Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Həftənin 2-cü günü 12. 00-13. 00
Yüklə 82.52 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü82.52 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

TURK 101 Türkologiyaya giriş

3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2015

Fənni tədris edən müəllim (lər)

İlahə Qurbanova

E-mail:

gurbanovailahe@gmail.com

Telefon:

0552024300

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları

Həftənin 2-cü günü 12.00-13.00

Prerekvizitlər

Yoxdur

Tədris dili

Azərbaycan diliFənnin növü

(məcburi, seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat
 1. F. Zeynalov. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Bakı,2008

 2. B. Xəlilov. Türkologiyaya giriş, Bakı, 2013

 3. Cavat Heyet. Türk dilinin ve lehcelerinin tarixi seyri. Ankara,2008

 4. Kazımov Q. Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər). Bakı,Təhsil, 2003

 5. . Ə.Rəcəbov, J. Məmmədov, Orxon- yenisey Abidələri, yazıçı, Bakı, 1993

Əlavə ədəbiyyat: 1. F. Zeynalov. Türkologiyanın əsasları. Bakı, 1981

 2. İbnü Mühənna lüğati, Aptullah Battal. Ankara,Yüksekögretim Kurulu Matbaası,1997, 105 s.

 3. İsmet Cemiloğlu. Dede Korkut hikayeleri üzürinde söz dizimi bakımından bir inceleme. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları , 2001, 127 s

 4. Kaşğari Mahmut. Divanü Lügatit Türk, Türçe çeviren ve düzülümü Serap Tuba ve Seçkin Erdi. İstanbul, Kabalcı, 2007, 717 s.

 5. Н. А. Баскаков. К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ. (Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. - Т. XI. Вып. 2. - М., 1952. - С. 121-134)

 6. Баскаков Н. А. Тюркские языки. М.: Издательство восточной литературы, 1960

 7. Н.З.Гаджиева. Б.А. Серебренников. Сравнительная грамматика тюркских языков. Москва, 1986

 8. Гумилев Л. Н. Хунну. Москва, Издательство восточной литературы, 1960, 624 с.

 9. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. Москва, Наука,1967, 560 с.
Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

-

Digər

-

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələ
-

Fəallıq və davamiyyət
10 (5+5)

Tapşırıq və testlər
15

Prezentasiya/Qrup müzakirə
5

Final imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Türk dilinin tarixi inkişaf mərhələləri təsvir ediləcək, dövrlər üzrə türk dillərinin differnsiasiya və inteqrasiya prosesləri izləniləcəkdir. Türk dillərinin dünya dilləri içərisində yerini müəyyənləşdirmək, bu ailəyə hansı qədim və çağdaş dillərin aid olması incələnəcəkdir. Ana türkcə və proto-türk tayfları haqda tarxi və linqvistik ədəbiyyat dərindən təhili olunacaq. Türk dillərinin təsnifatı məslələri təhlil olunacaq. Çağdaş türk dillərinin milli dil səviyyəsinə qalxma və dialketlər səviyyəsində qalma səbəbləri araşdırılacaq.

Kursun məqsədləri

Filoloq tələbələrə türk dilini diaxron və sinxron şəkildə tədris etmək. Müasir türk dillərinin leksik-fonetik sistemi və qrammatik quruluşu ilə tanış etmək.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

 1. Ana türkcənin tarixi və ilk yaranma məkanı haqqındakı görüşləri müzakirə edə bilmək;

 2. Ana türkcənin tarixi inkişaf mərhələlərini düzgün dövrləşdirməyi bilmək;

 3. Türk dillərinin təsnifatını düzgün müəyyən etmək;

 4. Qədim və orta dövr türk tayfa dillərinin fonetik və morfoloji xüsusiyyətlərini müəyyən edə bilmək;

 5. Qədim və orta dövr türk tayfa dillərinin leksikasında fərqləri müəyyən edə bilmək;

 6. Tarixi-müqayisəli metodla çağdaş və qədim türk tayfa dilləri arasında paralleliklər aparmağı bilmək;
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Hər üzürsüz 2 qaibə görə 1 bal çıxılacaq.Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, kurs işlərini təhvil verməyənlərə, diskusiyalarda iştirak etməyənlərə aktivlik balı verilməyəcək.

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar28.01.15
30.01.15

Türkoloji araşdırmalar haqqında ümumi məlumat

Türk dillərinin tarixi. Mübahisə doğuran tarixi məsələlər.B. Xəlilov. Türkologiyaya giriş,s. 5-9

C.Heyet. s.14-23


B. Xəlilov. Türkologiyaya giriş,s.19-20

C.Heyet. s 37-47

F. Zeynalov. Türkologiyanın əsasları, 14-19
04.02.15

06.02.15

Ural - Altay nəzəriyyəsi.

Ana türkcənin Ön Asiya və Şumerlərlə bağlılıq məsələləri.


B. Xəlilov. Türkologiyaya giriş, s. 45-51

C.Heyet.s. 47-49

Kazımov Q. Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər)
11.02.15
13.02.15


Ana türkcənin fonetik- leksik sistemi və morfoloji xüsusiyyətləri.


Orta dövr türk dili tarixi. İlk yazılı abidələr.F.Zenalov. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.s.68-76

B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s 91-97

B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş.s. 97-127


İlahə Qurbanova(mühazirə)

Ə.Rəcəbov, J. Məmmədov, Orxon- Yenisey Abidələri.18.02.15

20.02.15


Yazılı abidələrdə türk tayfa dillərinin fonetik xüsusiyyətləri.

Türk dillərində anlaut məsələləriB.Xəlilov. Türkologiyaya giriş.s127-137

F.Zeynalov. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.s 15-36

C.Heyet.s.49-86

İlahə Qurbanova

(mühazirələr)25.02.15

27.02.15

Orta dövr türk tarixində tayfa dillərinin klasifikassiyası

Xəzərlər, bulqarlar, savirlər, peçeneqlər, oğuzlar, qıpçaqlar və b. türk tayfalarının dillərinə aid elmi ədəbiyyat və tarixi məlumatlar

C.Heyet.s.103-123

B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s.97-116;

B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s.205-225

04.03.15
06.03.15


Oğuz qrupu. Fonetik və leksik xüsusiyyətlər


Oğuz qrupu. Morfoloji özəlliklər

C.Heyet.s.119-136;s200-211

B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s.221-230; s.230-257

.F.Zeynalov.Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. s.68-76


11.03.15
13.03.15Qıpçaq qrupu. Fonetik və leksik xüsusiyyətlər. Qıpçaq qrupu. Morfoloji özəlliklər
Aralıq İmtahanı

B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s257-279
.F.Zeynalov.Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. s.68-76
18.03.15

20.03.15


Bulqar qrupu. Fonetik və leksik xüsusiyyətlər

Bulqar qrupu. Morfoloji özəlliklər.B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s279-291

F.Zeynalov.Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.s. 76-279

25.03.15

25.03.15


Karluq-uyğur qrupu. Fonetik və leksik xüsusiyyətlər

Karluq-uyğur qrupu. Morfoloji özəlliklər.B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s.291-321

F.Zeynalov.Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.s. 76-279

01.04.15

03.04.15.


Uyğur-oğuz qrupu. Fonetik və leksik xüsusiyyətlər


Uyğur-oğuz qrupu. Morfoloji özəlliklər.B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş. s321-333

F.Zeynalov.Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.s. 279-346
08.04.15

10.04.15


Çuvaş dili. Qədim bulqar dilinin varisi kimi

Yakut dili.B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş.s.333-335

İlahə Qurbanova(mühazirə) B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş.s335-337
15.04.15

17.04.15


Türk dili və türk külturu


Türk dillərində feilin milliyi məsələsi

İlahə Qurbanova (mühazirə)

F.Zeynalov. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası s.181-279

22.04.15
24.04.15

Çağdaş oğuz qrupu dilləri ilə qədim oğuz dili arasında paralelliklər


Çağdaş qıpçaq dilləri ilə qədim qıpçaqca arasında paralelliklər


C.Heyet.s122-131;277-322

C.Heyet.s322-334
29.04.15
01.05.15

Çağdaş karluq dilləri ilə qədim çağatay türkcəsi arasında paralliklər

Çağdaş bulqar qrupu ilə qədim bulqar və xəzər dilləri arasında paralelliklər


C.Heyet.s346-358


C.Heyet.s334-34606.05.15

08.05.15


Məhv olmaq üzrə olan çağdaş türk dilləri

Ortaq türkcə və ortaq əlifba problemləriC.Heyet.s376;344İlahə Qurbanova(mühazirə)
B.Xəlilov. Türkologiyaya giriş.343-357Final imtahan

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə