Marek Biesiada 10. 2006 Konspekt lekcji historii w klasie II c
Yüklə 40.8 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü40.8 Kb.Marek Biesiada 2. 10. 2006

Konspekt lekcji historii

w klasie II C
Temat: Reformacja w Europie

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń pamięta:

 • pojęcia: reformacja, dogmat, tezy, luteranizm, celibat, protestantyzm, kalwinizm, anglikanizm,

 • daty: 1517, 1555 r., 1534 r.

 • postać: Marcin Luter, Jan Kalwin, Henryk VIII

 • który element działalności Kościoła został przede wszystkim poddany krytyce Marcina Lutra,

 • główne zasady, na których opiera się luteranizm;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • zasadę pokoju podpisanego w Augsburgu w 1555 r.,

 • skutki spowodowane wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 r.;

 • różnice między kalwinizmem, luteranizmem a anglikanizmem,

 • pozytywne i negatywne skutki reformacji;

potrafi:

 • prawidłowo operować

 • pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • na podstawie mapy przedstawić podział religijny Niemiec, jaki wystąpił w XVI w.

 • wykorzystując mapę przedstawić religijny podział Europy, jaki wystąpił w XVI w.

 1. Metody:

 • wykład

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe. 1. Rekapitulacja wtórna:

  • W jaki sposób dociera do Polski kultura renesansu?

 • Za panowania jakiej dynastii kultura renesansu dociera do Polski?

 • Jaki wkład w kulturę renesansu mieli ostatni Jagiellonowie?

 • Jakie zmiany nastąpiły na Wawelu za ostatnich Jagiellonów?

 • Jakie zmiany nastąpiły w całym kraju za ostatnich Jagiellonów?

 • Jakich Polska miała wybitnych pisarzy epoki renesansu?

 • Dlaczego pisarze epoki renesansu piszą w języku polskim?

 • Jaką twórczość literacką uprawiali polscy pisarze?

 • Jakie dzieła literackie zaczęto tłumaczyć z języka łacińskiego na język polski

 • W jakich dziedzinach życia zaczęto używać języka polskiego?

 • Jakie były przyczyny rozwoju szkolnictwa w Polsce?

 • Jakie akademie powstały w Polsce w okresie renesansu?

 • Gdzie polska szlachta wyjeżdżała w celu zdobycia wykształcenia?

 • Kim był Mikołaj Kopernik?

 • Jakiego odkrycia dokonał Mikołaj Kopernik?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Reformacja w Europie1. Podział chrześcijaństwa.

  • Na jakie dwa wielkie wyznania dzieliło się chrześcijaństwo w średniowieczu?

  • Które państwa wyznawały katolicyzm, a które prawosławie?

2. Przyczyny reformacji

 • Jakie były przyczyny reformacji?

 • Jakie było postępowanie księży Kościoła katolickiego?

 • Kto krytykował postępowanie papiestwa?


3. Przebieg reformacji w Niemczech

 • Czyje wystąpienie zapoczątkowało reformację?

 • Co to były 95 tezy?

 • Gdzie i kiedy Marcin Luter ogłosił swoje 95 tez?

 • Jaką krytykę zawarł Marcin Luter w 95 tezach?

 • Jak papież zareagował na tezy Lutra?

 • Jaka była reakcja Lutra na bullę papieża?

 • Jaki powstał Kościół w wyniku rozłamu zapoczątkowanego przez wystąpienie Lutra?

 • Kto poparł Lutra?

 • Co spowodowała działalności Lutra dla Niemiec?

 • Kiedy zawarto pokój w Augsburgu?

 • Jakie postanowienia zawarto w pokoju augsburskim?

 • Które kraje niemieckie przeszły na luteranizm?

 • Co oznaczał dla Niemiec podział religijny?

4. Protestantyzm

 • Skąd wzięło się pojęcie „protestantyzm”?


5. Wyznania protestanckie

a. Kościół ewangelicko-augsburski

 • Jakie wyznanie wiary obowiązywało w luteranizmie?

 • Które dogmaty Kościoła katolickiego odrzucił luteranizm (czyli Kościół ewangelicko-augsburski)?


b. Kalwinizm. Wyznanie ewangelicko-reformowane opracowane przez Jana Kalwina

 • Kim był Jan Kalwin?

 • Jakich reform w religii chrześcijańskiej dokonał Jan Kalwin?


c. Anglikanizm – król Anglii Henryk VIII (1534 r.)

 • Dlaczego król Anglii Henryk VIII zdecydował się na zerwanie zależności kościelnej od papieża?

 • Jakich zmian w Kościele angielskim dokonał Henryk VIII?

6. Skutki reformacji

 • Jakie skutki pozytywne i negatywne miała reformacja w Europie?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 30. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Przyczyny reformacji


 • kryzys moralny Kościoła Katolickiego - bogacenie się wyższego duchowieństwa:

 • humaniści podważali dogmaty – prawdy wiary głoszone przez Kościół Katolicki

 • podatki na rzecz Stolicy Apostolskiej: Świętopietrze i dziesięcina

 • sprzedaż odpustów

 • dążenie władców europejskich do osłabienia pozycji Kościoła w ich państwach

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 30-31. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Przebieg reformacji w Niemczech

a. Wystąpienie Marcina Lutra – 95 tez (31 października 1517 r.)


 • krytyka postępowania władz kościelnych i postulował reformę Kościoła;

 • wydanie przez papieża bulli, która wzywała Lutra do odwołania tez

 • publicznie spalenie bulli przez Lutra

 • papież nakłada na Lutra ekskomunikę

 • początek nowego wyznania – luteranizm (protestanci).

b. Wojny religijne w Niemczech – pokój w Augsburgu 1555 r.

 • Luter znajduję wśród książąt niemieckich zwolenników, którzy przeciwstawiają się władzy cesarza,

 • pokój w Augsburgu – 1555 r.;

 • podział Niemiec pod względem religijnym.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 35. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 31. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

3. Wyznania protestanckie

a. Kościół ewangelicko-augsburski

 • jedyne źródło wiary jest Biblia, a zwłaszcza Ewangelie,

 • język narodowy w liturgii,

 • odrzucenie kultu Matki Boskiej i świętych,

 • zniesienie celibatu księży

 • odrzucenie wiary w czyściec,

 • odrzucenie zwierzchnictwa papieża,

 • odrzucenie większość sakramentów i pozostawienie tylko chrztu i komunii,

 • zniesienie godności kapłańskich.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 33-34. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

b. Kalwinizm. Wyznanie ewangelicko-reformowane opracowane przez Jana Kalwina

Założenia wiary.


 • nauka o predestynacji:

- ludzie są przeznaczeni albo do zbawienia, albo do potępienia;

- człowiek jest narzędziem, przy pomocy, którego Bóg realizuje swój plan,

 • głównym źródłem wiary jest Biblia,

 • język narodowy w liturgii

 • zakaz wszelkich zabaw,

 • pracowitość,

 • oszczędność,

 • pokuta i modlitwa,

 • przyjmowanie tylko cztery razy w roku komunię,

 • uznawanie chrztu, komunii i małżeństwa,

 • odrzucenie kultu świętych i kultu Matki Boskiej,

 • odrzucenie zakonów,

 • odrzucenie władzy wyższego duchowieństwa,

 • odrzucenie symboli religijnych: obrazy, rzeźby, a nawet krzyży.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 34. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

c. Anglikanizm – król Anglii Henryk VIII (1534 r.)


 • głową Kościoła anglikańskiego jest król – utworzenie Kościoła państwowego,

 • zachowanie obrzędów Kościoła katolickiego,

 • zachowanie organizacji i hierarchii kościelnej

 • rozwiązanie zakonów

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 35. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Skutki reformacji


 • rozłam wśród chrześcijan,

 • zerwanie zależności wielu państw od papiestwa,

 • wzbogacenie się wielu państw protestanckich poprzez sekularyzację dóbr kościelnych i zakonnych,

 • tłumaczenie biblii na języki narodowe; powstanie i rozwój języków narodowych,

 • kalwińskie pochwały pracy i bogacenia się stworzyły podstawy pod nową klasę społeczną – burżuazję, a przez to nastąpił rozwój gospodarczy

 • wojny religijne

Nauczyciel wskazuje na mapie państwa lub tereny, na których panowało prawosławie
Wyjaśnić pojęcie: dogmaty

Wyjaśnić pojęcia: bulla, ekskomunikaWyjaśnić pojęcie: protestantyzm
Wyjaśnić pojęcie: celibat

 1. Rekapitulacja pierwotna

  • Na jakie dwa wielkie wyznania dzieliło się chrześcijaństwo w średniowieczu?

  • Które państwa wyznawały katolicyzm, a które prawosławie?

 • Jakie były przyczyny reformacji?

 • Jakie było postępowanie księży Kościoła katolickiego?

 • Kto krytykował postępowanie papiestwa?

 • Czyje wystąpienie zapoczątkowało reformację?

 • Co to były 95 tezy?

 • Gdzie i kiedy Marcin Luter ogłosił swoje 95 tez?

 • Jaką krytykę zawarł Marcin Luter w 95 tezach?

 • Jak papież zareagował na tezy Lutra?

 • Jaka była reakcja Lutra na bullę papieża?

 • Jaki powstał Kościół w wyniku rozłamu zapoczątkowanego przez wystąpienie Lutra?

 • Kto poparł Lutra?

 • Co spowodowała działalności Lutra dla Niemiec?

 • Kiedy zawarto pokój w Augsburgu?

 • Jakie postanowienia zawarto w pokoju augsburskim?

 • Które kraje niemieckie przeszły na luteranizm?

 • Co oznaczał dla Niemiec podział religijny?

 • Skąd wzięło się pojęcie „protestantyzm”?

 • Jakie wyznanie wiary obowiązywało w luteranizmie?

 • Które dogmaty Kościoła katolickiego odrzucił luteranizm (czyli Kościół ewangelicko-augsburski)?

 • Kim był Jan Kalwin?

 • Jakich reform w religii chrześcijańskiej dokonał Jan Kalwin?

 • Dlaczego król Anglii Henryk VIII zdecydował się na zerwanie zależności kościelnej od papieża?

 • Jakich zmian w Kościele angielskim dokonał Henryk VIII?

 • Jakie skutki pozytywne i negatywne miała reformacja w Europie?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej


W zeszycie ćwiczeń (G. Wojciechowski, Historia II, Skoroszyt gimnazjalisty, Poznań 2002, s. 7-9.) uczniowie mają wykonać Zadania 1,2,4,5,6/21-23 oraz 1,2,3,5,6/25-26. Z Podręcznika (G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002) wykonaj Zadanie 2/s. 32 oraz 3/35.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə