Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə14/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

UPRAVLJANJE S ČUSTVI
Zaveda se svojih čustev, jih prepoznava in jih izraža na primeren način. Svojo energijo usmerja v aktivnosti, ki vodijo k rezultatom, ki jih želi doseči. V opravljanje nalog vlaga dovolj energije in kaže visoko stopnjo vztrajnosti. Prepoznava čustva drugih in jih upošteva. Ustrezno oblikuje in vzdržuje medosebne odnose. Ustrezno čustveno reagira tudi v težavnih situacijah.

Stopnja razvitosti

Opis stopnje razvitosti

ODLIČNO RAZVITA

Prepozna svoja čustva in čustva drugih. Tudi v konfliktnih situacijah čustva ustrezno izraža. Sposoben je dolgoročno sklepati in vzdrževati medsebojne odnose.


DOBRO RAZVITA

Svoja čustva prepozna, v običajnih situacijah reagira z ustreznimi čustvi in intenzivnostjo. V konfliktnih situacijah se lahko neprimerno čustveno odzove. Medosebne odnose ustrezno vzpostavlja in je v njih aktiven.


SREDNJE RAZVITA

Svoja čustva prepoznava, pogosto jih izraža neprimerno. Čustva drugih prepoznava, večkrat jih napačno razume. Zaradi neprimernega izražanja čustev ima večkrat težave. Lahko je apatičen ali pretirano izraža čustva.


MALO RAZVITA

Slabo prepoznava lastno doživljanje čustev in pogosto doživlja neustrezne čustvene reakcije. Pogosto z neustrezno energijo izraža obrambne mehanizme. Slabo prepozna čustvene reakcije drugih in jih pogosto napačno interpretira. Izražanje čustev je večkrat neprimerno, reakcija je pretirana. Večkrat je naiven ali pretirano nezaupljiv.


 1. PROAKTIVNOST
Zaveda se, da je uspeh v veliki meri odvisen od njega samega in temu primerno načrtuje, prevzema pobudo in prilagaja aktivnosti. Na podlagi trenutnih informacij je sposoben prepoznavanja sedanjih in bodočih priložnosti za sebe in ustreznega ukrepanja. V skladu z možnostmi ustvarja tudi alternativne priložnosti in jih realizira. Ima močno voljo in vztraja kljub dvomom in pomislekom.

Stopnja razvitosti

Opis stopnje razvitosti

ODLIČNO RAZVITA

Sposoben je strateško razmišljati o svoji prihodnosti. Večkrat razmišlja na alternativen način (»out of the box«) in ustvarja priložnosti zase, ko jih večina sploh ne opazi.


DOBRO RAZVITA

Priložnosti zazna, uspešno analizira, ustrezno reagira tudi tako, da naredi ustrezen dolgoročni plan. Priložnosti realizira, sam jih ne ustvarja. Prihodnost planira in pripravi več možnih scenarijev uspeha.


SREDNJE RAZVITA

O prihodnosti razmišlja, vendar jo ne načrtuje in »plava s tokom«. Sledi splošno sprejetim vzorcem. Priložnosti zazna, pogosto jih ne zna izkoristiti, sam jih ne ustvarja. Uspeh pripisuje usodi in se počuti nemočnega pri ustvarjanju prihodnosti.


MALO RAZVITA

Odzove se, ko je v to prisiljen. Uspeh je odvisen od povabil in vodenja drugih. Priložnosti redko zazna, sam jih ne ustvarja. O prihodnosti ne razmišlja in verjame, da nima vpliva na potek dogodkov.

 1. PREVZEMANJE ODGOVORNOSTIPrevzema odgovornost za svoja dejanja, zaveda se svoje odgovornosti za doseganje ciljev in dane okoliščine uporabi sebi v prid. Sprejema odločitve tudi v situacijah, ko se ne da pridobiti popolnih informacij. Vzrokov za neuspeh in posledic lastnih odločitev, ne pripisuje drugim ljudem ali slučaju.

Stopnja razvitosti

Opis stopnje razvitosti

ODLIČNO RAZVITA

Ustrezno ukrepa in prevzema odgovornost za svoja dejanja, tudi v tveganih situacijah. Zna se odločiti tudi, ko nima na razpolago jasnih informacij. Razloči med situacijami na katere lahko vpliva in na katere ne. Odločitve sprejema premišljeno in samostojno.


DOBRO RAZVITA

Praviloma za svoja dejanja prevzame odgovornost. Prepričan je, da lahko v veliki meri vpliva na potek dogodkov. Pri sprejemanju odločitev išče potrditev pri drugih.


SREDNJE RAZVITA

Nerad prevzema odgovornost za svoja dejanja. Izjemoma ima občutek, da lahko kaj spremeni. Odločitve sprejema le na podlagi jasno izraženih informacij. Za posledice lastnih dejanj, v veliki meri krivi druge ali zunanje dejavnike.


MALO RAZVITA

S težavo prevzema odgovornost za svoja dejanja. Prepričan je, da nima moči, da lahko kaj spremeni. Odločitev ne sprejema samostojno, tudi če ima na razpolago jasne informacije. Za negativne posledice lastnih odločitev krivi druge ali zunanje dejavnike.

 1. ORIENTACIJA V OKOLJU
Seznanjen je z razmerami in zakonitostmi trga dela. Prepozna kakšne informacije potrebuje, zna jih poiskati, obdelati in ustrezno uporabiti. Pozna sodobno tehnologijo ter računalniške in komunikacijske vire. Uspešno spleta socialna omrežja in jih koristno uporablja za doseganje svojih ciljev.

Stopnja razvitosti

Opis stopnje razvitosti

ODLIČNO RAZVITA

Redno spremlja dogajanja na trgu dela in jih je celo sposoben predvideti. Pozna in aktivno uporablja več virov informacij. Zelo spreten je pri uporabi IKT. Ima zelo široko socialno mrežo, jo vzdržuje in tudi načrtno širi.


DOBRO RAZVITA

Navadno spremlja dogajanja na trgu dela in pozna njegove razmere in zakonitosti. Pozna in uporablja večino virov informacij, uporablja IKT. Ima relativno široko socialno mrežo, jo vzdržuje, širi jo nenačrtno.


SREDNJE RAZVITA

Neredno ali občasno spremlja razmere na trgu dela. Pozna standardne kanale za iskanje zaposlitve, slabo pozna vire informacij. Redko ali s težavo uporablja IKT. Njegova socialna mreža je ozka, jo vzdržuje, vendar je ne širi.


MALO RAZVITA

Trg dela pozna slabo. Ne zna in ne trudi se pridobivati informacij o trgu dela. Pri iskanju dela ne uporablja IKT. Njegova socialna mreža je ozka, je ne vzdržuje niti ne širi.PRILOGA E/4 – Dogovor o aktivnostih triaža

Ime in priimek _______________________________


Naslov ____________________________________

DOGOVOR O AKTIVNOSTIH
V tem dogovoru se z izvajalcem…………… (v nadaljevanju: izvajalec) dogovarjava o vsebini in poteku moje vključitve v program……………………., o mojih drugih aktivnostih za razrešitev okoliščin, ki me ovirajo pri mojem vstopu na trg dela ter o pravicah in obveznostih obeh.
Ker sem prijavljen v evidenci …………………………………..Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), me je zavod zaradi razrešitve okoliščin, ki me ovirajo pri zaposlovanju ter pridobivanju novih znanj in veščin za iskanje zaposlitve napotil v program………..……… .
Zavod je naročnik programa …………….. Izvajalca je pooblastil za izvedbo vseh aktivnosti, dogovorjenih s tem dogovorom.
Strinjam se, da bo izvajalec redno mesečno obveščal Zavod o moji prisotnosti v programu in mu ob zaključku moje vključitve posredoval poročilo o izvedenih aktivnostih.
Strinjam se, da bo izvajalec v primeru, ko sem s Centrom za socialno delo (v nadaljevanju CSD) podpisal/a dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike, o moji prisotnosti v programu redno mesečno obveščal tudi pristojni CSD in mu ob zaključku moje vključitve posredoval poročilo o izvedenih aktivnostih.


autoshape 114
Opredelitev ovir oziroma težav, ki me ovirajo pri mojem vstopu na trg dela ter ocena možnih rešitev za razrešitev teh okoliščin.


moje vključitve v modul Triaža je opredelitev mojih prednosti in ovir, ki me ovirajo pri vključevanju na trg dela ter ocena možnih rešitev s ciljem razrešitve okoliščin, ki me ovirajo pri vstopu na trg dela.

autoshape 115

Dne…………ob ……………uri se bom zglasil pri izvajalcu…………………..zaradi vključitve v program …………………..v modul TRIAŽA. V program bom vključen do ……………………………….

Po presoji izvajalca bom v programu sodeloval do 15 ur in svojo udeležbo potrdil s podpisom na listi prisotnosti.
O vseh aktivnostih, morebitnih težavah in vseh eventualnih temah, ki se bodo pojavile tekom vključitve v program, se bom dogovarjal s svojim osebnim mentorjem.autoshape 116
Z vključitvijo v program prevzemam naslednje obveznosti:


 • da se bom v program vključil/a z dnem začetka izvajanja programa oziroma bom najkasneje v roku treh dni pred začetkom programa izvajalcu sporočil/a, če se programa zaradi utemeljenih objektivnih razlogov ne morem udeležiti in to izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil,

 • da ne bom prekinil/a udeležbe v programu, razen če izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil, da za to obstajajo opravičljivi razlogi,

 • da bom redno prisoten/a v programu, razen v primeru opravičljivih razlogov, ki jih izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil,

 • dokazno breme o obstoju sprememb oz. spremenjenih okoliščin je na moji strani. Na spremenjene okoliščine se ne morem sklicevati potem, ko je pretekel rok, ki je s tem dogovorom predviden za zaključek moje vključitve.autoshape 117
Soglašam s podpisom tega dogovora o aktivnostih soglašam in se zavezujem za izpolnitev vseh dogovorov.
Seznanjen sem, da bo izvajalec v primeru neizpolnjevanja dogovorov v tem dogovoru, o tem obvestil zavod ter v primeru sklenjenega dogovora o aktivnem reševanju socialne problematike tudi pristojni CSD.
Dogovor je napisana v dveh enakih izvodih, od katerega prejme vsaka stranka po en izvod.


Kraj:______________


Datum:______________
Osebni mentor:
Udeleženec/ka:


PRILOGA E/5 - Dogovor o aktivnostih 3. modul
Ime in priimek _______________________________
Naslov ____________________________________


DOGOVOR O AKTIVNOSTIH
V tem dogovoru se z izvajalcem…………… (v nadaljevanju: izvajalec) dogovarjava o vsebini in poteku moje vključitve v program……………………., o mojih drugih aktivnostih za razrešitev okoliščin, ki me ovirajo pri mojem vstopu na trg dela ter o pravicah in obveznostih obeh.
Ker sem prijavljen/a v evidenci …………………………………..Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), me je zavod zaradi razrešitve okoliščin, ki me ovirajo pri zaposlovanju ter pridobivanju novih znanj in veščin za iskanje zaposlitve napotil v program………..……… .
Zavod je naročnik programa …………….. Izvajalca je pooblastil za izvedbo vseh aktivnosti, dogovorjenih s tem dogovorom.
Strinjam se, da bo izvajalec redno mesečno obveščal Zavod o moji prisotnosti v programu in mu ob zaključku moje vključitve posredoval poročilo o izvedenih aktivnostih.
Strinjam se, da bo izvajalec v primeru, ko sem s Centrom za socialno delo (v nadaljevanju CSD) podpisal/a dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike, o moji prisotnosti v programu redno mesečno obveščal tudi pristojni CSD in mu ob zaključku moje vključitve posredoval poročilo o izvedenih aktivnostih.

autoshape 106


Odpravljanje mojih ovir pri vključevanju na trg dela ter pridobitev znanj in veščin za iskanje zaposlitve.
autoshape 107

Do ………………….. se bom vključil/a v delavnico za uspešen vstop na trg dela, ki bo v glavnem potekala skupinsko tri do štiri dni v tednu.

V program bom vključen/a predvidoma do ……………………………….

V programu bom s pomočjo izvajalca in podpori svojega osebnega mentorja pripravil/a osebno mapo, ki jo bom potreboval/a ob iskanju zaposlitve.


Po presoji izvajalca bom v programu sodeloval/a do 4 mesece oz. 240 ur in svojo udeležbo vsak dan prisotnosti potrdil/a s podpisom na listi prisotnosti.
O vseh aktivnostih, morebitnih težavah in vseh eventualnih temah, ki se bodo pojavile tekom vključitve v program, se bom dogovarjal/a s svojim osebnim mentorjem.


autoshape 108

Z vključitvijo v program prevzemam naslednje obveznosti: • da se bom v program vključil/a z dnem začetka izvajanja programa oziroma bom najkasneje v roku treh dni pred začetkom programa izvajalcu sporočil/a, če se programa zaradi utemeljenih objektivnih razlogov ne morem udeležiti in to izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil,

 • da ne bom prekinil/a udeležbe v programu, razen če izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil, da za to obstajajo opravičljivi razlogi,

 • da bom redno prisoten/a v programu, razen v primeru opravičljivih razlogov, ki jih izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil,

 • dokazno breme o obstoju sprememb oz. spremenjenih okoliščin je na moji strani. Na spremenjene okoliščine se ne morem sklicevati potem, ko je pretekel rok, ki je s tem dogovorom predviden za zaključek moje vključitve.autoshape 109
Soglašam s podpisom tega dogovora o aktivnostih soglašam in se zavezujem za izpolnitev vseh dogovorov.
Seznanjen/a sem, da bo izvajalec v primeru neizpolnjevanja dogovorov v tem dogovoru, o tem obvestil zavod ter v primeru sklenjenega dogovora o aktivnem reševanju socialne problematike tudi pristojni CSD.
Dogovor je napisana v dveh enakih izvodih, od katerega prejme vsaka stranka po en izvod.


Kraj:______________


Datum:______________
Osebni mentor:
Udeleženec/ka:


PRILOGA E/6 - Dogovor o aktivnostih 4. modul
Ime in priimek _______________________________
Naslov ____________________________________

DOGOVOR O AKTIVNOSTIH
V tem dogovoru se z izvajalcem…………… (v nadaljevanju: izvajalec) dogovarjava o vsebini in poteku moje vključitve v program……………………., o mojih drugih aktivnostih za razrešitev okoliščin, ki me ovirajo pri mojem vstopu na trg dela ter o pravicah in obveznostih obeh.
Ker sem prijavljen/a v evidenci …………………………………..Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), me je zavod zaradi razrešitve okoliščin, ki me ovirajo pri zaposlovanju ter pridobivanju novih znanj in veščin za iskanje zaposlitve napotil v program………..……… .
Zavod je naročnik programa …………….. Izvajalca je pooblastil za izvedbo vseh aktivnosti, dogovorjenih s tem dogovorom.
Strinjam se, da bo izvajalec redno mesečno obveščal Zavod o moji prisotnosti v programu in mu ob zaključku moje vključitve posredoval poročilo o izvedenih aktivnostih.
Strinjam se, da bo izvajalec v primeru, ko sem s Centrom za socialno delo (v nadaljevanju CSD) podpisal/a dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike, o moji prisotnosti v programu redno mesečno obveščal tudi pristojni CSD in mu ob zaključku moje vključitve posredoval poročilo o izvedenih aktivnostih.

autoshape 110

Razrešitev okoliščin, ki me ovirajo pri moji vrnitvi, oziroma vstopu na trg dela.


autoshape 111

Do ………………….. se bom vključil/a v modul Spremljanje in podpora pri izvajanju dogovora o aktivnostih, ki bo v glavnem potekala individualno.

V program bom vključen/a predvidoma do ……………………………….

V programu bom s pomočjo izvajalca in podporo svojega osebnega mentorja: • vzpostavil/a stike z vsemi, ki mi lahko pomagajo pri vrnitvi na trg dela

 • sam/a ali skupaj z izvajalcem obiskal/a delodajalce

 • sam/a ali skupaj z izvajalcem obiskal/a organizacije in institucije, ki mi lahko pomagajo pri razrešitvi okoliščin, ki me ovirajo pri zaposlovanju

 • se pripravil/a na zaposlitveni razgovor

 • sam/a ali s pomočjo izvajalca opravil/a zaposlitveni razgovor

 • drugo

Po presoji izvajalca bom v programu sodeloval/a do 3 mesece oz. 30 ur in svojo udeležbo vsak dan prisotnosti potrdil/a s podpisom na listi prisotnosti.


O vseh aktivnostih, morebitnih težavah in vseh eventualnih temah, ki se bodo pojavile tekom vključitve v program, se bom dogovarjal/a s svojim osebnim mentorjem.

autoshape 112
Z vključitvijo v program prevzemam naslednje obveznosti:

 • da se bom v program vključil/a z dnem začetka izvajanja programa oziroma bom najkasneje v roku treh dni pred začetkom programa izvajalcu sporočil/a, če se programa zaradi utemeljenih objektivnih razlogov ne morem udeležiti in to izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil,

 • da ne bom prekinil/a udeležbe v programu, razen če izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil, da za to obstajajo opravičljivi razlogi,

 • da bom redno prisoten/a v programu, razen v primeru opravičljivih razlogov, ki jih izvajalcu dokažem s predložitvijo ustreznih dokazil,

 • dokazno breme o obstoju sprememb oz. spremenjenih okoliščin je na moji strani. Na spremenjene okoliščine se ne morem sklicevati potem, ko je pretekel rok, ki je s tem dogovorom predviden za zaključek moje vključitve.autoshape 113
Soglašam s podpisom tega dogovora o aktivnostih soglašam in se zavezujem za izpolnitev vseh dogovorov.
Seznanjen/a sem, da bo izvajalec v primeru neizpolnjevanja dogovorov v tem dogovoru, o tem obvestil zavod ter v primeru sklenjenega dogovora o aktivnem reševanju socialne problematike tudi pristojni CSD.
Dogovor je napisana v dveh enakih izvodih, od katerega prejme vsaka stranka po en izvod.


Kraj:______________


Datum:______________
Osebni mentor:
Udeleženec/ka:

PRILOGA E/7 – Poročilo triaža

POROČILO IZVAJALCA ZA 2. MODUL - TRIAŽA

Osebni podatki udeleženca

Priimek in ime: _______________________________

EMŠO: _____________________________________


 1. Vrsta težav (ustrezno izberite po priloženem opisu kriterijev za opredelitev posameznih vrst težav)
 • težave z odvisnostjo

 • težave v duševnem zdravju

 • večje socialne in druge podobne težave

 • drugo: ……………………………………………………………………………………
 1. Ocena socialnih dejavnikov in dejavnikov okolja
  1. Kratek opis socialne situacije

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………..

  1. Opis socialne mreže

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..


 1. Ocena sposobnosti, kognitivnih funkcij, sposobnosti učenja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Ocena osebnosti in vedenja, interesov in ciljev (vključno z opisom stopnje motiviranosti in sposobnosti za iskanje zaposlitve) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
 1. Ocena posameznikovega delovnega funkcioniranja (stopnja motiviranosti za delo, stopnja znanja, delovnih izkušenj in pridobljenih spretnosti)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Ocena vrste in stopnje ključnih ovir pri aktivaciji ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Ocena vpliva zdravstvenih težav na zaposlitvene možnosti osebe (ustrezno izberite)
 • ne vplivajo

 • vplivajo v manjšem obsegu

 • pomembno vplivajo
  1. Ocena zdravstvenih omejitev pri zaposlovanju/zaposlitvene ovire

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  1. Ustrezno/primerno delovno mesto (zmožnost za delo) in druge morebitne ugotovitve ter predlogi glede delovnega mesta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Ocena delovnega terapevta o delovnih sposobnostih, prilagoditvah delovnega mesta in ocena nivoja samostojnosti na področju dnevnih aktivnosti in vključevanja v delo in izobraževanje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Doseganje kompetenc in veščin za aktivno iskanje zaposlitve (ustrezno vpišite stanje pri vsaki kompetenci po priloženem opisu kompetenc)Odlično razvita

Dobro razvita

Srednje razvita

Slabo razvita

Za doseganje kompetence potrebuje še:

RAZVOJ POKLICNE IDENTITETE
PRILAGODLJIVOST

UPRAVLJANJE S ČUSTVI
PROAKTIVNOST

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI
ORIENTACIJA V OKOLJU
SAMOPROMOCIJA

Morebitna dodatna pojasnila in opombe:……………………………………………………………………………………

 1. Povzetek ugotovitev o udeležencu s poudarkom na njegovem potencialu za vrnitev na trg dela (osebnostne lastnosti, zdravstveno stanje, motivacija, sposobnosti, znanja, veščine, kompetence, delovne izkušnje ipd.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Potrebne aktivnosti, da bo udeleženec lahko izkoristil svoj potencial za vrnitev na trg dela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Predlogi nadaljnjih aktivnosti (možna samo ena opcija)
Vključitev v 3. modul

DA

NE

Predstavitev pri rehabilitacijski komisiji ZRSZ (vloga za pridobitev statusa invalida/pravice do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI)

DA

NE

Usmeritev na invalidsko komisijo pri ZPIZ-u

DA

NE

Drugo:……………………………………………………

DA

NE 1. Udeleženec bo v tretjem modulu skušal razrešiti naslednje težave

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Morebitna dodatne opažanja, pripombe in predlogi……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe izvajalca:

Žig izvajalca:


PRILOGA E/8 – Končno poročilo

ZAKLJUČNO POROČILO IZVAJALCA O DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA

Osebni podatki udeleženca

Priimek in ime: ……………………………………………

EMŠO:…………………………………………………….. 1. Vrsta težav (ustrezno izberite po priloženem opisu kriterijev za opredelitev posameznih vrst težav)
 • težave z odvisnostjo

 • težave v duševnem zdravju

 • večje socialne in druge podobne težave

 • drugo………………………………………………………………………………………………2. Ali so posamezni cilji iz dogovora o razreševanju socialne problematike, sklenjenega med udeležencem in centrom za socialno delo (ustrezno izberite)
1. uresničeni

2. delno uresničeni zaradi ………………………………………………………………………………………………………………………3. niso uresničeni zaradi ………………………………………………………………………………………………………………………
3. Doseganje kompetenc in veščin za aktivno iskanje zaposlitve (ustrezno vpišite stanje pri vsaki kompetenci po priloženem opisu kompetenc)

Dosega

Delno dosega

Ne dosega

Za doseganje kompetence potrebuje še:

RAZVOJ POKLICNE IDENTITETE

PRILAGODLJIVOST


UPRAVLJANJE S ČUSTVI

PROAKTIVNOST


PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI

ORIENTACIJA V OKOLJU

SAMOPROMOCIJA4. Mnenje o zaposljivosti udeleženca (ustrezno izberite)

a) je zaposljiv

b) je začasno nezaposljiv zaradi:…………………………………………………………………………………………

5. Predlog možnih ukrepov in aktivnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti udeleženca (ukrepi aktivne politike zaposlovanja in drugi ukrepi na trgu dela, ustrezne socialnovarstvene storitve in programi, po potrebi pa tudi v druge ustrezne programe kot je zdravljenje idr.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Ali je udeleženec pripravil osebno mapo (ustrezno izberite)

1. da


2. ne, zaradi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

7. Morebitna dodatna opažanja, pripombe in predlogi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj in datum:


Podpis odgovorne osebe izvajalca:

Žig izvajalca:PRILOGA E/9 – Lista prisotnosti
Ime in priimek udeleženca:


Naziv izvajalca:
LISTA PRISOTNOSTI UDELEŽENCA in EVIDENCA UR

ZA MESEC ___________ LETO _____ , za ___ modulZap.

št.:


Datum:

Ure prisotnosti

Št.ur

prisotnosti

udelež.

Cena mesečne ali dnevne vozovnice ali kilometrina

Kratek opis dnevnih aktivnosti

Podpis mentor in udeleženec

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.


Informacije o opravičenih odsotnostihDatum

Razlog opravičene odsotnosti

Podpis mentor in udeleženec

Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca (tiskano):

_________________________________
Podpis odgovorne osebe:

___________________________ Žig (Če ne poslujete z žigom, to na tem mestu pripišite.)


V______________, dne:__________________


Telefon kontaktne osebe: ________________


Opozorilo: Podpisi osebe in mentorja so obvezni za vsak dan posebej! Ta obrazec ste dolžni posredovati pristojnemu CSD in Zavodu najkasneje do 2. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.

PRILOGA F
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə