NİzamnaməSİ Ümumi müddəalar[1]
Yüklə 170.97 Kb.
səhifə2/3
tarix22.02.2016
ölçüsü170.97 Kb.
1   2   3

8. Cəmiyyətin Direktorlar Şurası

 

8.1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq Cəmiyyətin Direktorlar Şurası yaradılır. Cəmiyyətin Direktorlar Şurası öz səlahiyyətləri daxilində ümumi rəhbərliyi və Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. Direktorlar Şurasının üzvlərinin, sədrinin seçilməsi, azad edilməsi, səlahiyyəti, iş qaydası və onların fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər bu Nizamnamə ilə müəyyən edilir.8.2. Aşağıdakı şəxslər Direktorlar Şurasının üzvü ola bilməzlər:

8.2.1. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının üzvləri;

8.2.2. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvləri;

8.2.3. mülkiyyət lehinə iqtisadi fəaliyyət sahəsində qulluq mənafeyi əleyhinə, habelə ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər;

8.2.4. müflis olmuş müəssisələrin Direktorlar Şurasının və ya İdarə Heyətinin üzvü olmuş şəxslər.

8.3. Bu Nizamnamənin 8.2-ci maddəsində göstərilən hallarda, habelə şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti müəyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırıldıqda, o, tutduğu vəzifədən azad olunması ilə bağlı ərizə ilə müraciət etdikdə, bu Nizamnamə ilə üzərinə düşən vəzifələri icra etmədikdə, yaxud lazımi qaydada icra etmədikdə, həmçinin bu Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər hallarda Direktorlar Şurasının üzvü tutduğu vəzifədən azad edilə bilər.

8.4. Direktorlar Şurasının üzvləri öz vəzifələrini icra edərkən, Cəmiyyətin mənafeyini üstün tutmalı, Cəmiyyətin işgüzar imkanlarından, xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı əldə etdikləri məlumatlardan şəxsi məqsədlər üçün istifadə etməməli, şəxsi maraqları ilə Cəmiyyətin maraqları arasında konflikt mövcud olduqda, bu barədə Direktorlar Şurasına məlumat verməlidirlər.

8.5. Direktorlar Şurasının üzvləri və sədri səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak edən səsli səhm sahiblərinin sadə səs çoxluğu ilə üç ildən artıq olmayan müddətə 7 nəfər tərkibdə seçilirlər. Onlar yeni müddətə seçilə bilərlər.

8.6. Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının tərkibi Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş sayın yarısına qədər azaldıqda, otuz təqvim günü ərzində Cəmiyyətin növbədənkənar ümumi yığıncağı çağırılaraq, Direktorlar Şurasına yeni üzvlər seçilməlidir. Digər hallarda Direktorlar Şurasının azad olunmuş üzvlərinin yerinə yeni üzvlər növbəti yığıncaqda seçilirlər.

Direktorlar Şurasının və ya onun üzvünün səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ümumi yığıncağın qərarı ilə həyata keçirilə bilər.

8.7. Direktorlar Şurasının aşağıdakı səlahiyyətləri var:

8.7.1. öz səlahiyyətləri daxilində Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək;

8.7.2. maliyyə ili bitdikdən sonra altı aydan gec olmayaraq, səhmdarların illik ümumi yığıncağını çağırmaq;

8.7.3. səhmdarların illik ümumi yığıncağı barədə bu Nizamnamə və qanunvericiliyə uyğun olaraq səhmdarlara məlumat vermək;

8.7.4. öz təşəbbüsü ilə səhmdarların növbədənkənar yığıncağını çağırmaq;

8.7.5. qanunvericiliyə zidd olmadıqda, Cəmiyyətin İdarə Heyəti üzvlərinin eyni zamanda digər təşkilatda vəzifə tutmasına razılıq verilməsi məsələsinə baxmaq;

8.7.6. Cəmiyyətin icra orqanının üzvünün şəxsi marağı ilə Cəmiyyətin mənafeyi arasında ziddiyyətə səbəb ola bilən əqdlərin bağlanması barədə müraciətə baxaraq qərar qəbul etmək;

8.7.7. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişinin keçirilməsi barədə qərar qəbul etmək;

8.7.8. bir tərəfdən Cəmiyyət, digər tərəfdən səsli səhmlərin ən azı 5 faizinə sahib olan səhmdar və ya İdarə Heyəti üzvü iştirak edən sazişlərin, müqavilələrin, kontraktların (əmək müqavilələri istisna olmaqla) bağlanması barədə qərarlar qəbul etmək;

8.7.9. İdarə Heyəti üzvlərinin mükafatlandırılması məsələsinə baxmaq;

8.7.10. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25%-dən artıq məbləği olan kontraktların bağlanması barədə ümumi yığıncağa təkliflər vermək;

8.7.11. öz səlahiyyətinə aid məsələlərlə bağlı Cəmiyyətin idarə olunmasına görə Cəmiyyətin ümumi yığıncağı qarşısında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşımaq;

8.7.12. aşağıdakı məsələlər barədə ümumi yığıncağa təkliflər vermək:

8.7.12.1. səhmdarlara verilən dividendlərin məbləği və verilmə tarixi barədə;

8.7.12.2. Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının artırılması və ya azaldılması qaydası haqqında;

8.7.12.3. Cəmiyyətin daxili münasibətlərini tənzimləyən normativ sənədlərin layihələri barədə;

8.7.12.4. Cəmiyyətin strateji inkişaf istiqamətləri və proqramları barədə;

8.7.12.5. Cəmiyyətin nümayəndəliklərini, filiallarını, törəmə müəssisələrini yaratmaq və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında;

8.7.12.6. Cəmiyyətin yenidən təşkili və onun fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında;

8.7.12.7. maliyyə qoyuluşları, səhmlərin alınması və ya xarici investorlarla birgə müəssisələr yaratmaq barədə;

8.7.12.8. Direktorlar Şurası sədrinin, üzvlərinin, Təftiş Komissiyasının sədrinin və üzvlərinin təyin və azad edilməsi barədə.

8.8. Direktorlar Şurasının sədri ümumi yığıncaq tərəfindən Direktorlar Şurası üzvləri arasından seçilir. O, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. Direktorlar Şurasının sədri bu Nizamnamədə göstərilən səbəblərə görə öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, habelə öz xahişi ilə vəzifəsindən azad edilmək üçün müraciət etdikdə, Direktorlar Şurası onun vəzifələrinin icrasını növbəti ümumi yığıncaq keçirilənədək üzvlərin birinə həvalə edə bilər.

8.9. Direktorlar Şurası sədrinin aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

8.9.1. Direktorlar Şurasının adından ümumi yığıncaq çağırmaq və orada sədrlik etmək;

8.9.2. Direktorlar Şurası iclaslarının gündəliyini hazırlamaq;

8.9.3. Direktorlar Şurasının qərarlarının həyata keçirilməsi üzərində nəzarət etmək;

8.9.4. Direktorlar Şurasının iş planlarını tərtib etmək və Direktorlar Şurası üzvlərinə tapşırıqlar vermək;

8.9.5. Direktorlar Şurasının səlahiyyətləri daxilində sənədləri imzalamaq;

8.9.6. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətlər.

8.10. Direktorlar Şurası üzvlərinin səlahiyyətləri onlar arasında aparılmış vəzifə bölgüsünə və Direktorlar Şurasının sədrinin verdiyi tapşırıqlar əsasında müəyyən edilir.

8.11. Direktorlar Şurasının sədri və üzvləri öz səlahiyyətlərinin icrası zamanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin, bu Nizamnamənin ümumi yığıncağının qərarlarının tələblərinə riayət etməyə və qanunsuz fəaliyyətlərinə görə Cəmiyyətə vurduqları zərərin əvəzini ödəməyə borcludurlar.

8.12. Səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə Direktorlar Şurasının sədrinə və üzvlərinə əmək haqqı verilə bilər.

8.13. Direktorlar Şurasının iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq, keçirilir. İclaslar yaranmış problemlərin həlli üçün istənilən vaxt çağırıla bilər.

8.14. Direktorlar Şurasının növbədənkənar iclasları Direktorlar Şurası sədrinin, üzvlərinin ən azı 50 faizinin, Təftiş Komissiyası sədrinin, Cəmiyyətin sədrinin təklifi ilə çağırıla bilər. Bu cür təkliflər daxil olduqdan sonra 15 gün ərzində Direktorlar Şurasının sədri növbədənkənar iclası çağırmağa borcludur.

8.15. Direktorlar Şurasının üzvlərinə iclasın başlanmasına azı 5 gün qalmış bildiriş göndərilir. Bildirişdə iclasın vaxtı, yeri, gündəliyi və digər məlumatlar göstərilir. İclasın gündəliyindəki məsələlərlə bağlı materiallar bildirişə əlavə edilir. İclasda iştirak edə bilməyən üzvlər gündəlikdəki məsələlərlə bağlı öz mövqelərini yazılı formada təqdim edə bilərlər. Səsvermə zamanı bu nəzərə alınır.

8.16. İclasda yetərsay olmaq üçün Direktorlar Şurasının azı üçdə iki hissəsi iştirak etməlidir. Bu halda 8.15-ci maddəyə uyğun olaraq, təqdim edilmiş yazılı müraciətlər də nəzərə alınır. Yetərsay olmadıqda, 15 gündən sonra yeni iclas çağırılır.

8.17. Direktorlar Şurası üzvlərinin hər biri bir səsə malikdir. İclasda üzürlü səbəbə görə iştirak edə bilməyən üzv yazılı ərizə ilə səsvermə hüququnu iclasda iştirak edən digər üzvə verə bilər.

Direktorlar Şurasının üzvü onun şəxsi maraqları ilə bağlı məsələlərin həlli zamanı səsvermədə iştirak edə bilməz və bu zaman yetərsay müəyyən edilərkən, onun iştirakı hesaba alınmır. Belə marağı olan Direktorlar Şurasının üzvü iclasda bu barədə məlumat verməlidir. O, könüllü şəkildə səsvermədən imtina etmirsə, maraq barədə şübhələri aradan götürmək qeyri-mümkündürsə, məsələ Direktorlar Şurası sədrinin mülahizəsi əsasında həll edilir.

8.18. Direktorlar Şurasının qərarları iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin səsi həlledici olur.

8.19. Direktorlar Şurasının iclasları protokollaşdırılır. Protokolların dəqiq aparılması üçün Direktorlar Şurasının katibi məsuliyyət daşıyır. İclasda iştirak edən bütün üzvlər protokolu imzalayırlar. Onlar protokolun məzmunu ilə bağlı 10 gün ərzində öz irad və təkliflərini təqdim edə bilərlər.

8.20. İdarə Heyətinin və Təftiş Komissiyasının üzvlərinin Direktorlar Şurasının iclasında iştirak etmək hüquqları vardır. İclaslara digər şəxslər də dəvət oluna bilərlər. Onların səsvermə hüquqları yoxdur.

8.21. Direktorlar Şurası öz fəaliyyətinin təşkili üçün bir neçə üzvdən ibarət olan komissiyalar yarada bilər. Komissiyaların səlahiyyətləri Direktorlar Şurasının normativ sənədləri ilə tənzimlənir.

8.22. Cəmiyyətin katibi Direktorlar Şurası tərəfindən təyin edilir. Onun əsas vəzifəsi Direktorlar Şurası iclaslarının çağırılmasını təşkil etməkdən, onun protokolunu aparmaqdan, Direktorlar Şurası üzvlərinə müvafiq informasiyaların çatdırılmasından və s. ibarətdir.

 

9. Cəmiyyətin sədri

 

9.1. Cəmiyyətə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad edilən sədr rəhbərlik edir.9.2. Cəmiyyətin sədri:

9.2.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir;

9.2.2. Cəmiyyətin filiallarının və nümayəndəliklərinin yaradılması və ləğvi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq qərarlar qəbul edir;

9.2.3. Cəmiyyətin və onun müəssisələrinin strukturunu və ştat cədvəllərini təsdiq edir, işçilərin əməyinin ödənilməsinin forma və sistemini müəyyən edir;

9.2.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq, Cəmiyyətin üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsi və onun hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür;

9.2.5. Cəmiyyət adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir, onun mənafelərini bütün dövlət orqanlarında, müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda (o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda) təmsil edir;

9.2.6. Cəmiyyətin sədr müavinlərini vəzifəyə təyin edir, onların arasında vəzifə bölgüsü aparır və onları tutduqları vəzifədən azad edir;

9.2.7. Cəmiyyətin əmlakı barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sərəncam verir, müqavilələr bağlayır və yaxud onlara xitam verir, etibarnamələr verir, banklarda hesablaşma hesabı və digər hesablar açır, vəsait yönəltmək hüququndan istifadə edir, daxili intizam qaydalarını müəyyən edir;

9.2.8. Cəmiyyətin mərkəzi aparatının işçilərini, tabeliyində olan müəssisələrin icra orqanlarının rəhbərlərini və İdarə Heyətinin qərarı ilə müəyyən edilmiş digər rəhbər işçilərini müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir;

9.2.9. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Cəmiyyətin daşınmaz və ya daşınar əmlakını girov qoymaq, icarəyə vermək və ya digər formada özgəninkiləşdirmək haqqında qərarlar qəbul edir;

9.2.10. Cəmiyyətin və onun tabeliyində olan müəssisələrin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir;

9.2.11. Cəmiyyətin struktur bölmələrinin, filial və nümayəndəliklərinin əsasnamələrini, müəssisələrinin nizamnamələrini təsdiq edir;

9.2.12. Cəmiyyətin perspektiv inkişaf planı, digər müəssisələrə kapital qoyuluşu, digər müəssisələrin səhmlərinin əldə olunması, bu Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, Cəmiyyətin illik hesabları, mühasibat balansları, mənfəət və zərər hesabları, mənfəət və zərərin bölüşdürülməsi barədə Direktorlar Şurasına təkliflər verir;

9.2.13. su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə beynəlxalq sazişlərin bağlanması üzrə danışıqlar aparır, onları imzalayır və imzalanmış sazişlərin icrasını təmin edir;[3]

9.2.14. Cəmiyyətin ümumi yığıncağının, Direktorlar Şurasının və İdarə Heyətinin müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər istisna olmaqla, Cəmiyyətin idarə edilməsi ilə bağlı bütün digər məsələlər barədə qərar qəbul edir;

9.2.15. Cəmiyyətdə mühasibat uçotu işini, maliyyə və statistik hesabat işlərinin təşkili üçün məsuliyyət daşıyan Cəmiyyətin baş mühasibini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir;

9.2.16. Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağının hüquqi şəxs statuslu müəssisələr, o cümlədən törəmə açıq səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması barədə qərarlarının icrasını təmin edir.

9.3. Cəmiyyətin sədri öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarını və Cəmiyyətin Nizamnaməsini rəhbər tutur.

9.4. Cəmiyyətin sədri Cəmiyyətin idarə edilməsi, cari fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində əmrlər verir. Bu əmrlər Cəmiyyətin və onun müəssisələrinin bütün işçiləri üçün məcburi qüvvəyə malikdir.

9.5. Cəmiyyətin sədri iş yerində olmayanda və ya vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə mane olan hallar meydana çıxdıqda, yaxud öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə, onun səlahiyyətlərini sədr müavinləridən biri həyata keçirir.

 

10. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası

 

10.1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ümumi yığıncağın qərarı ilə Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası yaradılır. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası cəmiyyətin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.10.2. Təftiş Komissiyası 5 nəfərdən ibarət tərkibdə ümumi yığıncaqda iştirak edən səsli səhm sahiblərinin sadə səs çoxluğu ilə seçilir. Təftiş Komissiyasının üzvlüyünə fiziki şəxslər seçilir. Təftiş Komissiyasının üzvü Cəmiyyətin səhmdarı, Direktorlar Şurasının və İdarə Heyətinin üzvü, Cəmiyyətlə birbaşa və ya dolayı maddi münasibətləri olan, son 2 il ərzində Cəmiyyətlə əmək münasibətlərində olan, son 5 il ərzində Cəmiyyətin audit yoxlamasında iştirak edən şəxslər ola bilməzlər. Təftiş Komissiyası üzvlərindən azı birinin mühasibat uçotu, maliyyə hesabatı və ya audit sahəsində müvafiq təcrübəsi olmalıdır.

10.3. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının üzvlərinin səlahiyyət müddəti 3 ildir.

10.4. Təftiş Komissiyasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:

10.4.1. daxili və maliyyə nəzarətinin adekvat sistemlərinin yaradılması və effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi;

10.4.2. Cəmiyyətin maliyyə fəaliyyətini təftiş etmək, maliyyə hesabatları rejiminə riayət edilməsinə, Cəmiyyətin daxili yoxlamaları və daxili auditi sisteminin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

10.4.3. müstəqil kənar auditorun təyin edilməsi üzrə ümumi yığıncağa tövsiyələr vermək, onun işinin həcmini, məqsədini və vəzifəsini müəyyən etmək;

10.4.4. Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarını qiymətləndirmək, zəruri hallarda ümumi yığıncağın tapşırığı ilə Cəmiyyətin maliyyə fəaliyyətinə aid olan ayrı-ayrı məqamları yoxlamaq;

10.4.5. ümumi yığıncağa hesabatlar, rəylər və ya tövsiyələr təqdim edilməmişdən qabaq Direktorlar Şurası ilə məsləhətləşmələr aparmaq;

10.4.6. mühasibat uçotunun düzgünlüyü, sənədlərin saxlanması, maliyyə hesabatlarının tərtibi, daxili yoxlama və auditin fəaliyyəti barədə ümumi yığıncağın tapşırığı ilə məruzələr hazırlamaq;

10.4.7. Cəmiyyətin maliyyə fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq genişləndirilməsi, dəyişdirilməsi və təkmilləşdirilməsi tədbirləri barədə tövsiyələr vermək;

10.4.8. qarşısında duran vəzifələrin həlli məqsədi ilə Cəmiyyətin daxili audit sistemindən istifadə etmək;

10.4.9. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq, digər səlahiyyətlərdən istifadə etmək.

10.5. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının tələbi ilə Cəmiyyətin bütün orqanları və vəzifəli şəxsləri Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan sənədləri təqdim etməlidirlər.

10.6. Təftiş Komissiyası sədrinin aşağıdakı hüquq və vəzifələri vardır:

10.6.1. Təftiş Komissiyasının adından səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağının çağırılması barədə təklif vermək;

10.6.2. Təftiş Komissiyasının iclaslarını çağırmaq və orada sədrlik etmək;

10.6.3. Təftiş Komissiyası üzvləri arasında vəzifə bölgüsü aparmaq və onlara tapşırıqlar vermək.

10.7. Təftiş Komissiyası üzvlərinin səlahiyyəti onlar arasında aparılmış vəzifə bölgüsü və Təftiş Komissiyası sədrinin tapşırıqları əsasında müəyyən edilir.

10.8. Təftiş Komissiyası, onun sədri və üzvləri öz fəaliyyətlərində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin, bu Nizamnamənin, ümumi yığıncağın öz səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi qərarların müddəalarını rəhbər tuturlar və bu müddəaları pozduqlarına görə məsuliyyət daşıyırlar.

10.9. Aşağıdakı şəxslər Təftiş Komissiyasının üzvü ola bilməzlər:

10.9.1. Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının üzvləri;

10.9.2. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvləri;

10.9.3. Mülkiyyət lehinə iqtisadi fəaliyyət sahəsində qulluq mənafeyi əleyhinə, habelə ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər;

10.9.4. müflis olmuş müəssisələrin təftiş komissiyalarının və ya idarə heyətlərinin üzvü olmuş şəxslər.

10.10. Bu Nizamnamənin 10.9-cu maddəsində göstərilən hallarda, habelə şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti müəyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırıldıqda, o, tutduğu vəzifədən azad olunması ilə bağlı ərizə ilə müraciət etdikdə, bu Nizamnamə ilə üzərinə düşən vəzifələri icra etmədikdə, yaxud lazımi qaydada icra etmədikdə, həmçinin bu Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər hallarda Təftiş Komissiyasının üzvü tutduğu vəzifədən azad edilə bilər.

10.11. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının tərkibi Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş sayın tərkibinin yarısına qədər azaldıqda, otuz təqvim günü ərzində Cəmiyyətin növbədənkənar ümumi yığıncağı çağırılaraq, Təftiş Komissiyasına yeni üzvlər seçilməlidir. Digər hallarda Təftiş Komissiyasının azad olunmuş üzvlərinin yerinə yeni üzvlər növbəti yığıncaqda seçilirlər.

Təftiş Komissiyasının və ya onun üzvünün səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ümumi yığıncağın qərarı ilə həyata keçirilə bilər.

10.12. Təftiş Komissiyasının sədri ümumi yığıncaq tərəfindən Təftiş Komissiyası üzvləri arasından seçilir. O, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. Təftiş Komissiyasının sədri bu Nizamnamədə göstərilən səbəblərə görə öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, habelə öz xahişi ilə vəzifəsindən azad edilmək üçün müraciət etdikdə, Təftiş Komissiyası onun vəzifələrinin icrasını növbəti ümumi yığıncaq keçirilənədək üzvlərin birinə həvalə edə bilər.

10.13. Təftiş Komissiyasının üzvləri öz vəzifələrini icra edərkən, Cəmiyyətin mənafeyini üstün tutmalı, Cəmiyyətin işgüzar imkanlarından, xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı əldə etdikləri məlumatlardan şəxsi məqsədlər üçün istifadə etməməli, şəxsi maraqları ilə Cəmiyyətin maraqları arasında konflikt mövcud olduqda, bu barədə Təftiş Komissiyasına məlumat verməlidirlər.

10.14. Təftiş Komissiyasının iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq, keçirilir. İclaslar yaranmış problemlərin həlli üçün istənilən vaxt çağırıla bilər.

10.15. Təftiş Komissiyasının növbədənkənar iclasları Təftiş Komissiyası sədrinin, üzvlərinin ən azı 50 faizinin, Təftiş Komissiyası sədrinin, Cəmiyyətin sədrinin təklifi ilə çağırıla bilər. Bu cür təkliflər daxil olduqdan sonra 15 gün ərzində Təftiş Komissiyasının sədri növbədənkənar iclası çağırmağa borcludur.

10.16. Təftiş Komissiyasının üzvlərinə iclasın başlanmasına azı 5 gün qalmış bildiriş göndərilir. Bildirişdə iclasın vaxtı, yeri, gündəliyi və digər məlumatlar göstərilir. İclasın gündəliyindəki məsələlərlə bağlı materiallar bildirişə əlavə edilir. İclasda iştirak edə bilməyən üzvlər gündəlikdəki məsələlərlə bağlı öz mövqelərini yazılı formada təqdim edə bilərlər. Səsvermə zamanı bu nəzərə alınır.

10.17. İclasda yetərsay olmaq üçün Təftiş Komissiyasının azı üçdə iki hissəsi iştirak etməlidir. Bu halda 10.16-ci maddəyə uyğun olaraq, təqdim edilmiş yazılı müraciətlər də nəzərə alınır. Yetərsay olmadıqda, 15 gündən sonra yeni iclas çağırılır.

10.18. Təftiş Komissiyası üzvlərinin hər biri bir səsə malikdir. İclasda üzürlü səbəbə görə iştirak edə bilməyən üzv yazılı ərizə ilə səsvermə hüququnu iclasda iştirak edən digər üzvə verə bilər.

Təftiş Komissiyasının üzvü onun şəxsi maraqları ilə bağlı məsələlərin həlli zamanı səsvermədə iştirak edə bilməz və bu zaman yetərsay müəyyən edilərkən, onun iştirakı hesaba alınmır. Belə marağı olan Təftiş Komissiyasının üzvü iclasda bu barədə məlumat verməlidir. O, könüllü şəkildə səsvermədən imtina etmirsə, maraq barədə şübhələri aradan götürmək qeyri-mümkündürsə, məsələ Təftiş Komissiyası sədrinin mülahizəsi əsasında həll edilir.

10.19. Təftiş Komissiyasının qərarları iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin səsi həlledici olur.

10.20. Təftiş Komissiyasının iclasları protokollaşdırılır. Protokolların dəqiq aparılması üçün Təftiş Komissiyasının katibi məsuliyyət daşıyır. İclasda iştirak edən bütün üzvlər protokolu imzalayırlar. Onlar protokolun məzmunu ilə bağlı 10 gün ərzində öz irad və təkliflərini təqdim edə bilərlər.

10.21. İdarə Heyətinin və Direktorlar Şurasının üzvlərinin Təftiş Komissiyasının iclasında iştirak etmək hüquqları vardır. İclaslara digər şəxslər də dəvət oluna bilərlər. Onların səsvermə hüquqları yoxdur.

 

11. Daxili audit və maliyyə nəzarəti mexanizmi

 

11.1. Cəmiyyət bilavasitə Direktorlar Şurasına, Təftiş Komissiyasına və sədrə tabe olan daxili audit sistemi (Audit Komitəsini) təsis edir. Daxili audit və bu sistemin işini icra edən şəxslər öz fəaliyyətlərində Cəmiyyətin xüsusi şöbələrindən, filial və nümayəndəliklərindən, törəmə cəmiyyətlərindən asılı deyildirlər və öz funksiyalarını icra edərkən müstəqil qiymət vermək, nəticələr çıxarmaq hüququna malikdirlər.[4]11.2. Cəmiyyətin daxili auditinin əməkdaşları (Audit Komitəsinin üzvləri) Cəmiyyətin bütün işçiləri üçün müəyyən edilmiş tələblərlə bərabər müvafiq qanunda nəzərdə tutulmuş və aşağıdakı əlavə tələblərə cavab verməlidirlər:[5]

11.2.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi sahəsində və ekspertiza aparacaqları sahədə müvafiq biliklərə malik olmaq;

11.2.2. hüquq, iqtisadiyyat, yaxud mühasibat uçotu sahəsində ali təhsili olmaq;

11.2.3. su təchizatı, yaxud su sanitariyası sahəsində azı 2 illik staja malik olmaq.

11.3. Daxili auditin aşağıdakı səlahiyyəti vardır:

11.3.1. Cəmiyyətin, o cümlədən onun struktur bölmələrinin fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Cəmiyyətin daxili qaydalarına uyğunluğunu yoxlamaq;

11.3.2. Cəmiyyətin istehsal və xidmət fəaliyyətinin, habelə maliyyə statusunun dəqiq qiymətləndirilməsi məqsədi ilə bütün sahələrdə aparılan xüsusi əməliyyatların mütəmadi auditini aparmaq;

11.3.3. daxili audit yoxlamalarının nəticələri barədə, habelə ortaya çıxmış çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflər barədə Direktorlar Şurasına, Təftiş Komissiyasına və Cəmiyyətin sədrinə məlumat vermək;

11.3.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və bu Nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətlər.

11.4. Cəmiyyətin bütün müvafiq bölmələri və əməkdaşları daxili auditi həyata keçirən əməkdaşların tələbi ilə onlara zəruri olan sənədləri təqdim etməyə, onlara öz vəzifələrinin icrası üçün zəruri şəraiti yaratmağa borcludurlar.

11.5. Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının təşəbbüsü ilə, ümumi yığıncağın və ya Direktorlar Şurasının qərarı ilə və ya Cəmiyyətin səsli səhmlərinin on faizdən artıq hissəsinə malik olan səhmdarların və Cəmiyyətin İdarə Heyətinin, sədrinin tələbi ilə həyata keçirilir.

 

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə