Mühazirəotağı/Cədvəl Məsləhətsaatları Çərşənbə günü, 12: 00 Prerekvizitlər
Yüklə 76.45 Kb.
tarix26.02.2016
ölçüsü76.45 Kb.

Ümumiməlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL205Azərbaycan ədəbiyyatı-2(Muasir Azərbaycan nəsri)

3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

2015, yaz semestri

Fənnitədrisedənmüəllim (lər)

Mürşüdova Röya Məftun qızı

E-mail:

roya.meftunqizi@mail.ru

Telefon:

0518842013

Mühazirəotağı/Cədvəl
Məsləhətsaatları

Çərşənbə günü, 12:00

Prerekvizitlər

AZLL105

Tədrisdili

Azərbaycan dili

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklərvəəlavəədəbiyyat

1.Abdullayev C.Müstəqillik dövrü bədii nəsrin problemləri.B.,2004

2.Əhmədov B.XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı .B.,

3.Ənvəroğlu H. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri.B.,2004

4.Əlişanoğlu T. Azərbaycan “yeni nəsri”B.,2003

5.XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.(yeni baxış və ədəbi-metodoloji meyarları)B..Elm,2006

6.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. 740 səh.

7.Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004.272 səh.

8.Bayramoglu A.Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat.B.,2003

9.Dadaşov A.Müstəqillik dövrünün dramaturgiyası.B.,2005

10.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

11.Salamoğlu T.Müasir Azərbaycan romanının poetikası.B.,2005

12.www.anl.az.-Milli kitabxana

13.www.kultaz.com.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı.

14.www.lit.az.-azəridilli ədəbiyyat saytı.

15.www.kitabxana.org- elektron kitabxana.

16.az.wikipediya.org.- azəridilli ensiklopediya

17.www.azeribooks.aznet.org.-Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərləri.

18.www.alatotan.org.-Azad Yazarlar ocağının saytı və eyniadlı dərginin e-variantı.


Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıqimtahanı

30
PraktikiməsələFəallıq(presentasiyalar)

10
TapşırıqvətestlərKursişi (Layihə)Prezentasiya/Qrupmüzakirə

10
Final imtahanı

40
Davamiyyət

10
Yekun

100
Kursuntəsviri

Azərbaycan ədəbiyyatı-2 kursunda XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının-nəsrin keçdiyi zəngin və mürəkkəb tarixi dövr, xalqımızın bədii təfəkkür və mənəviyyat tarixinin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Tədris prosesində Azərbaycanın mədəniyyət tarixində mühüm yeri olan görkəmli sənətkarların ədəbi-bədii irsinin öyrənilməsi,bir sıra nəsr əsərlərin təhlili nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan yeni nəsrinin inqilabi xarakteri,eyni miqyasda dağıdıcı və yaradıcı tendensiyaları ehtiva etməsi, insanın həyatı,şüuru və davranışlarında durmadan davam edən dəyişmə və çevrilmələr ədəbiyyat və sənətin, bütövlükdə humanitar təfəkkürün başlıca problemləri kimi analiz ediləcəkdir. Fəlsəfi-estetik baxımdan XX əsrin səciyyəsi bir qayda olaraq modernizm və postmodernizm epoxalarının kriteriyaları ilə müəyyən olunduğundan,tədris prosesində müasir Azərbaycan ədəbiyyatı sosioloji-kultroloji,sənətşünaslıq-filoloji baxımdan dəyərləndiriləcəkdir.

Kursunməqsədləri

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının təcrübəsini yeni baxışla ümumiləşdirmək, milli ədəbiyyatımızın XX yüzilkdə qazandığı böyük uğurların, habelə düçar olduğu uğursuzluqların mahiyyətini aşkarlamaq; bədii əsərlərin fərdi şəkildə mənimsənilməsinə, fərqli zövqləri aşkara çıxarmalısına,bədii yaddaşın formalaşmasına nail olmaq.Ədəbiyyat spesifik bir sahə olduğundan,onun tədrisində məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox,daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltmək, tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox,mühakimə yürütməyi öyrətmək.


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Azərbaycan ədəbiyyatı -2(Muasir Azərbaycan nəsri) fənninin oyrənilməsinin nəticəsi olaraq tələbələrdə müasir ədəbi prоsеsin bütün mürəkkəbliyi,ziddiyyətləri, inkişаf spеsifikаsı, sоsiоlоji və еstеtik təmаyülləri hаqqındа аydın təsəvvür yаrаnacaq.Xalqın bədii təfəkkür xəzinəsini yeni əsərlərlə zənginləşdrmiş görkəmli nasirlərin əsərləri ilə tanış olacaqlar.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər (kənar söhbətlər,mobil telefondan istifadə,və s).auditoriyadan kənarlaşdırılır və bu da onların ümumi nəticələrinə təsir edir.

Cədvəl (dəyişdiriləbilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənninmövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar27.01.2015


29.01.2015

60-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ kimi.Yeni mövzular və problemlər.

İ.Hüseynovun yaradıcılığı. “Teleqram” və “Kollu Koxa” povestləri

Abdullayev C.Müstəqillik dövrü bədii nəsrin problemləri.B.,2004

2.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002.

3.www.isahuseynov.com
03.02.2015


05.02.2015


Müasir Azərbaycan nəsrində milliözünüdərk. İ.Şıxlının ədəbi-bədii irsi. “Ölən dünyam”romanı.

F.Kərimzadənin tarixi romanları. “Qarlı aşırım” romanı
1.QarayevY.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002.

2. Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004.3. Əlişanoğlu T.Azərbaycan “yeni nəsri”B.,2003

4. Zeynalova D. İsmayıl Şıxlı və folklor.
10.02.2015

12.02.2015


60-cı illərdə Yeni psixoloji nəsr”in təşəkkülü.

İ.Məlikzadənin yaradıcılığının ümumi səciyyəsi. “Gümüşgöl əfsanəsi” povesti1.MüasirAzərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

2.Sevinc Abasova. İsi Məlikzadənin yaradıcılığı. Bakı.2002


17.02.2015

19.02.2015

“Daxili monoloqlar” romanının yaranması və inkişafı. Nəsr yaradıcılığında intellektual qəhrəmanın özünütəsdiq ehtirsı.

S.Əhmədlinin yaradıcılığı. “Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü” romanı
1.Salamoğlu T.Müasir Azərbaycan romanının poetikası.B.,200524.02.2015

26.02.2015


Nəsr yaradıcılığında müxtəlif tarixi dövrlərin sosial-fəlsəfi dərki.
Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” əsəri

XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.(yeni baxış və ədəbi-metodoloji meyarları)B..Elm,2006

2.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

3.Hüseynoğlu T. Söz-tarixin yuvası.Bakı.1999

03.03.2015

05.03.2015


Sabir Azərinin yaradıcılığı
“Dalanda” romanında mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin tənəzzülü və şəxsiyyətin özgələşməsi problemi.

1.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004
2.Salamoğlu Təyyar. Müasir Azərbaycan romanının poetikası (XX əsrin 80-ci illəri), Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2005, 280 səh.
3.Sofiyeva S. Sabir Azərinin “Dalanda” romanındamənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin tənəzzülü problemi.

7


10.03.2015

12.03.2015


M.Süleymanlının yaradıcılığı. “Köç” romanında soykökə qayıdış və milli-tarixi kimliyin dərki


Aralıq imtahanı


1.Aran Səyyad. 1960-1980-cı illər nəsrində psixologizm. Bakı, Elm, 2004

2.Qasımov H. Müasir Azərbaycan romanı: janrın poetika və tipologiyası. Bakı, 1994

2. XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.(yeni baxış və ədəbi-metodoloji meyarları)B..Elm,2006


8

17.03.2015

19.03.2015

Nəsr yaradıcılığında lirik-psixoloji üslub.

İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı.


“Geriyə baxma, qoca” romanı


1.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

2.Salamoğlu T. Müasir azərbaycan romanı: janr təkamülü (XX əsrin 80-cı illəri). Bakı. Elm, 2005
9

24.03.2015

26.03.2015

Anarın yaradıcılığı.Hekayələri: (“Asıqanda işləyən qadın”“Taksi və vaxt”, “Mən, sən, o və telefon”)

“Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” romanı1.www.anar.az

2. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

3. Əlişanoğlu T. Azərbaycan “yeni nəsri”B.,2003

4.Qasımov H.Müasir Azərbaycan romanı: janrın poetika və tipologiyası. Bakı, 1994

5.Salamoğlu T. Müasir azərbaycan romanı: janr təkamülü (XX əsrin 80-cı illəri). Bakı. Elm, 2005


10

31.03.2015

02.04.2015


Elçinin yaradıcılığı. Hekayələri: (Qatar, Latur, Pikasso, 1986”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Sarı gəlin”)
“Ağ dəvə” romanında müharibə və insan problemi.


1.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

2. Əlişanoğlu T. Azərbaycan “yeni nəsri”B.,2003

3.Paşayeva N. İnsan bədii tədqiq obyekti kimi “XXI”- Yeni Nəşrlər Evi, 2003


11


07.04.2015

09.04.2015


60-cı illərdə yaranan tarixi romanların problematikası və əsas ideya istiqamətləri.

Ə.Cəfərzadənin “Bakı-1501” romanı

1.Axundlu Y. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər. Bakı, Adiloğlu, 2005

2.Telmanqızı A. Əzizə Cəfərzadənin bədii söz dünyası. B.,2001
12

14.04.2015
16.04.2015

90-cı illər nəsri və “doxsanıncılar”
İ.Fəhminin nəsr yaradıcılığı.“Akvarium” əsəri


1.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.BDU nəşri,B.,2004

2. www..ilqarfehmi.tk.-Yazıçı İ.Fəhminin web. səhifəsi13.

21.04.2015
23.04.2015

Azərbaycan nəsrində postmodernizm

K.Abdullanın“Yarımçıq əlyazma” romanı
1.XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.(yeni baxış və ədəbi-metodoloji meyarları)B..Elm,2006

2. www kamalabdulla.az

3.Tağısoy N. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfolgiyasının tənqid hüdudları. “Ulduz” jurnalı., 2010, N:1

4.Salamoğlu T. Müasir azərbaycan romanı: janr təkamülü (XX əsrin 80-cı illəri). Bakı. Elm, 200514

28.04.2015
30.04.2015

E.Hüseybəylinin “Yovşan qağayılar” romanı

Çağdaş nəsrdə müharibə mövzusu.A.Abbasın “Dolu”romanı

1.Tağısoy N. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfolgiyasının tənqid hüdudları. “Ulduz” jurnalı., 2010, N:115

05.05.2015

07.05.2015

S.Səxavətin yaradıcılığı. Hekayələri: (“İt intervüsü”, “Persona non qrata”

“Yəhudi əlifbası”əsəri
1.www.azyb.net

2.www.Azadlıqradiosu3.www.kitabxana.netFinal imtahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə