Odločba komisije z dne 20. junija 2002 o določitvi posebnih pogojev za uvoz predelanih ali zamrznjenih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev iz Japonske
Yüklə 17.3 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü17.3 Kb.


ODLOČBA KOMISIJE
z dne 20. junija 2002
o določitvi posebnih pogojev za uvoz predelanih ali zamrznjenih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev iz Japonske
(notificirana pod dokumentno številko K(2002) 2198)
(Besedilo velja za EGP)
(2002/470/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES2, in zlasti člena 9(3)(b) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Izvedenec Komisije je opravil inšpekcijski obisk na Japonskem, da je preveril pogoje, pod katerimi se školjke proizvajajo, predelujejo, skladiščijo in pošiljajo v Skupnost.
(2) Z določbami japonske zakonodaje je "Oddelek za inšpekcijo in varnost (OIV) Ministrstva za zdravstvo, delo in socialno varstvo" odgovoren za pregled zdravstvenega stanja školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev ter za spremljanje higienskih in sanitarnih pogojev proizvodnje. Ista zakonodaja daje OIV pooblastilo, da dovoli ali prepove nabiranje školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev na določenih conah.
(3) OIV in njegovi laboratoriji so sposobni učinkovito preverjati uporabo zakonov, veljavnih na Japonskem.
(4) Pristojni organi Japonske so se zavezali, da redno in hitro posredujejo Komisiji podatke o prisotnosti planktona, ki vsebuje toksine, v nabiralnih conah.
(5) Pristojni organi Japonske so dali uradna zagotovila glede ravnanja v skladu z zahtevami, določenimi v poglavju V Priloge k Direktivi 91/492/EGS, in z zahtevami, enakovrednimi zahtevam navedene direktive, pri razvrščanju proizvodnih in distribucijskih con, odobritvi centrov za odpremo in čiščenje ter nadzor javnega zdravja in spremljanje proizvodnje.
(6) Japonska je upravičena do vključitve na seznam tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje enakovrednosti iz člena 9(3)(a) Direktive 91/492/EGS.
(7) Japonska želi izvažati v Skupnost zamrznjene in predelane školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže, ki so predhodno sterilizirani ali termično obdelani v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/25/EGS3, kakor je bila spremenjena z Odločbo 97/275/ES4. Zaradi tega naj se določijo območja proizvodnje, na katerih se lahko školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži nabirajo ter izvažajo v Skupnost.
(8) Posebni uvozni pogoji naj se uporabljajo brez poseganja v odločitve, sprejete na podlagi Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih glede zdravstvenega stanja živali, ki veljajo za dajanje v promet živali iz ribogojstva in njihovih proizvodov5, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/45/ES6.
(9) Po rezultatih, ki jih je dal inšpekcijski obisk, so postale Odločba Komisije 92/91/EGS z dne 6. februarja 1992 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede pokrovač japonskega izvora7, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/206/ES8, Odločba Komisije 94/205/ES z dne 8. aprila 1994 o določitvi posebnih pogojev za uvoz zamrznjenih ali predelanih pokrovač in drugih školjk iz rodu pokrovač s poreklom iz Japonske9, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 95/81/ES10, in Odločba Komisije 95/119/ES z dne 7. aprila 1995 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede ribiških proizvodov s poreklom iz Japonske11, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 95/537/ES12, postale zastarele in naj se razveljavijo.
(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalni odbor za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –
SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:
Člen 1
"Oddelek za inšpekcijo in varnost (OIV) Ministrstva za zdravstvo, delo in socialno varstvo" je pristojni organ na Japonskem, ki preverja in potrjuje, da školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži izpolnjujejo zahteve Direktive 91/492/EGS.
Člen 2
Predelane ali zamrznjene školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži s poreklom iz Japonske, namenjeni prehrani ljudi, morajo izvirati iz odobrenih proizvodnih območij, naštetih v Prilogi k tej odločbi.
Člen 3
Odločbe 92/91/EGS, 94/205/ES in 95/119/ES se razveljavijo.
Člen 4
Ta odločba se uporablja od 24. junija 2002.
Člen 5
Ta odločba je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 20. junija 2002
Za Komisijo

David BYRNEČlan Komisije

PRILOGA
PROIZVODNA OBMOČJA V SKLADU Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 91/492/EGS


Številka

Ime

Lokacija

Kategorija(1)

1

Vzhodni del zaliva Mutsu

Prefektura Aomori

a

(1) Razvrstitev v skladu z merili, določenimi v točki 1 poglavja 1 Priloge k Direktivi 91/492/EGS.1 UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

2 UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

3 UL L 16, 25.1.1993, str. 22.

4 UL L 108, 25.4.1997, str. 52.

5 UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

6 UL L 189, 3.7.1998, str. 12.

7 UL L 32, 8.2.1992, str. 37.

8 UL L 99, 19.4.1994, str. 44.

9 UL L 99, 19.4.1994, str. 38.

10 UL L 66, 24.3.1995, str. 24.

11 UL L 80, 8.4.1995, str. 56.

12 UL L 304, 16.12.1995, str. 51.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə