Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə3/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

4.2 Veljavnost ponudbe


Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva oddaje ponudb.

Zavod lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva Zavoda za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakor koli drugače spreminja svojo ponudbo.

5. ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA
Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:

 • da bodo vse dobavljene storitve in blago v skladu z veljavnimi standardi in normativi, ki veljajo v RS ter kvaliteto zahtevano s temi Navodili;

 • da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

 • da se v celoti strinja in sprejema pogoje Zavoda, navedene v teh Navodilih, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del, ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

 • da je ob izdelavi ponudbe upošteval vse dele teh Navodil;

 • da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

 • da ne bo imel do Zavoda predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če v predmetnem postopku ne bo izbran;

 • za resničnost oziroma verodostojnost vseh predloženih podatkov in prilog k ponudbi.


6. CENA IN PLAČILNI POGOJI
6.1. Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (€) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste. DDV mora biti naveden posebej. Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvedbe javnega naročila.


Cena, ki jo ponuja ponudnik in po kateri je ponudnik pripravljen dobaviti predmet naročila, mora biti razvidna iz ponudbe (priloga C) oz. predračunske specifikacije (priloga C/1 – C/12).
6.2. Plačilni pogoji
Zavod bo plačal izvajalcu opravljene dobave storitev skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Zavod bo izvajalcu plačeval opravljene storitve na podlagi izstavljenih računov za posamezno fazo, katerih priloga so primopredajni zapisniki, iz katerih bodo razvidne storitve po posameznih postavkah. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe.
Zavod bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo. V primeru spremembe Zakona o izvrševanju proračuna RS bosta stranki upoštevali plačilni rok, kot ga bo določal Zakon, če bo ta rok daljši od ponujenega.

7. MERILA ZA IZBOR

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila za izbor so cena, izkušenost osebnega mentorja, dosedanje sodelovanje osebnih mentorjev z Zavodom, lokalna prisotnost ponudnika in že izvedeni projekti področju zaposlovanja ranljivih skupin, dolgotrajno brezposelnih, težje zaposljivih in invalidov in/ali programov/storitev/projektov na socialnovarstvenem področju.
V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežejo enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki je zbral več točk pri merilu cena. V primeru, da tudi v tem primeru dva ali več ponudnikov pri merilu cena dosežejo enako število točk, bo izbran tisti, ki je ponudil najnižjo ceno.
Maksimalno število točk po vseh kriterijih skupaj (od M1 do M5) je 100 točk.

Merila in njihova podrobnejša obrazložitev

Max. št. točk

M1

CENA

Najnižja cena se ovrednoti s 30 točkami, vsaka naslednja najnižja pa tako, da se od prejšnje najnižje odštejejo 3 točke30

M2

IZKUŠENOST OSEBNEGA MENTORJA s skupinskimi in individualnimi oblikami dela s težje zaposljivimi, dolgotrajno brezposelnimi osebami in invalidi

10*

Osebni mentor ima od 5 let do 7 let delovnih izkušenj na področju skupinskih in individualnih oblik dela s težje zaposljivimi in dolgotrajno brezposelnimi osebami in invalidi

4

Osebni mentor ima več kot 7 let delovnih izkušenj na področju skupinskih in individualnih oblik dela s težje zaposljivimi in dolgotrajno brezposelnimi osebami in invalidi
*število točk se izračuna tako, da se sešteje izkušenost posameznega mentorja (4 ali 10 točk za vsakega) ter deli s številom mentorjev

10

M3


DOKAZILA MENTORJEV IZVAJALCEV DELAVNIC

20

Mentor izvajalec delavnic je v zadnjih dveh letih v lokalnem območju območne službe izvajal različne programe za BO. Za vsak program 1 točka, največ 5 programov
**število točk se izračuna tako, da se za vsak program vsakemu mentorju šteje ena točka, točkuje pa se največ pet programov. Ta vsota se deli s številom vseh mentorjev.


5**

Mentor izvajalec delavnic je v zadnjih dveh letih izvedel najmanj dve delavnici ali dve skupinski obliki obravnave s težje zaposljivimi, dolgotrajno brezposelnimi osebami in invalidi.
Mentor izvajalec delavnic je v zadnjih dveh letih izvedel najmanj 10 delavnic Kluba za iskanje zaposlitve oz. Svetovalnice.
Mentor izvajalec delavnic je v zadnjih dveh letih izvedel več kot 10 delavnic Kluba za iskanje zaposlitve oz. Svetovalnice.
*** število točk se izračuna tako, da se seštejejo točke vsakega mentorja, ki je izvajal delavnice ali storitve zaposlitvene rehabilitacije in se vsota deli s številom mentorjev, ki so delavnice/storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajali.


5***

10***


15***

M4

LOKALNA PRISOTNOST

Ponudnik ima sedež oz. registrirano enoto znotraj območja območne službe predmeta javnega naročila.

Ponudnik dokazuje svoj sedež ali poslovno enoto z izjavo, v kateri navede, kje in pod katero vložno številko je registriran sedež ponudnika oz. njegove poslovne enote. V primeru, da enota ni registrirana, mora ponudnik v svoji ponudbi navesti listinske dokaze, s katerimi dokazuje obstoj poslovne enote in na podlagi katerih bo naročnik lahko preveril pravilnost ponudnikovih navedb.10

M5

DODATNE REFERENCE PONUDNIKA

Kratek opis z dokazili o izvajanju psihosocialnih in drugih programov/storitev/ projektov na področju zaposlovanja ranljivih skupin, dolgotrajno brezposelnih, težje zaposljivih in invalidov in/ali programov/storitev/projektov na socialnovarstvenem področju z najmanj dvema izvedenima delavnicama oziroma najmanj dvema izvedenima skupinskima oblikama obravnave ter kratek opis in dokazila o sodelovanju v mednarodnih in nacionalnih projektih na tem področju dela. Dodatne reference ponudnik izkazuje na obrazcu D/3 in D/4a in D/4b za vsak projekt/program z najmanj dvema izvedenima delavnicama oziroma najmanj dvema izvedenima skupinskima oblikama obravnave v zadnjih 3 letih od datuma objave tega javnega naročila nazaj.

Za vsak projekt se prizna največ 6 točk- maksimalno 5 projektov.


30
SKUPAJ

100


Strokovna komisija v postopku ocenjevanja ponudbe potrdi ustreznost predloženih referenc.

8. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Javno naročilo se nanaša na izvajanje aktivnosti A4: Programi za spodbujanje neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela


Naslov projekta

Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih

Kratek naziv: Razvoj storitev in pripomočkov VKONaziv operativnega programa

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Razvojna prioriteta

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Prednostna usmeritev

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Cilj projekta je povečevanje socialne vključenosti oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela. Program bo ciljni skupini pomagal pri aktivaciji za vrnitev oziroma vstop na trg dela.


Cilji so opolnomočenje udeležencev za vključevanje na trg dela, povečevanje njihove fleksibilnosti in zaposljivosti ter izobraževanje za njihov lažji prehod iz neaktivnosti v zaposlitev in/ali v storitve vseživljenjske karierne orientacije (VKO) in aktivne politike zaposlovanja (APZ).
Namen programa je ugotavljanje ovir in potencialov udeležencev ter njihova motivacija za vrnitev na trg dela, odpravljanje prepoznanih ovir, razvoj potencialov ter motivacija in izobraževanje udeležencev za učinkovit nastop na trgu dela.

Namen programa je tudi spodbujanje razvoja novih programov, ki bodo odgovarjali na specifične potrebe te ciljne skupine.


8.1. Predvideno število vključenih po posameznih območnih službah:
 

štev. vključenih v 1.modul

štev. vključenih v 2.modul

štev. vključenih v 3.modul

štev. vključenih v 4.modul

OS Celje

1060

833

227

151

OS Koper

365

287

78

52

OS Kranj

479

376

103

68

OS Ljubljana

1293

1016

277

185

OS Maribor

1406

1105

301

201

OS Murska Sobota

349

274

75

50

OS Nova Gorica

132

104

28

19

OS Novo mesto

409

321

88

58

OS Ptuj

377

296

81

54

OS Sevnica

323

253

69

46

OS Trbovlje

272

214

58

39

OS Velenje

534

419

114

76

SLOVENIJA

7000

5500

1500

1000
8.2 Opredelitev pojmov
Ciljna skupina

Ciljna skupina so osebe, ki so oddaljene od trga dela in niso prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Naročnik bo v program napotoval:
 • začasno nezaposljive osebe na podlagi 9., 117. in 186. člena Zakona o urejanju trga (Uradni list RS, št. 80/2010, v nadaljnjem besedilu: ZUTD), in 40. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni listi RS, št. 61/ 2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre).


Osebni mentor

Osebni mentor je strokovnjak, ki skupaj z udeležencem načrtuje, izdela in spremlja realizacijo dogovora o aktivnostih udeleženca. Osebni mentor ima znanja, kompetence in delovne izkušnje s področja usposabljanja in/ali izobraževanja ter zaposlovanja težje zaposljivih oseb, ranljivih skupin in/ali invalidov. Udeležencu zagotavlja podporo pri realizaciji dogovora in vseh aktivnostih, ki so za to potrebne. Z njim se bo udeleženec dogovarjal o vključevanju v posamezne module, o vseh aktivnostih v sklopu posameznega modula in o vseh eventualnih temah, ki se bodo pojavile tekom vključitve v program.

Naloge mentorja so informiranje, svetovanje, usmerjanje, izobraževanje in po potrebi tudi zastopanje pri različnih institucijah, če udeleženec k reševanju problema ne more pristopiti sam. Udeleženca ves čas spodbuja k aktivnemu in odgovornemu pristopu pri soočanju z lastnimi ovirami in težavami ter koriščenju lastnih potencialov.
Osebni mentor koordinira delo vseh članov strokovnega tima in skrbi za uskladitev mnenj članov tima v poročilih. Osebni mentor je odgovoren za skupino največ 12 udeležencev.
Strokovni tim izvajalca

Strokovni tim obvezno sestavljajo socialni delavec, psiholog, zdravnik specialist s področja medicine dela in delovni terapevt ali tehnolog, po potrebi pa tudi drugi strokovnjaki glede na ovire udeleženca. Za njihovo koordinacijo je odgovoren osebni mentor.


Strokovni tim v triaži zagotavlja izvedbo usmerjevalnih in svetovalnih storitev ter tudi zdravstvenih storitev z namenom ocene delozmožnosti, prepoznave težav in potenciala posameznega udeleženca ter njegovega usmerjanja v ustrezne izobraževalne vsebine v okviru razpisane vsebine delavnice za učinkovit nastop na trgu dela. Strokovni tim v četrtem modulu zagotavlja spremljanje in podporo udeležencu pri izvajanju dogovora o aktivnostih z usmerjanjem in svetovanjem ter po potrebi z izvajanjem drugih izobraževalnih vsebin. Člani strokovnega tima so različno časovno obremenjeni glede na razpisne pogoje tehnične specifikacije. V triaži aktivno sodelujejo vsi člani tima, v tretji in četrti modul se vključujejo po strokovni presoji mentorja.
Dogovor o aktivnostih

Dogovor o aktivnostih je dokument, v katerem se udeleženec in ponudnik dogovorita o vsebini in poteku programa ter pravicah in obveznostih obeh. Dogovor se ves čas trajanja programa ustrezno dopolnjuje, nadgrajuje in po potrebi spreminja.


Osebni potencial udeleženca

Osebni potencial udeleženca predstavljajo vse tiste osebnostne lastnosti, sposobnosti, znanja, veščine, kompetence, delovne izkušnje, zdravstveno stanje, motivacija, pripravljenost za spremembe načina življenja, socialna mreža in druge prednosti udeleženca, ki lahko posamezno ali skupaj pripomorejo k njegovi aktivaciji in vrnitvi na trg dela.


Osebna mapa

Osebna mapa je zbirka dokumentov udeleženca programa.

Obvezne vsebine osebne mape so:


 • življenjepis osebe z opisom vseh njenih znanj (formalnih in neformalnih), veščin in dosedanjih delovnih izkušenj (tako plačanih kot neplačanih), kompetenc, interesov in želja ter zaposlitvenih ciljev;

 • opis pridobljenih znanj, veščin in kompetenc v tem programu, s poudarkom na pridobljenih kompetencah za iskanje zaposlitve;

 • pisna mnenja in priporočila izvajalca, delodajalcev in drugih, s poudarkom na prednostih udeleženca.8.3 Podrobnejša opredelitev vsebine po modulih in njihovo trajanje
1. modul: MOTIVACIJSKA DELAVNICA (trajanje 2 uri, izvedba skupinska)

2. modul: TRIAŽA (trajanje do 15 ur, izvedba večinoma individualna)

3. modul: DELAVNICA ZA UČINKOVIT VSTOP NA TRG DELA (trajanje 4 mesece oz. 240 ur, izvedba večinoma skupinska)

4. modul: SPREMLJANJE IN PODPORA UDELEŽENCU PRI IZVAJANJU DOGOVORA O AKTIVNOSTIH ZA VSTOP NA TRG DELA (trajanje do 3 mesece oz. 30 ur, izvedba praviloma individualna)

Pri opredelitvi ur trajanja modulov naročnik izhaja iz 60 minut trajajoče ure, ponudnik pa glede na vsebino aktivnosti tam, kjer je to iz narave predmeta javnega naročila smiselno, lahko izvede predpisano uro kot pedagoško uro s pripadajočim odmorom. Pedagoške ure ne morejo veljati za individualne oblike dela z vključenimi osebami (npr. svetovanje, usmerjanje, spremljanje). 1. MODUL – MOTIVACIJSKA DELAVNICA


Cilji

Cilja sta informiranje oseb iz ciljne skupine o ciljih, namenu in poteku programa ter motivacija za vključitev v program.


Potek

Naročnik bo za potrebe izvedbe 1. modula izvajalcu v dogovoru s pristojnim centrom za socialno delo posredoval seznam oseb iz ciljne skupine.


Ponudnik bo osebe s seznama povabil na uvodno informiranje in motiviranje. Pripravil bo vsebino uvodnega informiranja, izvedel predstavitev in povabljene osebe motiviral za vključitev. Zaželeno je, da pri tem sodeluje oseba, ki bo v nadaljevanju programa nastopala kot osebni mentor.
Z udeleženci, ki se bodo odločili za vključitev v 2. modul, bo ponudnik podpisal dogovor o aktivnostih in se z njimi dogovoril za naslednji termin srečanja. V ta namen bo uporabil obrazec dogovora o aktivnostih, ki je sestavni del teh Navodil.
Po zaključku informiranja bo ponudnik v roku 14 dni naročniku in pristojnemu centru za socialno delo posredoval podpisane liste prisotnosti in seznam oseb, ki se bodo udeležile drugega modula – Triaže.


 1. MODUL – TRIAŽA


Cilji

Predvideni cilji triaže so prepoznava ključnih ovir in prednosti udeleženca pri njegovi aktivaciji in izbor potrebnih aktivnosti, da bo udeleženec lahko izkoristil svoj potencial za vrnitev na trg dela.


Udeleženec dobi uvid v lastne ovire, potenciale in možnosti.
Namen triaže so ocena socialnih in drugih težav, ki udeleženca ovirajo pri vključevanju na trg dela, ocena zaposljivosti (osnovno ocenjevanje ovir in potencialov udeleženca pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju), motiviranje za aktivacijo, ugotovitev smiselnosti za vključitev udeleženca v 3. in 4. modul, svetovanje ter usmerjanje v ustrezne izobraževalne vsebine v okviru razpisane vsebine delavnice za učinkovit nastop na trgu dela.
Potek

Triaža se izvaja skupinsko in individualno. Predvidena velikost skupine je najmanj 8 in največ 12 oseb. Razmerje med številom ur skupinske in individualne obravnave je prilagojeno potrebam udeleženca. Najmanj 6 ur obravnave mora biti opravljenih individualno.


Ponudnik zagotavlja izvedbo spodaj naštetih aktivnosti:

 • individualni usmerjeni intervju (osebni mentor, socialni delavec),

 • psihološki pregled (skupinski in individualni) z uporabo psiholoških pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno splošnih sposobnosti in osebnostnih lastnosti ter interesov (psiholog),

 • mnenje zdravnika na podlagi pregleda zdravstvene dokumentacije in pogovora z osebo (zdravnik specialist s področja medicine dela),

 • osnovno mnenje o delovnih sposobnostih, prilagoditvah delovnega mesta in ocena nivoja samostojnosti na področju dnevnih aktivnosti in vključevanja v delo in izobraževanje, izdelano z uporabo standardiziranih in nestandardiziranih delovno terapevtskih testov oz. z normativi (delovni terapevt, tehnolog),

 • motivacija udeleženca za aktivno in odgovorno soočanje z lastnimi ovirami in težavami ter za izkoriščanje njegovih potencialov in priložnosti v okolju (osebni mentor in drugi člani tima).

Osebni mentor spodbuja udeleženca k aktivnemu sodelovanju pri prepoznavanju njegovih potreb, prednosti in ovir. Po zaključku triaže skupaj z udeležencem definirata glavna problemska področja in cilje, ki se nato upoštevajo pri izdelavi poročila in dogovora o aktivnostih.


Ponudnik v triaži zbere in v zaključnem poročilu smiselno uporabi osnovne informacije o sposobnostih, znanjih, osebnostnih lastnostih, interesih in pričakovanjih udeleženca, informacije o njegovih delovnih izkušnjah pri plačanem in neplačanem delu, o socialni podporni mreži in druge relevantne informacije o udeležencu, ki vključuje tudi omejitve osebe in opredelitev osnovnih problemskih področjih, ki osebo ovirajo pri vključevanju na trg dela. Osebni mentor je odgovoren, da vsi člani tima vsebino poročila uskladijo in poročilo podpišejo.
Ob zaključku triaže ponudnik izdela poročilo na obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil.
Ponudnik posreduje naročniku in pristojnemu centru za socialno delo poročila za posamezne udeležence v roku 30 dni od zaključka drugega modula in seznam oseb, ki se bodo udeležile tretjega modula.
Ponudnik bo posredoval naročniku in pristojnemu centru za socialno delo podpisane liste prisotnosti vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
Udeleženci, ki se bodo vključili v 3. modul, podpišejo z izvajalcem dopolnjeni dogovor o aktivnostih.


 1. MODUL - DELAVNICA ZA UČINKOVIT VSTOP NA TRG DELA


Cilji
Cilja tretjega modula sta odpravljanje ovir udeleženca pri vključevanju na trg dela ter pridobitev oziroma razvoj kompetenc za iskanje zaposlitve. Tretji modul je namenjen poglobljenemu in sistematičnemu reševanju okoliščin, ki jih mora udeleženec predhodno razrešiti za uspešno reševanje svoje socialne problematike in/ali drugih ovir, ki so bile prepoznane in podrobneje opredeljene v triaži ter izobraževanju za učinkovit vstop na trg dela. Ponudnik in udeleženec pri določitvi individualnih ciljev izhajata iz teh prepoznanih okoliščin ter osebnega potenciala udeleženca.
Namen 3. modula je, da udeleženci skozi izobraževanje pridobijo oz. razvijejo naslednje kompetence za iskanje zaposlitve:
1) RAZVOJ POKLICNE IDENTITETE - zavedanje samega sebe z vidika strokovnosti, samopodoba, postavljanje ciljev, lastna vizija, sprejemanje sebe,

2) PRILAGODLJIVOST - fleksibilnost, dinamičnost, prilagodljivost kulturi, situaciji, spremembam,

3) UPRAVLJANJE S ČUSTVI - energija, žar, vitalnost, veselje do življenja, prepoznavanje lastnih čustev, zavedanje lastnih čustev, čustvena inteligentnost,

4) PROAKTIVNOST- strategija in strateški pristop, upravljanje s sabo, aktivnost, pasivnost, reaktivnost, volja, vztrajnost, reševanje problemov,

5) PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI - lokus kontrole, argumenti, odločnost,

6) ORIENTACIJA V OKOLJU - poznavanje trga dela, mreženje, računalniška pismenost,

7) SAMOPROMOCIJA - lastna tržna vrednost, priprava na razgovor, pisanje prošenj.
Podrobnejši opis posameznih kompetenc je priloga obrazcev poročil izvajalca in je sestavni del teh Navodil.
Potek

Štirimesečna poglobljena obravnava je zasnovana modularno. Podlaga za vključitev je podpisan dogovor o aktivnostih.


Ponudnik zagotavlja izvedbo spodaj naštetih aktivnosti:
Osebnostna rast in motivacija

 • odpravljanje situacijskih in drugih ovir,

 • motiviranje udeležencev za soočanje in spopadanje s težavami,

 • pomoč pri reševanju psihosomatskih težav in morebitnih odvisnosti,

 • pomoč pri razvijanju pozitivne samopodobe,

 • razvijanje socialnih spretnosti in veščin,

 • spodbujanje udeležencev pri širjenju in krepitvi lastne socialne mreže,

 • pomoč udeležencem pri odpravljanju težav v njihovem ožjem socialnem okolju in

 • pomoč pri obvladovanju stresa.


Razvoj kariere

 • svetovanje, spodbujanje in motiviranje udeleženca k aktivni vlogi pri vrnitvi na trg dela,

 • analiza poklicnih in kariernih interesov,

 • analiza stanja kompetenc za iskanje zaposlitve,

 • razvoj kompetenc za iskanje zaposlitve,

 • pomoč pri izboru ustreznih zaposlitvenih ciljev,

 • predstavitev možnosti za vključevanje v storitve VKO in ukrepe APZ,

 • spodbujanje udeležencev za dokončanje ali nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja,

 • spodbuda in pomoč pri vzpostavitvi stikov z vsemi, ki lahko udeležencu pomagajo pri vrnitvi na trg dela

 • pomoč pri telefonskih, elektronskih in/ali osebnih stikih z vsemi, ki lahko udeležencu pomagajo pri vrnitvi na trg dela,

 • pomoč pri uporabi računalnika,

 • pomoč pri pripravi osebne mape udeleženca,

 • motiviranje udeležencev za vključevanje v programe drugih institucij, v kolikor se to izkaže kot potrebno in

 • obiski in ogledi podjetij in raznih institucij.

Aktivnosti se izvajajo pretežno skupinsko. Odvisno od vrste in stopnje ovir, osebnostnih in/ali situacijskih značilnosti, lahko udeleženci prehajajo med moduli, se po potrebi vračajo v že opravljene module oz. se v posamezne module vključujejo tudi za krajši čas od predvidenega.


Ponudnik izbere vsebino in obseg posameznih modulov glede na potrebe, ki so bile prepoznane v triaži in cilje, ki so bili določeni v dogovoru o aktivnostih za posamezne udeležence.
V tem modulu udeleženec ob podpori osebnega mentorja pripravi svojo osebno mapo.
Ponudnik bo posredoval naročniku in pristojnemu centru za socialno delo podpisane liste prisotnosti vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
Udeleženci, ki se bodo vključili v 4. modul, z izvajalcem podpišejo dopolnjeni dogovor o aktivnostih.


 1. MODUL - SPREMLJANJE IN PODPORA UDELEŽENCU PRI IZVAJANJU DOGOVORA O AKTIVNOSTIH


Cilji

Cilja 4. modula sta spremljanje realizacije dogovora o aktivnostih in individualna podpora udeležencu pri njegovi uspešni vrnitvi na trg dela.

Udeleženci, vključeni v tretji modul, se praviloma vključijo tudi v četrtega.

Potek
Udeleženec in njegov osebni mentor nadaljujeta in v tem modulu zaključita z izvajanjem dogovora o aktivnostih. V dogovoru individualno določita ustrezno obliko podpore. Osebni mentor spremlja udeleženca do vrnitve na trg dela.
V zadnjem modulu prevladujejo svetovalne in usmerjevalne storitve, po potrebi v kombinaciji z izobraževalnimi storitvami.
Ponudnik zagotavlja izvedbo spodaj naštetih aktivnosti:


 • motiviranje,

 • psihosocialna podpora,

 • zastopanje,

 • spodbuda in pomoč pri vzpostavljanju stikov z vsemi, ki lahko udeležencu pomagajo pri vrnitvi na trg dela

 • pomoč pri telefonskih, elektronskih in/ali osebnih stikih z vsemi, ki lahko udeležencu pomagajo pri vrnitvi na trg dela,

 • pomoč pri urejanju uradnih zadev (pri centru za socialno delo, ZPIZ-u, davčnemu uradu, …),

 • obiski in ogledi podjetij in raznih institucij,

 • pomoč in spremljanje pri stikih z delodajalci,

 • pomoč pri iskanju zaposlitve,

 • pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor,

 • podporo udeležencu in delodajalcu pri zaposlitvi in

 • druge oblike podpore glede na potrebe posameznega udeleženca.

Po zaključku 4. modula bo ponudnik izdelal zaključno poročilo na obrazcu, ki je sestavni del Navodil. Naročniku in pristojnemu centru za socialno delo bo posredoval poročila za posamezne udeležence v roku 30 dni od zaključka programa. To poročilo bo poslal tudi za udeležence, ki so zaključili ali prekinili tretji modul in se niso vključili v 4. modul.


Ponudnik bo posredoval naročniku in pristojnemu centru za socialno delo podpisane liste prisotnosti vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
9. DOBAVNI ROK
Rok za izvedbo vseh storitev je do 1. 6. 2015. Naročnik torej pričakuje, da bodo vsi 3. moduli zaključeni najkasneje do 28. 2. 2015 in vsi 4. moduli zaključeni najkasneje do 31. 5. 2015.

10. Protikorupcijsko določilo
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na Zavodovo obravnavo ponudb ali odločitev o priznanju sposobnosti, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. V času razpisa Zavod in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila priznanje sposobnosti na podlagi določene ponudbe.
11. VARIANTNA PONUDBA
Variantne ponudbe niso dopustne.

PRILOGA C
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə