Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə13/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

TEHNIČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom št. 4300-28/2012, za »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo, z dne _____________

_______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)
izjavljamo,
da bomo zagotovili prostore za skupinsko in individualno obravnavo. V primeru individualne obravnave bo zagotovljeno varovanje osebne integritete in varovanje osebnih podatkov udeležencev. Prostori bodo dostopni z javnim prevozom.

Za pripravo osebne mape bomo zagotovili ves potrebni pisarniški material in možnost vsakodnevne uporabe računalnika za udeležence. Program bomo izvajali na svojem sedežu, oziroma bomo zagotovili kadrovske in tehnične pogoje za izvajanje programa v lokalni skupnosti.

Datum:

Žig:

Podpis:PRILOGA E/1
E. VZOREC OVIRNEGA SPORAZUMA

Vzorec okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem okvirnega sporazuma.


---------------------------------------- VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA-----------------------------------------
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, matična številka iz PRS 5300410, davčna številka: 16669762 (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki ga zastopa generalna direktorica Lučka ŽIŽEK
in
naziv in naslov izvajalca, matična številka iz PRS: ……………………, davčna številka: ……………………., ki ga zastopa:………………………………. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

sklepata naslednjiOKVIRNI SPORAZUM
o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju storitev za trg dela- aktivnosti Programov za spodbujanje neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela


 1. člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 • da je predmet tega okvirnega sporazuma del operacije ''Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih'' (v nadaljevanju: projekt VKO BO), ki jo delno financira EU in sicer iz sredstev ESS v okviru OP RČV 2007-2013, 2. Razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih ter 2.1. prednostne usmeritve Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih. Izvajalec mora upoštevati določila Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

 • Da je projekt VKO BO financiran iz proračunske postavke PP 9236 v višini 85 % vrednosti in iz sredstev lastne udeležbe PP 9248 v višini 15 % vrednosti.

 • Da se ta okvirni sporazum sklepa z namenom ureditve medsebojnega sodelovanja pri izvajanju aktivnosti.

 • Da so Navodila ponudnikom za izdajo ponudbe št. 4300-28/2012 (v nadaljevanju: Navodila) sestavni del tega sporazuma kot Priloga 1.

 • Da je ponudba izvajalca št. ………., z dne ….., sestavni del tega sporazuma kot Priloga 2.


 1. člen

(predmet okvirnega sporazuma)
Predmet okvirnega sporazuma so izvedba programa; ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med pogodbenima strankama v zvezi s posredovanjem podatkov, ki jih stranki potrebujeta za izvedbo aktivnosti; izvedba aktivnosti v posameznih modulih programa; posredovanje poročil in druge dokumentacije o udeležencih programa Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) in pristojnemu centru za socialno delo (v nadaljevanju: CSD).
S tem okvirnim sporazumom naročnik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo storitev programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo, skladno s tehničnimi zahtevami in specifikacijami iz Priloge 1.
Navedene storitve se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

 • s tehničnimi zahtevami, ki so Priloga 1 tega okvirnega sporazuma;

 • s ponudbo izvajalca št. ……. z dne………..

 • z Navodili in njihovimi prilogami;

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev opredeljenega v prilogah (C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, C/9, C/10, C/11 in C/12 ) »ponudbeni predračun«, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma naročal od izvajalca, s katerim bo imel sklenjen okvirni sporazum, po cenah, navedenih v Navodilih v prilogah (C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, C/9, C/10, C/11 in C/12) »ponudbeni predračun«.
 1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno zaračunavanje storitev. Naročnik bo izvajalcu opravljene storitve plačal na podlagi izstavljenega računa, ki mu je priložena specifikacija števila opravljenih ur oziroma števila delavnic. Znesek računa je zmnožek dejansko opravljenih ur oziroma števila delavnic in cene postavke za posamezno ur ali delavnico (iz ponudbe izvajalca - Priloga 2), ki je fiksna za ves čas trajanja okvirnega sporazuma.V prvem in tretjem modulu se kot posamezna storitev šteje ena delavnica.
V prvem modulu je pogoj za plačilo udeležba najmanj 12 udeležencev na posamezni delavnici.
V tretjem modulu je pogoj za plačilo storitve, da je ob začetku izvajanja posamezne delavnice vanjo vključenih najmanj 12 udeležencev. V primeru predčasne prekinitve vključitve udeleženca, je izvajalec dolžan za tega udeleženca naročniku ob izstavitvi računa, posredovati pisno obrazložitev razlogov za prekinitev udeležbe, ki vključuje tudi opis vseh aktivnosti izvajalca, da bi to prekinitev preprečil in posameznega udeleženca motiviral za nadaljevanje vključitve.

V drugem in četrtem modulu se kot posamezna storitev šteje posamezna opravljena ura.

Ocenjena skupna pogodbena vrednost znaša __________ EUR brez DDV (z besedo: ___________________) oz. ________EUR z DDV.


Cene so fiksne za ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
Naročnik je dolžan plačati račune skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Naročnik se zaveže račun poravnati v roku največ 30 dni od izdaje računa na transakcijski račun izvajalca št. …………………..….. odprtega pri …………………………………

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.4. člen

(zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)

Izvajalec je dolžan ob sklenitvi te pogodbe izročiti naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 1% pogodbene vrednosti z DDV, izplačljivo na prvi poziv naročnika kot upnika. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj še _________________ po ________________

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, ki je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec ne bo izpolnjeval ali izpolnil svojih pogodbenih obveznosti skladno s tem okvirnim sporazumom.

5. člen

(udeleženec aktivnosti)

Aktivnosti se lahko udeležijo osebe, ki so oddaljene od trga dela in niso prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, to je začasno nezaposljive osebe na podlagi 9., 117. in 186. člena ZUTD in 40. člena ZSVarPre (v nadaljnjem besedilu: udeleženci).6. člen

(obveznosti Zavoda)
Naročnik se zavezuje, da:

- bo najmanj 30 (trideset) dni pred izvedbo predstavitve aktivnosti izvajalcu poslal sezname potencialnih udeležencev s kontaktnimi podatki,

- bo sezname iz prejšnje alineje poslal na naslednji elektronski naslov izvajalca: _________________,

- zaradi zagotavljanja ustreznega zavarovanja osebnih podatkov med samim pošiljanjem po elektronski pošti bo naročnik sezname iz prve alineje tega člena poslal v šifrirani datoteki, ločeno pa bo pooblaščeni osebi izvajalca posredoval še geslo oz. šifro, s katero bo mogoče datoteko s seznamom udeležencev odpreti,

- bo ob začetku sodelovanja izvajalcu zagotovil dostop do vseh obrazcev, ki so priloga tega okvirnega sporazuma.
7. Člen

(lokacija izvajanja programa)
Izvajalec zagotavlja izvajanje programa na območju Uradov za delo zavoda in/ali CSD, ki so z udeleženci sklenili dogovor o razreševanju socialne problematike.

8. člen

(obveznosti izvajalca)
Izvajalec se zavezuje:

- da bo vso dokumentacijo za posamezne udeležence posredoval v elektronski obliki na obrazcih, ki so priloga tega okvirnega sporazuma,

- da bo zaradi zagotavljanja ustreznega zavarovanja osebnih podatkov med samim pošiljanjem po elektronski pošti izvajalec vso dokumentacijo posameznih udeležencev pošiljal v šifriranih datotekah, ločeno pa bo pooblaščeni osebi naročnika in pristojnega CSD posredoval še geslo oz. šifro, s katero bo mogoče datoteko s seznamom udeležencev odpreti;

- da bo na podlagi predhodnega dogovora omogočil udeležbo na vseh posameznih modulih tudi strokovnim sodelavcem Zavoda in pristojnega CSD,

- da bo za zagotovitev revizijske sledi v spisu razpisa hranil dokumentacijo v zvezi z izvedbo programa (obvestilo o sprejemu ponudbe, pogodbo o izvedbi projekta, zahtev(e)k(e) za plačilo, vsa individualna poročila za udeležence in liste prisotnosti še 10 let po poteku izvedbe razpisa,

- da bo še 10 let po zadnjem prejetem izplačilu omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem predmeta okvirnega sporazuma pristojnim organom Republike Slovenije in Evropske skupnosti,

- da bo Zavodu in pristojnemu CSD sporočil vse morebitne prekinitve udeležbe in daljše odsotnosti udeležencev. Izvajalec bo naročniku in pristojnemu CSD sproti, oziroma najkasneje v 8 delovnih dneh, obveščal o vseh morebitnih prekinitvah udeležbe na aktivnostih in daljših odsotnosti udeležencev,

- da bo opravičila o odsotnosti zbiral in hranil in jih na zahtevo posreduje naročniku oz. pristojnemu CSD,- da bo vsak mesec oddal poročilo o prisotnosti udeležencev naročniku in pristojnemu CSD kjer bo razvidna višina potnih stroškov udeležencev, da lahko pristojni organ, izplača udeležencem potne stroške.

9. člen

(obveznosti izvajalca pri izvedbi posameznega modula in poročanju naročniku

in pristojnemu CSD)

Prvi modul: Motivacijska delavnica
Namen predstavitve aktivnosti je informiranje in motiviranje oseb za udeležbo v aktivnosti. Naročnik bo izvajalcu posredoval sezname potencialnih udeležencev. Po zaključku informiranja bo izvajalec v roku 14 dni naročniku in pristojnemu CSD posredoval podpisane liste prisotnosti in seznam oseb, ki se bodo udeležile drugega modula – Triaže.
Drugi modul: Triaža
Ob zaključku triaže izvajalec izdela poročilo na obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil.
Izvajalec posreduje naročniku in pristojnemu CSD poročila za posamezne udeležence v roku 30 dni od zaključka drugega modula in seznam oseb, ki se bodo udeležile tretjega modula.
Izvajalec bo posredoval naročniku in pristojnemu CSD podpisane liste prisotnosti vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
Tretji modul: Delavnica za učinkovit vstop na trg dela
Izdelana osebna mapa je obvezna vsebina tega modula, razen v primeru predčasne prekinitve vključitve zaradi razloga na strani udeleženca.
Izvajalec bo posredoval naročniku in pristojnemu CSD podpisane liste prisotnosti vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
Za udeležence, ki so zaključili ali prekinili tretji modul in se niso vključili v 4. modul, bo izvajalec posredoval naročniku poročilo predpisano v 4. modulu v roku 30 dni od zaključka programa.
Četrti modul: Spremljanje in nudenje podpore udeležencu pri izvajanju dogovora o aktivnostih
Izvajalec z vsakim udeležencem dopolni dogovor z opisom podpore, ki je za udeleženca optimalna.
Po zaključku 4. modula bo izvajalec izdelal zaključno poročilo na obrazcu, ki je sestavni del Navodil. Naročniku in pristojnemu CSD bo posredoval poročila za posamezne udeležence.
Izvajalec bo posredoval naročniku in pristojnemu CSD podpisane liste prisotnosti vsak drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

10. člen

(timski sestanek po zaključku aktivnosti)
Po potrebi se izvajalec, naročnik in/ali pristojni CSD lahko dogovorijo za timski sestanek z namenom posredovanja ključnih rezultatov udeležencev aktivnosti, zaradi napotkov za nadaljnjo obravnavo udeležencev.
Timski sestanek se izvede v najkrajšem možnem času po zaključku aktivnosti in se ga praviloma udeležijo osebni mentor udeleženca kot predstavnik izvajalca, strokovni delavci naročnika in/ali strokovni delavci pristojnega CSD.

11. člen

(varstvo osebnih podatkov)
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke, s katerimi se bosta seznanili v času trajanja ter po prenehanju dogovora, obdelovali, hranili in varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Pogodbeni stranki sta v celoti odgovorni za ravnanje svojih pooblaščenih oseb pri posredovanju osebnih podatkov in sta jih dolžni opozoriti na potrebno skrbnost in odgovornost pri obdelavi osebnih podatkov.
12. člen

(protikorupcijska klavzula)

V primeru, da se ugotovi, da pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.
13. člen

(odgovorna oseba in skrbnik okvirnega sporazuma)

Skrbnik okvirnega sporazuma na strani naročnika je: __________________________.


Odgovorna oseba na strani izvajalca je:__________________________.

14. člen

(reševanje sporov)
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen

(veljavnost okvirnega sporazuma)
Okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank dogovora in velja za čas od …… do……..
Izvajalec je dolžan ob podpisu tega okvirnega sporazuma naročniku izročiti tudi izpolnjeno in podpisano izjavo za transparentnost posla, kar je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma.
Spremembe in dopolnitve okvirnega sporazuma veljajo le v pisni obliki, ko jih podpišeta obe stranki.

Okvirni sporazum je napisan v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 2 (dva) izvoda.

Kraj in datum: Kraj in datum:
Številka: Številka:

Naziv izvajalca Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


Priimek in ime pooblaščene osebe Lučka Žižek, generalna direktorica

Žig Žig


PRILOGE K OKVIRNEMU SPORAZUMU

 • PRILOGA E/2 - Kriteriji za ugotavljanje težav

 • PRILOGA E/3 – Opis kompetenc za brezposelne osebe

 • PRILOGA E/4 – Dogovor o aktivnostih triaža

 • PRILOGA E/5 - Dogovor o aktivnostih 3. modul

 • PRILOGA E/6 - Dogovor o aktivnostih 4. modul

 • PRILOGA E/7 – Poročilo triaža

 • PRILOGA E/8 – Končno poročilo

 • PRILOGA E/9 – Lista prisotnosti

PRILOGA E/2

Kriteriji za ugotavljanje težav


 1. Težave z odvisnostjo

Kriteriji za ugotavljanje: • izguba ali zavrnitev dela zaradi odvisnosti, prekinitev šolanja zaradi odvisnosti

 • nespoštovanje dogovorov

 • vinjenost in/ali zaudarjanje po alkoholu, osebna neurejenost

 • zanikanje odvisnosti, agresivnost, slabša koncentracija, zavračanje aktivnosti

 • ponavljajoče (odvisniško) vedenje

 • informacije od drugih oseb/institucij

 • te težave so prepoznane v zapisih rehabilitacijskega svetovalca, kariernega svetovalca, zdravnika svetovalca, koordinatorjev obravnave v skupnosti in/ali strokovnih sodelavcev ZRSZ in CSD 1. Težave v duševnem zdravju

Kriteriji za ugotavljanje: • diagnoza psihiatra; praviloma brez psihiatrične diagnoze ne ugotavljamo teh težav

 • izjemoma poseben stil življenja, odklonsko vedenje, ki kaže na težave v duševnem zdravju in so te težave prepoznane v zapisih rehabilitacijskega svetovalca, kariernega svetovalca, zdravnika svetovalca, koordinatorjev obravnave v skupnosti in/ali strokovnih sodelavcev ZRSZ in CSD

 • te osebe s pomanjkljivo medicinsko dokumentacijo, za katere se domneva, da imajo težave v duševnem zdravju, imajo pogosto tudi socialne in druge podobne težave, zato je priporočljivo, da komisije v teh primerih najprej proučijo obstoj večjih socialnih in drugih podobnih težav in le izjemoma ugotavljajo težave v duševnem zdravju3. Večje socialne in druge podobne težave
Kriteriji za ugotavljanje:

  • odsotnost osnovnih bivalnih pogojev (za ureditev življenjskih potreb – osebna higiena, brez naslova bivanja, nedosegljivost na naslovu),

  • posamezniki brez socialne mreže, okrnjena socialna mreža (brez družine,sorodnikov,prijateljev…),

  • pomanjkanje delovnih sposobnosti, delovnih navad, spretnosti in znanj, ki so potrebna za uspešno in kakovostno vključevanje v delo,

  • pomanjkanje življenjske in delovne energije zaradi specifičnih življenjskih situacij, ki jih posameznik ne zna ali ne zmore reševati sam in ki imajo za posledico upad delovnih zmožnosti ali posameznikovih sposobnosti

PRILOGA E/3

OPIS KOMPETENC ZA BREZPOSELNE OSEBE 1. RAZVOJ POKLICNE IDENTITETE
Pozna sebe, raven svoje strokovne usposobljenosti in jo po potrebi nadgrajuje. Ima dovolj izkušenj s svojega strokovnega področja. Sebe zaznava kot učinkovito in sposobno osebo, zaupa vase in je zadovoljen sam s seboj. Verjame, da mu bo uspelo uresničiti postavljene cilje, vztraja pri aktivnostih za njihovo doseganje. Neprestano se uči, je odprt za novosti in sprejema tveganje.

Stopnja razvitosti

Opis stopnje razvitosti

ODLIČNO RAZVITA

Pozna svoje prednosti in pomanjkljivosti. Samostojen je tudi v najtežjih in v izrednih delovnih situacijah. Deluje učinkovito, vedno zaupa vase ter ima izdelano poklicno identiteto, ki jo nadgrajuje interdisciplinarno.


DOBRO RAZVITA

Sebe pozna, a ima nekaj slepih peg. Znanje nadgrajuje v ožjem strokovnem področju in obvlada običajne strokovne situacije. Pri težjih in izrednih situacijah včasih potrebuje pomoč in podporo. Brez pomoči je večja nevarnost napak. Praviloma zaupa vase in ima deloma zgrajeno poklicno identiteto.


SREDNJE RAZVITA

Ima delno ozaveščeno samopodobo, osnovni nivo strokovnega znanja in ima osnovne izkušnje s svojega strokovnega področja. V enostavnih delovnih situacijah deluje samostojno, pri zahtevnih potrebuje pomoč. Svoje strokovno znanje nadgrajuje, ko je nujno.


MALO RAZVITA

Sebe malo pozna, nivo strokovnega uspeha je nizek, se precenjuje ali podcenjuje. Ne nadgrajuje strokovnega znanja. Pogosto dvomi vase, ni vztrajen in je pripravljen malo tvegati. Ima malo ali neustrezne izkušnje s svojega strokovnega področja. Ni odprt za novosti in ni usmerjen v učenje, oziroma se uči pod prisilo.
 1. PRILAGODLJIVOST
Pripravljen se je ustrezno prilagoditi spremembam v okolju, organizacijski kulturi in temu primerno prilagoditi postavljene cilje. Pravočasno zazna nove dejavnike v svojem okolju in izven njega. Ustrezno se odziva na novonastale razmere in situacije.

Stopnja razvitosti

Opis stopnje razvitosti

ODLIČNO RAZVITA

Stalno se prilagaja spremembam in je izkušen v postavljanju novih ciljev, saj hitro zaznava nove dejavnike ter se uspešno prilagodi novim ali kriznim situacijam.


DOBRO RAZVITA

Večini situacij se ustrezno prilagodi in temu primerno postavi cilje. Spremembe v okolju zaznava in se nanje pravočasno in v glavnem ustrezno odziva. Krizne situacije zaznava, nanje se manj ustrezno prilagodi.


SREDNJE RAZVITA

Se delno in počasi prilagaja in ima s tem večkrat težave. Novi dejavniki ga presenetijo, zazna jih pozno. Na nove situacije se odziva z zamikom in manj ustrezno.


MALO RAZVITA

Ne zazna potreb po prilagajanju spremembam. Ciljev ne prilagaja spremembam v okolju ali organizacijski kulturi, nove dejavnike pogosto spregleda. Na spremembe se ne odziva, če se, je to pogosto nepredvidljivo in neustrezno.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə