Noyabr 3-5, 2009 Bakı Azərbaycan TƏŞKİlat komiTƏSİ
Yüklə 1.79 Mb.
səhifə2/12
tarix20.04.2016
ölçüsü1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

References
[1] M. L. Mehta, Random Matrices, Second ed.(Academic, New York, 1991).

[2] C. E. Porter, Statistical Theories of Spectra: Fluctuations (Academic, New York, 1965)

[3] T.Ghur,A.Muller-Groeling, and H.A. Weidenmuller, Phys.Rep. 299, (1998)189

[4] O. Bohigas, Lecture Notes in Physics 263 Springer-Verlag, Berlin, (1986) 18.

[5] M. L. Mehta, Random Matrices (Amsterdam: Elsevier, 2004) Third Edition.

[6] A. U. Abdurakhimov, et al., (BBCDHSSTTU-BW Collaboration) Phys. Lett. B 39,

371 (1972); N. Akhababian, et al., JINR Report No. 1-12114 (1979). [7] N. Akhababian et al., JINR Report No. 1-12114, 1979.

[8] E. I. Shahaliev, R. G. Nazmitdinov, A. A. Kuznetsov, M. K. Syleimanov, and O. V.

Teryaev, Physics of Atomic Nuclei 69, 142 (2006); R.G. Nazmitdinov, E.I. Shahaliev, M.K. Suleymanov, S. Tomsovic. Phys.Rev.C 79, 054905,(2009)

VECTOR MESON-BARYON STRONG COUPLING CONSTANTS IN

LIGHT CONE QCD SUM RULES
T.M.Aliev

METU, Department of Physics, Inonu Boulevard,

taliev@metu.edu.tr
Using the most general form of the interpolating current of baryons, the strong coupling constants of the light vector mesons with the octet baryons are calculated within the light cone QCD sum rules. The SU(3)_f symmetry breaking effects are taken into account in the calculations. It is shown that each of the electric and magnetic coupling constants can be described in terms of three universal functions. A detailed comparison of the results of this work on aforementioned couplings with the existing theoretical results is presented.

NEFT VƏ KİMYA SƏNAYESİ TULLANTI SULARINDAN URANİL

İONLARINI SELEKTIV SORBSİYA EDƏN SORBENTLƏRİN SİNTEZİ
*Nağıyev C.Ə., *Qəribov A.A., **Əzizov A.A., **Alosmanov R.M.
* AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu,

**Bakı Dövlət Universiteti

calalnaghiyev@mail.ru

Son illər sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiq olunan sintetik sorbentlərin sintezində diqqət onların sorbsiya edəcəyi ionların çox komponentli sənaye tullantı sularından selektiv sorbsiya qabiliyyətlərinin olmasına yetirilir. Belə tip funksional qruplara malik sorbentlərlə bağlı elmi əsərlərə dövri elmi jurnallarda geniş rast gəlmək, belə sorbentlərin sintezi və sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiqinin aktual olmasını göstərir. Son 10 il ərzində bu sahədə aparılan tədqiqat işlərində sintez olunan sorbentlərin yüksək sorbsiya tutumu ilə yanaşı, onların hər hansı iona qarşı seçici sorbsiya xassəsinə malik olmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Artıq Eichrom Technologies firması yüksək analitik xassələrə malik, molekulyar və struktur quruluşları “know-how” saxlanılan uran izotopları (238U, 235U, 234U, 232U) üçün “UTEVA Resin”, torium izotopları (232Th, 230Th, 228Th) üçün “TEVA Resin”, bütün aktinoidləri birgə seçici sorbsiyası üçün “Actinide Resin*” markalı sorbentlər sintez edib [1-3]. Hazırda bu sorbentlər müasir radiokimyada aktinoidlərin torpaqda, suda, bitki və heyvan orqanizmlərində analitik vəsfi və miqdari təyini üçün tətbiq edilir. Qeyd edək ki, bu seçici sorbentlərin sintezi çoxmərhələli sintez, mürəkkəb sintez şəraiti, sintezdə istifadə edilən polimerin və reaktivlərin bahalı olması və ən nəhayət çox vaxt tələb etdiyindən bu sorbentlər yüksək qiymətə satılır. Bu səbəbdən dünyanın heç bir yerində sənayedə bu seçici sorbentlər istifadə edilmir.

Beləliklə təqdim olunan işin məqsədi, Respublikamızın neft sənayesinin problemlərindən biri olan neftlə birlikdə çıxan lay suyunun tərkibində olan radioaktiv elementləri (uran, torium, radium və s.) lay sularından effektiv şəkildə təmizləmək üçün seçici sorbentlər sintez etməkdir.

Görülmüş işdə sellüloza əsasında sintez edilmiş yeni funksional qruplu sorbentlərin sulu məhluldan uranın seçici sorbsiyasının qanunauyğunluğu tədqiq edilmişdir. Sellüloza CCl4 mühitində, molekulyar oksigen verməklə və PCl3-lə işlənilmişdir. Alınan modifikat su, tributil-fosfat, arsenazo III, trioktilfosfinoksid, orto-fosfat turşusu, Trilon B və 4-aminoantiprinlə işlənməklə modifikasiya edilmişdir. Alınan modifikatların sorbsiya tutumu və uranın seçici sorbsiyası tədqiq edilmişdir. Tributil-fosfatla CHCl3 mühitində işlənilmiş modifikat sulu məhluldan ikivalentli və üçvalentli ionların iştirakında belə uranil ionunu yüksək seçiciliklə sorbsiya etməsi müəyyənləşdirilmişdir.

Tərkibi 98% sellülozadan ibarət olan süzgəc kağızı üzərinə PCl3 əlavə etməlkə, CCl4 mühitində, molekulyar oksigen verməklə 14 saat müddətində qara modifikat alınana kimi sintez edilib. Alınmış modifikatı su, tributil-fosfat, trioktilfosfinoksid, arsenazo-III, fosfat turşusu, Trilon-B, 4-aminoantiprinlə işlənməklə modifikasiya edilmişdir. Modifikat su, orto-fosfat turşusu ilə birbaşa, digərləriylə isə CHCl3 mühitində işlənilmişdir. Sorbentdə [~OPO(OH)2] fosfat qrupunun olması potensiometrik titirləmə metodu ilə təsdiq olunmuşdur. Modifikat sellüloza əsasında məlum metodika üzrə sintez edilmişdir [4].

Tədqiqat işində müxtəlif tərkibli sulu məhlullarda uranil ionunun qatılığı UO2SO4 duzu vasitəsi ilə yaradılmışdır. İstifadə edilən UO2SO4 duzunda 235U və 238U izotoplarının kütlə faiz nisbəti uyğun olaraq 0,32:99,68 kimidir [5]. Sorbsiya prosesi 50 mq sorbentlə 50 ml həcmdə 235U izotopunun 240,0 Bk/l həcmi aktivliyində (bu həcmi aktivlik 1060,0 mq/l UO22+ uranil ionunun qatılığına ekvivalentdir) 25ºC temperaturda, 24 saat müddətində statik şəraitdə aparılmışdır.

Sellüloza matrisinə PCl3 –in hardan tikilməsini müəyyənləşdirmək üçün sellüloza tozu preslənmiş və infraqırmızı spektroskopiya analizi üçün hazırlanmışdır. Şəkil 1-də sintezdən əvvəlki şəkil 2-də isə sintezdən sonrakı sellülozanın infraqırmızı spekrləri göstərilib.

Şəkil 2-dən göründüyü kimi ilkin sellülozanın İQ spektrində (1) biratomlu spirt qrupuna [~C6H2-OH] malik olan OH qrupunun rəqsi hesabına yaranan və mərkəzi 1159 sm-1-ə düşən udma zolağı mövcuddur. Modifikatın İQ spektrində (2) bu udma zolağının intensifliyi kəskin azalmışdır. Həmçinin, modifikatın İQ spektrində (2) ilkin sellülozanın İQ spektrində olmayan mərkəzi 1280 sm-1-ə düşən və assosasiyaolunmuş fosfat qrupun xarakterik udma yaranmışdır. Mərkəzi 1159 sm-1 olan udma zolaqlı modifikatın İQ spektrində görünməməsinin səbəbi, O=PCl3 birləşməsinin qlükopiranoza həlqəsinə birbaşa deyil, məhz biratomlu spirt qrupundakı [~C6H2-OH] oksigen körpüsü vasitəsilə bilrəşməsini göstərir.Kütləsi 50 mq olan müxtəlif modifikatlarla 50 ml pH-ı 5 olan asetat-ammonium bufer məhlulunda, 235U izotopunun 240,0 Bk/l həcmi aktivliyində (bu həcmi aktivlik 1060 mq/l UO22+ uranil ionunun qatılığına ekvivalentdir) 22ºC temperaturda, 24 saat müddətində statik şəraitdə aparılmış uranil ionunun sulu məhluldan sorbsiyasının nəticələri cədvəl 1-də verilmişdir.

Şəkil 1. İlkin sellülozanın İQ spekri Şəkil 2. CCl4 mühitində PCl3 və O2 –lə işlənmiş su ilə hidroliz edilmiş modifikatın İQ spekri (2); İlkin sellülozanın İQ spekri (1).


Modikifatın Adı

pH 5

Sorbsiya

Dərəcəsi

R, %

Statik Sorbsiya Tutumu

SST, mq/q

Statik

Sorbsiya Tutumu

SST, mq-ekv/q

Sell~[PO(OH)2]

46,7 ± 4,1

494,7 ± 27,5

1,83 ± 0,10

Sell~[PO(OH) OR1]*

91,5 ± 8,4

969,5 ± 63,2

3,59 ± 0,23

Sell~[PO(OH) OR2]

77,3 ± 5,5

818,9 ± 41,2

3,03 ± 0,15

Sell~[PO(OH) OR3]

95,8 ± 9,4

1015 ± 71

3,76 ± 0,26

Sell~[PO(OH) OR4]

21,3 ± 1,7

225,3 ± 13,5

0,83 ± 0,05

Sell~[PO(OH) OR5]

62,8 ± 4,9

666,0 ± 37,9

2,47 ± 0,14

Sell~[PO(OH) OR6]

11,9 ± 1,2

125,9 ± 7,8

0,47 ± 0,03

Cədvəldən göründüyü kimi su ilə hidroliz edilmiş modifikat [~PO(OH)2] qrupları hesabına verilmiş şəraitdə 46,7 % sorbsiya dərəcəsi göstərir. Bu zaman bu sorbentin statik sorbsiya tutumu 494,7 mq/q olur. Qeyd edək ki, tributilfosfatla və trioktilfisfinoksidlə işlənmiş modifikat uranil ionunun qatılığı 1060 mq/l olan sulu məhluldan optimal pH-da uranil ionlarını praktik olaraq tam sorbsiya edir. RTBF=91,5 ± 8,4 %; RTOFO=95,8 ± 9,4% Bu zaman statik sorbsiya tutumu müvafiq olaraq 969,5 ± 63,2 və 1015 ± 71 mq/q-a çatır.


ƏDƏBİYYAT


  1. Horwitz, E.P., et al. “Separation and Preconcentration of Uranium from Acidic Media by Extraction Chromatography.” Analytica Chimica Acta. 266 (1992), 25-37.

  2. Horwitz, E.P., et al. “Dipex: A new extraction chromatographic material fo rhte separation and preconcentration of acitnides from Aqueous solution” Reactive & Functiona Polymers (1997)

  3. Burnett, W.C., P.H. Cable, and Russ Moser, “Determination of Radium-228 in Natural Waters Using Extraction Chromatographic Resins,” Radioactivity & Radiochemistry, Vol.6, No. 3, pp. 36-43 (1995).

  4. Магеррамов А.М., Буният-заде И.А., Азизов А.А. Матераилы конференции «ФАГРАН-2006». Сборник тезисов т. 2, с.847-848. Воронеж 2006

  5. Garibov A. A., Azizov A., Alosmanov R., Naghiyev J. A. “Soprtion of Uranyl-ions in water solutions phosphorylated wood sawdust ” The Fifth Eurasian Conference Nuclear Sciences And Its Application, Ankara, 14 October 2008


THE MAIN STEPS ON IMPLEMENTATION OF RADIATION PROCESSING TECHNOLOGY - PORTUGUESE EXPERIENCE
M. Luisa Botelho

Instituto Tecnológico e Nuclear, E.N. 10, 2686-953 Sacavém, PORTUGAL

mlb@itn.pt
The development of applications of ionizing radiation for Industrial purposes in Portugal began near of 1982 with the support of IAEA under the program of Cooperation and Technical Assistance - project POR/8/002. The IAEA program of Cooperation and Technical Assistance permitted that POR/08/002 took place between 1983 up to 1988. The collaboration of the International Experts and the personnel of National Laboratory of Industrial Engineering and Technology, nowadays Nuclear and Technologic Institute (ITN), allowed the construction of a Co-60 irradiation plant, designed by Tecnabexport (Russia). This facility is located in the ITN campus in Sacavém, Portugal.

The main parameters studied prior to the implementation (sitting, design, construction, commissioning, operation, maintenance and foreseen decommission) were planned and executed according with the Portuguese legislation which is based on the International rules (IAEA Safety series) and Directive EURATOM 836/80, nowadays EURATOM n.º 1493/93.

A study of the geological stability of the site for future placement of the irradiation facility was done preceding the construction. The facility was constructed under Portuguese responsibility but designed and loaded with Co-60 by the Russian business organization: Technabexport between 1987 and 1988. The whole process was supervised and approved by the ITN’s Nuclear Protection and Safety Department. The initial activity from the cobalt-60 irradiator was 1.1x1016 Bq (295 kCi) in November 1981. Dosimetry commissioning of the Cobalt-60 was done by dose mapping the irradiation chamber, the irradiation process and the irradiator in 1985. In FIG. 1 is represented a view of the facility and a scheme of the interior. The Cobalt-60 irradiation facility was initially named GammaPi and later on Radiation Technologies Unit (UTR) and its management was under ITN’s authority until 2003. Under this period, several technical upgrading were made, aiming to improve the radiological safety and the running process. In this context a Berthold® monitoring system, physical barriers (sliding door), and sensors on critical points of the sterilization process and a process and controlmonitoring software were implemented. It was also putted into operation an automation and robotic system specially designed to place the product boxes in the irradiation chamber.

Once established a quality system for the gamma facility, the following phase is to develop, validate and control the sterilization/disinfection process. In this step, a multidisciplinary approach and a continuous dialog with product managers and personnel must be taken into consideration in the experimental design for the correct and effective establishment of irradiation process. The knowledge of product’s elements (raw material, personnel and equipment) and line production stages are important factors to the safety and quality of the irradiated product.

The research activities carried on in the UTR have been closely related with the main applications of his technology namely, the sterilization of medical devices and pharmaceuticals and other products’ decontamination. These activities have frequently been followed through by industries. These circumstances have lead to an increase interest of the industrial sector to gamma radiation sterilization processes. In 2003, ITN started a joint venture with a business organization - CHIP, S.A. (Hygienization Centrum by Ionization of Products), where ITN turned over the management and the exploitation right of UTR to CHIP, S.A.

Currently a research Cobalt-60 equipment is being upgrade and a LINAC was implemented in order to sustain the research and development in art, polymers, effluents, and others field of R&D.


a b

FIG. 1. The cobalt-60 facility, named Radiation Technologies Unit (UTR).

Outside building (a) and inside general scheme (b).


СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ СТАБИЛЬНОСТЕЙ АЗИДОМЕТИЛАМИНОВ И ТРИАЗОЛОВ
З.О.Набизаде, И.И.Мустафаев

Институт Радиационных Проблем НАНA,

Разработаны простые эффективные методы получения соединений азидометиламинов (АМА) реакциями метоксиметиламинов (ММА) с TMSN3. Азидирование обработкой TMSN3 происходит с замещением группы CN. При исследовании аддуктов АМА с DМАD обнаружена катализируемая основанием изомеризация симметричных триазолов в несимметричные.

Химия АМА давно интенсивно развивается и обеспечивает получение ценных реагентов, синтонов и материалов (включая энергетические). Поэтому востребованы новые методы их синтеза из доступных реагентов.

Идея данной работы состоит в том, что в доступных коммерческих реагентах TMSN3 группы N3 являются сильными нуклеофилами. Поэтому АМА можно получить аминометилированием этих реагентов легкодоступными алкоксиметиламинами.

АМА охарактеризованы ЯМР, в видимой области спектра (наблюдаются ионы M+· и MN3+), УФ (245-250нм) и ИК (2100-2110cм-1) анализами.

Синтетические возможности АМА показаны реакциями [3+2] циклоприсоединения PhCH2N(CH2N3)2 к DMAD и найдена катализируемая основанием перегруппировка триазола (Схема 1).С целью изучения радиационной стойкости бис-4,5 метоксикарбонил триазолил метил бензиламина образцы облучались на -источнике Co60 MRX30. Облучение проводилось в вакуумированных условиях при мощности -излучения 0.48 Гр/сек в пределах времени 5-24 часов. С целью выяснения роли кислорода при радиолизе бис-4,5 метоксикарбонил триазолил метил бензиламин облучено дозой 41.5 кГр в воздушной среде.

На рисунках 1-4 приводятся спектры ЯМР исходного (рис.1) и облученных в комнатной температуре образцов бис-4,5 метоксикарбонил триазолил метил бензиламина при различных временах облучения (рис.2-5 ч в вакууме, рис.3-24 ч в вакууме, рис.4-24 ч в воздушной среде).
Рисунок 1. Рисунок 2.


Рисунок 3. Рисунок 4.

Сравнительный анализ спектров ядерно-магнитного резонанса облученных и необлученных образцов при различных условиях показывает, что это соединение имеют высокую радиационную стабильность, даже в воздушной среде.ВЛИЯНИЕ -ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРЕТНЫЕ СВОЙСТВА ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК
Э.М. Гамидов

Иститут Радиационных Проблем НАНА

e.hamidov@yahoo.com
Исследованы влияние -облучения на электретные свойства тонокодисперсных пленок полистирола и Ф2МЭ наполненных керамическим частицами. Полимерные пленки Ф2МЭ и полистирола, полученные на Al подложке при температуре 393 К и поляризованные коронным разрядом при комнатной температуре, подвергались -облучению при дозах D= 10, 30, 50 кГр с мощностью 100 Р/ч при комнатной температуре.

Показано, что ток ТСД исходной пленки (без облучения) имеет широкий пик с плечом при температуре 313-323 К и максимумом тока при температуре 338 К. После облучения D=10 кГр, оба пика сливаются в один широкий, но низкоамплитудный пик с максимумом при температуре 328 К. Облучение дозой D= 30 кГр приводит к тому, что первоначальный пик при температуре 323 К полностью восстанавливается, а в температурном интервале 328-338 К образуется плечо. После воздействия дозы D=50 кГр имеется ярко выраженный пик с максимумом температуры при 333 К.

Характер кривых ТСД показывает, что релаксация электретных зарядов в пленках Ф2МЭ происходит, в основном, в двух этапах. В первом этапе в области температур 293-393 К в зависимости от дозы -облучения происходит перераспределения центров стабилизации с дальнейшим выбросом носителей заряда в зону проводимости. Второй этап релаксации зарядов происходит в области температур выше Т>393 К проявившимся монотонным возрастанием электропроводности. Рост интенсивностей тока ТСД в высокотемпературной области релаксации зарядов связан с собственной проводимостью, и она не влияет на элекретные заряды. Таким образом, индуцированные -излучением носители зарядов взаимодействуют с электрическим полем объемных зарядов, создают квазистабильные системы из ориентированных доменов на приповерхностных слоях полимера. Характер изменения токов ТСД в I области показывает, что -излучение, за счет образования поперечных связей влияет на молекулярную подвижность сегментов макромолекул.

Установлено, что влияние -облучения на пленок Ф2МЭ полученных из раствора заключается в следующем. При дозах облучения до 10-15 кГр преобладают процессы деструкции полимера, связанные с радиационным зарядом и аморфизацией. Дальнейшее увеличение дозы приводит к увеличению зарядов и образованию локальных полей, достаточных для индицирования конформационных превращений, следовательно, к увеличению кристалличности и уменьшению молекулярной подвижности. Существенная роль в релаксации электретных зарядов играет структура и упорядоченность приповерхностных слоев электретных пленок Ф2МЭ. Электретные свойства Ф2МЭ, т.е. (CH2-CF2)n – (CF2 – CF2)m связаны дипольной поляризацией сегнетоэлектрической -фазы. В этой фазе молекулярные диполи преимущественно организованы сегментами макромолекул ТТ конформации. Различие ионных радиусов атомов H и F приводит к тому, что цепи имеют дипольные моменты, на значения которых сильно влияет состояние поверхности подложек.

Исходная пленка ПС имеет три максимума тока: при температурах 327 К, 403 К и менее заметный инверсный пик при 448 К. После дозы D=10 кГр первый пик смещается на температуру 333 К, температура максимума второго пика наоборот, уменьшается и становится 398 К, а третий пик исчезает. Отметим, что в обоих случаях амплитуды первых пиков на порядок больше, чем амплитуды вторых пиков. После воздействия дозы D=30 кГр амплитуда первого пика уменьшается на два порядка, а второго пика на порядок. Температура максимума первого пика опять становится 327 К, а второго пика не изменяется. При дозе D=50 кГр на кривых токов ТСД первый пик становится не заметным, амплитуда второго пика уменьшается почти два раза, а температура его не изменяется. Вместе с тем, появляется плечо в температурном интервале 408–423 К. Следует отметить, что после воздействий электрических разрядов на спектре ТСД пленок (толстых) наблюдались четыре пика: слабые при 318 и 338 К, заметные при 373 и 383 К.

Первый пик на кривых токов ТСД полистирола, по нашему мнению, связан с мелкими ловушками образованными поверхностными дефектами. Ранее нами показано, что на положение этого пика существенно влияет подложка, на которой эти пленки получены. Тогда можно предположить, что доза 10 кГр приводит к уменьшению подвижности приповерхностных слоев, что увеличивает температуру начала релаксации заряда. А уменьшение температуры второго пика связано с увеличением сегментальной подвижности, так как в температурном интервале 379-383 К полистирол переходит в эластичное состояние. Дальнейшее увеличение дозы -облучения влияет только на амплитуды второго пика: с увеличением дозы -облучения амплитуда уменьшается почти по экспоненциальному закону. Доза 30 кГр приводит к уменьшению и амплитуды и температуры максимума первого пика, что является следствием деструктивного воздействия. Дальнейшее увеличение дозы приводит к полному уничтожению мелких поверхностных ловушек, образовывая глубокие ловушки в виде плечо в температурном интервале около 328 К.

Уменьшение амплитуды пика при 318-323 К в зависимости от дозы облучения может быть использовано в  - дозиметрии при оценки величины поглощенной дозы.

Таким образом, для направленного изменения электретных свойств ПС без применения различных внешних воздействий, целесообразно изготовление тонких пленок из раствора на высокоэнергетической подложке.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə