NevşEHİR İL Özel idaresi Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği Binası Çevre Düzenleme İşi
Yüklə 27.07 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü27.07 Kb.
İHALE İLANI

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği Binası Çevre Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:

2009/49198

1- İdarenin

a) Adresi

:

Ragıp Üner Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Avanos Yolu 5.km 50300 – NEVŞEHİR/MERKEZ

b) Telefon ve faks numarası

:

384 – 215 10 11–12–13 Faks: 215 10 18

c) Elektronik posta adresi

:

info@nevsehirozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www. nevsehirozelidare.gov.tr

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çevre Düzenleme İşi, 1 Adet Çevre Düzenleme İşi

b) Yapılacağı yer

:

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği Binası

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Nevşehir İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

26 Mayıs 2009 Salı günü, saat: 14:30
 1. - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   1. — Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası.

    1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

   2. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

   3. - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

   4. - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   5. -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

   6. - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

   7. - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

   8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.  1. - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   1. - İş deneyim belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

  1. - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat Müh.veya Mimar

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı [aynı adresten/Nevşehir İl Özel İdaresi Yat. Ve İnş. Müd. adresinden] satın alınabilir.

  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
DİĞER HUSUSLAR

İŞ BU İŞTE ÖDEME TEK SEFERDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.
/
Standart Form – KİK002.1/Y
Açık İhale Usulü İlan Formu


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə