Məsləhətçi şirkətlərlə / Ekspertlərlə müqavilələrin standart şərtləri (yerli)
Yüklə 102.65 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü102.65 Kb.

gtzlogo-standard-sw

Məsləhətçi şirkətlərlə / Ekspertlərlə müqavilələrin standart şərtləri (yerli)

Avgust 2010General Terms of Contract governing Contracts with Appraisers /Firms of Consultants (local) Stand: August 2010

1. Ümumi prinsiplər və vəzifələr

1.1. Tətbiq dairəsi

Müqavilənin standart şərtləri inkişaf edən ölkələrlə Alman Texniki Əməkdaşlıq layihələrinin icrası üçün bağlanan müqavilələrə tətbiq edilir. Məsləhətçi/ekspert aydın şəkildə göstərməlidir ki, o, Almaniya Federativ Respublikası Höküməti tərəfindən yardım göstərilən layihə çərçivəsində və vəkalət verən qismində Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH təşkilatı (bundan sonra GTZ) ilə bağladıqları müqavilənin icrası üçün tapşırıqları yerinə yetirirlər.
  1. Digər təşkilatlarla əməkdaşlıq

Məsləhətçi/ekspert xaricdə Alman səfirliyi, Alman texniki və ya maliyyə əməkdaşlığı tədbirləri çərçivəsində tapşırıq ölkəsində cəlb edilmiş mütəxəssislərlə və çoxtərəfli təşkilatların nümayəndələri və ekspertləri ilə layihə/proqram tədbirləri üçün zəruri olan dərəcədə əməkdaşlıq etməyi öhdəliyinə götürür.  1. Layihə müqavilələrinə riayət edilməsi

Məsləhətçi/ekspert beynəlxalq hüquq çərçivəsində Almaniya Federativ Respublikası ilə tapşırıq ölkəsi arasında bağlanmış müqavilələrə, habelə, tətbiq olunduğu hallarda, layihəni icra edən təşkilatla GTZ arasında bağlanmış layihənin icrasına dair müqaviləyə riayət etməyi öhdəliyinə götürür.
1.4 Üçüncü şəxslərə qarşı ehtiyatlılıq və qeydlər

Müqavilənin icrası prosesində və ya icrası ilə bağlı məsləhətçi/ekspertə məlum olan, mahiyyətinə görə məxfi adlandırılan və ya GTZ tərəfindən məxfi adlandırılması aydın şəkildə tələb olunan məxfi təbiətli bütün faktlar, digər məlumat və iş məlumatı, habelə istənilən sənədlər və iş nəticələri məxfi məlumat hesab edilir. Belə faktların və məlumatın məsləhətçi/ekspertin şəxsi məqsədləri üçün istifadəsinə icazə verilmir. Birinci və ikinci cümlələr icra ediləcək işin təhvil-təslimindən və ya tapşırıqla bağlı müqavilədə razılaşdırılmış müddət bitəndən sonra beş il müddətində qüvvədə qalır.

Məsləhətçi/ekspert üçüncü şəxslər tərəfindən Almaniya Federativ Respublikası ilə tapşırıq ölkəsi arasında əməkdaşlıq çərçivəsində əlavə yardımları göstərmək öhdəliyi kimi qəbul edilə biləcək hər hansı qeydləri bəyan etməkdən çəkinməlidir.

1.5.Tapşırıq ölkəsində davranış/Tapşırıq ölkəsinin qaydaları

İnkişafla bağlı siyasət çərçivəsində tapşırıq fərdi davranışın yerli şərtlərə uyğunlaşdırılma öhdəliyini yaradır.

Məsləhətçi/ekspert bütün qüvvədə olan transsərhəd qaydalara və hər hansı digər milli qanunlara riayət etməlidir və müvafiq müqavilələrin/nota mübadilələrinin və xarici valyuta ilə bağlı qaydaların şərtlərini nəzərə almalıdır.
1.6.Vizit kartların və işlə bağlı dəftərxana ləvazimatının dizaynı

Layihə və ya proqramla bağlı visit kartlarının və/və ya işlə bağlı dəftərxana ləvazimatının məsləhətçi/ekspert tərəfindən istifadəsi üçün GTZ-in razılığı tələb olunur. Belə materialların dizaynı GTZ və partnyor təşkilatlarla razılaşdırılmalıdır. Bütün hallarda, məsləhətçi /ekspert GTZ-in loqosundan istifadə etməlidir və aşağıda göstərilən məlumatı qeyd etməlidir (uyğun olduqda, müvafiq linqva-franka nişanları ilə): GTZ təşkilatı vasitəsilə Almaniya Höküməti tərəfindən yardım edilən layihə/proqram.  1. Davranış Kodeksi

Məsləhətçi/ekspert nəzərə almalıdır ki, GTZ işçiləri GTZ təşkilatı çərçivəsində qüvvədə olan Davranış Kodeksinin müvafiq versiyasında müəyyən edilmiş prinsiplətə riayət etməlidir və GTZ işçiləri ilə əlaqədə olarkən həmin Kodeksin göstərişlərinə və rəhbər prinsiplərinə hörmət etməyi öhdəliyinə götürür.

Məsləhətçi/ekspert məsləhətçi qismində çıxış edərkən həmişə qərəzsiz və loyal hərəkət etməlidir. Onlar tapşırığın təbiəti ilə bağlı olaraq və ya üçüncü tərəflərlə şəxsi və ya maliyyə əlaqələri ilə bağlı olaraq maraqların toqquşması

ehtimal edilən tapşırıqları yalnız GTZ ilə əvvəlcədən razılaşdırdıqdan sonra qəbul etməlidir. Əgər mövcud olan müqavilə əlaqələri çərçivəsində belə bir maraqların toqquşması yaranarsa, məsləhətçi/ekspert bu haqda GTZ-ə dərhal məlumat verməlidir və sonrakı proseduru GTZ ilə razılaşdırmalıdır.

Yuxarıdakı müddəalar pozulduğu halda, GTZ hazırki müqavilənin standart şərtlərinin 8.3-cü bəndinə uyğun olaraq dərhal müqaviləni ləğv etmək hüququna malikdir. Bu ləğv etmək hüququ həmçinin mövcud müqavilə əlaqələri çərçivəsində məsləhətçi/ekspert üçün maraqların toqquşması yarandığı və məsləhətçi/ekspert ilə GTZ sonrakı prosedurla bağlı razılıq əldə edə bilmədikləri halda da tətbiq edilir.1.8 Şəxsi məlumatların GTZ tərəfindən ötürülməsi

Məsləhətçi/ekspert razılaşır ki, şəxsi məlumatlar GTZ tərəfindən istifadə ediləcək. Məsləhətçi/ekspert onun işçilərinin də onların şəxsi məlumatlarının istifadəsinə etiraz etməmələrini bəyan etmələrini təmin etməlidir. GTZ məlumatların mühafizəsinə təminat verir. Bu təşkilat tərəfindən şəxsi məlumatlar yalnız maddi və ya təşkilati səbəblər üçün zəruri olduğu dərəcədə istifadə ediləcək.2. Personalın təyini və dəyişdirilməsi

Məsləhətçi/ekspert zəmanət verməlidir ki, o, və cəlb olunduqda, onun personalı tələb olunan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra etmək üçün zəruri olan peşəkar və şəxsi keyfiyyətlərə malikdir. Ekspert bu tələblərə cavab vermədiyi və ya məsləhətçi/ekspert tərəfindən müqavilənin icrası ilə bağlı onun üzərinə qoyulan vəzifələri pozduğu halda GTZ personalın məsləhətçi/ekspert hesabına dəyişdirilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Personalın məsləhətçi/ ekspertın təşəbbüsü ilə dəyişdirilməsi üçün GTZ-in əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı tələb olunur ki, həmin razılığın verilməsindən yalnız tutarlı və kifayət edən əsaslar olduğu halda imtina edilə bilər.


3. İstifadə hüquqları/iş nəticələri ilə bağlı sənədlər

3.1 Məsləhətçi/ekspert müqavilənin icrası ilə bağlı hazırlanan və ya əldə edilən işin nəticələrini, o cümlədən araşdırmaları, layihələri, sənədləri, məqalələri, məlumatı, faylları, illustrasiyaları, çertyojları, hesablamaları, materialları və digər sənədləri (“iş nəticələrini”) təkrar nəşr etmək, yaymaq, ictimaiyyətə açıqlamaq, istifadə etmək və dəyişdirməklə bağlı qanuni müəlliflik müddətində müstəsna, güzəşt edilə biləcək, sublisenziya ilə verilə biləcək, məzmun baxımından qeyri-məhdud olan istifadə hüququnu GTZ-ə verir. Xüsusilə, GTZ iş nəticələrini çap və elektron şəkildə bütün məlum olan mətbuat vasitələri, o cümlədən qəzetlər, jurnallar, televiziya, radio və internet vasitəsilə təkrar nəşr etmək, yaymaq və dərc etmək hüququna malikdir.

3.2 İşin nəticələrini istifadə və istismar etmək üçün tələb olunduğu dərəcədə, məsləhətçi/ekspert həmçinin GTZ-ə məslətçi/ekapertin mövcud olan mənbələrindən (“mövcud nəticələr”) təmin edilən araşdırmalar, layihələr, sənədlər, məqalələr, məlumat, fayllar, illustrasiyalar, eskizlər, çertyojlar, hesablamalar və digər materialların 3.1-ci bənddə nəzərdə tutulan dərəcədə istifadəsi ilə bağlı müstəsna olmayan hüquq verir.

3.3 Layihənin/proqramın məsləhətçi/ekspert tərəfindən icrası üçün müqavilə çərçivəsində razılaşdırılmış ödəniş 3.1-ci bəndə uyğun olaraq istifadə hüququnun verilməsini də əhatə edir.

3.4 3.1-ci bəndin məqsədləri üçün işin nəticələri həmçinin müqavilənin icrasında məsləhətçi/ekspert tərəfindən yaradılan, uyğunlaşdırılan, əldə edilən və ya təmin edilən kompüter proqramlarını da əhatə edir. Yuxarıda göstərilən müddəalara uyğun olaraq GTZ-ə verilən istifadə hüququ xüsusilə proqramları yükləmək, nümayiş etmək, ötürmək, yaddaşda saxlamaq, uyğunlaşdırmaq, tərcümə etmək, dəyişdirmək və təkrar təsvir etmək hüququnu əhatə edir. İstifadə məqsədləri üçün məsləhətçi/ekspert GTZ-ə müvafiq baza kodunu və proqram sənədlərini təhvil verir, GTZ onların surətlərini üçüncü tərəflərə verə bilər.

3.5 3.1-ci bəndə uyğun olaraq istifadə hüququnun verilməsi öhdəliyi həmçinin məsləhətçi/ekspert xidmətlərin göstərilməsi üçün üçüncü tərəfi cəlb etdiyi hallarda da tətbiq olunur. Məsləhətçi/ekspert 3.1-ci bənddə müəyyən edilmiş dərəcədə GTZ-ə istifadə hüququnun verilməsi hüququna malik olmasını işin nəticələrinin hazırlanmasında iştirak edən bütün şəxslərə münasibətdə təmin etməlidir.

3.6 Məsləhətçi/ekspert işin nəticələrinin 3.1-ci bənddə müəyyən edilən dərəcədə onların istifadəsini məhdudlaşdıra biləcək üçüncü tərəflərin müəlliflik və ya digər hüquqları ilə yüklü olmamasını təmin etməlidir. Məsləhətçi/ekspert 3.1-ci bəndə uyğun olaraq istifadə hüququnun verilməsi və ya icrası ilə bağlı yaranan üçüncü tərəflərin iddialarına qarşı GTZ-i məsuliyyətdən azad etməlidir və müvafiq hüquqi müdafiə ilə bağlı yaranan GTZ-in bütün xərclərini kompensasiya etməlidir.

4. Dərclər

Layihə/Proqramla bağlı və ya layihə/proqramın çərçivəsində məslətçi/ekspertin tədbirləri ilə bağlı dərclər üçün, hətta təhvil-təslimdən sonra və ya tapşırıqla bağlı müqavilədə razılaşdırılmış müddət bitdikdən sonra da GTZ-in əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı tələb olunur. Məslətçi/ekspertin ictimaiyyətlə əlaqələr işində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş müqavilə işinin və tədbirlərin əhatə dairəsi ilə bağlı qısa xülasəsi üçün GTZ-in razılığı tələb olunmur. Bütün hallarda aydın şəkildə göstərilməlidir ki, tədbir Almaniya Federativ Respublikasının yardım etdiyi layihə/proqramla əlaqədar olaraq və GTZ təşkilatının tapşırığı ilə keçirilir.


5.Sənədlərin saxlanılması

Bir qayda olaraq, sənədlər və işin nəticələri məsləhətçi/ekspert tərəfindən təhvil-təslimdən və ya tapşırıqla bağlı müqavilədə razılaşdırılmış müddət bitdikdən sonra on il müddətində saxlanılmalıdır və GTZ-in tələbi ilə yoxlama üçün GTZ-ə təqdim olunmalıdır.6. Hesabatlar

6.1 Hesabatlarla bağlı xərclər

Hesabatlarla bağlı xərclər ekspert xərclərinin bir hissəsi kimi hesablanmalıdır və ayrıca ödənilməməlidir. Tələb olunduqda məsləhətçi/ekspert həmçinin hesabatları elektron formada təqdim etməlidir.6.2 Xüsusi hesabatlar

Əhəmiyyətli hadisələr və ya hallar baş verdikdə, məsləhətçi/ekspert əlavə xərc tələb etmədən, yubadılmadan və bununla bağlı olaraq xüsusi tələb irəli sürmədən xüsusi hesabatlar tərtib edir və hər bir halda GTZ-ə 5 nüsxədə təqdim edir. Bu bəndin məqsədləri üçün əhəmiyyətli hadisələr və hallar layihə ilə bağlı risk qiymətləndirilməsinin şərtlərində, əsas müddətdə, inkişaf siyasətində böyük dəyişiklikləri, maliyyə və ya texniki dəyişiklikləri, habelə personalın təhlükəsizliyi və ya səhhəti ilə bağlı riskləri əhatə edir. Bundan əlavə, GTZ xüsusi prosedurlar və məsələlərlə bağlı da istənilən vaxt xüsusi hesabatlar tələb edə bilər.


7. Məlumatı təqdim etmək öhdəliyi

GTZ istənilən vaxt müqavilənin icrası ilə bağlı əldə edilmiş nailiyyətləri və nəticələri yoxlamaq hüququna malidir. Məsləhətçi/ekspert bununla bağlı zəruri olan sənədlərin hər bir zaman hazır olmasını və tələb olunan məlumatın verilməsini təmin etməlidir. GTZ-in tələbi ilə məsləhətçi/ekspert həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf üzrə Almaniya Federal Nazirliyinə (BMZ) və GTZ tərəfindən təyin edilmiş şəxslərə və ya təşkilatlara məlumat təqdim etməlidir və onlara yoxlamanı aparmaq üçün imkan yaratmalıdır.8. Müqavilənin ləğvi

8.1 GTZ, aşağıdakı 8.2 və 8.3-cü bəndlərin şərtləri nəzərə alınmaqla, bu müqaviləni istənilən vaxt tamamilə və ya işin fərdi hissələrinə nisbətdə ləğv edə bilər.

8.2 GTZ tərəfindən müqavilə məsləhətçi/ekspertin cavabdeh olmadığı səbəbdən ləğv edildiyi halda, məsləhətçi/ekspert ödəniş haqqının razılaşdırılmış məbləğini tələb etmək hüququna malikdir. Bununla yanaşı, məsləhətçi/ekspert razılaşır ki, qənaət edilən və ya qənaət edilə biləcək xərclər, habelə başqa yerdə iş nəticəsində məsləhətçi/ekspert tərəfindən qazanılan və ya pis niyyətlə qəsdən qazanılmayan məbləğlər həmin məbləğdən çıxılsın.

8.3 GTZ tərəfindən müqavilə məsləhətçi /ekspertin cavabdeh olduğu səbəbdən ləğv edildiyi halda, ödəniş haqqı müqavilə qiymətlərinə uyğun olaraq yalnız artıq icra edilmiş iş üçün və ya faktiki icra edilmiş işin hissəsi müqavilə qiymətləri əsasında ümumi müqavilə işinə nisbətdə ödəniləcək, bir şərtlə ki, GTZ icra edilmiş işdən istifadə edə bilsin.

Xərclər eyni nisbətdə ödəniləcək. İcra edilmiş, lakin GTZ-in istifadə edə bilməyəcəyi iş məsləhətçi/ekspertə sonuncunun hesabına qaytarılacaq. Müqavilə işi xidmətlərin göstərilməsindən ibarət olduqda, ləğv etmə tarixinədək göstərilmiş xidmətlər istifadə edilə biləcək iş hesab edilir. GTZ-in zərərlə bağlı iddia qaldırmaq hüququ dəyişilmədən qalır.8.4 Məsləhətçi/ekspert və ya onun hər hansı işçisi GTZ personalının üzvünə, GTZ personalının ailə üzvünə və ya personalla əlaqədə olan hər hansı şəxsə müqavilənin icrasının verilməsi ilə bağlı hədiyyə və ya digər mənfəət verərsə və ya təklif edərsə, GTZ bu müqaviləni 8.3-cü bəndə uyğun olaraq dərhal ləğv etmək hüququna malikdir. Məsləhətçi/ekspert və ya onun hər hansı işçisi müqavilənin icrası ilə bağlı üçüncü şəxslərdən hədiyyə və ya digər mənfəət qəbul etdiyi halda da eyni qayda tətbiq olunur.

9.Sağlamlıqla bağlı Tələblər və Məsuliyyətin istisna edilməsi

Məsləhətçi/ekspert zəmanət verməlidir ki, onun özü və layihə ilə bağlı təyin etdiyi işçiləri iş üçün tapşırıq ölkəsində mövcud olan sağlamlıqla bağlı tələblərə cavab verir. Məsləhətçi/ekspert zəruri peyvəndlərin edilməsini təmin etməlidir. GTZ üçün məsləhətçi/ekspert və onun layihə/proqram üçün təyin etdiyi personalla bağlı maddi zərər, xəstəlik, fərdi qəza və ya ölümlə əlaqədar olaraq yaranan məsuliyyət istisna edilir. Məsləhətçi/ekspert özü və layihə/proqram üçün təyin etdiyi personal üçün kafi sığorta təminatını almağı öhdəliyinə götürür. Sağlamlıq, həyat və qəza sığortasının alınması ilə bağlı GTZ məsləhətçi/ekspertin xərclərini ödəmir.10. Ödəniş haqqı və ödəniş şərtləri

10.1 Müqavilədə razılaşdırılmış ödəniş haqqı məcburidir.

10.2 Bir qayda olaraq, ödənişlər yalnız müvafiq formalar təqdim olunduqda aparılacaq. Bütün zəruri qəbzlər orijinal formada əlavə edilməlidir.

10.3 Hər hansı güzəştlər, ödənişlərin qaytarılması və bütün digər qiymətlərin aşağı salınması GTZ-ə çatdırılmalıdır.

10.4 Məsləhətçi/ekspert yekun hesab-fakturanı müqavilə və əməkdaşlıq üzrə məsul məmurun imzaladığı təhvil-təslim aktı ilə birgə müqavilədə razılaşdırılmış tapşırıq müddəti və ya müqavilədə işin tamamlanması üçün razılaşdırılmış müddət başa çatdıqdan dərhal sonra təqdim edir. Hesab-fakturanın yoxlanılması mümkün olmalıdır və bütün zəruri detallları (və bütün tələb olunan sənədli dəlilləri) əks etdirməlidir. Hesablar təqdim edildikdən dərhal sonra məsləhətçi/ekspert GTZ-in öhdəsinə götürdüyü məbləğdən artıq ödənilmiş məbləği GTZ-ə qaytarır.

GTZ-dən xəbərdarlıq məktubu aldıqdan sonra on beş (15) gün müddətində məsləhətçi/ekspert yekun hesab-fakturanı təqdim etmədiyi təqdirdə avans ödəniş haqqını dərhal geri ödəməlidir. Məsləhətçi/ekspertin ödənişlə bağlı tələbləri yalnız yekun hesab-faktura qəbul edildikdən sonra on beş günlük yoxlama müddəti başa çatdıqda ödənilə bilər. Hissəvi və ya yekun ödəniş ödənişlər ödənilə biləcəyi tarixdən otuz gündən gec olmayan müddətdə GTZ tərəfindən müəyyən edilən və zəruri olduqda, düzəldilən məbləğdə aparıla bilər.10.5 Məsləhətçi/ekspertin müqavilə ilə bağlı yaranan ödəniş tələbləri GTZ-ə yazılı formada bir il müddətində bildirilmədikdə, onların iddia müddəti ötürülmüş hesab olunur. Məsləhətçi/ekspertın ödəniş tələbinin yaranması üçün əsas olan hallar barədə məlumat almasından və ya kobud ehtiyatsızlıq olmadan məlumat almalı olmasından asılı olmayaraq, iddia müddətinin axımı tapşırığın müqavilə müddəti başa çatan ilin bitməsi ilə və ya işin başa çatdırılması üçün müqavilədə müəyyən edilmiş tarixin təsadüf etdiyi ilin bitməsi ilə başlayır.

10.6 Xarici valyutada olan xərclər Tapşırıq ölkəsinin xarici valyuta haqqında müvafiq qaydalarının şərtləri nəzərə alınmaqla ödənilir.

10.7 Məsləhətçi/ekspert bank qarantiyası formasında təminat verməli olduğu hallarda, onun mətni GTZ tərəfindən təsdiq edilməlidir. Belə qarantiyalar GTZ-in məqbul hesab etdiyi bank tərəfindən verilməlidir, onlarda hər hansı müddət məhdudiyyəti olmamalıdır və hər hansı iddia və ya etirazdan aydın imtinanı əks etdirməlidir. Bundan əlavə, onlar GTZ-in ilk yazılı tələbi ilə ödənilməlidir və məhkəmə aidiyyəti yerinin Alman Federativ Respublikası, Frankfurt Mayn şəhəri olduğu haqda bəyanatı əks etdirməlidir.

11. Material və avadanlığın satın alınması

Material və avadanlığın müqavilədə razılaşdırılmış satın alınması halında, müqavilədə təyin edilmiş resipiyentə təhvil-təslimi təsdiq edən sənəd 10.2-ci bəndə uyğun olaraq tələb olunan qəbzlərə əlavə olaraq təqdim olunur. Material və avadanlıq iqtisadi səmərəlilik prinsiplərinə uyğun olaraq satın alınır. Ümumilikdə, 3 müqayisə edilə bilən qiymət təklifi alınmalıdır. Məsləhətçi/ekspert avadanlıq və materialların inventarlaşdırılması haqqqında GTZ-in qaydalarına (bax, GTZ-in vebsayti “Tender imkanları/əhəmiyyətli sənədlər) riayət etməlidir.12. Təhvil-təslim aktı

İşin qəbul və icra edildiyini təsdiq edən sənəd müqavilədə müəyyən edilmiş əməkdaşlıq üzrə məsul olan şəxs tərəfin-dən işin təhvil-təslimi üçün hazırlıq və ya işin təhvil verilməsi barədə yazılı xəbərdarlıq alındıqdan sonra, yaxud işin müqavilədə müəyyən edilmiş əməkdaşlıq üzrə məsul olan şəxsə təqdim edilməsindən sonra altmış gün müddətində verilir. İşin təhvil-təslimi əməkdaşlıq üzrə məsul olan şəxs tərəfindən imzalanmış təhvil-təslim aktı ilə sənədləş-dirilməlidir. Avans ödənişlər və hesaba ödənişlər hissəvi təhvil-təslimi ifadə etmir. Buna baxmayaraq, işin hissələri üçün hissəvi təhvil-təslim razılaşdırıla bilər. GTZ tərəfindən yekun ödənişin aparılması təhvil-təslimi ifadə etmir.13. Hüquqların ğüzəşti ilə bağlı qadağa

GTZ-in güzəştlə bağlı yazılı razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, bu müqavilədən irəli gələn tələblərin güzəştinə yol verilmir.14. Müqavilə ilə bağlı cərimələr

14.1 Məsləhətçi/ekspert razılaşdırılmış müddət və son tarixlərə riayət etmədiyi və ya GTZ tərəfindən müəyyən edilmiş əlavə müddətdə işi təhvil vermədiyi halda, GTZ əlavə müddət bitəndən sonra başlayan hər həftə üçün müqavilə ilə bağlı ödəniş haqqının 1%məbləğində cəriməni əlavə müddət bitəndən sonra tələb etmək hüququna malikdir; buna baxmayaraq müqavilə ilə bağlı cərimənin məbləği ödəniş haqqının ümumilikdə 10% məbləğindən çox olmamalıdır.

14.2 8.4-cü bənddə müəyyən edilmiş halların hər birində məsləhətçi/ekspert hər tapşırıqla bağlı 25000 (iyirmi beş min)avro məbləğində müqavilə cəriməsini GTZ-ə ödəməlidir; buna baxmayaraq, ödəniləcək cərimə ən azı verilmiş mənfəət məbləğində olmalıdır. GTZ-in zərər üçün iddia qaldırmaqla bağlı əlavə hüquqları dəyişilmədən qalır. Hər halda müqavilə cəriməsi zərər üçün həmin iddia məbləğlərinə hesablana bilər.

15. Məsulıiyyət

Məsləhətçi/ekspert təqsirli olaraq vurulmuş zərər üçün GTZ qarşısında məsuliyyət daşıyır. Məsləhətçi/ekspertin kobud ehtiyatsızlıq nəticəsində və ya qəsdən cavabdeh olduğu hallar istisna olmaqla, məsləhətçi/ekspertin müqavilə çərçivəsində məsuliyyəti 250.000(iki yüz əlli min)avro ilə məhdudlaşır, bir şərtlə ki, 10.1-ci bənddə müəyyən edilmiş ödəniş haqqının məbləği bu məbləğdən artıq olmasın. Əks halda məsləhətçi/ekspertin kobud ehtiyatsızlıq nəticəsində və ya qəsdən cavabdeh olduğu hallar istisna olmaqla, məsləhətçi/ekspertin müqavilə çərçivəsində məsuliyyəti 10.1-ci bənddə müəyyən edilmiş ödəniş haqqının məbləği ilə məhdudlaşır.16. Tətbiq edilən qanunvericilik /məhkəmə aidiyyəti yeri

Müqavilə Almaniya Federativ Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Məsləhətçi /ekspertin verdiyi iddianın müstəsna məhkəmə aidiyyəti yeri Frankfurt Mayn şəhəridir, bir şərtlə ki, məsləhətçi/ekspert qanunvericiliyə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə fiziki şəxs, publik hüququn hüquqi şəxsi və ya publik xüsusi fond olsun və Almaniyada ümumi məhkəmə aidiyyəti yerinə malik olmasın. GTZ məsləhətçi/ ekspertə qarşı mülki iddianı məsləhətçi/ekspertin qeydiyyata alındığı yerin səlahiyyətli məhkəmələrinə də verə bilər.17. Dəyişikliklər/Yazılı forma/Orijinal nüsxələr

Müqavilə, onun hər hansı dəyişiklikləri və bütün əsaslı əlaqələr yalnız yazılı şəkildə tərtib edildikdə qüvvəyə malikdir.

Müqavilə iki orijinal nüsxədə tərtib olunur. Bir orijinal nüsxə məsləhətçi/ekspertdə qalır.

18. Müqavilənin tərkib hissələri

Bu müqavilə aşağıdakı tərkib hissələrindən ibarətdir:1. Müqavilə və onun əlavələri

2. Müqavilənin hazırki standart şərtləri1. General Principles and Obligations

1.1. Scope of application

The General Terms of Contract apply to contracts concluded for the implementation of German Technical Cooperation projects with developing countries. The Appraiser/Firm of Consultants shall clearly indicate that they are carrying out the tasks within the scope of a project assisted by the Government of the Federal Republic of Germany and in performance of their Contract with the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH as the client, hereinafter referred to as the GTZ.
  1. Cooperation with Other Institutions

The Appraiser/Firm of Consultants shall undertake to cooperate in an appropriate manner with the German mission abroad, with other specialists engaged in the country of assignment within the scope of German technical or financial cooperation activities, and with representatives and experts of multilateral organisations, insofar as these have an impact on project/programme activities.


  1. Observance of Project Arrangements

The Appraiser/Firm of Consultants undertakes to observe the arrangements under international law between the Federal Republic of Germany and the country of assignment and, where applicable, the arrangement on project implementation between the project executing agency and the GTZ.


  1. Discretion and Comments vis-à-vis Third Parties

All data, other information and business and operational data of a confidential nature which become known to the Appraiser/Firm of Consultants in the course of or in connection with the execution of the Contract, as well as any documents and work results, shall be treated confidentially insofar as this is called for by the nature of the matter or is expressly required by the GTZ. The utilization of such data and information for the Appraiser/Firm of Consultant's own purposes is not permitted. Sentences 1 and 2 shall remain in force for a period of five years after acceptance of the work to be performed or following the end of the contractually agreed period of assignment.

The Appraiser/Firm of Consultants shall refrain from making any comments which might be construed by third parties as an undertaking to make further contributions within the framework of Technical Cooperation between the Federal Republic of Germany and the country of assignment.
  1. Conduct in the Country of Assignment /Regulations of the Country of Assignment

The development-policy mandate entails an obligation to adapt personal conduct to the local conditions. The Appraiser/Firm of Consultants shall observe all frontier-crossing regulations and any other national regulations in force at the time, and take account of the terms of the respective agreements/exchange of notes and of foreign exchange regulations.


  1. Design of Business Cards and Business Stationery

The use of project or programme-related business cards and/or business stationery by the Appraiser/Firm of Consultants shall require the consent of the GTZ. The GTZ and partner organisation must be consulted on the design of such materials. In all cases, the Appraiser/Firm of Consultants must use the GTZ's logo and include the following information (if appropriate, in the pertinent lingua franca): A project/ programme assisted by the German Government via the GTZ.


  1. Code of Conduct

The Appraiser/Firm of Consultants shall take note that GTZ employees are obliged to observe the principles contained in the Code of Conduct valid within the GTZ in its respective version, and shall undertake to respect the directives and guidelines of this Code when dealing with GTZ employees.

The Appraiser/Firm of Consultants shall always act impartially and loyally in their capacity as an advisor. They shall accept commissions where a conflict of interest is to be anticipated due to the nature of the commission, or due to personal or financial connections with third parties, only after prior consultation with the GTZ. If, in the course of an existing contractual relationship, any such conflict of interest should arise, the Appraiser/Firm of Consultants must reveal this to the GTZ without delay and agree upon the further procedure with the GTZ.In the event of a violation of the above provisions, the GTZ shall be entitled to terminate the Contract immediately pursuant to Section 8.3 of these General Terms of Contract. This right of termination also applies if, in the course of an existing contractual relationship, a conflict of interest arises for the Appraiser/Firm of Consultants and the Appraiser/ Firm of Consultants and the GTZ are unable to reach agreement on the further procedure.

  1. Passing on of Personal Data by the GTZ

The Appraiser/Firm of Consultants agrees to the processing of personal data by the GTZ. The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that their personnel also declare that they are in agreement with the processing of personal data. The GTZ guarantees data protection. It shall process personal data only insofar as this is necessary for material or organisational reasons.

 1. Assignment and Replacement of Personnel

The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that they and, if applicable, their personnel are in possession of the professional and personal qualifications necessary to fulfil the required tasks successfully. The GTZ is entitled to demand the replacement of personnel at the expense of the Appraiser/Firm of Consultants if an expert does not meet these requirements or contravenes the duties imposed on him/her by the Appraiser/Firm of Consultants in connection with the execution of the Contract. The replacement of personnel at the instigation of the Appraiser/Firm of Consultants requires the GTZ's prior written consent, which may be denied only on good and sufficient grounds.
3. Rights of Use/Documentation on Work Results

3.1 The Appraiser/Firm of Consultants shall assign to the GTZ, for the duration of the statutory copyright period, an exclusive, assignable, sublicensable right of use, i.d. right without content-related restriction to reproduce, distribute, make publicly accessible, process and redesign the work results, including studies, drafts, documentation, articles, information, files, illustrations, drawings, calculations, materials and other documents ("work results") that are produced and/or procured in connection with the performance of the Contract. In particular, the GTZ shall be entitled to reproduce, distribute and publish the work results in print and electronically via all known media, including newspapers, magazines, television, radio and the internet.

3.2 To the extent this is required to use and exploit the work results, the Appraiser/Firm of Consultants shall assign to the GTZ a non-exclusive right also to use studies, drafts, documentation, articles, information, files, illustrations, sketches, drawings, calculations and other materials provided from the existing resources of the Appraiser/Firm of Consultants ("existing results") to the extent stipulated under Section 3.1.

3.3 The contractually agreed remuneration for the implementation of the project/programme by the Appraiser/Firm of Consultants encompasses the assignment of the right of use pursuant to Section 3.1

3.4 Work results in the sense of Section 3.1 shall also include computer programs that the Appraiser/Firm of Consultants creates, adapts, procures or provides in the performance of the Contract. The right of use transferred to the GTZ pursuant to the above provisions shall include in particular the right to load, display, run, transmit, save, adjust, translate, edit and reproduce the programs. For the purpose of processing, the Appraiser/Firm of Consultants shall hand over to the GTZ the relevant source code and the program documentation, which the GTZ may also hand over to third parties in the form of copies.

3.5 The obligation to grant rights of use pursuant to this Section 3.1 shall also apply if the Appraiser/Firm of Consultants calls in a third party to furnish the services. The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure vis-à-vis all persons participating in producing the work results that the Appraiser/Firm of Consultants is entitled to grant the rights of use to the GTZ to the extent outlined in this Section 3.1.

3.6 The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that the work results are not encumbered with copyright or other rights of third parties that would restrict the use of the work results to the extent defined under Section 3.1. The Appraiser/Firm of Consultants shall indemnify the GTZ against all claims of third parties arising from the granting or exercise of the right of use pursuant to this Section 3.1 and shall reimburse GTZ for all costs arising in connection with a corresponding legal defence.

 1. Publications

Publications on the project/programme or the activities of the Appraiser/Firm of Consultants within the framework of the project/ programme require the prior written approval of the GTZ, even after acceptance or conclusion of the contractually agreed period of assignment. Approval from the GTZ is not required for brief descriptions of the contract work and of the scope of activities that are designed for use in the public relations work of the Appraiser/Firm of Consultants. In all cases a clear indication must be given that the activity took place in connection with a project/programme assisted by the Government of the Federal Republic of Germany and on behalf of the GTZ.

 1. Keeping of Documents

As a rule, documents and work results shall be kept by the Appraiser/Firm of Consultants for ten years following acceptance or the expiry of the contractually agreed period of assignment and shall be surrendered to the GTZ for inspection on demand.

6. Reports

  1. Costs of Reports

The costs of the reports shall be calculated as part of the expert settlement and shall not be remunerated separately. If requested, the Appraiser/Firm of Consultants shall also provide the reports in electronic form.

  1. Special Reports

In the event of important incidents or circumstances, the Appraiser/Firm of Consultants shall, at no extra charge, without delay and without a specific request to that effect, draw up special reports, which it shall forward to the GTZ in quintuplicate in each case. Important incidents or circumstances for the purposes of this section shall include major changes in terms of the risk assessment of the project; major time, development policy, financial or technical changes, as well as risks to the security or health of personnel. In addition, the GTZ may request special reports on particular procedures and issues at any time.
7. Obligation to Provide Information

The GTZ shall be entitled to review at any time the progress and results attained in respect of the execution of the Contract. The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that the documents necessary in this regard are available at all times and shall provide the information required. At the request of the GTZ, the Appraiser/Firm of Consultants shall also furnish information to the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and other persons or organisations commissioned by the GTZ, and enable the same to carry out inspections.8. Termination

8.1 The GTZ may terminate the Contract at any time either wholly or in respect of individual parts of the work, subject to terms of subpar.8.2 and 8.3. hereunder.

8.2 If the GTZ terminates the Contract for a reason for which the Appraiser/Firm of Consultants is not answerable, the Appraiser/Firm of Consultants shall be entitled to demand the agreed sum in remuneration. However, the Appraiser/Firm of Consultants shall agree to non-incurred or avoidable expenses being deducted, as well as such amounts the Appraiser/Firm of Consultants earns by working elsewhere, or by malicious intent fails to earn.

8.3 If the GTZ terminates the Contract for a reason for which the Appraiser/Firm of Consultants is answerable, remuneration shall be paid for the work already executed, provided the GTZ can utilize it, in accordance with the Contract prices, or, that part actually executed shall be remunerated as a proportion of the total contractual work on the basis of Contract prices.

Expenses will be remunerated in the same proportion. The work that has been executed but that the GTZ cannot utilize shall be returned to the Appraiser/Firm of Consultants at the latter's expense. Insofar as the contractual work comprises the rendering of services, the services rendered up to the date of termination shall be deemed work that can be utilized. The right of the GTZ to claim damages shall remain unaffected.8.4 The GTZ is entitled to terminate the Contract immediately in accordance with this Section 8.3 if the Appraiser/Firm of Consultants or one of its employees gives or offers a gift or other benefit to a GTZ staff member, a family member of a GTZ staff member, or any other person associated with the staff member in connection with the award or execution of the Contract. The same applies if the Appraiser/Firm of Consultants or one of their employees accepts gifts or other benefits from third parties in connection with the execution of the Contract.
9. Health Requirements and Exclusion of Liability

The Appraiser/Firm of Consultants is responsible for ensuring that they and the personnel assigned by them to the project /programme satisfy the health requirements for work in the country of assignment. The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that the necessary inoculations are obtained. The GTZ disclaims all liability consequential to property damage, sickness, personal injury or death in respect of the Appraiser /Firm of Consultants and the personnel assigned by them to the project/programme. The Appraiser/Firm of Consultants undertakes to purchase sufficient insurance cover for themselves and the personnel assigned by them to the project /programme. The GTZ shall not reimburse the Appraiser/Firm of Consultants for the cost of taking out health, life and accident insurance.10. Remuneration and Terms of Payment

10.1 The contractually agreed remuneration rates are binding.

10.2 As a rule, payments shall be effected only against submission of the relevant forms. All the necessary vouchers must be attached in the original.

10.3 Any rebates, discounts, refunds and all other price reductions are to be passed on to the GTZ.

10.4 The Appraiser/Firm of Consultants shall submit the final invoice together with the certificate of performance/ acceptance signed by the officer responsible for the contract and cooperation immediately after the end of the contractually agreed period of assignment or the contractually agreed time for completion of the work. It must be verifiable and contain all the necessary details(and all the required documentary evidence). Immediately after submission of accounts, the Appraiser/Firm of Consultants shall reimburse to the GTZ those amounts paid by the latter in excess of its liability for payment. If the Appraiser/Firm of Consultants does not submit the final invoice within fifteen days of having received a reminder from the GTZ, they shall be obliged to refund the advance payment immediately.The claims of the Appraiser/Firm of Consultants shall become due upon expiry of a verification period of fifteen days after receipt of the final invoice, and if applicable, acceptance of the work. The partial or final payment shall be effected no later than thirty days after the claims become due, to the amount established and, where applicable, corrected by the GTZ.

10.5 Unless the GTZ is liable for wilful intent, the claims of the Appraiser/Firm of Consultant to remuneration arising from the Contract shall become statute-barred if they are not asserted vis-à-vis the GTZ in writing within one year. Irrespective of whether the Appraiser/Firm of Consultants has become aware of the underlying circumstances for the claim or should have become aware of these circumstances without gross negligence, the statutory period of limitation shall commence at the end of the year in which the contractual period of assignment ends or in which the contractually specified time for the completion of work lies.

10.6 Costs in a foreign currency shall be settled taking account of the terms of the respective foreign exchange regulations in the country of Assignment.

10.7 Where Appraisers/Firms of Consultants are obliged to provide collateral in the form of a bank guarantee, its content must be approved by the GTZ. Such guarantees shall be issued by a bank acceptable to the GTZ, shall be without any time limitation and shall contain an explicit waiver of any plea or objection. Moreover, they shall be payable upon the first written demand of the GTZ and contain a declaration that the place of jurisdiction will be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

11. Procurement of Materials and Equipment

In the case of the contractually agreed procurement of materials and equipment, confirmation of handover to the recipient designated in the Contract shall be submitted in addition to the vouchers required pursuant to Section 10.2. Materials and equipment shall be procured in line with the principles of economic efficiency. In general, three comparable bids must be obtained. The Appraiser/Firm of Consultants shall observe the GTZ rules for inventorising equipment and materials (see GTZ website under "Bidding opportunities/ Important documents").12.Acceptance/Certificate of Performance

Confirmation that the work has been accepted/performed shall be provided by the officer responsible for the contract and cooperation specified in the Contract within sixty days of receiving the written notification of readiness for acceptance/performance of the work or of delivery of the work by the officer responsible for the contract and cooperation. Acceptance/performance of the work shall be documented by means of the certificate of performance/acceptance signed by the officer responsible for the contract and cooperation. Advance payments and payments on account shall not constitute partial acceptance.However, partial acceptance may be agreed for sections of the work. Final payment by the GTZ shall not constitute acceptance.13. Covenant Against Assignment

The assignment of claims arising from the contract is excluded, unless the GTZ has agreed to such assignment in writing.14. Contractual Penalty

14.1 If the Appraiser/Firm of Consultants fails to meet the agreed dates and deadlines, or to deliver the work within the period of grace set by the GTZ, then the GTZ is entitled, as soon as the period of grace has ex¬pired, to demand a contractual penalty of 1% of the remuneration for each week that begins after expiry of the set period of grace; however, the contractual penalty shall not exceed a total of 10% of the remuneration.

14.2 In each of the cases specified in Section 8.4, the Appraiser/Firm of Consultants is obliged to pay the GTZ a contractual penalty of EUR 25,000 for each commission; however, the penalty payable shall amount to at least the value of the benefit granted. Further rights of the GTZ to claim damages shall remain unaffected. However, the contractual penalty shall be deducted from such claims for damages.

15. Liability

The Appraiser/Firm of Consultants shall be liable to the GTZ for loss or damage caused through negligence or wilful intent. Unless the Appraiser/Firm of Consultants is liable owing to wilful intent or gross negligence, the contractual liability of the Appraiser/Firm of Consultants shall be limited to EUR 250,000 if the remuneration pursuant to Section 10.1 does not exceed this amount. Otherwise, unless the Appraiser/Firm of Consultants is liable owing to wilful intent or gross negligence, the contractual liability of the Appraiser/Firm of Consultants shall be limited to the amount of remuneration pursuant to Section 10.1.16. Applicable Law/Place of Jurisdiction

The Contract shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany. Exclusive place of jurisdiction for legal action brought by the Appraiser/Firm of Consultants is Frankfurt am Main/Germany, provided the Appraiser/Firm of Consultants is a merchant, legal entity under public law or a special fund under public law, or has no general place of jurisdiction in Germany. The GTZ may bring legal action against the Appraiser/Firm of Consultants before the competent courts at the Appraiser's/Firm of Consultants' place of residence.17. Amendments/Written Form/Original Copies

The Contract, any amendments and additions thereto and all fundamental communications shall be valid only if made in writing.

The Contract shall be drawn up in two originals. The Appraiser/Firm of Consultants shall retain one original copy.

18. Components of the Contract

The following are components of the Contract:

1. The Contract with its annexes

2. The present General Terms of Contract

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə