Mk fnol ij jkT;iky }kjk dysDVj Jh eksguyky lEekfur >. Mk fnol ij y{; ls vf/kd jkf’k,df=r djus ij gq, iqjLd`r
Yüklə 4.56 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü4.56 Kb.
ftyk tulaidZ dk;kZy; jk;lsu

lekpkj


>.Mk fnol ij jkT;iky }kjk dysDVj Jh eksguyky lEekfur

>.Mk fnol ij y{; ls vf/kd jkf’k ,df=r djus ij gq, iqjLd`r
jk;lsu 29 ekpZ 2012@&>.Mk fnol ij 28 ekpZ 2012 dks Hkksiky esa lSfud dY;k.k lapkyuky; }kjk vk;ksftr lekesfyr fo’ks"k fuf/k (,,l,Q)dh 13 oha cSBd ds volj ij jkT;iky Jh jkeujs’k ;kno }kjk >.Mk fnol ij y{; ls vf/kd jkf’k ,df=r djus ij dysDVj Jh eksguyky dks VªkQh nsdj lEekfur fd;k x;kA

bl volj ij izns’k ds nks lEHkkxksa ueZnkiqje (gks’kaxkckn) dks izFke vkSj tcyiqj laHkkx dks f}rh; iqjLdkj rFkk jk;lsu ftyk lfgr vU; 17 ftyksa dks l’kL= lsuk >.Mk fnol ij y{; ls vf/kd jkf’k ,df=r djus ij iqjLd`r fd;k x;kAjkT;iky Jh ;kno us >.Mk fnol ij y{; ls vf/kd /kujkf’k ,d= djus okys izns’k ds lEHkkxksa vkSj ftyksa ds dysDVjksa dks c/kkbZ nsrs gq, vis{kk O;Dr dh fd os Hkfo"; esa Hkh viuh dksf’k’ksasa cuk, j[ksaxsA

mYys[kuh; gS fd bl o"kZ fiNys o"kZ ds l’kL= lsuk fnol dh rqyuk esa 21 yk[k :i, T;knk laxzfgr fd, x, gSaA


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə