Kursun Təsviri: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir dövrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri öyrənilir
Yüklə 48.88 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü48.88 Kb.
XƏZƏR UNİVERSİTƏSİ

Təhsil Fakültəsi

Azəbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsi

AZLL 105 Azərbaycan ədəbyyatı (3 kredit)

kursunun iş planı (syllabus)
Dönəm: 2013,yaz semestri

Müəllim: dos.Vurğun Əyyub


Kursun Təsviri: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir dövrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri öyrənilir, xalqımızın mədəniyyətində mühüm yеri оlan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı və оnların yaratdıqları bir sıra ədəbi əsərlər təhlil оlunur
Dərsin məqsədi : Ədəbiyyat spesifik bir sahə olduğundan,onun tədrisində məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox,daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltmək olmalıdır.Fənnin tədrisində məqsəd həm də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox,mühakimə yürütməyi öyrətməkdir.
Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1.  Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: 6 cilddə. I c. (Ən qədim zamanlardan       ХIV əsrə qədər). – B.: “Elm” n. Azərb. MЕA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəşri. 2004. - 706 s.


2. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: 6 cilddə. II c. (ХIV - XVII əsrlər). – B.: “Elm” n. Azərb. MЕA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəşri. 2007.

3. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: (6 cilddə). III c. . –B.: Elm, 2009.

4.B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011.

5. B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), II c., B., Elm və Təhsil, 2010.

6. Səfərli Ə.; Yusifli B. Qədim və оrta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. -  B.: Maarif, 1982.-
7. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. - B., 1981. – 420 s.
8. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi.I cild. - B., 1976. – 420 s.
9. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. II cild. - B., 1981. – 460 s.
10. Əfəndiyеv P. Azərbaycan şifahi хalq ədəbiyyatı. - B., 1988.

11.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. 740 səh.

12.Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004.272 səh.
Istifadə oluna biləcək digər mənbələr:

1.www.anl.az.-Milli kitabxana

2.www.kultaz.com.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı.

3.www.lit.az.-azəridilli ədəbiyyat saytı.

4.www.kitabxana.net- elektron kitabxana.

5.az.wikipediya.org.- azəridilli ensiklopediya

6.www.azmif.net.-ədəbiyyatımızın ilkin qatlarıyla bağlı e-kitabxana.

7.www.azeribooks.aznet.org.-Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərləri.

8.www.elm.az-AMEA portal

10.www.azyb.net.- Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı.

11.www.edebiyyatqazeti.com.-“Ədəbiyyat” qəzetinin saytı.

12.www.alatotan.org.-Azad Yazarlar ocağının saytı və eyniadlı dərginin e-variantı.


Qeyd: Dərsin işlənmə forması: Mühazirə, İnteraktiv tədris, mətn təhlili

Qiymətləndirmə forması:

Aralıq imtahanı: 40 bal

Final imtahanı: 40 bal

Fəallıq (activity) 10 bal

Davamiyyət (affendance): 10 bal

( üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 bal çıxılır)

Cəmi: 100 bal


İmtahan haqqında:

1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planınnda göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.

3. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər.

4. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.
Həftə

Mövzular

Saat

Mənbələr


1.


Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.

“Kitabi-Dədə Qorqud”,”Koroğlu”
4


Abdulla B. “Kitabi -Dədə Qorqud”un poetikası.B.,Elm,1999.s.9-221

Cəfərov N.Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.87-123.

.Xəlilov P.”Kitabi-Dədə Qorqud”-İntibah abidəsi.B.,Gənclik,1998.s.3 170.

www.dede-qorqud.iatp.az.-“Kitabi-Dədə Qorqud” haqq.sayt2.


Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri.

N.Gəncəvi “Xəmsə”(“Xosrov və Şirin”)4


Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). II c., B., 2007, s. 470-524

CəfərovN.Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.41-78.3.


Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatı.Nəsimi lirikasının əsas istiqamətləri.(“Sığmazam”,”Etməgil”)

Xətayi yaradıcılığının qaynaqları.(Qəzəlləri,bayatıları,

qoşma və gəraylıları

4


Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). III c., B., 2009, s. 363-385


4.


Füzuli yaradıcılığı türk-islam intibahının zirvəsi kimi.(“Leyli və Məcnun”poeması, “Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var” qəzəli)

4


Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). III c., B., 2009, s. 385-444

5.


Aşıq sənəti.Qurbani,A.Tufarqanlı,

X.Qasım.A.Ələsgər yaradıcılığı.

Qoşmaları,bayatıları,

gəraylıları.


4


Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). I c., B., 2004, s. 463-482; s. 529-556; s.568-581.

6.


Azərbaycan ədəbiyyatında realizm mərhələsi.Vaqif yaradıcılığı.Qəzəlləri,qoşmaları.

Q.Zakir yaradıcılığının əsas istiqamətləri.4


Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). III c., B., 2009, s. 650-679.
Cəfərov N.Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.141.

7.


Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-realizm mərhələsi.

M.F.Axundzadə-maarifçi-realist sənətkar kimi.(“Hekayəti Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”)4


Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. s.165-274.

8.

Aralıq imtahanı

2

9.

XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan

ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri.

C.Məmmədquluzadənin bədii nəsri və dramaturgiyası(“Poşt qutusu”,”Eşşəyin itməkliyi”;

“Dəli yığıncağı”)

M.Ə.Sabir “Hophopnamə”dən seçmələr”


4

B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011.s.258-301.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.284-391. www.hophop.name-M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt.

www.sabir-türkce.bloqspot.com.-M.Ə.Sabir haqq.müxtəlif yazıların yer aldığı sayt.


10.

Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm.H.Cavid romantizminin ədəbi-estetik prinsipləri.(“Topal Teymur”).


4


B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011.132-159.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.401-414,

s.443- 458,s.527-556,s.572-584.

www.cavid.qen.az.-H.Cavidin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt.

www.hüseyncavid.com.- H.Cavidin ev muzeyi


11.

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı.

M.Ə.Rəsulzadənin və Ə.Hüseynzadənin poeziyası(“Mayıs duyğuları”; “Hali-vətən”)

Ə.Cavad-Cümhuriyyət şairi kimi

(“Himn”,”Çırpınırdı Qara dəniz”)


4


B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011. s. 375-433.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.415-443,

s.462-483,s.483-498


12.

XX əsrin 40-50-ci illərində Azərbaycan ədəbiyyatı.

S.Vurğunun poeziyası.

(“Azərbaycan”).

M.Müşfiq”Yenə o bağ olaydı” İ.Əfəndiyev “Sən həmişə mənimləsən”4


B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), II c., B., Elm və Təhsil, 2010. s.254-267; s.185-192.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.585-634. www.mikayilmushfiq.azeribliq.com.-M.Müşfiqin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt.

www.samedvurqun.com.-S.Vurğuna həsr olunmuş sayt www.ilyasafandiyev.az.-İ.Əfəndiyevə həsr olunmuş sayt.


13.

Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ-60-cı illər.

İ.Şıxlının nəsri.(”Namərd gülləsi”)

B.Vahabzadənin poeziyası(“Gülüstan”poeması)

İ.Hüseynovun nəsri.”Tütək səsi”


4


Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,645-674 www.vahabzade.net.-B.Vahabzadə haqq.sayt.

14.

Azərbaycan yeni nəsri.

Anar “Gürcü familyası”

Elçin “Bir görüşün tarixçəsi”

Ə.Əylisli “Gilənar çiçəyinə dediklərim”4


Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,663-674

www.Elchin.com.-E.Əfəndiyevin personal saytı.

www.Anar.az.-Anarın personal saytı.


15.

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı.

M. İsmayıl, M.Yaqub,R.Rövşən,V.Səmədoğlunun poeziyası

M. Süleymanlı, A. Abbas, E. Hüseynbəyli, İ.Fəhminin nəsri.”Aktrisa”


4


Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,675-704.

www.ilqarfehmi.tk-yazıçı İ.Fəhminin web.səhifəsi.

16.

Final

2

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə