Molekulyar fiZİkadan suallar fizika müəllimliyi üçün
Yüklə 13.46 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü13.46 Kb.
MOLEKULYAR FİZİKADAN SUALLAR

Fizika müəllimliyi üçün


 1. Molekulyar fizikanın mövzusu və metodları

 2. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas müddəaları və onların təcrübi təsdiqləri.

 3. İdeal qaz modeli. İdeal qazın hal tənliyi

 4. İdeal qaz qanunları. İzotermik, izobar və izoxor proseslər

 5. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi

 6. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyinin təhlili və ondan alınan nəticələr

 7. Qaz qarışığının xassələri. Parsial təzyiq. Dalton qanunu

 8. Avaqadro qanunu. Avaqadro ədədi

 9. Broun hərəkətinin nəzəriyyəsi

 10. Molekulun sərbəst yolu. Sərbəst yolun orta uzunuğu

 11. Molekuyar hərəkətin xarakteristikaları. Toqquşmaların orta sayı

 12. Molekulların sürətinin təcrübi təyini. Ştern təcrübəsi

 13. Barometrik düstur. Bolsman paylanması

 14. Perren təcrübəsi

 15. Molekulların sürətlərə görə paylanması. Paylanma funksyası

 16. Molekulların sürətlərin toplananlarına görə paylanması

 17. Sürətlərin qiymətlərinə görə paylanması. Maksvel paylanması

 18. Nisbi sürətlərlə ifadə olunan Maksvel paylanması

 19. Lammert-Eldric təcrübəsi

 20. Sistem və onun halı. Proses

 21. Temperatur. Termodinamik tarazlıq

 22. Dönən və dönməyən proseslər

 23. Tarazlıqlı və qeyri-tarazlıqlı proseslər.

 24. Həcmin dəyişməsi zamanı görülən iş.

 25. Sistemin daxili enerjisi.

 26. İstilik miqdarı. Termodinamikanın I qanunu

 27. Termodinamikanın I qanununun müxtəlif proseslərə tətbiqi

 28. Biratomlu ideal qazın daxili enerjisi və istilik tutumu. Mayer düsturu.

 29. Entropiya və onun xassələri

 30. Entalpiya. İstilik tutumu

 31. Sabit həcmdə və sabit təzyiqdə istilik tutumu. Mayer düsturu

 32. İdeal qazın istilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi.

 33. İdeal qazın istilik tutumunun klassik nəzəriyyəsinin çətinlikləri.

 34. İstilik tutumunun temperaturdan asılılğı. Kvant nəzəriyyəsi haqqında qısa məlumat.

 35. Enerjinin sərbəstlik dərəcələrinə görə bərabər paylanma qanunu

 36. Adiabatik proses. Adiabat tənliyi

 37. Adiabatik proses zamanı görülən iş.

 38. İdeal qazın müxtəlif proseslərdə gördüyü iş

 39. İdeal qazın vakuuma genişlənməsi. İdeal qazın izotermik, izobarik proseslərdə gördüyü iş

 40. Termodinamikanın II qanunu

 41. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu

 42. İdeal istilik maşını. Karno tsikili

 43. İdeal Karno maşınının FİƏ.

 44. Gətirilmiş istilik. Klauzis bərabərsizliyi

 45. Dönən və dönməyən proseslərdə entropiyanın dəyişməsi

 46. Entropiya və sərbəst enerji.

 47. Termodinamikanın III qanunu. Nernest teoremi

 48. Van-der-Vaals tənliyi

 49. Van-der-Vaals izotermləri. Böhran hal

 50. Gətirilmiş Van-der-Vaals tənliyi

 51. Real qazın daxili enerjisi

 52. Real qazın boşluğa genişlənməsi. Coul-Tomson effekti.

 53. Qazın mayeləşməsi. Böhran temperatur.

 54. İsladan və islatmayan mayelər. Mayelərdə səthi gərilmə

 55. Əyri səthin yaratdığı əlavə təzyiq. Laplas düsturu.

 56. Kapillyarlıq

 57. I növ faza keçidləri. Mayelərin buxarlanması

 58. Klauzius-Klapeyron tənliyi

 59. Doymuş buxar təzyiqinin temperaturdan asılılığı

 60. Mayelərin qaynaması. Doymuş buxar.

 61. Məhlullar. Maye üzərində doymuş buxar təzyiqi.

 62. Osmotik təzyiq.

 63. Bərk cismin istilik tutumu.

 64. Bərk cismin istilik tutumunun kvant nəzəriyyəsi haqqında məlumat

 65. Qazlarda istilikkeçirmə. Qərarlaşmış istilikkeçirmə

 66. Qazlarda diffuziya. Stasionar diffuziya

 67. Qazlarda daxili sürtünmə. Özlülük


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə