MİLLİ/tabiat parki iŞletmeciLİK İhale şartnamesi a-taraflar
Yüklə 120.4 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü120.4 Kb.
………………………MİLLİ/TABİAT PARKI

İŞLETMECİLİK İHALE ŞARTNAMESİ

A-TARAFLAR


 1. Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Bakanlık”, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Genel Müdürlük”, Doğa Koruma ve Milli Parklar … Bölge Müdürlüğü “Bölge Müdürlük”, ……………. Milli Park/Şube Müdürlüğü “İdare”, İhaleye katılan /ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi  “İşletmeci” olarak anılacaktır.


B-İŞİN NİTELİĞİ


 1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar …… Bölge Müdürlüğü , ……………. Milli Park/Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan ……………….. Milli/Tabiat Parkı sınırları içerisindeki ……………………………………………………………………………. işletilmesi işidir.

 C-İHALENİN ŞEKLİ
 1. İhale; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ……….maddesi uyarınca “ …………. Usulü” ile yapılacaktır.

D-İHALE KONUSU YERİN


 1.  İli-İlçesi  : ……………………. / ………………….
 1.  Mevkii    : ……………………………… 1.  Adı         : ………………… Milli/Tabiat Parkı 1.  Sahanın Alanı : …………………….. 1. Diğer Yasal Statüler : 1. Yıllık Ortalama Ziyaretçi Sayısı : 1. Söz konusu saha/tesislerin yıllık ortalama kullanım süresi :E-İHALENİN KONUSU


 1. Doğa Koruma ve Milli Parklar ……. Bölge Müdürlüğü, ……………. Milli Park/Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından, ……………….. Milli/Tabiat sınırları içerisindeki …………………………………………………………….. sahanın/yapı veya tesislerin işletilmesi işidir.

F- İŞİN SÜRESİ


 1. İşletme süresi : Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere .............. yıldır.
 1. Sözleşme ..........yıldır. İhale şartnamesinin “Özel Hükümler” başlığı altında tanımlanan özel şartların yerine getirilmesi halinde, işletme süresi özel şartların belirtildiği süre kadar uzatılır. İşletme süresinin uzatılması halinde noter onaylı ek sözleşme imzalanır. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)


G. İHALENİN BEDELİ


 1. Muhammen bedeli :  Rakamla …………………….. (Yazı ile ………………………….. Türk Lirası ) TL’dir.


H. İHALE ZAMANI


 1. Tarihi/Saati            :  İhale …. / ….. / ……… ………………. günü saat ….:…..’ da
 1. Yeri                      : ……………………………………………………………..Müdürlüğü toplantı/ihale salonu.


I. İHALEYE AİT TEMİNATLAR 1. İşin geçici teminatı (Muhammen bedelin %3) : Rakamla …………………. -TL (Yazı ile ……………………………………………..)  olup, idareye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla Banka veya Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarının vereceği Teminat Mektubu veya nakit olarak ……………….. Saymanlık/Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracak olup, üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilecektir.
 1. Kesin Teminatı  : İhale bedelinin % 6'sıdır. 1. Depozito Teminatı : İhale bedelinin %25 tutarında; işletmecinin ödemediği işletme bedeli taksitinin tahsilatı ile birlikte işletmeciye teslim edilen yapı ve tesisler ile mal ve malzemelerde meydana gelecek zararlar ile işletmecinin kendisine teslim edilen sahaya yönelik elektrik ve su borcunun ödenmesi maksadı ile alınmaktadır. (Kamu Tüzel Kişiliklerinden İhale Bedelinin %10’u tutarında alınır)


İ-TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR 


 1. Geçici ve kesin teminat, depozitoya ilişkin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Bankalar tarafından verilen süresiz limit içi teminat mektupları ( Bu teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27.maddesine uygun olacaktır ).

       c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerdir.

ç) Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarının vereceği teminat mektupları.
 1. Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına ……………….. Saymanlık/Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunlu olup, üzerlerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra kesin teminatın yatırılması ve sözleşme yapılmasını müteakip, Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilir.
 1. Her ne suretle olursa olsun, idare'ce alınan teminatlar 3. şahıs ya da kurumlarca haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.J. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

 2. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

 4. Bu iş için …………………………. - TL tutarına/Muhammen Bedelin …. katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik Mali durum bildirimine yönelik banka teyidini banka Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek . (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 1. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 271. Maddesi, limited şirketler için 503. Maddesi aranır. 1. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetlerde en az 5 yıl gerçekleştirdiğine belgelemek. (1 Konaklanma tesisi veya Kamp Alanı işletmeciliğinde; asgari 4 yıldızlı otel işletmeciliği veya asgari 100 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Kamp Alanı veya A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, 2) Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Turistik Tesis(Restorant, Kafeterya vb.) işletmeciliği, vb.) (Not: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine göre ihaleyi gerçekleştirecek birim tarafından ek düzenleme yapılabilir)

b) En son faaliyette bulunduğu veya halen faaliyetine devam ettiği işletmecilik faaliyeti konusunda muhatap olunan İdareden alınmış referans mektubu.


 1. İmza sirküleri vermek.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.


 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi (EK-2) ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

 3. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 4. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 5. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 6. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

 7. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %3’ü TL tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu vermek.

 8. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

K. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR


 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler,

 2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler yada eksik teslim edenler,

 3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

 4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

 5. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.L. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ

 1. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.

 2. Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında mübayenet olması halinde, üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

 3. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında …. / …. / 2013 …………….. günü saat ….:….’a kadar ………………………………………………………………………………….. adresinde ikamet eden ………………………………………………… Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 4. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.


M-GENEL HÜKÜMLER 


 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 1. İhaleye girecek olanlar ………………. (………..)- TL'yi ……………………………….. veznesine yatırılarak, karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.
 1. Tekliflerin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden idare mesul tutulamaz. İşletmecinin vermiş olduğu adrese yapılacak her türlü tebligatın, postaya verildiği günü takip eden 7 (yedi)nci günde kendisine yapılmış sayılır. Adres değişikliğinin 10 (on) gün içinde idare'ye bildirilmesi zorunludur.
 1. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama  kararı kesindir. Bu husus ihale kararında gerekçesiyle birlikte belirtilecektir.
 1. İhale kararı; karar tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde, İta amiri/İhale Yetkilisince onaylanır veya iptal edilir. İta amiri / İhale Yetkilisince onaylanmayan ihale hükümsüzdür.
 1. İhale kararı; onaylandığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
 1. İstekli, İta Amirince veya İhale yetkilisince onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde; geçici teminatını kesin teminata çevirerek idare ile sözleşme imzalamak zorundadır.
 1. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde;

a) Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir. Bundan dolayı İstekli, hiç bir surette hak talebinde bulunamaz.
       b) İdare alacağının tahsili için idare zararına sebep olan İşletmeci 'nin taşınır ve taşınmaz mallarına başvurarak alma hakkına sahiptir.

N-SÖZLEŞME YAPILMASI  VE YER TESLİMİ


 1. İşletmeci; onaylanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde;

a) Kesin teminatı yatırmak,

b)“L-Ödemeler ve ödeme planı” bölümünün 1.maddesinde belirtildiği şekilde % 25 peşinat tutarını  yatırmak.

c) Kendisine ait vergi, resim ve harçları yatırmak zorundadır. 

d) Şartname, sözleşme ve işletmeci her türlü masrafı kendine ait olmak üzere notere tasdik ettirilecektir.
 1. İhaleyi kazananın ortak girişim olması halinde; sözleşmeyi ortakların her biri ayrı ayrı veya vekalet vermeleri halinde vekiller marifetiyle imzalamak zorundadır.
 1. İşletmeci, yer tesliminden sonra idareye ait tesislerde bulunan elektrik, su,  telefon vb. abonelikleri kendi üzerine almak zorundadır. Yer teslimi; sözleşmenin imzalanmasından en geç 5 (beş) iş günü içinde, saha, tesisler (müştemilatını da kapsayacak şekilde) ve idareye ait demirbaşlar, idare ve işletmeci tarafından birlikte belirlenerek bir tutanakla İşletmeciye teslim edilir.

 2. Saha ve tesislerin tesliminden sonra işletmeci hiçbir noksanlığa itiraz edemez.
 1. İşletmeci; Sözleşme ile teslim edilen mevcut bina ve tesisleri teslim tarihinden, itibaren, yangın ve benzeri hasarlara karşı en geç bir ay içinde idare adına sigorta ettirmek ve sözleşme süresi sonuna kadar muhafaza etmek zorundadır. Sigorta bedelleri idareden talep edilemez.


O - İŞLETMEYE BAŞLAMA TARİHİ


 1. İşletmeye başlama tarihi: Sözleşmenin noterlikçe tescil edilmesinden sonra işletmeciye yer teslimi yapıldığı tarihtir.


Ö - İŞLETME BEDELİ


 1. İşletme bedeli yıllık olup, ........yılı işletme bedeli  ihale sözleşmesinin noterlikçe onaylandığı ve İşletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren işletme bedelinin yılın kalan bölümüne oranlanarak ……. yılına mahsus olmak üzere  işletme bedeli bulunacaktır.
 1. Daha sonraki yıllara ait işletme bedeli ise bir önceki yılın işletme bedeli üzerine “Üretici Fiyat Endeksi” (ÜFE) oranında (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim(%) tablosundaki Aralık ayı oranı) artış uygulanarak bulunacaktır. ÜFE oranının geç belli olması halinde peşinat bir önceki yılın işletme bedeli üzerinden tahsil edilir, artış oranı kadar kısım daha sonra tahsil edilir.

 2. İşletmeci, işletme bedelinin haricinde ilave olarak her yıl, yıllık işletme bedelinin %5’i (yüzde beşi) tutarında bir ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak sözleşme süresince işletme bedeli ödeme dönemlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ’nın ilgili hesabına yatırır.

 3. Sözleşme süresini oluşturan .... yıl içerisinde, şartnamenin “ Ş-Özel Hükümler” başlığı altında yapılması öngörülen ve gelir getirici nitelikteki yapı ve tesislerin tamamlanıp hizmete açılmasını müteakip, hizmete giren gelir getirici nitelikteki yapı ve tesislerin proje inşaat maliyet bedelinin %2,0’si yıllık işletme bedeline ilave edilerek işletme bedeli güncellenecektir. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)


P. ÖDEMELER, ÖDEME PLANI ve MÜEYYİDELER-

 1. İlk yıl işletme bedelinin %25‘i peşin olarak tahsil edilecektir.

 2. İşletme bedelinin kalan bölümü ise yılı içerisinde 01 Aralık tarihini geçmemek şartı ile belirlenecek tarihler çerçevesinde eşit 3 taksit olarak tahsil edilecektir.

 3. İzleyen yılların ödemeleri sözleşme imzalama aşamasında sözleşmeyi imzalayan İdare ile ihale uhdesinde kalan İşletmeci tarafından yılı içerisinde 01 Aralık tarihini geçmemek şartı ile belirlenecek tarihlerde dört eşit miktar taksitle ödenecektir.
 1. Ödeme günlerinin resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda ödemeler ilk resmi tatilin bitimine takip eden ilk iş günü ödenebilecektir.

 2. Bu taksit süreleri ve resmi tatil gününe rastlayan ödeme gününden sonraki ilk iş gününe kadar geçen süreler için ayrıca faiz alınmaz.   
 1. Taksitlerden birinin gününde ödenmemesi durumunda; Depozito Teminat nakde çevrilerek işletmecinin borcu alınır. Bu durum yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Teminatın idare tarafından taksite karşılık kullanılması durumunda, işletmeci 10 işgünü içinde teminatına karşılık gelen teminat mektubunu yeniler. Taksit ödemelerinde yıl içinde 2. defa ödememe durumu olması halinde kesin teminat gelir kaydedilir, sözleşmesi feshedilir. Ancak İşletmeci tarafından işbu sözleşmede ön görülen normal taksit ödeme tarihinden 10 (on) iş günü öncesinden İdareye yazılı başvuruda bulunulması ve ihaleyi onaylayan ita amirince de uygun görülmesi halinde, 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesi hükümlerine göre belirlenen aylık gecikme zammı peşin ödenmek ve her taksit için bir defa olmak kaydı ile en fazla 30 (otuz) gün verilebilir. Verilen süre sonunda taksitin ödenmemesi fesih sebebidir.

 2. İşletmeci tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
 1. Kesin teminat; ihale yılını izleyen yıl işletme bedelinin birinci taksitinin ödeme süresi içinde her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen “Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)” oranında (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim(%) tablosundaki Aralık ayı oranı) oranından az olmamak üzere her yıl yeniden arttırılarak belirlenir.
 1. İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, noter masrafları ve benzeri giderler ihaleyi kazanan İşletmeciye aittir.
 1. Yıllık işletme bedeli artışları sırasında meydana gelen her türlü vergi ve benzeri giderler İşletmeciye aittir.
 1. İşletme bedellerinin ödenmesinde meydana gelecek gecikmelere; her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen  aylık gecikme faizi uygulanır.


R- SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE ORTAK ALINMASI


 1. Esas olan, işletmecilik süresince, ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından işletmeciliğin yürütülmesidir.

 

 1. İşletmeci; söz konusu tesislerin ve sahanın tamamını, bağımsız bölümlerini  veya herhangi bir bölümünü Genel Müdürlükten uygun görüş almadan başkasına devredemez, ortak alamaz ve maksadı dışında kullanamaz.  Ancak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İşletmeci olması halinde İdareye karşı sorumlulukları saklı kalmak şartıyla, söz konusu tesislerin bağımsız bölümlerini veya herhangi bir bölümünü %51’lik hissesi kamu tüzel kişiliğine ait 3. şahıslar eliyle işlettirebilir.
 1. Her türlü sözleşme devri, sözleşmeye ortak alma ve hisse devir işlemi, mevcut işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih itibariyle sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması ve İdare ile her hangi idari ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, Genel Müdürlüğün yazılı izni ile yapılabilir. 1. İşletmecinin sözleşme kurallarına uymaması sebebiyle fesih ihbarının yapılmış olması halinde sözleşmenin devri, sözleşmeye ortak alma veya hisse devri yapılamaz. 1. Sözleşme devri, sözleşmeye ortak alınması durumunda gerek devir edilecek gerekse ortak edilecek gerçek ve tüzel kişilerde de şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar ve hususlar aynen aranır.

 2. Sözleşmenin imzalandığı tarih esas alınarak 2 (iki) yıl ve sözleşmenin bitiş tarihine 1(bir) yıl kalması durumunda sözleşme devri yapılamaz.
 1. Sözleşmeyi devralacak kişiler, devir tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmedikçe yeniden devir talebinde bulunamazlar.
 1. Söz konusu işletmeyi devir alacak gerçek veya tüzel kişilik devir edilecek yıldaki yıllık işletme bedelinin %30’una tekabül eden bedeli bir defaya mahsus olmak üzere “Devir Bedeli” olarak sözleşme imzalamadan önce ilgili hesaba yatırmak zorundadır.
 1. Devir işlemi Genel Müdürlükçe uygun bulunan söz konusu saha, yapı ve tesisler için ilk ihaleyi esas teşkil eden şartname ve sözleşmedeki hükümlerde meri mevzuat kapsamında zorunluluk arz eden değişiklikler dışında her hangi bir değişiklik yapılmaksızın Devir eden İşletmeci, Devir alan İşletmeci ve sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında noter onaylı “Devir Sözleşmesi” imzalanacaktır.
 1. İdarenin bilgisi dahilinde yapılan ticaret ünvanı ve işletmenin biçimindeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişikliklerde süre aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır.
 1. İlgili Bölge Müdürlüğünce uygun bulunan sözleşmeye ortak alma ve ortak olma işlemi, mevcut işletmecinin ve sözleşmeye ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğin İdare ile her hangi idari ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, Genel Müdürlüğün yazılı izni ile yapılabilir.
 1. Sözleşmeye ortak almak isteyen ve ortak olmak isteyen tüzel kişiliklerde azınlık hisselerinin yazılı muvafakatinin alınması ve ortaklık işlemine yönelik şirket ortakları tarafından şirket kararı alınması zorunludur.
 1. Söz konusu sözleşmeye ortak olacak gerçek veya tüzel kişilik, ortaklık işleminin gerçekleştirileceği yıldaki yıllık işletme bedelinin %30’una tekabül eden bedeli bir defaya mahsus olmak üzere “Ortaklık Bedeli” olarak sözleşme imzalamadan önce ilgili hesaba yatırmak zorundadır.
 1. Sözleşmeye ortaklık işlemi Genel Müdürlükçe uygun bulunan söz konusu saha, yapı ve tesisler için ilk ihaleyi esas teşkil eden şartname ve sözleşmedeki hükümlerde meri mevzuat kapsamında zorunluluk arz eden değişiklikler dışında her hangi bir değişiklik yapılmaksızın Sözleşmeye ortak alan İşletmeci, Sözleşmeye ortak olacak gerçek ve tüzel kişilik ve sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında noter onaylı “Ortaklık Sözleşmesi” imzalanacaktır.
 1. Sözleşme süresince, işletmeciliği yürüten tüzel kişiliğin sözleşme tarihindeki hissedarların oranının hiçbir şekilde %51’in altına düşmesine yol açacak hiçbir hisse devrine izin verilmeyecektir. 1. Sözleşme süresince, işletmeciliği yürüten gerçek ve tüzel kişilik ile ortak girişimlerde ihalenin yapıldığı ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut şirket ortakları arasında yapılacak hisse devrinde süre şartı aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır. 1. “Sözleşme Devri”, “Sözleşmeye Ortak Alınması” ve “Hisse Devri” işlemlerinin gerçekleştirildiğinin İdare tarafından tespit edilmesi durumunda ihtar ve uyarı yapılmaksızın sözleşme imzalamaya yetkili makam tarafından sözleşme fesh edilerek kesin teminat gelir kaydedilir.

S - SÖZLEŞMENİN FESHİ


 1. Sözleşmenin feshi ;
   1. İşletmecinin taahhüdünden vazgeçmesi,

   2. İşletmecinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,

   3. İşletme bedeli taksitini belirtilen zamanda ödememesi,

   4. Teminatlarını yıllık olarak belirtilen oranda güncellememesi,

   5. Sözleşme ve şartnamede yasaklanan faaliyetleri yazılı uyarılara rağmen yapmaya devam etmesi,

   6. Yargı kararlarına aykırı davranışta bulunması,

   7. Söz konusu saha/tesiste yüz kızartıcı faaliyetlerin yapılması durumunda sözleşme fesh edilir.
 1. Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine uyulmaması üzerine, idare'nin en az 10 (on) gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Fesih İşletmeciye bildirilir.
 1. Fesih tebligatını müteakip işletmeci 10 (on)gün içinde tesisi ve sahayı boşaltmak zorundadır. Gelir kaydedilen kesin teminat İşletmecinin borcuna mahsup edilemez.
 1. İşletme süresi sonunda ya da sözleşme şartlarına uyulmaması sebebi ile tesisin ve sahanın boşaltılması istendiğinde işletmeci tesisi ve sahayı hasarsız, elektrik, su, telefon ve benzeri diğer her türlü borçlardan ve işletme bedelinden borçsuz olarak (10) on gün içinde İdare'ye teslim etmek zorundadır. İşletmeci bu sürenin sonunda boşaltmadığı takdirde idare'ce boşalttırılır. 10 (on) günlük idare'ye teslim süresinden boşaltma tarihine kadar geçen her gün için işletmeci  işletme bedelinin her gününe tekabül eden miktarının 3 (üç) katını ceza olarak öder. Bu sürenin sonunda tesisin boşaltılmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır.
 1. Gerek mukavelenin sona ermesi gerekse fesih suretiyle sonlandırılması halinde alan üzerindeki bütün taşınmaz mallar (yapı ve tesisler) herhangi bedel ödenmeksizin idare adına geçer ve idare malı sayılır.
 1. İşletmecinin sözleşme süresi sona ermeden faaliyetini durdurması veya sözleşmenin feshine sebep olması durumunda, yatırmış olduğu bütün taksitler, teminatlar nakde çevrilerek gelir kaydedilir. 1. Sözleşmenin karşılıklı anlaşarak tasfiyesi ise;

   1. Ancak tarafların tüzel kişiliklerinin yasal düzenlemeler ile veya yargı kararları ile ortadan kalkması durumunda,

   2. Yargı kararları sonucunda,

   3. Tarafların karşılıklı uzlaşması durumunda, tarafların karşılıklı tasfiye tarihine kadar sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı ile Bakanlık Makamından olur alınarak cezai yaptırım uygulanmaksızın gerçekleştirilebilir.


Ş - ÖZEL HÜKÜMLER 


 1. Sahadaki mevcut yapı, tesis ve sahaların kullanılması ve işletilmesine yönelik özel hükümler; ( Bu madde ihaleyi gerçekleştiren birim tarafından ihaleye konu saha, yapı ve tesisin özellikleri göz önünde tutularak doldurulacaktır) 1. Uzun Devreli Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile saha düzenlemelerine yönelik plan – proje süreci; ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)

a) İşletmeci tarafından, ihaleye konu sahanın tamamını kapsayacak şekilde alanın 1/1000 ölçekli Halihazır Haritası yer teslimini müteakip 3 ay içerisinde yaptırılacaktır.


b) Halihazır Haritanın onayına müteakiben İşletmeci tarafından, ihaleye konu sahanın tamamını kapsayacak şekilde alanın İmar Planına esas jeolojik etütler yer teslimini müteakip 3 ay içerisinde yaptırılacaktır.

c) İmar Planına esas jeolojik etüt raporlarının onaylanmasına müteakiben İşletmeci tarafından UDGP hedefleri ve ilkeleri, alan kullanım kararları doğrultusunda ihaleye konu sahanın tamamını/imar planı gerektiren kısmını kapsayacak şekilde koruma amaçlı imar planı/Uygulama İmar Planını yer teslimini müteakip 9 ay içerisinde yaptırılacaktır.

d) İşletmeci; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı/Uygulama İmar Planının onaylanmasına müteakiben UDGP’da öngörülen yapı, tesis, saha ve alan düzenlemelerine yönelik 1/500 ve 1/200 ölçekli Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projeleri yer teslimini müteakip 12 (oniki) ay içerisinde hazırlattırılarak Genel Müdürlüğün/Bölge Müdürlüğün onayına sunulacaktır.

e) İşletmeci; Ağaç Röleveli Peyzaj Projelerinin Genel Müdürlükçe/Bölge Müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren alanda yapılacak yapı, tesis ve ünitelerle birlikte saha düzenlemelerine ait uygulama projelerini ve detay projelerini (mimari proje, statik proje vs.), proje maliyet bedelleri işletmeci tarafından, yer teslimini müteakip 16 (onaltı) ay içerisinde yaptırılarak Bölge Müdürlüğüne/Genel Müdürlüğe eksiksiz bir şekilde teslim edecektir.


f) İşletmeci; projelerin İdare tarafından onaylanmasına müteakiben öngörülen yapı, tesis ve saha düzenlemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin “İş Termin Planını” 1(Bir) ay içinde hazırlayarak taahhütname ile birlikte idareye teslim edecektir.
g) İdarenin tasdik süreleri yukarıdaki mezkur süreleri aşamaz.

 1. Projelerin Uygulama Süreci; ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)

a) İşletmeci; Projelerin onay tarihinden başlamak üzere 3 yıl içerisinde öngörülen yapı ve tesisler ile birlikte peyzaj düzenlemesinin tamamının uygulamasını tamamlayıp işletmeye açacaktır.


b) İşletmeci; a maddesinde belirtilen uygulamaları 5 yıldan daha kısa sürede tamamlayıp işletmeye açması durumunda 5 yıllık sürenin dolmasını beklenmeksizin İşletmecinin talebi üzerine sözleşme süresi İdarece ......yıla kadar uzatılır.
c) İşletmeci tarafından İdareye sunulan İş Termin Planının İdare tarafından onaylanmasını takip eden 3 yıl içerisinde İşletmeci tarafından yapımının tamamlanarak işletmeye açılamaması durumunda sözleşme 5nci yıl sonunda sona erdirilecektir.
d) Ancak ara terminlerde her hangi bir aksama olması halinde ve firmanın taahhüdünü yerine getiremeyeceğinin anlaşılması durumunda İdare 5 yılı beklemeden sözleşmeyi fesh eder. 1. İşletme süresinin uzatılması; tesisin işletmeye alınmasına müteakip ek işletmecilik süresi yatırım miktarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde Genel Müdürlükçe verilecektir. Süre uzatımı verilmesi durumunda yeniden sözleşme yapılacaktır. İşletme süresi, ilaveler dahil olmak üzere 29 yılı geçemez. ( Bu madde yatırım öngörülen ihalelerde yer alacaktır)


Yatırım miktarı (TL) Toplam işletme süresi

(KDV hariç)

250.000 TL – 500.000 TL 5 yıl

500.001 TL - 1.000.000 TL 10 yıl

1.000.001 TL - 2.500.000 TL 15 yıl

2.500.001 TL - 5.000.000 TL 20 yıl

5.000.001, TL - 7.500.000 TL 25 yıl7.500.001 TL ve üzeri 29 yıl


 1. İşletmeci; kendisine teslim edilen saha ve tesisler ile ilgili her türlü ruhsat ve izinleri almak zorundadır.
 1. Ana Giriş Kapısı ve müştemilatında ve kullanılan tabelalarda sadece Genel Müdürlük ve Milli Park logosu kullanılacaktır.
 1. İşletmeci; Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu vb. mer’i mevzuat çerçevesinde belirlenen ya da belirlenecek kurallara uymak zorundadır. 1. İşletmeci; yaptığı bütün ilave yapı, tesis ve ek hizmet ünitelerinin hiçbir kısmı veya parçasını sökmeden, değiştirmeden  sözleşme sonunda eksiksiz olarak idare'ye bırakır. Bu yapılanlara karşılık, ek işletme süresi ve hiç bir bedel talebinde bulunamaz.
 1. Söz konusu tesislerin bakım, onarım ve yenilenmesi ile ilgili iş ve işlemler ile ilgili olarak idareye talepte bulunulması ve talebin uygun görülmesi halinde işletmeci tarafından yapılacak olup, bakım onarım giderleri hiçbir şekilde işletme bedelinden mahsup edilemez ve idareden talep edilemez. Bakım, onarım ve yenileme giderleri tamamen işletmeciye aittir.
 1. İşletmeci; tesislerin içini ısıtma ve don tehlikesine karşı korunması konusunda gerekli tedbirlerini almak, çevresini aydınlatmak, temizlemek, elektrik, su, gaz, telefon vb. giderlerini eksiksiz olarak ilgili kurumlara ödemek zorundadır.
 1. İşletmeci, sahada bulunan ve sorumlu olduğu tesisi ve çevresindeki müştemilatı kullanır durumda bulundurmak zorundadır.
 1. İşletmeci; tesisler çevresinde ve alanda çıkabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirleri almak ve çıkabilecek yangınlarda söndürme çalışmalarına tüm personeli ile birlikte katılmak, il yangın kriz komitesinin bağlı bulunduğu mülki idare amirlerince alınan kararlara uymak zorundadır. Bu tedbirler tesisin kapalı olduğu zamanlarda da saha görevlisi marifeti ile devam ettirilir. Ormanlık alanda işletmeci veya çalışanlarının ihmal ve kusurundan çıktığı tespit edilen yanan saha İşletmeci tarafından tekrar ağaçlandırılır. Bundan dolayı meydana gelecek her türlü zarardan işletmeci sorumludur.
 1. İşletmeci; tesislerde yeteri kadar sağlık çantası ve yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır. Tesislerin yanması halinde ise tesislerin yeniden yapımı, bakımı ve onarımı işletmeci tarafından yapılacaktır.
 1. İşletmeci; tesislerde ve sahada çalışan personelin listesini ve sabıka kaydını işe başlattığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde idare'ye vermek zorundadır. Tesiste ve sahada çalışanların sigorta ve iş güvenliği İşletmeciye aittir.
 1. İşletmeci; görevli personeline görevleri ile uyumlu kıyafet giydirmek zorundadır. Tesiste ve sahada çalışanların temizlik şartlarına uygun olarak düzgün kıyafetle ve gerekli ciddiyetle görev yapmaları için işletmeci gerekli tedbirleri alır. 
 1. İşletmeci, her türlü yapı ve tesisler ile saha genelinin tamamının devamlı olarak temiz tutulmasını sağlayacaktır. Her sezon başında tesislerin ve sahanın genel bakımı ile ünitelerin boya ve badanası ile çevre düzenlemesi yapılacaktır.
 1. İŞLETMECİ; Çevre ve insan sağlığı için gerekli ilaçlama çalışmasını yapacak ya da yapılmasını sağlayacaktır.
 1. İşletmeci; genel sahanın ve tesisin günlük, haftalık ve aylık bakımlarını teknik ve hijyenik kurallar çerçevesinde yapmak zorundadır.
 1. İşletmeci; çöp bidon ve kutularının içine her gün yeni naylon torba koymak, çöpleri naylon torbalarla toplamak ve ilaçlamak ve toplanan çöpleri kapalı kasalı vasıtalarla belirlenen çöp toplama alanlarına götürmek zorundadır.
 1. İşletmeci; kendisine teslim edilen saha içindeki tüm yapı  ve tesislerde, her türlü mal ve can güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu konuda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirler tesis veya sahanın kapalı olduğu saatleri de kapsar. İşletmeci, otoparktaki araçların düzeni ve güveni için bir görevli bulundurmak zorundadır.
 1. İşletmeci; tesislerde ilk yardım malzemesi ve sahanın, yerin özelliklerine göre gerekli tıbbi malzemeyi bulundurmak ve tesislerden yararlananlara tıbbi müdahaleye ihtiyaç olduğunda, en yakın sağlık kuruluşuna bildirmek zorundadır. 1. İdare, istediği gün ve saatte tesislerin ve sahanın, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun işletilip işletilmediğini kontrol etmekte serbest olup, işletmeci bu kontrollerde idare'ye yardımcı olmak zorundadır.
 1. İdare zorunlu (güvenlik,yangın,vb.zorunlu sebepler ) gördüğü hallerde faaliyetini geçici olarak durdurabilir. İşletmeci bu konuda hiçbir hak iddia edemez
 1. Kimliklerini ibraz etmeleri kaydı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mensupları ve emeklileri ile şehit aileleri, gaziler ile eş ve çocukları her yıl Genel Müdürlük tarafından yayınlanan “Yıllık Giriş Ücretleri Listesi” esasları doğrultusunda yararlanır. 1. İşletmeye konu yapı ve tesis ile sahanın bulunduğu ……………… Milli Parkına/Tabiat Parkına resmi görevli olarak gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli görev belgesini ibraz etmek şartı ile bu alanda yer alacak konaklama tesislerinde harcırah kanununda belirlenen bedel karşılığında yararlanabilir. 1. İşletmeye konu yapı ve tesis ile sahanın bulunduğu ……………… Milli Parkına/Tabiat Parkına ziyaret amacı ile gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli ve birinci derece akrabasına bu alanda yapı ve tesislerde ile sahada verilecek hizmetlerde %30 indirim uygulanır. 
 1. Kapı girişinde milli park alanında yaşayan ve yerleşim yerine milli parktan geçmek zorunda olan yöre halkından ve misafirlerinden, transit geçen yolculardan giriş ücreti alınmayacaktır. Bu maddenin uygulanabilmesi için her türlü teknik ve fiziki çözümleri üretmekle İşletmeci sorumludur.
 1. Bilimsel ve orman sevgisini aşılayıcı gezi ve rekreasyon maksatlı sahaya girmek isteyen İlköğretim seviyesinde olan öğrenci ve öğrenci gruplarından idaremize müracaatları ve idarenin onayı alınması halinde giriş ücreti alınmayacaktır.
 1. İşletmeci tarafından yılda en az 2 defa yerel ve ulusal ilgi gruplarına yönelik “Korunan Alanlar, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişimi ve Çevre Konulu” eğitim ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilecektir.
 1. Bu şartnamenin “A-Taraflar” bölümünde idare olarak tarif edilen birim, ilerde oluşabilecek şartlar sebebiyle Bakanlık Oluru ile değişebilecektir.
 1. İşletmeci Kanunlarda belirlenen ya da daha sonra İdare tarafından belirlenecek kurallara uymak zorundadır. İhaleyi alan işletmecinin üçüncü kişilerle yaşayacağı ilişkilerden doğabilecek sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluk kendisine ait olup, İdare sorumlu tutulamaz.
 1. İşletmeci yapacağı tesisler için inşaat ruhsatı almadan inşaata başlayamaz. İşletme Ruhsatı, elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri her türlü altyapı sorununu kendisi çözecektir. Bu konularla ilgili olarak idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ancak, idare saha, yapı ve tesislerle ilgili her türlü ruhsat ve izinlerin verilebilmesi için resmi mercilerin talep edeceği her türlü bilgi, belge ve dokümanlar, elde mevcut ise Bakanlık, Genel Müdürlük ve İdare tarafından temin edilecektir. 1. İşletmeci tarafından tahsil edilecek giriş ve benzeri ücretler; “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkındaki Yönetmelik” de belirtilen esaslar dahilinde Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalara bastırılmış bilet ve makbuzlar vasıtasıyla tahsil edilecektir. 
 1. Dip koçanlı biletler, adı geçen Yönetmeliğe  uygun olarak, Maliye Bakanlığının amblemi, Firma veya kişinin adı, Vergi Dairesi ve Vergi numarası, il kodu, seri ve sıra no, işletilen sahanın adı ve ücretin çeşidi (giriş ücreti , vasıta ücreti  vb. gibi) ile tahsil edilecek ücret basılı olarak belirtilecek. Tüm bu bilgiler her iki parçada da yer alacaktır.
 1. İdare, İşletmeci tarafından hazırlanan ve kullanılan biletler ve makbuzlarla  ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit ettiği takdirde, gereği yapılmak üzere Maliye Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilir.  İşletmeci; her ay sonu, günlük girişleri (ücretli ve ücretsiz şahıs, araç cins ve sayısı ) ve rafting faaliyetinde bulunanlarla ilgili detaylı istatiki bilgileri İdare bildirecektir. Bilet kesme işi, İdarenin izninin alınması kaydı ile yazar kasa ile yapılabilir.
 1. İşletmeci saha veya tesisteki tüm atıklarını toplamak ve fosseptiklerinin vidanjörle çekilmesi ve milli park/tabiat parkı sınırları dışında atık toplama merkezlerine nakletmek ve atığı teslim ettiğine dair belgeyi almakla yükümlüdür. Bu maksatla kullanılan her türlü araç ve gereç işletmeci tarafından temin edilecek ve araç üzerinde sadece milli park logosu kullanılacaktır.
 1. İşletmeci ihaleye konu olan alan içersine idarenin belirleyeceği miktar ve ebatta İngilizce ve Türkçe levhalar koymak zorundadır.
 1. Sahada yapılacak tanıtım ve reklam maksatlı profesyonel fotoğraf ve film çekim ücretleri İdare tarafından alınacak olup, İşletmeci sahada yapılmak istenilen profesyonel film, fotoğraf çekimi taleplerini idare’ye yönlendirmek zorundadır ve İdare’nin izni ve bilgisi dışında çekimlere izin veremez.T - HUKUK HÜKÜMLERİ VE İHTİLAFLAR


 1. İŞLETMECİ’nin vermiş olduğu adrese yapılacak her türlü tebligat postaya verildiği günü takip eden yedi (7) nci günde kendisine yapılmış sayılır. Tebligatların ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İDARE mesul tutulamaz. Adres değişikliğinin on (10) gün içinde İDARE’ye bildirilmesi zorunludur.
 1. Deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile harp halleri mücbir sebep sayılır. 1. Mücbir sebepler oluşmadan ve yargı kararı bulunmadan şartlar aynen uygulanır. Süre uzatımı verilemez. 1. İŞLETMECİ ile üçüncü şahıslar arasından çıkabilecek ihtilaflar İDARE’yi ilgilendirmez. 1. Sözleşme süresi sonunda tesis boşaltılmadan ve bütün borçları ödenmeden kesin teminat,güvence bedeli ve depozitoya ait teminat mektupları çözülmez. 1. Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı doğabilecek ihtilafların çözümünde ……………….. mahkemeleri yetkilidir. 1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre çözümlenir.
 1. Bu sözleşme .............................. noterliğinde 3 nüsha olarak düzenlenip, imzalanmıştır.


İşletmeci (Müteahhit) İdare
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə