Kompyuterdə həll etmək mümkündür: a həll yolu məlum olan istənilən məsələni
Yüklə 76.34 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü76.34 Kb.
Kompyuterdə həll etmək mümkündür:

A)) həll yolu məlum olan istənilən məsələni

B) həll alqoritmi məlum olmayan istənilən məsələni

C) istənilən hesabi və ya məntiqi məsələni

D) əllə həll edilə bilməyən istənilən məsələni

E) həll yolu məlum olmayan istənilən məsələni


Kompyuterdə məsələlərin həlli mərhələləri:

1) məsələnin qoyuluşu;

2) həll alqoritminin yaradılması;

3) proqramlaşdırma dilinin seçilmısi və ilkin proqramın tərtibi;

4) proqramın kompyuter dilinə çevrilməsi, sazlanması və işçi proqramın icrası;

5) proqramlaşdırma və ya alqoritmik dilinin yaradılması;

A)) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 2,4,5

D) 1,2,4,5

E) 1,2
İlkin proqram nədir?

A)) məsələnin həll alqoritmi əsasında seçilən dildə yazılmış proqram

B) kompyuter dilinə tamamilə səhvsiz çevrilmiş istənilən proqram

C) utilit və drayver proqramları

D) proqramlaşdırma sistemləri və sersis proqramları

E) əməliyyat sistemləri və tətbiqi proqram paketləri


İşçi(mütləq) proqram nədir?

A)) kompyuter dilinə tamamilə səhvsiz çevrilmiş istənilən proqram

B) məsələnin həll alqoritmi əsasında seçilən dildə yazılmış proqram

C) proqramlalaşdırma dillərinin birində yazilmiş istənilən proqram

D) istifadəcinin tərtib etdiyi istənilən proqram

E) istifadəcinin tərtib etdiyi istənilən proqram paketi


Məsələnin kompyuterdə həlli baxımından “alqoritm” anlayışı necə izah oluna bilər?

A)) axtarılan cavabların alınması üçün məsələnin verilənləri üzərində icra olunan

hesabi və məntiqi əməllər(mərhələlər) ardıcıllığı

B) axtarılan cavabların alınması üçün məsələnin verilənləri üzərində icra olunan sonsuz

sayda hesabi və məntiqi əməllər ardıcıllığı

C) axtarılan cavabların alınması üçün məsələnin ilk verilənləri üzərində icra olunan

ancaq hesabi əməllər(mərhələlər) ardıcıllığı

D) axtarılan cavabların alınması üçün məsələnin verilənləri üzərində icra

olunan ancaq məntiqi əməllər(mərhələlər) ardıcıllığı

E) axtarılan cavabların alınması üçün məsələnin ilk verilənləri üzərində icra olunan

ancaq bir sıra hesabi və məntiqi əməllər(mərhələlər) ardıcıllığı
Alqoritmin xassələri:

A)) sonluluq (finitlik), müəyyənlik, effektivlik (təsirlilik), kütləvilik

B) invariantlılıq, tamlıq, sonsuzluq, müəyyənlik və qeyri- müəyyənlik

C) sonluluq (finitlik), müəyyənlik və qeyri- stasionarlıq

D) invariantlılıq, tamlıq, sonsuzluq, müəyyənlik, iyerarxiyaliq

E) effektivlik (təsirlilik), kütləvilik, iyerarxiyaliq və qeyri- müəyyənlik


Bu və ya digər şərtin doğru olmasından asılı olaraq bir qrup əməliyyatların

icrasını təmin edən alqoritm necə adlanır?

A)) Budaqlanan

B) Xətti

C) Dövri

D) Mürəkkəb

E) Qeyri-xətti
8. Alqoritm sözü hara aliminin adı ilə bağlıdır?

A)) Şərq

B) Fransız

C) Azərbaycan

D) Rusiya

D) Alman


Tipik alqoritmik strukturlar hansılardır?

A)) Xətti, budaqlanan, dövri;

B) Sadə, xətti, mürəkəb;

C) Adi, xətti, təkrarlanan;

D) Xətti, budaqlanan, nizamlı;

E) Qeyri-xətti, xətti, mürəkəb


Alqoritmin xassəsinə aid deyil:

A)) dövrilik;

B) sonluluq(neticelilik);

C) kütləvilik;

D) effektivlik;

E) müəyyənlik


Alqoritmi nə ilə təsvir etmək olar?

A)) sözlərlə, blok-sxemlərlə, alqoritmik dillərlə;

B) şəkillərlə, misallarla, proqramlaşdırma dillıri ilə;

C) misallarla, operatorlarla, alqoritmik dillərlə;

D) operatorlarla, məsələ və düsturla;

E) istənilən qayda ilə


Həftəlik dərs cədvəli hansı növ alqoritmə aiddir?

A))dövri;

B) xətti;

C) budaqlanan;

D) xətti və budaqlanan;

E) heç bir


Gün ərzində marşurut avtobuslarının hərəkəti hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) dövri;

B) budaqlanan;

C) xətti;

D) budaqlanan və xətti;

E) mürəkkəb


X-in 1-dən 10-a qədər qiymətlərində y=1/(x2+5) funksiyasının qiymətinin

hesablanması hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) dövri;

B) budaqlanan;

C) xətti;

D) sadə;


E) heç bir
A və B ədədlərinin cəminin hesablanması hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) xətti;

B) dövri;

C) budaqlanan;

D) köməkçi;

E) heç bir


İxtiyari x üçün onun kubunun hesablanması hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) xətti;

B) budaqlanan;

C) dövri;

D) köməkçi;

E) sadə
Kvadrat tənliyinin həlli alqoritmində əsas şərt bloku kimi nə götürülür?

A)) diskrimantın sıfırla müqayisəsi;

B) 1-ci və 2-ci hədd əmsallarının sıfırla müqayisəsi;

C) 1-ci hədd əmsalının sıfırla müqayisəsi;

D) 2-ci hədd əmsalının sıfırla müqayisəsi;

E) sərbəst həddin sıfırla müqayisəsi
Düzbucaqlının sahəsinin və perimetrinin hesablanması alqoritmində

nələr daxil edilməlidir?

A)) düzbucaqlının eni və uzunluğu;

B) düzbucaqlının yalnız uzunluğu;

C) düzbucaqlının hündürlüyü;

D) düzbucaqlının yalnız eni;

E) düzbucaqlının dioqanalı
Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun hər bir addımı əvvəlki

addımın icrası başa çatdıqdan sonra içra oluna bilir?

A)) diskretlik;

B) nəticəvilik;

C) müəyyənlik;

D) kütləvilik;

E) effektivlik
Alqoritm hansı xassəsinə görə o konkret bir məsələ üçün deyil,

müəyyən məsələlər sinfi üçün nəzərdə tutulur?

A)) kütləvililik;

B) nəticəvilik;

C) müəyyənlik;

D) diskretlik;

E) effektivlik
Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun hər bir addımı dəqiq və birmənalı

təyin olunmalıdır?

A)) müəyyənlik;

B) nəticəvilik;

C) kütləvilik;

D) diskretlik;

E) heç bir
Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun icrası sonsuz davam etdirilə bilməz,

axtarılan nəticə alınmalıdır?

A)) nəticəvilik;

B) kütləvilik;

C) müəyyənlik;

D) diskretlik;

E) heç bir
Blok-sxemlə təsvirdə hesab bloku nə üçündür?

A)) verilənlərin qiymətlərini dəyişən əməliyyatlar qrupu;

B) alqoritmin başlanğıcını göstərmək üçün;

C) verilənlərin daxil edilməsi üçün;

D) alqoritmin sonunu göstərmək üçün;

D) çap üşün


Blok-sxemlə təsvirdə “şərt” bloku nə üçündür?

A)) idarəetməni istiqamətləndirmək üçün;

B) verilənləri təsvir etmək üçün;

C) alqoritmin başlanğıcını göstərmək üçün;

D) verilənləri xaric etmək üçün;

E) çap üçün


Hansı alqoritmlər yazıldıqları ardıcıllıqla bir dəfə yerinə yetirilir?

A)) xətti;

B) budaqlan

an;


C) dövri;

D) budaqlanan, dövri;

E) dövri, xətti
Hansı struktura malik alqoritmlərdə onun bir hissəsi müəyyən

şərtdən asılı olaraq, təkrarlana bilər?

A)) dövri;

B) xətti;

C) budaqlanan;

D) budaqlanan və xətti;

E) xətti və köməkçi
Hansı struktura malik alqoritmdə icra verilmiş şərtin yerinə

yetirilib-yetirilməməsinə görə müxtəlif istiqamətlərdən ancaq

birində davam etdirilir?

A)) budaqlanan;

B) xətti;

C) dövri;

D) dövri və xətti;

E) heç bir

Kvadratın sahəsinin və perimetrinin hesablanması alqoritmində nə daxil edilməlidir?

A)) bir tərəfinin uzunluğu;

B) eni və uzunluğu;

B) eni və hündürlüyü;

D) bütün tərəflərin cəmi;

E) sahəsi və perimetri


Məntiqi blok hansı həndəsi fiqurla işarə olunur?

A)) romb


B) paraleloqram

C) düzbucaqlı

D) kvadart

E) dairə
Hesabi blok hansı həndəsi fiqurala işarə olunur?

A)) düzbucaqlı

B) paraleloqram

C) romb

D) kvadartE) dairə
Daxiletmə və ya xaricetmə blokları ümumi halda hansı həndəsi

fiqurla işarə olunur?

A)) paraleloqram

B) düzbucaqlı

C) romb

D) kvadartE) dairə
Dövri strukturların növlərinə aid deyil:

A)) sonsuz

B) sonşərtli

C) mürəkkəb

D) sadə

E) önşərtli


Mürəkkəb dövri strukturlarda hansı dövrlər və onlar arasındakı

münasibətlər müəyyənləşdirilir?

A)) daxili və xarici

B) daxili və mürəkkəb

C) xarici və mürəkkəb

D) sadə və önşərtli

E) daxili və sonşərtli
Dövri strukturların gövdəsi nədir?

A)) təkrarlanması mümkün olan mərhələlər

B) təkrarlana bilənliyi mümkün olmayan mərhələlər

C) bütün mümkün olan mərhələlər

D) bütün sadə və mürəkkəb operatorlar

E) bütün mürəkkəb strukturlu operatorlar


Altalqoritm nədir?

A)) giriş və çıxış parametrlərinə malik olmayan köməkçi alqoritm

B) giriş və çıxışa malik olan köməkçi alqoritm

C) giriş və çıxışa malik olmayan əsas mürəkkəb alqoritm

D) əsas alqoritmə müraciət edən sadə alqoritm

E) baş alqoritmə müraciət edən mürəkkəb alqoritm


Alqoritmik strukturlar neçə cürdür?

A)) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 7
Alqoritmin blok-sxem şəklində təsvirində bloklararası keçidlər

hansı həndəsi fiqurla göstərilir?

A)) dairə

B) romb

C) düzbucaqlıD) paraleloqram dairə

E) çevrə
Aşağıdakı funksiyanın qiymətinin hesablanılması üçün blok-sxem qurduqda

məntiqi blokdan neçə dəfə istifadə olunmalıdır?

Y=

A)) 2

B) 1


C) 0

D) 3


E) 4

Aşağıdakı funksiyanın qiymətinin hesablanması üçün blok-sxem

qurduqda məntiqi blokdan neçə dəfə istifadə olunmalıdır?

Y=

A)) 2

B) 0


C) 1

D) 3


E) 4
AX2+BX+C=0(A≠0) kvadrat tənliyin həqiqi köklərinin hesablanılması üçün

blok-sxem qurduqda məntiqi blokdan neçə dəfə istifadə olunmalıdır?

A)) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
a=19, b=12 olduqda aşağıdakı alqoritmin icrasından

sonra y-in qiyməti nəyə bərabər olar?


a>b

a


Y=

A)) 31

B) 7


C) 0

D) -7


E) 37
x=2 olduqda aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra y-in qiyməti nəyə bərabər olar?


x<1
Y=

A)) 9


B) 0

C) 3


D) 8

E) 6
x[1..N] müsbət elementli massiv verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti təyin edir:

М:=x[1];

Begin


For k:=2 to N do
if (М>x[k])
then М:= x[k]
end.

A)) Massivin ən kiçik elementini

B) Massivin mənfi elementlərinin cəmini

C) Massivin mənfi elementlərinin sayını

D) Son elementin indeksini
E) Massivin ən böyük elementini
x[1..n,1..n]. iki ölçülü massiv verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti təyin edir:

if i=j then

begin

c:=a[i,j];a[i,j]:=a[n+1-i, j];

a[n+1-i, j]:=c

end.

A)) Diaqanalların yerini dəyişirB) Sütunların yerini dəyişir

C) Sətirlərin yerini dəyişir

D) i-sətri ilə j-sütunun yerini dəyişir

E) Heç bir dəyişiklik aparılmır

x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəyi təyin edir:

Begin


s:=0;

For k:=1 to N do

If 0

End.


A)) Müsbət elementlərinin cəmini

B) Massivin maksimal elementini

C) Müsbət elementlərin sayını

D) Müsbət elemetin axırıncı indeksini

E) Müsbər elemetin birinci indeksini
x[1..n,1..n] iki ölçülü massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəyi təyin edir?

M:=x[1,1]

For k:=1 to n do

For t:=1 to n do

If M

M:=x[k,t];

A)) Massivin maksimal elementini

B) T-dən böyük elementlərin cəmini;

C) T-dən böyük elementlərin sayını;

D) T-dən böyük elementlərin indeksini;

E) T-dən böyük ilk elementinin indeksini.
x[1..n,1..n]. iki ölçülü massiv verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəyi təyin edir?

For i:=1 to n do

For j:=1 to I do

c:=a[i,i]; a[i,i]:=a[i,n-i+1]; a[i,n-i+1]:=c;

A)) Baş diaqonal və köməkçi diaqonalın yerini dəyişir

B) Sütunların yerini dəyişir

C) Sətirlərin yerini dəyişir

D) i-sətri ilə j- sətrinin yerini dəyişir

E) Heç nə dəyişmir
x[1..N] massivi verilib.

s:=0;


For k:=1 to N do

If 0> x[k] then s:=s+x[k]

proqram fraqmenti nəyi təyin edir?

A)) Mənfi elementlərin cəmini

B) Massivin minimal elementini

C) Mənfi elementlərin sayını

D) Axırıncı mənfi elementin indeksini

E) Massivin maksimal elementini


x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti

P:=0; for k:=n downto 1 do

if X[k]<>P then P:=k;

nəyi təyin edir?

A)) T –yə bərabər olmayan birinci massiv elementinin nömrəsini

B) T –yə bərabər olmayan massiv elementlərin miqdarını

C) T –yə bərabər olan sonuncu elementin nömrəsini

D) T –yə bərabər olan elementlərin sayını

E) Göstərilən cavabların heç biri düz deyil
x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti

s:=0; For k:=1 to N do

if T>x[k] then s:=k
massivdə nəyi təyin edir?

A)) T-dən kiçik sonuncu elementin indeksini

B) T-dən kiçik elementlərin cəmini

C) T-dən kiçik elementlərin sayını

D) minimal elementi

E) T-dən kiçik birinci elementin indeksini


x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti

S:=0; For k:=1 to N do

If T>x[k] then S:=S+x[k]

x[k] massivində nəyi təyin edir:

A)) T-dən kiçik elementlərin cəmini

B) Massivin minimal elementini

C) T-dən kiçik elementlərin sayını

D) T-dən kiçik sonuncu elementin indeksini

E) T-dən kiçik birinci elementin indeksini
x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti

S:=0; For k:=1 to N do

If T

nəyi təyin edir:

A)) T-dən böyük elementlərin cəmini

B) Massivin maksimal elementini

C) T-dən böyük elementlərin sayını

D) T-dən böyük sonuncu elementin indeksini

E) T-dən kiçik elementlərin cəmini
İki ölçülü a[1..n,1..n] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti

For i:=1 to ( n div 2) do

For j:=1 to n do

c:=a[i, j]; a[i, j]:=a[n-i+1, j]; a[n-i+1, j]:=c;

nəyi təyin edir:

A)) Sətirlərin yerini dəyişir

B) Sütunların yerini dəyişir

C) Baş diaqonal ilə köməkçi diaqonalın yerini dəyişir

D) i sətri ilə j sütunun yerini dəyişir

E) Heç bir dəyişiklik aparılmır


Aşağıdakı proqram fraqmenti yerini yetirildikdə ekranda hansı nəticə görünəcək?

a:=25;


s:=0;

While a>0 do

begin

a:=a div 3;s:=s+1;

end;


writeln(,s);

A)) 3


B) 5

C) 6


D) 4

E) 2
Aşağıdakı proqram fraqmenti yerini yetirildikdə ekranda hansı nəticə görünəcək?

S:=0;

For i:=1 to 10 dobegin

m1:= i mod 2 ;

m2:= i mod 3 ;

If (m1=1) or (m2=0)

Then S:=S+1;

end;


Writeln(s);

A)) 6


B) 4

C) 5


D) 3

E) 7
Aşağıdakı proqram fraqmenti yerini yetirildikdə ekranda hansı nəticə görünəcək?

S:=0;

For i:=10 to 99 dobegin

m := i mod 10 ;

d:= i div 10 ;

If m=d


Then S:=S+1;

end;


Writeln(s);

A)) 9


B) 10

C) 8


D) 99

E) 89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə