Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu
Yüklə 0.7 Mb.
səhifə1/6
tarix27.04.2016
ölçüsü0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:


Ime predpisa:

Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah


Št. zadeve:

0071-214/2007


Datum objave:

12.3.2009


Rok za sprejem mnenj in pripomb:

14.4.2009


Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Peter Skoberne, peter.skoberne@gov.siOBRAZLOŽITEV:

I.
Pravna podlaga za sprejem predlagane uredbe je prvi odstavek 26. člena in prvi odstavek 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 32/08 – odl. US; v nadaljevanju: ZON) na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 110/04 in 115/07), ki se s predlagano uredbo dopolnjuje.


Z Uredbo so bile zavarovane nekatere v Sloveniji ogrožene prosto živeče rastlinske vrste, predpisana so bila obvezna pravila ravnanja, posebni varstveni režimi ter ukrepi varstva, ki zagotavljajo njihovo ohranitev in smernice za ohranitev habitatov teh vrst, z namenom ohranitve njihovega ugodnega stanja. Uredba ureja tudi varstvo mednarodno varovanih vrst. Rastlinske vrste, ki so predmet varstva na podlagi naslovne Uredbe, so določene v prilogah k Uredbi.
Z uveljavitvijo zadnje novele Zakona o varstvu okolja (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - Uradni list RS, št. 70/08; v nadaljevanju: novela ZVO), ki je začela veljati 26. julija 2008, je bila v slovenski pravni red prenesena tudi Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (v nadaljevanju: Direktiva o okoljski odgovornosti). Zaradi tega prenosa ureja novela ZVO odgovornost za okoljsko škodo, pri čemer je okoljska škoda opredeljena kot večja škoda, ki je povzročena posebnim delom okolja. Med posebne dele okolja pa so uvrščene tudi posebej določene mednarodno varovane in zavarovane prosto živeče rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (3. člen ZVO). Prenos Direktive o okoljski odgovornosti v slovenski pravni red pa s tem še ni v celoti zaključen.
Direktiva o okoljski odgovornosti natančno določa katere rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in habitatni tipi iz Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str.7; v nadaljevanju Direktiva o habitatih) so predmet okoljske odgovornosti. Država članica pa lahko obveznost okoljske odgovornosti uvede tudi za druge zavarovane rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate in habitatne tipe, ki so ogroženi in zavarovani na nacionalnem nivoju.
Skladno z novelo ZVO, ki prepušča naravovarstvenim predpisom, da natančno določijo predmet okoljske odgovornosti, je pripravljena predlagana dopolnitev Uredbe.

II.
Predlagana dopolnitev uredbe spreminja veljavno prilogo Uredbe tako, da v poglavju A priloge, ki določa domorodne zavarovane rastlinske vrste, v stolpcu »opombe« dodaja novo kolono, kjer so z oznako »X« označene tiste rastlinske vrste in njihovi habitati, ki so predmet okoljske odgovornosti. Spreminja se celotna priloga Uredbe, torej tudi poglavje B, kjer so naveden tiste zavarovane rastlinske vrste v interesu Evropske skupnosti, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije, in ki, če se pojavijo ali razširijo na območje Republike Slovenije brez človekove pomoči iz naravnih območij razširjenosti, postanejo predmet okoljske odgovornosti.


S predlagano spremembo Uredbe se v slovenski pravni red prenašajo obveznosti samo tiste vrste, ki jih določa Direktiva o okoljski odgovornosti. Priloga ne določa zavarovanih rastlinskih vrst in njihovih habitatov na nacionalnem nivoju, kot predmeta okoljske odgovornosti, ker še niso pripravljena merila za določitev teh vrst, kakor tudi niso na voljo refetenčne vrednosti o njihovem stanju.
III.
Predlagana uredba nima neposrednih finančnih posledic za državni proračun niti ne uvaja novih administrativnih postopkov.


Osnutek!
Na podlagi prvega odstavka 26. in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 32/08 – odl. US) in zaradi izvajanja 3. člena v povezavi s 110.b členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO

o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah


1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04 in 115/07) se v tretjem odstavku 1. člena na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi:

» in določbe člena 1 Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z dne 30.4.2004, str. 56)«.2. člen
V 2. členu se dodata novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Rastlinske vrste in njihovi habitati, ki so predmet odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska odgovornost), so določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(6) V poglavju A priloge te uredbe so določene in označene domorodne rastlinske vrste in njihovi habitati, ki so predmet okoljske odgovornosti označeni v stolpcu »opombe« s črko »X«.
(7) V poglavju B priloge te uredbe so rastlinske vrste, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije in ki, če se pojavijo ali razširijo na območje Republike Slovenije brez človekove pomoči iz naravnih območij razširjenosti, postanejo predmet okoljske odgovornosti.«.

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

EVA:


Št.:

V Ljubljani, dne


Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l. r.

Predsednik


PRILOGA
Poglavje A
ZAVAROVANE RASTLINSKE VRSTE, KI SO DOMORODNE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJELatinsko ime taksonomske skupine

Slovensko ime taksonomske skupine

Latinsko ime zavarovane vrste


Slovensko ime zavarovane vrste

OPOMBE

Kult

Habitat

Nadz.

Odg.


Lichenes

lišaji

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
Bryophyta

mahovi

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.H
XDicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.H
XDrepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.H
XLeucobrium glaucum (Hedw.) Angstr.H

Meesia longiseta Hedw.H
XMannia triandra (Scop.) GrolleH
XSphagnum L.: vse vrste

šotni mah, vse vrste
HPteridophyta

praprotniceLycopodiaceae

lisičjakovke

vse vrste družine


O
Adiantaceae

laskovke

Adiantum capillus-veneris L.

venerini laski
HAspleniaceae

sršajevke

Asplenium adulterinum Milde

nepravi sršaj
H
X

Ophioglossaceae

kačjejezikovke

Botrychium simplex Hitchc.

mala mladomesečina
H
X

Gymnospermae

golosemenkeTaxaceae

tisovke

Taxus baccata L.

tisa

Angiospermae

kritosemenkeAlismataceae

porečnikovke

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

srčastolistna kaldezija
HAmaryllidaceae

narcisovke

Galanthus nivalis L.

navadni mali zvončekOo


Leucojum vernum L.

pomladanski veliki zvonček, kronicaO


Leucojum aestivum L.

poletni veliki zvončekNarcissus L.: vse vrste

narcis, narcisa, vse vrste

Asphodelaceae

zlatokorenovke

Hemerocallis lilioasphodelus L.

rumena maslenica
HApiaceae

kobulnice

Apium repens (Jacq.) Lag.

plazeča zelena
H
XEryngium alpinum L.

alpska možina
H
XHladnikia pastinacifolia Rchb.

rebrinčevolistna hladnikija
H
X

Aquifoliaceae

bodikovke

Ilex aquifolium L.

navadna bodika

Araceae

kačnikovke

Calla palustris L.

močvirska kačunka
H

Dracunculus vulgaris Schott

navadni kaček

Asteraceae

nebinovke

Arnica montana L.

arnika

C
O


Artemisia genipi Weber

klasnati pelinCarlina acanthifolia All. [s. l.]

učenska kompava
H

Leontopodium alpinum Cass.

planika
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə