misraların ruhundan-məzmunundan hiss elətdirir.
84(5Aze)

N64

Nicat, Ədalət.

Gəl axtar məni : şeirlər və epik poema / Ə. Nicat ; red. N. Məmməd . - Bakı : Bilik, 2011. - həd.


Vətən məhəbbəti, yurd həsrəti, xalqa bağlılıq, milli təəssübkeşlik bu kitabdakı şeirlərin leytmotivini təşkil edir.
63.3(5Aze)5-8

B 58

Bəhcət, Bəhlul.

Qaçaq Nəbinin tarixi : vəsiqə və sənədlər üzrə / B. Bəhcət ; tərt və ön sözün müəl. İ. İ. Abbaslı, elmi red. Ə. Q. Cəfərov. - Bakı : Çıraq, 2011. - 296 s. ; 20,5 sm. - 500 экз. - həd.


Əsərdə Azərbaycan tarixinin bu gün üçün gərəkli sayıla bilən bir sıra məsələlərinə toxunulmuş və Azərbaycan kəndli hərəkatı və onun görkəmli nümayəndələrindən sayılan xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbinin qaçaqçılıq fəaliyyəti arxiv sənədləri və həmin dövrdə yaşamış canlı şahidlərin xatirələri əsasında yazılmışdır.

84(5Aze)

M 52

Məmmədyarlı, Məmmədyar.

Ömrümün fəsilləri / M. Məmmədyarlı ; red. İ. İlyaslı. - Sumqayıt : Dərələyəz-M, 2011. - 144 s. ; 15 sm. - 500 nüsxə. - həd.


Şairin 50 illik yubileyi ərəfəsində nəşr olunan bu kitaba müəllifin son dövrdə qələmə aldığı müxtəlif mövzulu şeirlər və "Yardımlı səfəri" adlı poeması daxil edilmişdir.
84(5Aze)

M 51

Məmmədov, Xanış Bayram oğlu.

Canlı əfsanə / X. B. Məmmədov ; red.: S. K. Əzimov, B. Q. Hüseynov. - Bakı : Vətən, 2012. - 264 s. ; 21 sm. - 200 nüsxə.- həd.


84(5Aze)

C 51

Cəfərxan, Firdövsi.

Bir ömür yetməz : şeirlər / F. Cəfərxan. - Sumqayıt : Bilik, 2012. - 128 s. : rəngli foto ; 15 sm. - 500 nüsxə. - həd.


kitab mənəvi həyatımızda baş verən hadisələr əsasən də əxlaqi, estetik və digər dəyərlərdən bəhs edən məqamları özündə əks etdirir.
84(5Aze)

S 21

Salmanov, Çingiz İsa oğlu.

Xələc inam yeri, möcüzələr ocağıdır / Ç. Salmanov ; red. K. Əhmədov. - Sumqayıt : Bilik, 2012. - həd.


Çingiz İsa oğlu Salmanovun qələmə aldığı "Xələc inam yeri, möcüzələr ocağıdır" kitabında Azərbaycanın əzəli torpağı, qədim yurd yeri olan Qubadlı rayonunun Xələc kəndi, onun tarixi keçmişi, orada yaşayan insanları, qoyduqları izlər ümumiyyətlə, xələclilərin hansı dövrlərdə və hansı torpaqlarda yaşayıb, fəaliyyət göstərməkləri haqqında məlumatlar toplum şəkildə oxuculara çatdırılır.
84(5Aze)

Q 12

Qayalı, Elburus .

Könlüm ney səsi istəyir : şeirlər / E. Qayalı. - Bakı : Bilik, 2012. - 208 s. ; 15 sm. - 1000 nüsxə. - həd.


Kitabda şairin son illərdə yazdığı müxtəlif mövzulu şeirləri toplanmışdır.

84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

Sözümün qibləsi Vətəndir / Е. Şahmar. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC 2012. - 192 s. ; 10 sm. - 500 nüsxə. - həd.


83.3(5Aze)

X 17

Xanlaroğlu, Eldar (Göyərcikli).

Yurddaşlar və yaddaşlar / E. G. Xanlaroğlu ; red. R. Hüseynova. - Bakı : Bilik, 2012. - 288 s. : xəritə, foto. - həd.


Əsərdə süjet və ana xətt Qubadlı rayonunun dağbasar kəndləri Göyərcik, Cılfır kəndlərinin qədim tarixindən, orada yaşamış nəsillərin şəcərəsindən,o, kəndlərin tanınmış tarixi şəxsləri, onların indiki törəməsinin mövqeyi, mədəniyyət abidələrinin qədim tarixindən geniş məlumatlar verilmişdir.
84(5Aze)

N 50

Nəsibov, Məhərrəm.

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim / M. Nəsibov ; red. D. Osmanlı. - Bakı : Elm və təhsil, 2012. - 84 s. : portr. ; 16 sm. - 300 nüsxə. - həd.


Müəllifin bu kitabında dünya, insan və təbiəti tərənnüm edən şeirləri toplanmışdır.
84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

Qusar beşiyim mənim : (Sənədli, bədii-publisistik, xatirə- roman) / Е. Şahmar ; red. V. Yusifli. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2012. - 400 s. ; 20 sm. - 1000 nüsxə. - həd.


Kitab Qusarın görkəmli ziyalılarından olan Zeynəddin Çələbovun ömür yolundan söz açır.
84(5Aze)

Ş 16

Şahmar, Elbrus.

"Ömürdən möhlət istərəm" / Е. Şahmar. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2013. - 304 s. : fоfo ; 20 sm. - 330 nüsxə. - həd.


Elbrus Şahmar, qəhrəmanları barədə səmimiyyətlə söz açır, xatirə və qənaətlərini gah esse, gah müsahibə, gah da poetik etüd janrlarında oxucuya çatdırır.

84(5Aze)

M 34

Mehmanqızı, Cəmilə.

Dirilərə məzar yeri / C. Mehmanqızı ; red. X. Rəsuloğlu. - Bakı : Sumqayıt, 2013. - 143 s. ; 20 sm. -həd.


"Dirilərə məzar yeri" müəllifin oxucularla ilk görüşüdür. Müharibə, həyatın gərçək üzü, təsadüf və insan taleləri kitabdakı əsərlərin başlıca qayəsini təşkil edir. Dramatiklik, həlledicilik, ardıcıllıq bu hekayələrdə axıracan izlənilir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nıəzərdə tutulur.
84(5Aze)

M 34

Mehman, Sevindik.

İşğal: roman / S. Mehman

1 kitab: Qarabağ Trilogiyası / S. Mehman ; red. İ. İlyaslı. - Bakı : Qələm, 2013. - 270 s. ; 20 sm. –nüsxə. - həd.
Kitab birinci Qarabağ müharibəsində həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsinə ithaf olunur.
84(5Aze)

M 34

Mehman, Sevindik.

İşğal: roman/ S. Mehman

11 kitab: qarabağ Trilogiyası; / S. Mehman ; red. İ. İlyaslı. - Bakı : Qələm, 2013. 275 s. ; həd.

83.3(5Aze)

İ 68

20 il Qubadlı həsrəti ilə / tərt.ed. Q. Əvəzoğlu. - Bakı : Bilik, 2013. - 280 s. : rəngli fоto ; 21 sm. - 500 nüsxə. - həd.
Qubadlı rayonunun Ermənistan respublikası tərəfindən işğal edilməsindən artıq 20 il keçir. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda yanğılı insanların fikir və duyğuları poetik ifadəsini tapmışdır. Kitab Qubadlı rayon İcra Hakimiyyə- tinin başçısı cənab Malik İsaqovun təşəbbüsü və dəstəyi ilə nəşr olunub.
63.3.(2)

Г 81

Губадлы : ворота древней Азербайджанской земли Зангезур ; / Печатается по решению Ученого совета Института истории имени А.А. Бакиханова ; рук. работы Я. М. Махмудов. - Бakı : Турхан ИПО, 2013. - 124 (8) с. : карты ; 20 см. - рус дилиндә. - һәд.
Книга посвящена истории Губадлинского района - неотьемлемой составной части древней Aзербайджанской земли Зангезур. В труде охватывается вся история Губадлы, с древнейших времен по сегодняшний день.
63.3(2)

G 99

Gubadly : the ansient Azerbaıjanı land Zanqazur`s gateway; / Published bu the decision of the Academic Council of A.A.Bakikhanov İnstitute of History ; editor Y. M. Mahmudov. - Baku : Turkhan PPA, 2013. - 120 (8) p. : карты ; 20 sm. - ingilis dilində. - həd.
The book is dedicated to the historu of Gubadiy region-an integral part of the ancient Azerbaijani land Zangazur.
63.3(2)

Q 81

Qubadlı : qədim Azərbaycan torpağı zəngəzurun qapısı; / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ; lay. rəh. Y. M. Mahmudov. - Bakı : Турхан NPB, 2013. - 424 s.: rəngli foto; xəritə, 25 sm. - Biblioqrafiya.s. 289-303. - 500 nüsxə.- həd.
"Qubadlı: qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı" fundamental monoqrafiyasında Qubadlının qəhrəman oğullarının erməni işğalçılarına qarşı mübarizəsinə, erməni təcavüzkarlarının rayon ərazisində törətdikləri dağıntılarla və vəhşiliklərə dair faktlara geniş yer verilmişdir.
63(5Aze)

Y 24

Yaqub, Mahir.

Yaddaşlardan yaddaşlara / M. Yaqub ; bur.məsul.: A. Qabilqızı, red. A. Səbuhi. - Bakı : Ünsiyyət nəşriyyatı, 2013. - 96 s. : rəngli foto ; 20 sm. - həd.


Bu kiitabda Dondarlı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin əhatə etdiyi Dondarlı, Mirlər, D. Müskanlı və Saray kəndləri haqqında məlumat verilir. Bu kəndlərin keçmişi və yetirdiyi şəxsiyyətlər haqqında bildikləri və eşitdiklərini oxuculara çatdırır.
84(5Aze)

Ə 64

Əliyeva, Ofelya Həsən qızı.

Sərgərdan ömrün fəryadı. / O. Əliyeva ; red. K. Ağayev. - Bakı : Təknur, 2013. - 282 s. : fоto., rəngli foto. - : həd.


"Sərkərdan ömrün fəryadı" kitabı müəllifin oxuculara ikinci töhfəsidir. Müəllifin ilk kitabı -"Didərginlik didir məni" kitabında oluğu kimi, burada da kitabın adı onun məzmunundan xəbər verir. Qaçqınlıq, köçkünlük ağrı-acısının adamı şair eləməsi insanın sinirlərini tərpədib, oyadıb, ələ qələm almağa vadar etməsi həqiqəti, özünü misraların ruhundan, məzmunundan hiss elətdirir.

84(5Aze)

R 47

Rəsuloğlu, Xan (Siqurd).

Vətəndəki ömrümüz / X. Rəsuloğlu ; red. Q. Əvəzoğlu. - Bakı : Bilik, 2014. - 176 s. ; 21 sm. - Rus və . - Azərbaycan dilində. - 500 nüsxə. – həd.


Siqurd Xan Rəsuloğlunun bu kitabı, bir növ, əlli illik ömrünün poetik hesabatıdır. Şair öz şeirlərində və deyimlərində insan həyatının az qala bütün əbədi suallarına öz baxış bucağını yönəldə bilmiş gəldiyi nəticələri böluşmüşdür.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə