Nariadenie komisie (ES) 1398/2003 z augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha a k smernici Rady 92/65/ehs tak, aby zahŕňala Aethina tumida, roztoč tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), ebolu a opičie kiahne
Yüklə 32.45 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü32.45 Kb.NARIADENIE KOMISIE (ES) 1398/2003

z 5. augusta 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha A k smernici Rady 92/65/EHS tak, aby zahŕňala Aethina tumida, roztoč tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), ebolu a opičie kiahne

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,


so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod s a dovoz zvierat, spermy, vajíčok a embryí, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky určené v osobitných predpisoch spoločenstva, uvedené v prílohe A ods. 1 k smernici 90/425/EHS 1, naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady 2, najmä na jej prvý odseku jej článku 22,
keďže:
(1) obchod a dovoz včiel do spoločenstva sa riadi smernicou 92/65/EHS; smernica 92/65/EHS ustanovuje niektoré pravidlá, pokiaľ ide o zvieratá a druhy, náchylné na choroby podliehajúce oznamovacej povinnosti, ktoré sú uvedené v prílohe A k tejto smernici;
(2) Aethina tumida je cudzokrajný mor alebo škodca postihujúci resp. napádajúci včely medonosné a čmeliaky, ktorý sa rozšíril z Afriky do niektorých iných tretích krajín a spôsobuje vážne problémy chovateľom včiel;
(3) Aethina tumida nie je uvedený na zozname Office Internationale des Epizooties (OIE) a informácie o rozsahu zamorenia tretích krajín týmto škodcom nie sú k dispozícii;
(4) v spoločenstve neboli oznámené žiadne prípady, ale Aethina tumida nie je chorobou podliehajúcou oznamovacej povinnosti v rámci Európskeho spoločenstva podľa smernice 92/65/EHS;
(5) keby Aethina tumida bol zavlečený do spoločenstva, mohol by mať ničivé dôsledky na zdravotný stav medonosných včiel, na včelárstvo a na výrobu medu;
(6) tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) je cudzokrajná cudzopasná roztoč postihujúca medonosné včely, ktorá sa vyskytuje prevažne v juhovýchodnej Ázii, ale ktorá, keby bola dovezená do spoločenstva, mohla by mať ničivé dôsledky na zdravotný stav medonosných včiel, na včelárstvo a na výrobu medu;
(7) tropilaelaps je choroba podliehajúca oznamovacej povinnosti (voči) OIE; nie je to však choroba podliehajúca oznamovacej povinnosti v rámci Európskeho spoločenstva podľa smernice 92/65/EHS;
(8) v niektorých tretích krajinách dochádza k príležitostnému výskytu vírusu eboly a vírusu opičích kiahní a proti ebole a opičím kiahňam boli prijaté opatrenia spoločenstva obmedzujúce dovoz, pretože tieto zoonózy môžu postihnúť niektoré zvieratá alebo byť prenášané niektorými zvieratami; preto je potrebné z dôvodu transparentnosti a zrozumiteľnosti zaradiť tieto choroby medzi choroby podliehajúce oznamovacej povinnosti podľa smernice 92/65/EHS;
(9) preto je potrebné pridať Aethina tumida, Tropilaelaps spp., vírus eboly a vírus opičích kiahní do zoznamu chorôb podliehajúcich oznamovacej povinnosti v prílohe A smernice 92/65/EHS;
(10) preto je potrebné v tomto zmysle zmeniť a doplniť smernicu 92/65/EHS;
(11) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha A k smernici 92/65/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.


Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 5. augusta 2003
za Komisiu

David BYRNE


člen Komisie

___________PRÍLOHA
Príloha A k smernici 92/65/EHS sa nahrádza touto prílohou:

"PRÍLOHA A
Choroby podliehajúce oznamovacej povinnosti v rámci tejto smernice
Choroba


Najviac postihnutý rod/čeľaď/druh

Africký mor koní
Equidae

Africký mor ošípaných

Suidae a Tayassuidae

Vtáčia chrípka

Aves

Mor včelieho plodu

Apis

Sneť slezinová

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae a Hippopotamidae
Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae a Rhinocerotidae

Brucelóza (B. abortus)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucelóza (B. melitensis)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucelóza (B. ovis)

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae a Antilocapridae

Brucelóza (B. suis)

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a Tayassuidae

Klasický mor ošípaných

Suidae a Tayassuidae

Nákazlivá pleuropneumónia

Hovädzí dobytok (vrátane tura zebu, byvola, bizóna a jaka)

Ebola

Primáty nepríbuzné človeku


Slintačka a krívačka

Artiodactyla a ázijské slony

Infekčná hematopoetická nekróza

Salmonidae

Nodulárna dermatitída

Bovidae a Giraffidae

Opičie kiahne

Rodentia a primáty nepríbuzné človeku

Tuberkulóza

Mammalia, najmä Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae a Tragulidae

Pseudomor hydiny

Aves

Mor malých prežúvavcov

Bovidae a Suidae

Nákazlivá obrna ošípaných

Suidae

Psitakóza

Psittaciformes

Besnota

Carnivora a Chiroptera

Horúčka údolia Rift

Bovidae, druh Camelus a Ritincerotidae

Mor hovädzieho dobytka

Artiodactyla

Aethina tumida

Apis a Bombus

Ovčie a kozie kiahne

Bovidae

Vesikulárna choroba ošípaných

Suidae a Tayassuidae

roztoč Tropilaelaps spp).

Apis

Vesiculárna stomatitída
Artiodactyla a Equidae

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae"
1 Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

2 Ú. v. ES L 146, 13.6.2003, s. 1.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə