NİzamnaməSİ Ümumi müddəalar[1]
Yüklə 170.97 Kb.
səhifə3/3
tarix22.02.2016
ölçüsü170.97 Kb.
1   2   3

12. Cəmiyyətin müstəqil (kənar) auditi

 

Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müstəqil (kənar) auditi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

13. Cəmiyyətin tabeliyində olan müəssisələri ilə qarşılıqlı münasibətləri

 

13.1. Cəmiyyətin tabeliyində olan müəssisələri ilə qarşılıqlı münasibətləri Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına, bu Nizamnaməyə, habelə müəssisələrin nizamnamələrinə və cəmiyyətdaxili sənədlərə uyğun olaraq tənzimlənir.13.2. Cəmiyyət tabeliyində olan müəssisələrə icrası məcburi olan göstərişlər vermək və onlar tərəfindən mövcud normativ hüquqi aktlara zidd qəbul edilmiş qərarları ləğv etmək hüququna malikdir.

13.3. Cəmiyyətin hüquqları:

13.3.1. mövcud normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq, müəssisələri ilə balansında olan əmlakı (binalar, qurğular, avadanlıqlar, maşın və mexanizmlər, inventarlar, xammal və s.) başqa müəssisələrə və vətəndaşlara icarəyə vermək üçün, habelə balansda əks olunmuş fondları silmək üçün müəyyən edilmiş qaydada razılıq vermək;

13.3.2. tabeliyində olan müəssisələrinin idarəetmə orqanlarını formalaşdırmaq;

13.3.3. tabeliyində olan müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyəti üzrə proqnoz göstəricilərinin formalaşmasına və hesabatlara nəzarət etmək, bu məsələlərə aid tövsiyələr və təkliflər vermək, müzakirəsində iştirak etmək;

13.3.4. tabeliyində olan müəssisələrinin fəaliyyətlərinin yekunlarına baxılmasını təmin etmək;

13.3.5. tabeliyində olan müəssisələrindən onların təqsiri üzündən Cəmiyyətə dəymiş zərərin əvəzini ödəməyi tələb etmək;

13.3.6. tabeliyində olan müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini təhlil və təftiş etmək;

13.3.7. tabeliyində olan müəssisələrinə münasibətdə ali idarəetmə orqanının səlahiyyətlərini həyata keçirmək;

13.3.8. qanunvericilikdə və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər hüquqlar.

 

14. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi

 

14.1. Cəmiyyətin yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə) ümumi yığıncağın qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Bu zaman qərar yığıncaqda iştirak edən səhmdarların üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qoşulma şəklində yenidən təşkil halı istisna olmaqla, Cəmiyyət yeni yaranan hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alındığı andan yenidən təşkil edilmiş sayılır.14.2. Cəmiyyət başqa hüquqi şəxsin ona qoşulması şəklində yenidən təşkil edilərkən, qoşulan hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan Cəmiyyət yenidən təşkil edilmiş sayılır.

14.3. Cəmiyyət yenidən təşkil edilərkən, hüquqi varislik Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

14.4. Cəmiyyət yenidən təşkil edilərkən, təhvil aktı və ya bölünmə balansı tərtib olunur.

14.5. Təhvil aktında və bölünmə balansında yenidən təşkil edilmiş Cəmiyyətin kreditorları və borcları barədə öhdəlikləri, o cümlədən tərəflərin mübahisə etdikləri öhdəliklər üzrə hüquqi varislik haqqında müddəalar olmalıdır.

14.6. Təhvil aktı və bölünmə balansı Cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq edilir və Nizamnamə ilə birlikdə İdarə Heyəti tərəfindən yeni yaranmış hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması və ya mövcud Cəmiyyətin Nizamnaməsində dəyişikliklər edilməsi üçün təqdim olunur.

14.7. Cəmiyyətin yenidən təşkili haqqında qərar qəbul etmiş ümumi yığıncaq bu qərar barədə onun kreditorlarına yazılı bildiriş göndərməyi İdarə Heyətinə tapşırır.

14.8. Cəmiyyətin ləğvi onun mövcudluğunun və fəaliyyətinin, hüquq və vəzifələrinin hüquqi varislik qaydasında başqa şəxslərə keçmədən xitam verilməsi deməkdir.

14.9. Cəmiyyət aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər:

ümumi yığıncağın qərarı ilə, o cümlədən hüquqi şəxsin mövcudluğu üçün nəzərdə tutulan müddətin qurtarması və ya yaradılması zamanı qarşıya qoyulan məqsədin əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq;

Cəmiyyətin yaradılması zamanı yol verilmiş qanunvericilik pozuntuları ilə əlaqədar onun qeydiyyatının məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıldığı halda;

lazımi xüsusi icazə (lisenziya) olmadan fəaliyyət və ya qanunla qadağan edilmiş fəaliyyət həyata keçirildikdə və ya qanunvericilik digər şəkildə dəfələrlə və ya kobudcasına pozulduqda, habelə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan başqa hallarda məhkəmənin qərarı ilə;

müflisləşmə nəticəsində;

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər hallarda.

14.10. Cəmiyyətin əmlakının dəyəri kreditorların tələblərinin ödənilməsi üçün yetərli deyildirsə, o yalnız müflisləşmə nəticəsində ləğv edilə bilər.

14.11. Ümumi yığıncaq Cəmiyyətin ləğvi haqqında qərar qəbul etdikdən sonra, bu barədə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqana ləngimədən məlumat verməyə borcludur.

14.12. Cəmiyyətin ləğvi haqqında qərar qəbul etmiş ümumi yığıncaq Ləğvetmə Komissiyasını təyin edir və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq, ləğvetmə qaydasını və müddətlərini müəyyənləşdirir.

14.13. Ləğvetmə Komissiyasının təyin edildiyi andan Cəmiyyətin işlərini idarə etmək səlahiyyətləri ona keçir. Ləğvetmə Komissiyası ləğv edilən Cəmiyyətin adından məhkəmədə çıxış edir.

14.14. Ləğvetmə Komissiyası Cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbuat orqanlarında onun ləğv edilməsi və kreditorlarının tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında məlumat dərc etdirir. Bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən iki aydan az ola bilməz. Ləğvetmə Komissiyası kreditorları aşkar etmək və debitor borcunu almaq üçün tədbirlər görür, habelə Cəmiyyətin ləğvi haqqında kreditorlara bildiriş göndərir.

14.15. Kreditorların tələblərinin irəli sürülməsi müddəti qurtardıqdan sonra Ləğvetmə Komissiyası aralıq ləğvetmə balansı tərtib edir. Balansa ləğv edilən Cəmiyyətin əmlakının tərkibi, kreditorların irəli sürdükləri tələblərin siyahısı, habelə bu tələblərə baxılmasının nəticələri haqqında məlumatlar daxil edilir. Aralıq ləğvetmə balansını ümumi yığıncaq təsdiq edir.

14.16. Cəmiyyətin pul vəsaiti kreditorların tələblərini ödəmək üçün yetərli deyildirsə, ləğvetmə komissiyası onun əmlakını açıq hərracda satır.

14.17. Cəmiyyətin kreditorlarına pul vəsaitini Ləğvetmə Komissiyası Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 62-ci maddəsində müəyyənləşdirilmiş növbəlilik qaydasında, aralıq ləğvetmə balansına uyğun olaraq, onun təsdiq edildiyi gündən başlayaraq ödəyir.

14.18. Kreditorlarla hesablaşmalar başa çatdıqdan sonra Ləğvetmə Komissiyası təsdiq olunmuş ləğvetmə balansını hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərir.

14.19. Kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra Cəmiyyətin qalan əmlakı onun səhmdarlarına verilir.

14.20. Cəmiyyətin ləğvi bu barədə qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan başa çatmış, Cəmiyyət isə mövcudluğuna son qoymuş sayılır.

14.21. Ləğvetmə Komissiyasının tələblər irəli sürülməsi üçün müəyyənləşdirdiyi müddət qurtardıqdan sonra, kreditorun bildirdiyi tələblər kreditorların vaxtında bildirdiyi tələblər ödənildikdən sonra ləğv edilən şəxsin qalan əmlakından ödənilir.

14.22. Cəmiyyətin kreditorlarının ləğvetmə komissiyası tərəfindən qəbul edilməmiş tələbləri kreditorun iddia ilə məhkəməyə müraciət etmədiyi hallarda, habelə məhkəmə qərarı ilə kreditora ödənilməsindən imtina edilmiş tələbləri ödənilmiş sayılır.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2011-ci il 4 may tarixli 68 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR[6]

 

Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Strukturu 

1. "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin aparatı

2. "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan hüquqi şəxs olmayan təşkilatlar:

2.1. "Bakı Sukanal" İdarəsi

2.2. "Sumqayıt Sukanal" İdarəsi

2.3. "Abşeron Sukanal" İdarəsi

2.4. "Oğuz-Qəbələ-Bakı Su Kəməri" İdarəsi

2.5. "Kür Su Kəmərləri" İdarəsi

2.6. "Ceyranbatan Su Kəmərləri" İdarəsi

2.7. "Xaçmaz Su Kəmərləri" İdarəsi

2.8. "H.Z.Tağıyev adına Su Kəmərləri" İdarəsi

2.9. "Sanqaçal Su Kəmərləri" İdarəsi

2.10. Nəqliyyat və Xüsusi Texnika İdarəsi

3. "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan hüquqi şəxslər (müəssisələr):

3.1. "Sutikinti" Müəssisəsi

3.2. İstehsalat-Texniki Komplektləşdirmə İdarəsi

3.3. "Birləşmiş Sukanal" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

3.4. "Gəncə Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

3.5. "Şəki Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

3.6. "Göyçay Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

3.7. "Ağdaş Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

3.8. "Sukanal" Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

 

 

 İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       31 yanvar 2006-cı il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 1, maddə 59)2.       26 sentyabr 2007-ci il tarixli 146 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 922)

3.       30 sentyabr 2009-cu il tarixli 157 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 846)

4.       11 noyabr 2010-cu il tarixli 210 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 1039)

5.       4 may 2011-ci il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

[1] 4 may 2011-ci il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi"nin 4.11-ci, 4.12-ci, 7.2-7.4-cü, 7.6-cı, 8.14-cü, 9.1-ci bəndində ikinci halda, 9.2-ci, 9.3-9.5-ci, 10.15-ci, 11.1-ci, 11.5-ci bəndlərində və 11.3.3-cü yarımbəndində ismin müvafiq hallarında "prezident" sözləri ismin müvafiq hallarında "sədr" sözləri ilə, 7.3-cü, 9.5-ci bəndlərində və 9.2.6-cı yarımbəndində ismin müvafiq hallarında "vitse-prezidentlər" sözləri ismin müvafiq hallarında "sədr müavinləri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 31 yanvar 2006-cı il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 1, maddə 59)  ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 1.2-ci bəndində “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.30 sentyabr 2009-cu il tarixli 157 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 846) ilə təsdiq edilmiş "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi"nin 1.2-ci bəndində "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 11 noyabr 2010-cu il tarixli 210 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 1039) ilə təsdiq edilmiş "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi"nin 9.2.13-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.2.13. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Hökumətinin tapşırığı ilə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması üzrə beynəlxalq sazişlərin bağlanması üzrə danışıqlar aparır, onları müəyyən olunmuş qaydada imzalayır və imzalanmış sazişlərin icrasına nəzarəti təmin edir;

 

[4] 26 sentyabr 2007-ci il tarixli 146 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 922)  ilə Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi"nin 11.1-ci bənddə "daxili audit sistemi" sözlərindən sonra "(Audit Komitəsini)" sözləri əlavə edilmişdir. 

[5] 26 sentyabr 2007-ci il tarixli 146 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 922)  ilə Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi"nin 11.2-ci bənddə "əməkdaşları" sözündən sonra "(Audit Komitəsinin üzvləri)" sözləri, "müəyyən edilmiş tələblərlə bərabər" sözlərindən sonra "müvafiq qanunda nəzərdə tutulmuş və" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 4 may 2011-ci il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Strukturu" yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 22 mart tarixli 50 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

 

STRUKTURU

 

1. Bakı Su Kəməri İstismar İdarəsi2. Bakı Kanalizasiya Xidməti İdarəsi

3. Suölçmə Cihazlarının İstismarı Təsərrüfatı və Su Satışı Müəssisəsi

4. Kür Su Kəmərləri İstehsalat İstismar İdarəsi

5. Ceyranbatan Su Kəmərləri İstehsalat İstismar İdarəsi

6. Xaçmaz Su Kəmərləri İdarəsi

7. H.Z.Tağıyev adına Su Kəmərləri İdarəsi

8. Sanqaçal Su Kəmərləri İdarəsi

9. “Birləşmiş Sukanal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

10. “Gəncə Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

11. “Sumqayıt Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

12. “Şəki Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

13. “Göyçay Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

14. “Ağdaş Sukanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

15. Avtonəqliyyat və Mexanizasiya Müəssisəsi

16. “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

17. İstehsalat-Texniki Komplektləşdirmə İdarəsi

18. “Sutikinti” Müəssisəsi

19. “Büllur” Poliqrafiya Müəssisəsi

20. “Babək” İdman-Sağlamlıq Mərkəzi
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə