Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suchá hora
Yüklə 16.9 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü16.9 Kb.

RK-34-2015-42
Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suchá hora
pro: jednání rady kraje č. 34/2015 dne 18. 11. 2015

zpracoval(a): J. Pokorný

předkládá: E. Horná


počet stran: 2

počet příloh: 1


Popis problému:
Jedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace Suchá hora ve smyslu § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Přírodní rezervace Suchá hora byla poprvé vyhlášena v roce 1996 Nařízením Okresního úřadu Třebíč č. 101-1/96. Název zvláště chráněného území zůstává Suchá hora.

Přírodní rezervace byla původně zřízena na lesních pozemcích na celkové výměře 16,61 ha. Postupem doby byly na území s velmi cennými biotopy v okolí provedeny inventarizační průzkumy rostlin a živočichů. Z nich vyplynula potřeba rozšířit území původní přírodní rezervace o lokalitu navazující v jižní části na původní přírodní rezervaci o tzv. „Malou Suchou horu“ o výměře 14,45 ha.Nově vyhlášená přírodní rezervace má celkovou výměru 31,06 ha.. Nová hranice přírodní rezervace nekopíruje vždy hranice parcel, a proto bylo nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit její hranice.Návrh řešení, zdůvodnění:
Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace, jež ponese název Suchá hora, podle materiálu RK-34-2015-42, př. 1.

Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Suchá hora je znázorněno v téže příloze.

Navrhovaná přírodní rezervace Suchá hora se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálním území Velký Dešov (obec Dešov), přibližně 15 km jihozápadně od Moravských Budějovic. Její celková výměra je 31,06 ha.

Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace jsou květnaté bučiny a hercynské dubohabřiny s výskytem významných rostlin a živočichů. V podrostu bučin najdeme dymnivku plnou (Corydalis solida), dále bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), dymnivku dutou (Corydalis cava), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), kopytník evropský (Assarum europaeum), kostřavu lesní (Festuca altissima), sveřep Benekenův (Bromus benekenii), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), pšeníčko vytrvalé (Milium effusum), sasanku hajní (Anemonoides nemorosa) a sasanku pryskyřníkovitou (Anemonoides ranunculoides).

Na výše popsané zachovalé lesní porosty je vázán výskyt řady významnějších druhů ptáků, např. ostříž lesní (Falco subbuteo), včelojed lesní (Pernis apivorus), holub doupňák (Columba oenas), strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), žluna šedá (Picus canus). Zajímavý je i výskyt silně ohroženého netopýra rezavého (Nyctalus noctula).

Lokalita je významná i z mykologického hlediska. Spolehlivě zde bylo determinováno 79 druhů hub. Mezi nejvýznamnější zástupce patří především holubinka habrová (Russula carpini), kriticky ohrožený ryzec rudohrdlý (Lactarius rubrocinctus), psivka obecná (Mutinus caninus) a další.

Ochranné pásmo přírodní rezervace Suchá hora nebude vyhlašováno, ale bude jím v souladu s § 37 odst. 1 ZOPK území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní rezervace. Ochranné pásmo je tvořeno převážně lesními pozemky.

Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní rezervace Suchá hora a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní rezervace na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.

Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Suchá hora byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Suchá hora nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.

Území přírodní rezervace Suchá hora není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče bude prováděna v převážné míře jako součást běžného lesnického obhospodařování, některé speciální zásahy a opatření bude zajišťovat Kraj Vysočina.Stanoviska:
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:
Rada kraje

vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 20/2015, o zřízení přírodní rezervace Suchá hora, dle materiálu RK-34-2015-42, př. 1.


odpovědnost: OŽPZ

termín: 31. 12. 2015


úkol – odpovědnost: OŽPZ

úkol – termín: 31. 12. 2015


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə