Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar
Yüklə 460.21 Kb.
səhifə6/6
tarix22.04.2016
ölçüsü460.21 Kb.
1   2   3   4   5   6

367) Bəd xassəli melanoma üçün hansı fikir səhvdir?
A) Səthi melanoma radial şəkildə yayılır

B) Yaşlı xəstələrdə baş-boyun nahiyyəsində ən çox lentiqo tipi rast gəlinir

C) Nodulyar melanoma radial şəkildə yayılır

D) Başlanğıcını Melanositlərdən götürür

E) Displastik nevus melanomaya çevrilir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
368) Akral lentiqioz tipli melanoma ən çox harada lokalizasiya olunur?
A) Qaraciyər

B) Boyun


C) Scalp

D) Ətraflar

E) Dodaqlar
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
369) Hansı halda Bədxassəli melanoma Clarc təsnifatına görə düzgün göstərilib ?
A) Clarc 4- retikulyar dermis dərialtı toxuma sərhəddinə invaziya

B) Clarc 5- dərialtına invaziya

C) Clarc 3- retikulyar dermisə invaziya

D) Clarc 2- papilyar retikulyar dermis sərhəddinə invaziya

E) Clarc 1- papilyar dermis invaziyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
370) Hansı amil Bədxassəli melanoma üçün risk faktoru deyil?
A) İmmunosupressiya

B) Günəş şüaları

C) Xosxassəli melanositar nevuslar

D) Qadın cinsi

E) Genetik faktorlar
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
371) Ayaq dabanı və ovucda rast gəlinən melanoma tipi hansıdır?
A) Lentigo malign melanoma

B) Səthi yayılan melanoma

C) Akral lentigiaz melanoma

D) Amelanotik melanoma

E) Nodulyar melanoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
372) Bəd xasssəli melanoma əmələ gətirən törəmə hansıdır?
A) Melanoma insitu

B) Hamısı

C) Anadangəlmə melanositar nevus

D) Displastik nevus

E) Çox rast gəlinən akkiz melanositar nevus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
373) Bədxassəli melanomada ən vacib prognostik faktor hansıdır?
A) Xoralaşma

B) İlkin şişin qalınlığı

C) Şişin lokalizasiyası

D) Yaş


E) Cinsiyyət
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
374) Ən çox rast gəlinən bədxassəli melanoma tipi hansıdır?
A) Səthi yayılan melanoma

B) Amelanotik melanoma

C) Lentigo melanoma

D) Nodulyar melanoma

E) Akral lentigioz melanoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
375) Biopsiya nəticəsində Qulaq nahiyyəsində melanoma diaqnozu qoyulan 40 yaşlı xəstədə hansı halda radikal boyun disseksiyası aparılmır?
A) Səthi Bəd xassəli melanoma histoloji tipində olması

B) Breslow təsnifatına görə Törəmənin 1.5 mmdən dərin olması

C) Melanomanın vertikal böyüməsi zamanı

D) Clark təsnifatına görə Törəmənin 4-cü mərhələdə olması

E) Boyunda limfa düyünlərinin palpasiya edilməməsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
376) Aşağıdakı t Bəd xassəli melanoma iplərindən hansı erkən metastaz verir?
A) Nodulyar

B) Lentigioz

C) Səthi

D) Lentigo

E) Amelanotik
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
377) Aşağıdakılardan Hansı bədxassəli şiş deyil?
A) Bazal hüceyrəli xərçəng

B) Mukoepidermoid xərçəng

C) Lentigo maligna

D) adenokistalı xərçəng

E) Skvamoz hüceyrəli xərçəng
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
378) Kürək və ayaqda ən çox rast gəlinən melanoma növü hansıdır ?
A) Akrolentigioz melanomalar

B) Amelanotik melanoma

C) Səthi yayılan

D) Nodulyar melanomalar

E) Lentigo maligna
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
379) Ən xoş prognozlu melanoma hansıdır?
A) Mukozal melanoma

B) Akrolentigioz melanoma

C) Səthi yayılan melanoma

D) Nodulyar melanoma

E) Lentigo maligna
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
380) Hansı Bəd xassəli melanoma tipi deyil?
A) Akral lentigioz

B) Verrikoz

C) Səthi yayılan

D) Lentigo

E) Nodulyar
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
381) Aşağıdakılardan hansı Bəd xassəli melanoma ilə differensasiya edilmir ?
A) Bazal hüceyrəli xərçəng

B) İntrodermal hematoma

C) Hemangiaoma

D) Marjolin xorası

E) Seborreya keratozu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
382) Bəd xassəli melanoma tipi hansıdır?
A) Nodulyar

B) Akral lentigioz

C) Hamısı

D) Lentigo

E) Səthi yayılan
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
383) Hansı faktor Bəd xassəli melanoma ehtimalını artırmır?
A) Çilli olmaq

B) Boyun qısalığı

C) Genetik faktor

D) Günəş şüası

E) Açıq saç rəngi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
384) Qara dərili insanlarda ən çox rast gələn Bəd xassəli melanoma hansıdır?
A) Lentigo

B) Acral lentigioaz

C) Nodulyar

D) Amelonotik

E) Səthi yayılan
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
385) Hansı orta sinirin hərəki şaxəsidir?
A) N. Interossea Superior

B) N.cutaneus palmaris

C) N.cutaneus brachii

D) N. interossea Posterior

E) N.cutaneus antibrachii
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
386) Hansı mil sinirinin hərəki şaxəsidir?
A) N. Interossea Superior

B) N. interossea Posterior

C) N.cutaneus antibrachii

D) N.cutaneus palmaris

E) N.cutaneus brachii
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
387) Hansı dirsək siniri tərəfindən innervasiya edilmir?
A) M.Flexor Digitorum Profundus IV, V

B) m.flexorum carpi ulnaris

C) m.abductor pollicis longus

D) m.palmaris interosseus

E) m.dorsalis interosseus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
388) Karpal kanaldan hansı keçmir?
A) m.flexor.digitorum prof

B) m.flexor. pollicis longus

C) n.medianus

D) m.flexor. pollicis brevis

E) m.flexor.digitorum superficialis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
389) Prefix braxial plexus variasiyası hansı spinal ön köklərdən əmələ gəlir?
A) C4-8

B) C7-8,Th1-3

C) C6-8,Th1-2

D) C5-8,Th1

E) C3-7
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
390) Postfix braxial plexus variasiyası hansı spinal ön köklərdən əmələ gəlir?
A) C4-8

B) C6-8,Th1-2

C) C3-7

D) C7-8,Th1-3E) C5-8,Th1
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
391) Ulnar sinir bilək kanalında hansı əzələnin üzərində yerləşir?
A) Flexor.carpi ulnaris

B) Flexor.digitorum profundus

C) Flexor.carpi ulnaris

D) Flexor.digitorum superficialis

E) Flexor.pollicis longus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
392) Guyon kanalından aşağıdakı anatomik strukturlardan hansı keçir?
A) n.radialis,n.ulnaris

B) n.medianus,a.radialis

C) a.ulnaris,n.radialis

D) a.ulnaris,n.ulnaris

E) a.radialis. n.radialis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
393) bilək strukturunun əsasını hansı sümük təşkil edir?
A) Os Triquetrum

B) Os hamatum

C) Os scafoideum

D) Os capitatum

E) Os lunatum
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
394) Ən çox sınan bilək sümüyü hansıdır?
A) Aypara sümük

B) Qarmaqlı sümük

C) Başlı sümük

D) Üçvəchli sümük

E) Qayığabənzər sümük
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Колонтай Ю.Ю. Открытые повреждения кисти. Киев, 1983
395) Bilək hansı sümüklər vasitəsilə mil sümüyü ilə oynaq əmələ gətirir?
A) Os capitetum/hamatum

B) Os hamatum/triquetrum)

C) Os scafoideum/trapesium

D) Os scafoideum/lunatum

E) Os trapezium/trapizoideum
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
396) Hansı vətər haşiyəvi şəkli ilə biləyin mərkəzinin açılmasına səbəb olur?
A) Extension carpi radialis longus

B) Extension carpi radialis breves

C) Extension carpi ulnaris

D) Palmaris longus

E) Extension pollicis longus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
397) Anatomik külqabı nahiyyəsinin hissi innervasiyası hansı sinir təmin edir?
A) n.radialis

B) n.cutaneus.brachi lateralis

C) n.cutaneus antebrachi lateralis

D) n.medianus

E) n.ulnaris
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
398) Biləyin 1-ci açıcı yatağından hansı əzələlərin vətərləri keçir?
A) Extensor Digiti Minimi

B) Abductor Pollicis Longus,Extensor Pollicis Brevis

C) Extensor Pollicis Longus

D) Extensor Carpi Radialis Brevis,Extensor Carpi Radialis Longus

E) Extensor Digiti Carpi ulnaris
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
399) Tenar nahiyyəsinə hansı əzələlər aiddir ?
A) Hamısı

B) m.adductor pollicis

C) m.opponens pollicis

D) m.adbuctor pollicisbrevis

E) m.flexor policis brevis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
400) Hipotenar nahiyyəsinə h ansı əzələlər aiddir ?
A) m.abductordigiti minimi

B) Hamısı

C) m.opponens digiti minimi

D) m.palmaris brevis

E) m.flexor digiti minimi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
401) Sindaktiliyaya ən çox hansı barmaqlar arasındarast gəlinir ?
A) II və III

B) I,II və III

C) IV və V

D) I və II

E) III və IV
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
402) Hansı polidaktiliya növu az rast gəlinir?
A) Mərkəzi polidaktiliya

B) Postaksiyal polidaktiliya

C) Tam polidaktiliya

D) Preaksiyal polidaktiliya

E) Kompleks polidaktiliya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
403) Hansı sindrom zamanı həm kranial həm də əl anomaliyaları müşahidə edilir?
A) Poland sindromu

B) Crouzon sindromu

C) Fallat sindromu

D) Apert sindromu

E) Marfan sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
404) Mərkəzi piylənmə,mikrogenitaliya,əqli inkisafdan qalma,mərkəzi polidaktiliya ilə təzahür sindrom hansıdır?
A) Lavrence-Moon-Biedle sindromu

B) Crouzon sindromu

C) Phegler sindromu

D) Poland sindromu

E) Apert sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
405) Menopauza keçirən evdar qadın əlində keyləşmə və ağrı şikayətləri ilə həkimə müraciət etmişdir. Ilkin diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər ?
A) Revmatoid artrit

B) Gut artriti

C) De Gerven tenosinoviti

D) Kubital tunel sindromu

E) Karpal tunel sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
406) Hansı zonanın bükücü vətərinin zədələnməsi müalicəyə pis tabe olur ?
A) Zona 3

B) Zona 5

C) Zona 1

D) Zona 2

E) Zona 4
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
407) Xalq arasında ” Şeytan dırnağı” infeksiyası kimi adlandırılan barmaq infeksiyası hansıdır?
A) Felon

B) Tətik barmaq

C) Eponixiya

D) Dolama

E) Paronixiya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
408) Barmaq ucuna top dəyməsi nəticəsində meydana çıxan,Distal falanqalar arası oynağın açılmaması ilə xarakterizə edilən patologiya hansıdır?
A) Çəkic barmaq

B) Tətik barmaq

C) Bennet sınığı

D) Felon


E) Açıcı tenosinovit
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
409) Horner sindromu hansı xəstəliklə birlikdə rast gəlinə bilər?
A) Serebral iflic

B) Obstetrik iflic

C) Qurğuşun zəhərlənməsi

D) Botulizm

E) Amniotik bağ sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
410) hansı anatomik strukturlar Volkman işemik kontrakturasına daha çox məruz qalır?
A) M. Extensor Digiti Carpi,n.radialis

B) mm.lumbriciales,n.ulnaris

C) M.Extensor Digiti Carpi ulnaris, n.ulnaris

D) M.Flexor Carpi Ulnaris, n.ulnaris

E) M.Flexor Pollicis Longus,M.Flexor Digitotum Profundus ,n.medianus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
411) Travmadan sonra ,sinirin distal hissəsində baş verən dəyişikliklər necə adlanır?
A) Vallerian degenerasiyası

B) Apoptoz

C) Nevroma

D) Neyrotropizm

E) Spontan regenerasiya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
412) Siniri əhatə edən birləşdirici toxumanı daxildən xaricə doğru sayın.
A) Endo,peri,epinevrum

B) Endo,epi,perinevrum

C) peri, epi, endonevrum

D) Peri,endo,epinevrum

E) Epi,endo,perinevrum
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
413) Qurban kəsərkən əlini kəsən qəssabda 1-2 həftə sonra qara rəngli pustulalar meydana çıxmışdır,ən çoxhansı törədicidən şübhələnmək olar?
A) Shigella

B) Stafilokok

C) Streptokok

D) Qram (-) spor

E) Bacillius antracis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
414) Qurban kəsərkən əlini kəsən qəssabda 1-2 həftə sonra qara rəngli pustulalar meydana çıxmışdır,bu halda hansı preparatlarla antibiotikoterapiya məsləhətdir?
A) Vankomisin

B) Penisilin

C) 3-cü nəsil sefalosporinlər

D) Aminoqlikozid

E) Tetrasiklin
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
415) Əldə ən çox rast gəlinən bədxassəli şiş hansıdır?
A) Metastatik şişlər

B) Nəhəng hüceyrəli vətər şişi

C) Ganglion

D) Xondrosarkoma

E) Osteosarkoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
416) DE Quearin xəstəliyində hansı cərrahi metod istifadə olunur?
A) Radial sinirin transpozisiyası

B) Karpal kanalın genişləndirilməsi

C) 1-ci açıcı vətər yatağının sərbəstləşdirilməsi

D) A 1 çarx sərbəstləşdirilməsi

E) Ulnar sinirin arteriya transpozisiyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
417) Anadangəlmə baş barmaq falanqaları olmayan xəstədə aşağıdakılardan hansı müalicə növü deyil?
A) Polisizasiya

B) Kök hüceyrə nəqli

C) Ayaqdan ələ barmaq köçürmə

D) Metakarpın uzadılması

E) Protez
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
418) m.pronator teres-in içərisində hansı sinir sıxıla bilər?
A) n. Interossea Posterior

B) n.radialis

C) n.ulnaris

D) n.cutaneus antibrachii

E) n.medianus
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
419) Boksçu sınığı ən çox hansı sümükdə rast gəlinir ?
A) 3-cü əldarağı

B) qayığa bənzər

C) 4-cü əldarağı

D) Ayabənzər

E) 2-ci əldarağı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
420) Əldə ən çox rast gəlinən sümük şişi hansıdır?
A) Enxondroma

B) Osteoid osteoma

C) Osteoxondroma

D) perixondroma

E) Miositis ossificans
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
421) Əlin ən çox rast gəlinən yumşaq toxuma şişi hansıdır?
A) Xondroma

B) Lipoma

C) Ganglia

D) Mioma


E) Fibroma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
422) II-V barmaqları adduksiya vəziyyətinə gətirən əzələ hansıdır?
A) m.palmaris interosseus

B) m.adductor pollicis

C) m.dorsalis interosseus

D) mm.lumbricales

E) m.adductor pollicis brevis
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
423) Hansı mobilizasiyasına görə fleb növü deyil?
A) İnterpolasion flep

B) Rotasion flep

C) Transpozision flep

D) Aksial flep

E) İrəlilətmə flepi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
424) 43 yaşlı qadının sol qolunda pleomorfik liposarkoma aşkar edilib. Bükücü yataq cərrahiyyəsi ilə geniş rezeksiyadan sonra xəstənin qolunun ön-iç səthində təxminən 21x14 sm ölçüdə toxuma deffekti yaranıb. bükücü restorasiyanı nəzərə alaraq xəstəyə hansı flebi köçürmək məqsədə uyğundur ?
A) Funksional ayaqcıqlı m.brachioradialis əzələ-dəri transferi

B) Funksional ayaqcıqlı m.gracilis əzələ-dəri transferi

C) Funksional ayaqcıqlı m.latissimus dorsi əzələ-dəri transferi

D) Funksional sərbəst m.gracilis əzələ-dəri transferi

E) Funksional ayaqcıqlı m.trapezius əzələ-dəri transferi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
425) Süd vəzi protezlərinin ağırlaşmaları ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Protezlə əlaqədar laktasiya pozula bilər

B) Protez yerini dəyişərsə formada dəyişiklik ola bilər.

C) İnfeksiyanın əmələ gəlməsinə şərait yarada bilər

D) Protezin ətrafında yad cism reaksiyası ilə əlaqədar kapsul kontrakturası əmələ gələ bilər

E) protez parçalanması ola bilər
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
426) Dodaq xərçəngi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Ən çox alt dodaqda müşahidə olunur

B) Kişilərdə daha çox müşahidə olunur

C) Etiologiyasında siqaret, alkaqol və Ultrabənöşvəyi şüalar var

D) Dodaq xərçəngləri ağız boşluğu xərçənglərinin içində ən sürətli metastaz verən şişdir.

E) Üst dodaqda və komissuralarda proqnoz daha pisdir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
427) Dodaq xərçənginin diaqnozunda aşağıdakılardan hansının əhəmiyyəti yoxdur ?
A) sarkoidoz

B) leykoplagiya

C) herpes

D) keratoakantoma

E) piogenik qranuloma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
428) İdeal süd vəzisi kiçiltmə əməliyyatlarında səhf olanı işarələyin ?
A) Uzun müddət süd vəzisinin formasının saxlanması

B) Az çapıq

C) Estetik baxımdan qəbul edilən forma

D) Hissiyyatın saxlanılması

E) Laktasiyanın saxlanılması
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
429) Aşağıdakılardan hansı süd vəzisi rekonstruksiyasına aid deyil?
A) Qastrkrenium

B) Rubens flebi ( periiliac yağ toxuması )

C) Latissimus dorsi fleb

D) Transvers rectus abdominis flebi

E) Qluteal fleb
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
430) Dodaq xərçəngi üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Dodağın yarısını tutan şişdə “ Wedge “ rezeksiyası tətbiq olunur

B) Dodaq xərçənginin patogenezində ən çox skvamoz hüceyrəli xərçəng yer alır

C) Ən çox alt dodaqda rast gəlinir

D) Siqaret, alkoqol, ağız gigiyenasın pis olması təkan verici səbəblərdir

E) Xəstələr xora əmələ gəlməmiş müraciət edir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
431) Dodağın ən çox hansı hissəsinin götürülməsi zamanı birincili bərpa şansı mümkündür?
A) 2/3 hissəsini

B) 1/3 hissəsini

C) ½ hissəsini

D) ¾ hissəsini

E) hamısını
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
432) Dodaq xərçəngi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Şiş çıxardıqdan sonra Karapandzic a metodu ilə bərpa edilir

B) Siqaret istifadəsi residiv riskini artırır

C) ən çox üst dodaqda müşahidə olunur

D) Ultrabənövşəyi şüalar təkan verici faktordurE) Kişilərdə daha çox müşahidə edilir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə