Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə15/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

OBRAZEC OVOJA PONUDBE


OPOMBE: Obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.
Zaželeno je:

  • da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata.

  • da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi;

  • da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;

  • da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi. Vsi pregradni listi naj bodo iste barve. Na vsakem pregradnem listu naj bo naveden naziv dokumenta oziroma ime zahtevanega dokazila;

  • da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

  • da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe.

PRILOGA F/1

OBRAZEC »OPREMA VLOGE/PONUDBE«

prispele na javni razpis/naročilo

Vloga/ponudba mora na kuverti vsebovati vse elemente, ki so določeni v spodnji tabeli.
(izpolni vlagatelj/ponudnik)

Vlagatelj/ponudnik (naziv in naslov):
______________________

______________________

______________________

(izpolni glavna pisarna)

Datum in ura prevzema:

………. ob …..


Zaporedna številka:…..

(izpolni vlagatelj/ponudnik - ustrezno obkrožite)

Vloga/Ponudba Dopolnitev vloge/ponudbe


PREJEMNIK
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

Centralna služba

_______________________________________
______________________________________

(naziv in naslov izpolni vlagatelj/ponudnik)


NE ODPIRAJ – VLOGA/PONUDBA!

Oznaka vloge/ponudbe:

Vloga/ponudba za Javni razpis/naročilo

ŠT. 4300-28/2012


za oddajo javnega naročila za

»Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«

G. FINANČNA ZAVAROVANJA

PRILOGA G/1

IZJAVA BANKE / ZAVAROVALNICE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


Banka /zavarovalnica:(naziv in sedež banke/zavarovalnice)

bo izvajalcu:(naziv in sedež ponudnika)


v primeru pridobitve javnega naročila izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.
Kraj in datum: ___________ Podpis in žig banke: _________________GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):


Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št....................
V skladu s pogodbo za oddajo naročila »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«,

sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, c. IX/6, 1000 Ljubljana in izvajalcem ......................................................... ………… (naziv izvajalca) je izvajalec dolžan dobaviti v okviru ____________________:


v skupni vrednosti....................................... € z DDV (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek naročniku, če ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka naročnika plačali........................... …………………….€, to je 1 % od pogodbene vrednosti (z DDV) pogodbe, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................


Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka


(žig, podpis)

PRILOGA H/1


IZJAVA ZARADI ZAGOTOVITVE TRANSPARENTNOSTI POSLA IN PREPREČITVE KORUPCIJSKIH TVEGANJ

V postopku (1) javnega naročila št. JN ______________, za nabavo blaga, izvedbo storitev ali gradnje »_________________________________«, naročnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, katerega ponudbena vrednost presega 10.000 €, ali (2) evidenčnega naročila, katerega vrednost presega 10.000 € brez DDV,PODAJA

Ponudnik / prevzemnik del

___________________________________________________________

polni naziv ponudnika/izvajalca

___________________________________________________________

sedež in njegova občina

_______________________

matična številka

_______________________

davčna številka


skladno z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pred sklenitvijo pogodbe (oz. izvajalec del pred prevzemom del po naročilnici)

IZJAVO

1.


1.1 Ponudnik je samostojni podjetnik brez lastniške strukture. /ponudnik/izvajalec del obkroži ustrezno trditev/

1.2 Ponudnik je pravna oseba z naslednjo lastniško strukturo:


- Družbenik ..................................................................................................... z deležem .......% v osnovnem kapitalu družbe

polni naziv družbenika in njegov sedež


- Družbenik .................................................................................................... z deležem .......% v osnovnem kapitalu družbe

polni naziv družbenika in njegov sedež


- Družbenik .................................................................................................... z deležem .......% v osnovnem kapitalu družbe

polni naziv družbenika in njegov sedež-------------- Če je družbenikov več, ponudnik/izvajalec vse naslednje družbenike pripiše na dodatnem listu --------------------
2.

V lastniški strukturi ponudnika / prevzemnika del /ponudnik obkroži ustrezno trditev/ • 2.1 NE OBSTOJE tihi družbeniki oz.

 • 2.2 OBSTOJE tihi družbeniki in sicer:

 • tihi družbenik .......................................................... z vložkom ........ € in z deležem ....% udeležbe v dobičku družbe

polni naziv družbenika in njegov sedež

 • tihi družbenik ......................................................... z vložkom ........ € in z deležem ....% udeležbe v dobičku družbe

polni naziv družbenika in njegov sedež

 • tihi družbenik ........................................................ z vložkom ........ € in z deležem ....% udeležbe v dobičku družbe

polni naziv družbenika in njegov sedež

-------------- Če je tihih družbenikov več, ponudnik/izvajalec vse naslednje družbenike pripiše na dodatnem listu -----------------


3.

V lastniški strukturi ponudnika / prevzemnika del so naslednji fiduciarni lastniki:

......................................................................................................................................................................................................

/navedba firme ali imena in priimka ter naslova fiduciarnega lastnika/

-------------- Če je fiduciarnih lastnikov več, ponudnik/izvajalec vse naslednje lastnike pripiše na dodatnem listu -----------------
4.

V zvezi z lastniško strukturo ponudnika / prevzemnika del so sklenjene naslednje terminske ali opcijske pogodbe:

.........................................................................................................................................................................................................

/pogodbena stranka/ /vsebina terminskega posla ali opcije/

-------------- Če je terminskih ali opcijskih poslov več, ponudnik/izvajalec vse naslednje posle pripiše na dodatnem listu ------
5.

Zavedamo se posledice ničnost pogodbe v primeru predložitve neresničnih ali nepopolnih podatkov o navedenih dejstvih, oziroma navedbe lažnih podatkov, ter prevzemamo polno kazensko in materialno odgovornost za nastale posledice, ter izrecno odgovornost za škodo, ki jo ima naročnik zaradi ničnosti pogodbe.


Datum: PONUDNIK
__________________________________________

Žig izpisano ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə