Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə2/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Postopek

   1. Javno naročilo storitev iz Seznama storitev B

Zavod bo v skladu z 2. odstavkom 20. členom ZJN-2 oddal naročilo po postopku oddaje javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B ter v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo opredelitev predmeta naročila oz. tehnične specifikacije.


Zavod po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno določiti potreb po storitvah, ki so predmet javnega naročila. S tem namenom bo Zavod sklenil okvirni sporazum z izbranim ponudnikom/ponudniki po posameznih območni službah. Zavod bo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma ob vsakokratni potrebi naročal storitve skladno s pogoji okvirnega sporazuma. Zavod se ne zavezuje, da bo od posameznega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum, naročil določeno količino storitev, ker je ta zanj vnaprej objektivno neugotovljiva. Zavod se zavezuje le, da bo storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, naročal od izvajalca, s katerim bo imel sklenjen okvirni sporazum, po cenah, navedenih v točki C v prilogi C/1 do C/12 – ponudbeni predračun. Obseg dejansko naročenih storitev bo odvisen od potreb in sredstev Zavoda, ki bodo odobrena za ta namen. 1. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Če ni v teh Navodilih za posamezna dokazila določeno drugače, so lahko dokazila tudi fotokopije. V primeru, da bo Zavod zahteval vpogled v originalno dokazilo, ga mora ponudnik na poziv Zavoda predložiti na vpogled. Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.


Zavod določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:


2.1.

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVOSTI

2.1.1.

Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev, (priloga D/2).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

2.1.2.

Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev, (priloga D/2).

2.2.

TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

2.2.1.

a.) Ponudnik mora zagotoviti prostore za skupinsko in individualno obravnavo. V primeru individualne obravnave morata biti zagotovljena varovanje osebne integritete in varovanje osebnih podatkov udeležencev. Prostori morajo biti dostopni z javnim prevozom.

Za pripravo osebne mape osebe in za potrebe drugih aktivnosti, mora izvajalec zagotoviti potrebni pisarniški material in možnost vsakodnevne uporabe računalnika za udeležence. Izvajalec program izvaja na svojem sedežu, oziroma zagotovi kadrovske in tehnične pogoje za izvajanje programa v lokalni skupnosti.


Dokazilo: Podpisana izjava ponudnika (priloga D/8)
b.) Ponudnik mora zagotavljati kontinuiteto obravnave posameznega udeleženca v vseh štirih modulih od uvodne triaže do zaključnega spremljanja udeleženca, zato je pomembno, da ponudnik zagotavlja timsko obravnavo udeleženca. Timsko obravnavo koordinira osebni mentor za praviloma 12 udeležencev. Osebni mentor mora imeti dokončano vsaj 6/2 raven izobrazbe, ravno tako mora mentor izvajalec delavnic imeti dokončano vsaj 6/2 raven izobrazbe.

Ponudnik zagotavlja ustrezen strokovni tim, ki ga obvezno sestavljajo socialni delavec, psiholog, zdravnik specialist s področja medicine dela in delovni terapevt ali tehnolog. Psiholog in zdravnik specialist s področja medicine dela morata imeti najmanj 7. raven izobrazbe, socialni delavec, delovni terapevt in tehnolog pa morajo imeti dokončano vsaj 6/2 raven izobrazbe. Ponudnik lahko glede na predvidene specifične potrebe udeležencev sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki. Člani tima so lahko pri izvajalcu zaposleni ali opravljajo delo po podjemni pogodbi ali drugemu pravnemu naslovu. Ponudnik mora ob ponudbi priložiti ustrezna dokazila o kadrovski usposobljenosti posameznih članov strokovnega tima, ki vsebujejo dokazila o doseženi strokovni izobrazbi ter v primeru zdravnikov, licenco za opravljanje zdravniške dejavnosti. Za vsakega člana tima mora priložiti tudi podpisano izjavo o nameri sodelovanja s ponudnikom pri izvedbi programa. 

Za obvezne člane strokovnega tima (zdravnik medicine dela, psiholog, socialni delavec in delovni terapevt ali tehnolog) so pogoj najmanj 3 leta delovnih izkušenj, za osebnega mentorja pa najmanj 5 let delovnih izkušenj.

Če ponudnik kandidira na več območnih službah, lahko člani enega strokovnega tima sodelujejo le na eni območni službi. Izjemi sta le zdravnik medicine dela in delovni terapevt oz. tehnolog, ki sta lahko člana strokovnega tima na treh različnih območnih službah.


Dokazila:

Izpolnjen, podpisan in s strani ponudnika žigosan obrazec Kadrovska sposobnost ponudnika (priloga D/7).

Življenjepis posameznega strokovnjaka, iz katerega je razvidna strokovna usposobljenost in izkušnje.
c.) Ponudnik mora izkazati eno referenco o izvajanju psihosocialnih in drugih programov/storitev/projektov na področju zaposlovanja ranljivih skupin, dolgotrajno brezposelnih, težje zaposljivih in invalidov in/ali programov/storitev/projektov na socialnovarstvenem področju. Za referenco veljata najmanj dve izvedeni delavnici oziroma najmanj dve izvedeni skupinski obliki obravnave v zadnjih 3 letih od datuma objave tega javnega naročila nazaj.

Zavod si pridržuje pravico, da lahko zahteva dodatna dokazila za preverljivost reference.


Dokazila:

Izpolnjen, podpisan in s strani naročnika žigosan obrazec Referenčna lista ponudnika (priloga D/3).
Izpolnjen, podpisan in s strani ponudnika žigosan obrazec Opis posamezne reference (priloga D4/a). Opis posamezne reference mora biti dovolj natančen, da bo iz opisa razvidna primerljivost reference s projektom, ki je predmet tega javnega naročila. Iz opisa mora biti razviden tudi način sodelovanja z naročnikom s poudarkom na kadrih, ki jih bo ponudnik angažiral za delo na tem projektu.
Izpolnjen, podpisan in s strani potrjevalca reference žigosan obrazec Potrdilo o dobro opravljeni storitvi/dobavi, da je ponudnik uspešno izvedel storitve, navedene na obrazcu (priloga D4/b).
Iz predloženih potrdil mora biti razvidno, da je ponudnik pri potrjevalcu reference izvajal oz. še izvaja na obrazcu navedene storitve.
Opomba: Izvedbe posameznega programa za enega naročnika ni dopustno razbijati na več referenc.
Če iz opisa posamezne reference primerljivost referenčnega projekta ne bo razvidna, Zavod te reference ne bo upošteval.3. ZAHTEVE ZAVODA GLEDE FINANČNIH ZAVAROVANJ V ZVEZI Z NAROČILOM

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti Zavodu predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah. Zavarovanja ali garancije, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv, po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz teh Navodil.Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila (€).
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik v ponudbeno dokumentacijo predložiti originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% od skupne vrednosti pogodbe (z DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati ves čas trajanja pogodbenega razmerja, računano od dneva podpisa pogodbe (priloga G/1).
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 14 dni od podpisa pogodbe kot odložni pogoj za veljavnost pogodbe izročiti Zavodu bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% od skupne vrednosti pogodbe (z DDV).
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Zavod unovči, če ponudnik svojih obveznosti do Zavoda ne izpolni skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.
Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici, katero pa po vsebini ne sme odstopati od vzorca bančne garancije iz teh Navodil.
4. IZDELAVA in PREDLOŽITEV PONUDBE
4.1. Oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz teh Navodil.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog Navodil ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, ki jih izdela ponudnik, podpiše pa oseba ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Dokumentacija mora biti parafirana, kjer je to zahtevano. Priimek in ime podpisnika morata biti izpisana tudi s tiskanimi črkami.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta s kemičnim svinčnikom, z jasnimi tiskanimi črkami ali besedilo natipkati, in obrazce datirati, podpisati in žigosati (v kolikor posluje z žigom; v kolikor pa ne posluje z žigom, mora to izrecno navesti). Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. V primeru računalniško natisnjenih obrazcev morajo biti le-ti natisnjeni z laserskim tiskalnikom.
Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom.

Zaželeno je:

  • da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata.

  • da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi;

  • da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja, razvidnem iz 2. točke teh navodil;

  • da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi. Vsi pregradni listi naj bodo iste barve. Na vsakem pregradnem listu naj bo naveden naziv dokumenta oziroma ime zahtevanega dokazila;

  • da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

  • da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe.


Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec ovoja ponudbe (priloga G/1).
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə