MRrj if’pe jsyos ds eq[; tulEidZ vf/kdkjh Jh yfyr cksgjk ds vuqlkj chdkusj taD’ku ij vk;ksftr ’kqHkkjEHk lekjksg esa Jh xgyksr us jkT; ds mRrj if’pe jsyos esa
Yüklə 6.35 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü6.35 Kb.


izsl foKfIr tu lEidZ dk;kZy; (la- 2010&11@310) mŸkj if’pe jsyos] t;iqj

fnukad % 30-03-2011
chdkusj&fnYyh ljk; jksfgYyk&chdkusj ¼f=&lkIrkfgd½a lqwij QkLV jokuk gqbZ

eq[;ea=h v’kksd xgyksr us fn[kkbZ gjh >.Mh

jsy ctV&2010 esa ?kksf"kr chdkusj&fnYyh ljk; jksfgYyk&chdkusj lqijQkLV dh mn~?kkVu fo’ks"k jsy lsok dks fnukad 30 ekpZ 2011 dks ekuuh; eq[;ea=h] jktLFkku ljdkj Jh v’kksd xgyksr us gjh >.Mh fn[kkdj jokuk fd;kA

mRrj if’pe jsyos ds eq[; tulEidZ vf/kdkjh Jh yfyr cksgjk ds vuqlkj chdkusj taD’ku ij vk;ksftr ’kqHkkjEHk lekjksg esa Jh xgyksr us jkT; ds mRrj if’pe jsyos esa ;wwuhxst ikWfylh ds rgr leLr jsy ykbuksa ds cM+h esa ifjorZu] dk;Z gksus ij Hkkjr ljdkj ,oa jsyos dh ljkguk dhA Jh xgyksr us bl volj ij chdkusj dh turk dks fo’oluh; lqfo/kk feyus dh fn’kk esa lqijQkLV dk izkjEHk gksuk ,d ehy dk iRFkj crk;kA bl lsok ds izkjEHk gksus ls chdkusj&fnYyh ds chp ,d lqijQkLV jsy lsok miyC/k gks xbZ gSA blds vfrfjDr eq[;ea=h egksn; us eerk cuthZ dk vkHkkj O;Dr fd;k fd lEiw.kZ jktLFkku gsrq 29 vkj vks ch dh Lohd`fr dh xbZ gS ,oa jryke&ckalokMk&Mwaxjiqj jsyos ykbZu dh Hkh jkT; ljdkj ds lg;kssx ls Lohd`fr iznku dh gSA mUgksus MsfMdsVsM QzsV dksfjMksj dh yxHkx 40 izfr’kr Hkkx jktLFkku ls fudyus dks jsy fodkl ds bfrgkl dk Lof.kZe dk;Z crk;kA

bl volj ij vius mn~cks/ku esa chdkusj lkaln vtqZujke es?koky us chdkusj okfl;ksa dks jktLFkku fnol ds fnu fnYyh ds fy, ,d lqijQkLV jsy lsok feyus ij c/kkbZ;kW nhA jkT; lHkk lkaln Jh ujsUnz cq

mRrj if’pe jsyos ds eq[; tulEidZ vf/kdkjh Jh yfyr cksgjk ds vuqlkj la0 12458] chdkusj&fnYyh ljk; ¼f=&lkIrkfgd½ ,Dl- chdkusj ls fnukad 31 ekpZ 2011 ls izR;sd lkseokj] xq:okj ,oa ’kfuokj jkf= 10-10 cts jokuk gksdj vxys fnu izkr% 06-20 cts fnYyh ljk; igWqpsxhA ,oa xkMh la0 12457] fnYyh ljk;&chdkusj ¼f=&lkIrkfgd½ ,Dl- fnYyh ljk; ls fnukad 01 viSzy 2011 ls izR;sd eaxyokj] ’kqØokj ,oa jfookj dks izkr% 08-20 cts jokuk gksdj vijkUg 04-30 cts chdkusj igWqpsxhA

;g xkMh nksuks fn’kkvksa esa Jh Mwaxjx<+] jrux<+] pq:] lknqyiqj] yksgk:] jsokM+h] xqM+xkao ,oa fnYyh dsaV LVs’kuksa ij Bgjko djsxhAbl xkMh esas 1 f}rh; Js.kh okrkuwdqfyr] 1 r`rh; Js.kh okrkuwdqfyr] 8 ’k;u;ku Js.kh ,ao 6 f}rh; lk/kkj.k Js.kh fMCCkksa lfgr dqy 18 fMCcs gksxsA
tu lEidZ vf/kdkjh

mRrj if’pe jsyos] t;iqj


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə